МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.05.2016 N 537

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2016 р. за N 793/28923

Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання
здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в
системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території
України після 20 лютого 2014 року

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 105 від 30.01.20
17
N 502 від 18.05.20
18)

Відповідно до абзацу шостого частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра Р.В. Греба

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
19.05.2016 N 537

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2016 р. за N 793/28923

Порядок
проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів
навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на
тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 ро
ку

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року (далі - атестація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

академічні права - права осіб на продовження навчання;

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання в системі вищої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження атестації. Декларація заповнюється та підписується цією особою особисто, крім розділу ІІІ декларації, який заповнюється вищим навчальним закладом;

період навчання - будь-яка частина освітньої програми певного рівня вищої освіти, яка не становить повного курсу навчання, але дозволяє визнати набуті особою результати навчання;

професійні права - права осіб на професійну діяльність, підтверджені документом про вищу освіту державного зразка;

проходження атестації - підтвердження вищим навчальним закладом кваліфікацій, періодів та результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, з метою реалізації академічних та професійних прав осіб;

результати навчання - сукупність знань, умінь, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання, які можна визнати та оцінити за результатами проходження такою особою атестації.

Термін "тимчасово окупована територія" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Термін "кваліфікація" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про вищу освіту".

3. Цей Порядок поширюється на такі категорії осіб (далі - Заявники):

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб, зазначених у абзацах другому, третьому цього пункту, які переселилися з тимчасово окупованої території України.

Цей Порядок не застосовується стосовно осіб, на яких поширюється дія Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2014 року N 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 593/25370 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2015 року N 964).

4. Документи про освіту, видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

5. Атестація не може проводитись на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

6. Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти проводиться відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266.

У випадках, коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) міститься інформація про те, що особа вступала і здобувала вищу освіту за переліками напрямів підготовки та спеціальностей, які діяли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти може здійснюватися за ними або відповідно до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 (Перелік 2015), Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за N 1133/19871 (Перелік 2011), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року N 1151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за N 1460/27905 (далі - Таблиці відповідності).

7. У визначеній цим Порядком процедурі атестації можуть бути визнані кваліфікації, результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти в межах ступенів вищої освіти бакалавра та магістра, а також освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та спеціаліста.

8. Проведення атестації здійснюється тільки за наявності у Заявника документа про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту) державного зразка. У разі відсутності такого документа, Заявник звертається до закладу загальної середньої освіти, визначеного органом управління освіти, де зараховується на екстернатну форму навчання.

(Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

9. Зарахування заявників на екстернатну форму навчання до визначеного органом управління освіти закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників);

заявою неповнолітньої особи, яка виїхала з неконтрольованої території у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

(Розділ I доповнено новим пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

10. Під час подання заяви Заявник особисто пред’являє документ, що посвідчує особу. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою. Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

(Розділ I доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

11. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання.

(Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

12. Прийом заяв закладом загальної середньої освіти, визначеним органом управління освіти, здійснюється протягом всього календарного року.

(Розділ I доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

13. Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою закладу загальної середньої освіти, визначеного органом управління освіти, відповідно до декларації та зазначаються у додатку до документа про повну (базову) загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту з оцінкою за 12-бальною шкалою. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

(Розділ I доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

14. Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року N 369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

(Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

15. Після проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800.

(Розділ I доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

16. Довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти в довільній формі про замовлення Заявникові відповідного документа про базову або повну загальну середню освіту є підставою для допуску Заявника до проходження атестації.

(Розділ I доповнено новим пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 502 від 18.05.2018)

ІІ. Процедура атестації

1. Процедура атестації здійснюється вищими навчальними закладами з метою реалізації академічних та професійних прав Заявників у межах ліцензованих обсягів акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки). Вищий навчальний заклад приймає до розгляду освітню декларацію, якщо до завершення строку дії відповідного сертифіката про акредитацію залишилось не менше шести місяців. Процедура атестації повинна бути завершена в межах строку дії сертифіката про акредитацію.

Атестація проводиться у випадку, якщо Заявник відповідно до законодавства має право на здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, крім вимоги проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році та наступних роках. У разі необхідності проведення атестації з двох та більше ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) вищої освіти така атестація проводиться послідовно за встановленою цим Порядком процедурою.

(Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

2. Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається Заявником до вищого навчального закладу за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки розміщується перелік вищих навчальних закладів, які проводять процедуру атестації, із зазначенням акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки) та строком дії відповідного сертифіката про акредитацію.

Вищі навчальні заклади надають консультативну допомогу в заповненні освітніх декларацій. Інформація про можливість надання такої допомоги та контакти уповноважених на це працівників розміщуються на веб-сайті вищого навчального закладу. Додатково вищі навчальні заклади через свої веб-сайти мають повідомити про умови (у тому числі фінансові) проведення атестації, а також розклад роботи уповноважених на виконання цієї роботи підрозділів (працівників).

До освітньої декларації додаються:

1) документ, що посвідчує особу. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених абзацом третім частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

(Абзац п'ятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

2) оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;

3) дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

4) копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності).

Заявник може подати інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.

Для обробки персональних даних Заявник надає вищому навчальному закладу згоду в письмовій формі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Заявник має право додати до освітньої декларації інші документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію (ці документи (матеріали) можуть бути подані в електронному вигляді у форматі цифрових зображень). Вищий навчальний заклад у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям цих документів (матеріалів).

Посадова особа вищого навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються Заявнику в той же день.

3. Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, вищий навчальний заклад повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

4. Для проведення атестації вищий навчальний заклад утворює комісію з атестації Заявника (далі - Комісія) в складі не менше трьох осіб, яка діє на підставі цього Порядку. Головою Комісії призначається керівник (заступник керівника) вищого навчального закладу. До складу Комісії обов’язково входять: керівник (заступник керівника) відповідного факультету (інституту, відділення), завідувач випускової кафедри або циклової комісії. Організаційно-технічний супровід атестації Заявника здійснює приймальна комісія вищого навчального закладу, якщо інше не передбачено наказом керівника вищого навчального закладу.

Комісія надає (надсилає) Заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із Заявником письмово.

(Абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

5. Атестація Заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти. Співбесіда та комплексні контрольні заходи оцінюються за двобальною шкалою: позитивна оцінка - "зараховано", негативна оцінка - "незараховано". Оцінка вноситься до протоколу (відомості) відповідної форми атестації.

6. Співбесіда Комісії із Заявником проводиться для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами. У співбесіді беруть участь більшість від затвердженого складу членів Комісії. Позитивна оцінка співбесіди з Комісією для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою "зараховано" та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання, але не більше обсягу необов’язкових дисциплін (вибіркової частини) навчального плану за відповідний період навчання. Ці дисципліни можуть не співпадати з навчальним планом вищого навчального закладу.

Під час співбесіди Комісії із Заявником також можуть бути встановлені періоди навчання та визнані результати навчання в системі вищої освіти, які були сформовані до 20 лютого 2014 року, у тому числі передбачені стандартом вищої освіти та/або такі, що формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи.

Позитивна оцінка співбесіди з Комісією є підставою для зарахування особі дисциплін(и) за документально підтвердженою оцінкою або оцінкою "зараховано" та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання.

7. Комплексні контрольні заходи проводяться для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи (крім зазначених у пункті 6 цього розділу).

У межах одного контрольного заходу допускається визнання навчального навантаження в обсязі до 30 кредитів ЄКТС.

У проведенні комплексних контрольних заходів беруть участь не менше трьох членів Комісії, а також допускається залучення додаткових екзаменаторів.

Позитивна оцінка за результатами проведеного комплексного контрольного заходу для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи, є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою "зараховано" та кредитів в обсязі відповідних обов’язкових дисциплін, практик та курсових робіт навчального плану.

8. У разі успішного проходження атестації та зарахування на навчання або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації за результатами проходження атестації Заявник протягом року з дати проходження атестації має право пройти комплексні контрольні заходи у вищому навчальному закладі, в якому йому було присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію або в якому він продовжує навчання, та отримати документ про вищу освіту державного зразка та додаток до нього з диференційованими оцінками.

9. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання кваліфікації проводиться екзаменаційною комісією вищого навчального закладу. Види атестації здобувачів визначаються навчальними планами вищого навчального закладу. Атестація здобувачів вищої освіти для визнання здобутої кваліфікації проводиться після успішного проходження всіх інших атестацій, включаючи ліцензійні інтегровані іспити для медичних спеціальностей.

При проведенні атестації здобувачів повинні бути присутні не менше трьох членів Комісії незалежно від їх членства в складі екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційна робота може бути представленою та захищатись обраною Заявником мовою, якщо вона є зрозумілою членам Комісії та екзаменаційної комісії.

Успішне проходження атестації здобувачів вищої освіти є підставою для прийняття рішення про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачі диплома.

(Пункт 10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

10. За результатами атестації Комісія впродовж трьох робочих днів приймає рішення щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в цьому вищому навчальному закладі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома державного зразка вищого навчального закладу, в якому проведено атестацію, або відмовляє в цьому. Рішення Комісії затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

(Абзац другий пункту 10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

У разі продовження навчання підставою для зарахування (незалежно від курсу та семестру навчання) є відповідне рішення Комісії, яке затверджується наказом керівника вищого навчального закладу. Інформація про Заявника та визнані періоди навчання, його освітня декларація вносяться до ЄДЕБО. Рішення Комісії, затверджене наказом керівника вищого навчального закладу, не може бути підставою для продовження навчання в іншому вищому навчальному закладі.

(Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

Для навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за медичними спеціальностями, допускається поновлення Заявників на 3 курс та у разі успішного складання ними ліцензованих інтегрованих іспитів "Крок 1" як елемента державної атестації подальше їх переведення на 5 курс з урахуванням результатів атестації за рішенням Комісії.

(Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

У разі видачі документа про освіту державного зразка видається також додаток до нього. У разі відмови - Комісією приймається рішення про негативний результат проходження атестації, яке затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

Обсяг визнаних результатів навчання не може перевищувати звичайне навантаження визнаних періодів навчання (навчальних років, семестрів), яке визначено в пункті 14 частини першої статті 1 Закону України "Про вищу освіту".

(Абзац шостий пункту 10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 105 від 30.01.2017)

11. Апеляційні заяви щодо процедури атестації та її результати подаються до вищого навчального закладу. Апеляційна комісія вищого навчального закладу за результатами розгляду апеляційної заяви приймає відповідне рішення, яке затверджується керівником вищого навчального закладу. Заявник має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку. Крім того, Заявник має право звернутись для проходження атестації до іншого вищого навчального закладу.

12. Підставою для анулювання результатів атестації, яка здійснюється відповідно до цього Порядку, є подання Заявником недостовірних відомостей.

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров

Додаток
до Порядку проходження атестації для
визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та
періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на
тимчасово окупованій території України після
20 лютого 2014 року (пункт 2 розділу ІІ)

Освітня декларація

Освітня декларація для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".