МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.05.2018 N 467

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2018 р. за N 644/32096

Про затвердження Порядку погодження Міністром фінансів України
призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників
самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження Міністром фінансів України призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 02 вересня 2011 року N 1097 "Про затвердження Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1105/19843;

від 11 червня 2012 року N 700 "Про внесення змін до Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1112/21424;

від 20 вересня 2013 року N 835 "Про внесення змін до Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 року за N 1738/24270.

3. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
04.05.2018 N 467

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2018 р. за N 644/32096

Порядок
погодження Міністром фінансів України призначення на посади
та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних
структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду Мінфіном питань погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - ЦОВВ).

2. Питання погодження призначення на посаду керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади (далі - кандидат на посаду) розглядається за поданням керівника ЦОВВ після проходження кандидатом на посаду конкурсу або обрання за іншою процедурою, визначеною законодавством для прийняття на відповідну посаду.

3. Подання щодо погодження призначення кандидата на посаду викладається в довільній формі та має містити:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду;

дату народження кандидата на посаду;

громадянство;

назву займаної кандидатом посади;

назву посади, на яку рекомендується кандидат на посаду, її функціональний напрям;

висновок про відповідність кандидата на посаду загальним та спеціальним вимогам до посади, рівень фахової підготовки, ділові та моральні якості;

відомості про процедуру, за якою кандидат на посаду приймається на посаду, згідно із законодавством про державну службу;

інформацію про відсутність судимості або факту перебування під слідством;

інформацію щодо застосування до кандидата на посаду обмежень, визначених законодавством про очищення влади.

4. До подання щодо погодження кандидата на посаду додаються:

фотокартка розміром 4 x 6 см;

біографічна довідка, засвідчена підписом керівника служби управління персоналом ЦОВВ та скріплена печаткою;

засвідчені в установленому порядку копії заяви про призначення кандидата на посаду, структури та витягу зі штатного розпису ЦОВВ, витягу з протоколу засідання конкурсної комісії (у разі проходження кандидатом на посаду конкурсного відбору), довідки встановленої форми про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", довідки встановленої форми про результати проведення перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України "Про очищення влади".

5. Служба управління персоналом Мінфіну перевіряє відповідність кандидата на посаду загальним та спеціальним вимогам до посади згідно з поданими документами.

6. У разі якщо документи, що додаються до подання, оформлено неналежним чином і з порушенням норм законодавства, в тому числі цього Порядку, такий пакет документів повертається ЦОВВ на доопрацювання не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження подання до Мінфіну.

7. З метою ознайомлення з досвідом роботи кандидата на посаду, визначення його професійного рівня, ділових та моральних якостей, оцінки відповідності посаді, на яку він рекомендується, відповідні заступники Міністра фінансів України, державний секретар Мінфіну та керівники самостійних структурних підрозділів Мінфіну можуть проводити з кандидатом на посаду співбесіди.

Висновки про результати співбесід заносяться до картки погодження призначення на посаду керівника (заступника керівника) самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - картка погодження), за формою згідно з додатком до цього Порядку.

8. Опрацьовані в Мінфіні документи щодо погодження призначення кандидата на посаду разом із заповненою карткою погодження та проектом відповідного листа про погодження або відмову у погодженні призначення кандидата на посаду подаються службою управління персоналом Мінфіну на розгляд Міністру фінансів України.

За результатами розгляду пропозицій Міністр фінансів України приймає рішення про погодження або відмову у погодженні призначення кандидата на посаду.

Відповідь про погодження або відмову у погодженні Міністром фінансів України призначення кандидата на посаду надсилається до ЦОВВ у триденний строк після прийняття такого рішення.

9. Документи щодо погодження призначення на посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів ЦОВВ, що були направлені до Мінфіну, зберігаються у службі управління персоналом Мінфіну.

10. У разі внесення керівником ЦОВВ подання щодо погодження звільнення з посади керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату ЦОВВ на ім’я Міністра фінансів України у поданні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, що звільняється, назва займаної посади, правові підстави звільнення та за потреби обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додається копія заяви особи про звільнення. Матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи, додаються до подання за потреби.

За результатами опрацювання документів служба управління персоналом Мінфіну готує відповідні пропозиції (у формі проекту листа), які подаються Міністру фінансів України.

11. З урахуванням рішення Міністра фінансів України щодо погодження призначення на посаду чи звільнення з посади особи керівник відповідного ЦОВВ видає наказ, у якому зазначається дата початку роботи на відповідній посаді або дата припинення роботи.

Копія відповідного наказу в обов’язковому порядку у тижневий строк з дня видання надсилається до Мінфіну і зберігається у службі управління персоналом Мінфіну.

Директор Департаменту роботи з персоналом
та організаційного розвитку Д.В. Сивоконь

Додаток
до Порядку погодження Міністром фінансів України призначення на посади
та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних
структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України
(пункт 7)

Картка погодження
призначення на посаду керівника (заступника керівника) самостійного
структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду, дата народження _________________

_______________________________________________________________________

Повна назва посади, на яку претендує особа ____________________________________

________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку на сьогодні займає кандидат на посаду (з якого року) ____

________________________________________________________________________

N з/п  Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка проводила співбесіду  Висновок та підпис  Дата 
     

_____________________________
(посада відповідальної особи служби
управління персоналом Мінфіну) 
  ____________
(підпис) 
  ______________________
(ініціали та прізвище)