НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ
02.05.2018 N 93

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 673/32125

Про затвердження Положення
про уповноважених осіб Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до положень статті 11 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та з метою дотримання законності уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, при здійсненні своїх повноважень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про уповноважених осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Юридичному управлінню (Потьомкін А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова А. Янчук

Погоджено:

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Затверджено
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
02.05.2018 N 93

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 673/32125

Положення
про уповноважених осіб Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів

1. Це Положення визначає правовий статус, права та обов'язки уповноважених осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство).

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон).

3. Уповноваженими особами Національного агентства (далі - Уповноважені особи) є Голова Національного агентства та його заступники, а також уповноважені наказом Національного агентства його посадові особи.

4. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом, іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Основним завданням Уповноваженої особи є сприяння Національному агентству у здійсненні його повноважень та безпосереднє виконання від імені Національного агентства заходів, пов'язаних з:

1) виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

2) управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні;

3) управлінням активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;

4) здійсненням міжнародного співробітництва в сфері виявлення, розшуку та управління активами.

6. Уповноважена особа має право:

1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням;

2) доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;

3) безоплатно витребовувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;

4) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) в процесі здійснення своїх повноважень складати:

акти та інші документи про виявлені порушення з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

приписи Національного агентства про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;

6) представляти Національне агентство в судах, інших державних органах, підприємствах, установах, організаціях, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом;

7) здійснювати інші повноваження згідно з чинним законодавством.

7. У процесі здійснення своїх повноважень Уповноважена особа зобов'язана:

1) дотримуватися прав і свобод людини та громадянина;

2) не розголошувати та не допускати розголошення в будь-який спосіб інформації з обмеженим доступом або інших відомостей, які їй було довірено або які стали їй відомі у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків.

8. Повноваження Уповноваженої особи підтверджуються службовим посвідченням.

9. За наказом Національного агентства Уповноважені особи залучаються для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Відшкодування за роботу в зазначені дні (час) здійснюється згідно із Законом України "Про державну службу" та законодавством про працю.

У разі виникнення службової необхідності Уповноважена особа самостійно приймає рішення про вчинення заходів та реалізацію прав, визначених пунктами 5 та 6 цього Положення, в зазначені дні (час) з обов'язковим наступним повідомленням безпосереднього керівника та поданням відповідної доповідної записки про вчинені заходи на його ім'я не пізніше наступного робочого дня.

10. Без згоди Національного агентства його Уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

11. Невиконання законних вимог Уповноважених осіб щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація, тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 188-48 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Начальник Юридичного управління А.О. Потьомкін