ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Службу зовнішньої розвідки України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.94 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI від 28.12.20
07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 267-VIII від 19.03.20
15, ВВР, 2015, N 22, ст.151
N 2163-VIII від 05.10.20
17, ВВР, 2017, N 45, ст.403 -
набирає чинності з 09.05.2018 р. )

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Служби зовнішньої розвідки України.

Стаття 1. Статус Служби зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Служба зовнішньої розвідки України підпорядкована Президентові України та підконтрольна Президентові України і Верховній Раді України.

До співробітників Служби зовнішньої розвідки України як військового формування належать військовослужбовці, службовці та працівники Служби зовнішньої розвідки України.

Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України ( 619/2006 ) затверджується Президентом України.

Стаття 2. Правова основа діяльності Служби зовнішньої
розвідки України

Правову основу діяльності Служби зовнішньої розвідки України становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ), цей та інші закони України, видані на їх виконання акти Президента України, інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Завдання Служби зовнішньої розвідки України

На Службу зовнішньої розвідки України покладається:

добування, аналітична обробка та надання розвідувальної інформації Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам;

здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку;

участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю;

участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України. ( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2163-VIII від 05.10.2017 )

Стаття 4. Загальна чисельність Служби зовнішньої
розвідки України

Затвердити загальну чисельність Служби зовнішньої розвідки України у кількості 4350 осіб, у тому числі до 4010 військовослужбовців.

Стаття 5. Загальна структура Служби зовнішньої
розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України має таку загальну структуру:

апарат управління Служби зовнішньої розвідки України;

підрозділи агентурної та технічної розвідки, оперативно-технічні, інформаційно-аналітичні, власної безпеки;

підрозділи забезпечення;

навчальні заклади та науково-дослідні установи.

Для виконання покладених на неї завдань Службою зовнішньої розвідки України можуть створюватися територіальні підрозділи в межах затвердженої загальної чисельності.

Організаційна структура Служби зовнішньої розвідки України визначається Президентом України.

Стаття 6. Керівництво Службою зовнішньої розвідки України

Загальне керівництво Службою зовнішньої розвідки України здійснюється Президентом України.

Безпосереднє керівництво Службою зовнішньої розвідки України здійснює її Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Перший заступник Голови та заступники Голови Служби зовнішньої розвідки України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Для колегіального обговорення найважливіших напрямів організації і діяльності Служби зовнішньої розвідки України утворюється колегія - дорадчий орган при Голові Служби зовнішньої розвідки України.

Стаття 7. Фінансування діяльності Служби зовнішньої
розвідки України

Фінансування діяльності Служби зовнішньої розвідки України здійснюється відповідно до Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом.

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ. ( Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

Стаття 7-1. Зарахування у запас Служби зовнішньої розвідки
України або Збройних Сил України

Військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які вислужили встановлені строки військової служби і звільнені з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України, зараховуються у запас Служби зовнішньої розвідки України або Збройних Сил України у порядку, визначеному Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" ( 2232-12 ).

( Закон доповнено статтею 7-1 згідно із Законом N 267-VIII від 19.03.2015 )

Стаття 8. Соціальний захист співробітників Служби зовнішньої
розвідки України та членів їхніх сімей

Соціальний захист співробітників Служби зовнішньої розвідки України та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до законів України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ).

Стаття 9. Контроль і нагляд за діяльністю Служби зовнішньої
розвідки України

Контроль і нагляд за діяльністю Служби зовнішньої розвідки України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) та "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" ( 975-15 ).

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Служба зовнішньої розвідки України стосовно завдань, прав і обов'язків є правонаступником розвідувального органу Служби безпеки України, який ліквідовано.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3160-IV