МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.03.2018 N 340

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 року за N 357/31809

Про затвердження Змін до Порядку
складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр О. Данилюк

Погоджено:

Голова Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України Л. О. Євдоченко

Голова Державної казначейської служби України Т. Я. Слюз

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
02.03.2018 N 340

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 357/31809

Зміни
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і
пенсійного страхування

1. У розділі I:

1) після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

"14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства України інформації щодо порядку роботи в АС "Є-Звітність".

При поданні звітності до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС "Є-Звітність".

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС "Є-Звітність" з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.".

У зв'язку з цим пункти 14 - 18 вважати відповідно пунктами 15 - 19;

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова "Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України)" замінити словами "Казначейством України";

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання електронного цифрового підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС "Є-Звітність");

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

абзац шостий після слова "розпорядників" доповнити словами та цифрами ", поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу,";

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається електронний цифровий підпис.

Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.

Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.";

4) пункт 18 виключити.

У зв'язку з цим пункт 19 вважати пунктом 18.

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 3 слова "фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди)" замінити словом "Фондів";

2) у пункті 5:

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26);";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28).";

3) у пункті 6:

в абзаці шостому слово "двадцятим" замінити словом "дев'ятнадцятим";

в абзаці сьомому слово "двадцятим" замінити словом "дев'ятнадцятим";

4) абзац перший пункту 8 доповнити словами та цифрами ", Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 6)";

5) абзац четвертий пункту 9 після слова "завізованої" доповнити словами та цифрами "згідно з вимогами абзаців третього - п'ятого пункту 15 розділу I цього Порядку";

6) абзац другий пункту 10 після слова "завізованої" доповнити словами та цифрами "згідно з вимогами абзаців третього - п'ятого пункту 15 розділу I цього Порядку".

3. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її стягнення та простроченої кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;";

2) пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 21 вважати відповідно пунктами 12 - 20;

3) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26) складається головними розпорядниками, яким відповідно до Закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.";

4) абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.".

4. У додатках до Порядку:

1) додатки 7, 22 викласти в новій редакції, що додаються;

2) додаток 20 виключити.

У зв'язку з цим додатки 21 - 29 вважати відповідно додатками 20 - 28;

3) у назві додатка 26 до Порядку слова та цифри "на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік" замінити словами та цифрами "Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи";

4) назву додатка 28 до Порядку після слова "рік" доповнити словами "на забезпечення здійснення правосуддя".

5. У тексті Порядку посилання на додатки 21 - 29 замінити відповідно посиланнями на додатки 20 - 28.

Директор Департаменту державного бюджету В. П. Лозицький

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і
пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7д, N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м) (місячна, квартальна, річна) (Додаток 7) (в редакції від 02.03.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми"; підрозділ "Звітність за 2017 рік", папка "Звітність для бюджетних установ за місяць", папка "Звітність для бюджетних установ за квартал", папка "Звітність для бюджетних установ за рік".

Додаток 22
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і
пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про направлення асигнувань розпорядникам
бюджетних коштів, які підпорядковані іншим
головним розпорядникам бюджетних коштів

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів... (квартальна, річна) (Додаток 22) (в редакції від 02.03.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми"; підрозділ "Звітність за 2017 рік", папка "Звітність для бюджетних установ за місяць", папка "Звітність для бюджетних установ за квартал", папка "Звітність для бюджетних установ за рік".