Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2017 р. N 1014
Київ

Про затвердження типових положень
про молодіжний центр та про експертну раду
при молодіжному центрі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про молодіжний центр;

Типове положення про експертну раду при молодіжному центрі.

2. Рекомендувати:

органам місцевого самоврядування утворити з урахуванням соціальних потреб молодіжні центри та забезпечити організацію їх діяльності;

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування включити проекти та заходи, що реалізуються та здійснюються молодіжними центрами, до місцевих програм реалізації державної молодіжної політики.

3. Міністерству молоді та спорту в шестимісячний строк:

розробити та затвердити в установленому порядку за погодженням з Міністерством фінансів примірні штатні нормативи;

розробити в установленому порядку за погодженням з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів та подати на розгляд Кабінету Міністрів України умови оплати праці працівників молодіжного центру.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1014

Типове положення
про молодіжний центр

Загальні питання

1. Молодіжний центр (далі - центр) - установа, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та положенням про центр.

3. Метою діяльності центру є сприяння:

соціалізації та самореалізації молоді;

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;

національно-патріотичному вихованню молоді;

популяризації здорового способу життя молоді;

працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

підвищенню рівня мобільності молоді.

4. Засновниками центрів (далі - засновники) комунальної форми власності можуть бути органи місцевого самоврядування, центрів приватної форми власності - юридичні та/або фізичні особи.

Центри приватної форми власності у своїй діяльності можуть використовувати це Типове положення.

5. Центри комунальної форми власності утворюються в установленому законодавством порядку насамперед на базі існуючих установ, які працюють з молоддю, виходячи з потреби конкретного регіону, а у разі відсутності таких установ - шляхом утворення нових центрів.

6. Центр діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього Типового положення та затверджується засновником.

Принципи діяльності,
завдання та права центру

7. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

1) повага до прав людини - визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

2) рівність, відкритість та доступність - запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час;

3) добровільна участь у діяльності центру;

4) активна участь молоді - залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності центру;

5) ціннісно-орієнтована освіта - сприяння національно-патріотичному вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту;

6) різноспрямованість соціального впливу - забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного соціального суб’єкта;

7) участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній сфері - популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному і місцевому рівні;

8) розвиток знань та освітніх інновацій - інновації в роботі з молоддю та формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

8. Основними завданнями центру є:

1) утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей;

2) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

3) створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

4) популяризація здорового способу життя молоді;

5) сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

6) забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні, сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді;

2) проводить інформаційно-просвітницьку роботу, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції; замовляє видавничу продукцію; вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

3) проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;

4) проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

5) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

6) організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;

7) сприяє вивченню та поширенню інноваційного національного та міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері;

8) взаємодіє з іншими молодіжними центрами.

10. Центр має право:

1) самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою роботу, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до законодавства;

2) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

3) отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань;

4) в установленому законодавством порядку придбавати, орендувати і відчужувати необхідне для провадження своєї діяльності майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах;

5) вносити за погодженням із засновником пропозиції органам державної влади та органам місцевого самоврядування стосовно діяльності центру;

6) здійснювати обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

7) здійснювати міжнародне співробітництво з питань реалізації державної політики в молодіжній сфері.

Керівництво центром

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду на визначений засновником строк та звільняється з посади відповідно до законодавства.

12. Директор центру:

1) організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) затверджує організаційну структуру центру, посадові інструкції працівників центру, а також правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

3) розробляє штатний розпис та подає його на затвердження в установленому законодавством порядку;

4) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, здійснює контроль за виконанням працівниками покладених на них обов’язків;

5) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

6) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

7) розпоряджається за згодою засновника коштами та майном відповідно до законодавства;

8) відкриває і закриває рахунки центру в органах Казначейства, установах банків;

9) розробляє і подає на затвердження засновнику плани роботи центру і звіти про їх виконання;

10) на вимогу експертної ради, утвореної при центрі, надає інформацію про діяльність центру;

11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності центру;

12) організовує планування видатків, необхідних для провадження діяльності центру, звітує про їх здійснення;

13) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

13. Директор центру підзвітний та підконтрольний засновнику.

14. З метою сприяння участі громадськості, зокрема молоді, у забезпеченні ефективної діяльності центру при центрі утворюється консультативно-дорадчий орган - експертна рада, яка діє відповідно до положення про експертну раду, затвердженого засновником.

Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база центру

15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, установах банків, печатку та бланк із своїм найменуванням, а також власну символіку.

16. Центр володіє майном, орендованим або придбаним за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

17. Фінансове забезпечення центру здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр може надавати платні послуги в установленому законодавством порядку.

18. Майно і кошти центр використовує виключно для досягнення мети, визначеної положенням про центр.

19. Центр веде бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітності в установленому порядку.

20. Центр через власний веб-ресурс оприлюднює інформацію про майно, кошти та напрями їх використання не менш як один раз на рік.

21. Діяльність центру може бути припинена в результаті його реорганізації або ліквідації в установленому законодавством порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1014

Типове положення
про експертну раду при молодіжному центрі

1. Експертна рада при молодіжному центрі (далі - експертна рада) -консультативно-дорадчий орган, який утворюється при молодіжному центрі та сприяє участі громадськості, зокрема молоді, у забезпеченні ефективної діяльності центру.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та положенням про експертну раду.

3. Експертна рада діє на підставі положення про експертну раду, яке розробляється на основі цього Типового положення та затверджується засновником молодіжного центру.

4. Основними завданнями експертної ради є:

1) здійснення громадського контролю за діяльністю молодіжного центру, в тому числі використанням майна і коштів центру, та діяльністю директора молодіжного центру, забезпеченням її прозорості, правомірності, законності, доцільності;

2) сприяння врахуванню молодіжним центром громадської думки під час провадження його діяльності;

3) підготовка пропозицій щодо визначення завдань, шляхів перспективного розвитку та основних напрямів діяльності молодіжного центру, здійснення контролю за виконанням;

4) підготовка пропозицій до плану роботи молодіжного центру, здійснення контролю за його виконанням;

5) заслуховування звіту директора молодіжного центру про діяльність центру;

6) проведення моніторингу стану виконання молодіжним центром покладених на нього завдань;

7) проведення аналізу результатів перевірок діяльності молодіжного центру.

5. Експертна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних громадських об’єднань, незалежних експертів, фахівців, науковців (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції експертної ради;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності молодіжного центру;

7) подавати засновнику, директору та працівникам молодіжного центру обов’язкові для розгляду пропозиції та рекомендації щодо діяльності центру;

8) мати інші права, визначені законодавством.

6. Експертна рада утворюється у складі не менше трьох осіб. Посадовий склад експертної ради затверджує засновник молодіжного центру.

Не менше половини складу експертної ради повинні становити представники активної молоді, інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, які обираються на умовах конкурсу в порядку, визначеному засновником молодіжного центру. До складу експертної ради може бути делеговано не більш як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Одна і та ж особа не може бути членом експертної ради більш як два строки поспіль. Члени експертної ради також не можуть бути працівниками молодіжного центру.

7. Персональний склад експертної ради затверджує її голова, якщо інше не передбачено законодавством.

8. Строк повноважень членів експертної ради становить два роки. Члени експертної ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Повноваження члена експертної ради можуть бути достроково припинені за рішенням засновника молодіжного центру в разі:

особистого бажання члена експертної ради;

неможливості виконання, невиконання або неналежного виконання повноважень членом експертної ради.

9. Експертну раду очолює її голова. Обрання та дострокове припинення повноважень голови експертної ради здійснюється більшістю голосів загальної кількості членів експертної ради.

10. Основною формою роботи експертної ради є засідання, які веде її голова. У разі неможливості здійснення головою експертної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів експертної ради за її рішенням.

11. Засідання експертної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання експертної ради скликає її голова за власною ініціативою, а у разі потреби - члени експертної ради або директор молодіжного центру.

Позачергові засідання експертної ради скликає її голова, а також директор молодіжного центру на вимогу члена експертної ради протягом десяти календарних днів з дня отримання такої вимоги. Вимога про скликання позачергового засідання експертної ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення експертною радою.

12. Засідання експертної ради можуть проводитися шляхом особистої присутності її членів або їх участі в режимі відеоконференції.

13. Засідання експертної ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин загальної кількості членів експертної ради.

14. Рішення експертної ради ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів. Кожен член експертної ради під час голосування має один голос і не може його передавати іншій особі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Директор молодіжного центру та запрошені експертною радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

15. Рішення, ухвалені на засіданні експертної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Член експертної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

16. Рішення експертної ради, що відповідають вимогам законодавства, мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду засновником, директором та працівниками молодіжного центру.

17. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності експертної ради здійснює молодіжний центр.