Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
08.06.2017 N 50

Про впорядкування діяльності кредитних посередників
у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6 розділу І та частини п'ятої розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1) Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування (далі - Положення), що додається;

2) Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників (далі - Положення про ведення переліку), що додається.

3. Банкам протягом 30 днів із дня доведення до їх відома технічних умов ведення переліку кредитних посередників:

1) привести свою діяльність у сфері споживчого кредитування за участю кредитних посередників у відповідність до вимог Положення і Положення про ведення переліку;

2) надати Національному банку України інформацію в електронному вигляді про всі діючі між банком і кредитними посередниками посередницькі договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг.

4. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

6. Постанова набирає чинності з 10 червня 2017 року, але не раніше набрання чинності Законом України "Про споживче кредитування".

В. о. Голови Я.В. Смолій

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
08.06.2017 N 50

Положення
про встановлення вимог до кредитних посередників банків
та їх діяльності у сфері споживчого кредитування

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування" та встановлює організаційно-правові засади діяльності кредитних посередників з надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах кредитодавців - банків, філій іноземних банків (далі -банки), а також порядок залучення банками посередників у сфері споживчого кредитування (далі - кредитні посередники).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування".

II. Вимоги до банку, який укладає договір
із кредитним посередником

3. Банк укладає договір із кредитним посередником, який відповідає вимогам, установленим цим Положенням.

4. Банк установлює посередницькі відносини у сфері споживчого кредитування з кредитним посередником на підставі договору, укладеного відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про споживче кредитування" (далі - посередницький договір).

Укладений між банком і кредитним посередником посередницький договір має обов'язково включати:

1) інформацію про належність кредитного посередника до кредитних брокерів чи кредитних агентів;

2) повний перелік завдань/повноважень, які банк передає кредитному брокеру/кредитному агенту;

3) умови, на яких здійснюється ідентифікація та верифікація споживача кредитним посередником згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - Національний банк) з питань фінансового моніторингу;

4) порядок розрахунку розміру та сплати банком винагороди (комісійного збору) чи іншої плати за послуги кредитного посередника;

5) інформацію про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента. Якщо територію дії кредитного посередника в договорі не визначено, то вважається, що кредитний посередник діє в межах території України;

6) порядок урегулювання спорів між банком і кредитним посередником, які виникають під час здійснення кредитним посередником діяльності у сфері споживчого кредитування;

7) порядок здійснення банком контролю за діяльністю кредитного посередника;

8) порядок розрахунку розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних банку внаслідок неправомірних дій кредитного посередника у сфері споживчого кредитування;

9) порядок припинення дії посередницького договору, у тому числі в разі його дострокового розірвання.

5. Банк, що укладає посередницький договір, розробляє та затверджує рішенням уповноваженого органу внутрішньобанківське положення у сфері споживчого кредитування, яке обов'язково включає:

1) порядок та умови надання банком споживчого кредиту за участю кредитного посередника;

2) організацію роботи банку з кредитним посередником і припинення роботи з ним, у тому числі порядок укладення та розірвання посередницького договору;

3) порядок організації та проведення навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників і їх працівників;

4) порядок здійснення банком перевірки/контролю за відповідністю кредитного посередника вимогам, установленим у пункті 9 розділу III цього Положення, під час укладення посередницького договору та протягом строку його дії;

5) перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту;

6) вимоги до кредитного посередника, що забезпечують технічну спроможність здійснення ним діяльності у сфері споживчого кредитування на належному рівні (наявність комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо);

7) порядок здійснення банком перевірки укладеного за участю кредитного посередника договору про споживчий кредит щодо його відповідності вимогам законодавства України та внутрішньобанківському положенню у сфері споживчого кредитування;

8) порядок передання кредитним посередником банку документів, інформації, кредитної справи споживача, необхідних для забезпечення виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі щодо визначення банком розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

9) порядок здійснення банком контролю за дотриманням кредитним посередником вимог, установлених законодавством України щодо провадження діяльності у сфері споживчого кредитування, а також порядок реагування банком на порушення в діяльності кредитного посередника;

10) порядок урегулювання спорів із споживачами за договорами, укладеними із залученням кредитних посередників.

6. Відповідність внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування вимогам цього Положення є предметом оцінки Національним банком.

Банк подає належним чином завірену копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування Національному банку на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки.

7. Банк зобов'язаний достроково припинити відносини з кредитним посередником (із розірванням укладеного з кредитним посередником посередницького договору), якщо:

1) установлено факти подання кредитним посередником недостовірної або неповної інформації, у тому числі щодо виконання вимог, установлених підпунктами 1, 3, 4 пункту 9 розділу III цього Положення;

2) установлено факти, що свідчать про невідповідність осіб, зазначених в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимогам законодавства України у сфері споживчого кредитування та цього Положення;

3) кредитний посередник не здійснював діяльність з надання послуг у сфері споживчого кредитування протягом 180 календарних днів із дати його включення до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік), порядок ведення якого визначається нормативно-правовим актом Національного банку з питань надання банками Національному банку інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників.

8. Банк розміщує у вільному доступі та забезпечує актуалізацію інформації про кредитного посередника, з яким укладено посередницький договір, на власній веб-сторінці із забезпеченням можливості її перегляду.

Зазначена інформація має містити:

фотографію фізичної особи, фізичної особи-підприємця, працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів;

2) реквізити укладеного з банком посередницького договору;

3) відомості про кредитного посередника:

повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, фізичної особи-підприємця; ідентифікаційний код для юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

прізвище, ім'я по батькові керівника юридичної особи - кредитного посередника;

адресу веб-сторінки кредитного посередника. У разі наявності веб-сторінки кредитного посередника розміщення інформації про веб-сторінку кредитного посередника є обов'язковим;

адресу для отримання поштових повідомлень;

номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку;

4) відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент);

5) перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному брокеру/кредитному агенту;

6) відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента;

7) запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням.

III. Вимоги до кредитного посередника

9. Фізична особа, фізична особа-підприємець, керівник (особа, яка виконує його обов'язки) юридичної особи, які є кредитними посередниками, а також працівники кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів, повинні відповідати таким вимогам:

1) належати до резидентів України відповідно до Податкового кодексу України;

2) мати достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування;

3) мати повну цивільну дієздатність;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

10. Особи, зазначені в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, для отримання та підтримки на належному рівні знань у сфері споживчого кредитування згідно з вимогами підпункту 2 пункту 9 розділу III цього Положення зобов'язані не рідше одного разу на рік проходити підготовку та постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації шляхом проходження організованого банком навчання з питань споживчого кредитування.

Програма такого навчання має обов'язково включати ознайомлення, зокрема з:

1) законодавством, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування;

2) визначеним банком порядком укладання кредитним посередником в інтересах банку договорів про споживчий кредит;

3) визначеним банком порядком проведення кредитним посередником ідентифікації та верифікації споживача;

4) методичними рекомендаціями банку щодо здійснення кредитним посередником обліку та передавання банку укладених кредитним посередником в інтересах банку договорів про споживчий кредит;

5) способами організації роботи кредитного посередника із банком та споживачем;

6) законодавством про захист персональних даних.

Банк здійснює контроль за рівнем знань осіб, зазначених в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, шляхом проведення тестування знань (із врученням відповідного сертифіката, свідоцтва тощо в разі успішного проходження тестування).

11. Ділова репутація згідно з підпунктом 4 пункту 9 розділу III цього Положення є бездоганною, якщо:

1) немає судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за злочини, передбачені статтями 185 - 187, 188-1 -197-1, 198, 199, 200, 209, 209-1, 212, 212-1, 258, 258-5, 366-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України;

2) немає порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

3) належно виконуються обов'язки як платника податків і зборів [підтверджується довідкою уповноваженого органу про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) за умови, що строк між датою видачі такої довідки та датою подання банком до Національного банку відомостей, необхідних для включення кредитного посередника до Переліку, не перевищує 10 днів];

4) немає протягом останніх 24 календарних місяців випадків притягнення кредитного посередника до відповідальності за порушення вимог законів України "Про споживче кредитування" і "Про захист прав споживачів" та/або випадків ухвалення судових рішень щодо порушення кредитним посередником прав споживачів;

5) не позбавлено права займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває;

6) не було звільнення за статтями 40 (пункти 7, 8 частини першої цієї статті), 41 (крім пунктів 4, 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

7) не було адміністративного стягнення за порушення вимог банківського законодавства України, законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

8) не було факту перебування кредитного посередника в стадії ліквідації (припинення діяльності) або факту порушення проти нього справи про банкрутство.

12. Кредитний посередник зобов'язаний дотримуватися вимог внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування та посередницького договору.

IV. Включення кредитних посередників до Переліку

13. Кредитний посередник має право розпочати діяльність із надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах банку після оприлюднення банком інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці.

Обов'язок щодо повідомлення кредитного посередника про оприлюднення банком інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці покладається на банк.

14. Банк оприлюднює інформацію про кредитного посередника на своїй веб-сторінці протягом одного робочого дня з дати одержання від Національного банку повідомлення про включення кредитного посередника до Переліку.

15. Банк забезпечує подання до Національного банку відомостей, необхідних для включення кредитних посередників до Переліку.

16. Банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів подати до Національного банку файл-повідомлення для виключення з Переліку відомостей про кредитного посередника та про укладений з ним посередницький договір у зв'язку із:

1) достроковим розірванням або закінченням строку дії посередницького договору;

2) смертю фізичної особи, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника або ухваленням рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або померлою;

3) припиненням юридичної особи - кредитного посередника.

Національний банк на підставі отриманого від банку файла-повідомлення виключає з Переліку відомості про кредитного посередника та про укладений між банком та кредитним посередником посередницький договір і надсилає банку квитанцію.

17. Банк протягом одного робочого дня з дня одержання від Національного банку квитанції, яка підтверджує виключення з Переліку відомостей про кредитного посередника та укладений з ним посередницький договір:

1) втрачає право надавати споживчий кредит за участю зазначеного кредитного посередника та повідомляє про це кредитного посередника;

2) виключає інформацію про зазначеного кредитного посередника з власної веб-сторінки.

V. Відповідальність за порушення
у сфері кредитного посередництва

18. Банк здійснює контроль за відповідністю діяльності кредитного посередника вимогам законодавства України у сфері споживчого кредитування. Відповідальність за дії або бездіяльність кредитного посередника під час надання споживачам споживчих кредитів покладається на банк.

20. Відповідальність за своєчасність та достовірність подання до Національного банку відомостей, що підлягають включенню/виключенню до/з Переліку, покладається на банк.

20. Національний банк у разі порушення вимог цього Положення має право застосувати до банку, його посадових осіб заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

Директор Департаменту методології
Н.В. Іваненко

Погоджено

Заступник Голови Національного банку України
К.В. Рожкова

Затверджено
Постанова Правління Національного банку України
08.06.2017 N 50

Положення
про надання банками Національному банку України інформації
про укладені договори у сфері споживчого кредитування
та ведення переліку кредитних посередників

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування" та визначає порядок надання інформації банками, філіями іноземних банків (далі - банки) Національному банку України (далі -Національний банк) про укладені між банками та кредитними посередниками договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі -посередницькі договори) та ведення Національним банком переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік).

2. У цьому Положенні Перелік - це автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які здійснюють посередницьку діяльність в інтересах банків-кредитодавців у сфері споживчого кредитування (далі -кредитні посередники), відомостей про укладені банками з цими особами посередницькі договори та обліку змін інформації про кредитних посередників та посередницькі договори.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

II. Вимоги до Переліку

3. Національний банк здійснює:

1) розробку власних програмно-технічних засобів ведення Переліку;

2) розробку технічних умов ведення Переліку;

3) функції адміністратора бази даних;

4) аналіз даних, що надходять від банків, їх зберігання, розподіл прав доступу до даних тощо;

5) ведення бази Переліку;

6) визначення порядку доступу до Переліку.

4. Ведення Переліку передбачає:

1) збирання та облік інформації про укладені банками посередницькі договори і кредитних посередників, з якими такі договори укладені;

2) включення відомостей до Переліку та їх виключення.

5. Перелік формується шляхом унесення до нього даних про кредитних посередників та укладені з ними посередницькі договори і присвоєння таким записам унікальних номерів (далі - номери запису в Переліку).

6. У Переліку містяться:

1) номер запису в Переліку;

2) відомості про кредитного посередника:

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

адреса для отримання поштових повідомлень;

номери телефонів контактних осіб;

прізвище, ім'я та по батькові керівника кредитного посередника - юридичної особи;

дата запису про включення відомостей до Переліку, дата та номер запису про внесення змін до нього;

відомості про посередницький договір:

код банку, з яким укладений посередницький договір;

дата укладення посередницького договору;

номер посередницького договору;

дата початку дії посередницького договору;

дата закінчення дії посередницького договору;

прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які підписали посередницький договір від імені сторін;

перелік посередницьких послуг, які здійснюватимуться кредитним посередником в інтересах банку-кредитодавця за посередницьким договором;

відомості щодо внесення змін до посередницького договору;

4) відомості про статус кредитного посередника відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про споживче кредитування" - кредитний брокер або кредитний агент.

7. Національний банк розміщує Перелік на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

III. Порядок надання банками до Національного банку інформації
про кредитних посередників та укладені посередницькі договори,
умови включення до Переліку/виключення з Переліку інформації
про кредитних посередників та укладені посередницькі договори

8. Інформаційний обмін між банками і Національним банком щодо ведення Переліку здійснюється в електронному вигляді в порядку, визначеному Національним банком у технічних умовах ведення Переліку.

Національний банк надсилає банкам технічні умови ведення Переліку засобами електронної пошти Національного банку.

9. Банк зобов'язаний надіслати до Національного банку файл- повідомлення, реквізити якого визначено в додатку 1 до цього Положення, протягом п'яти робочих днів із дня:

1) укладення посередницького договору;

2) унесення змін до посередницького договору;

3) розірвання посередницького договору;

4) закінчення строку дії посередницького договору;

5) внесення змін у відомості про кредитного посередника;

6) у випадках, установлених у нормативно-правовому акті Національного банку з питань установлення вимог до кредитних посередників та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Один файл-повідомлення може містити дані про один посередницький договір і відповідно про одного кредитного посередника.

10. Національний банк після отримання файла-повідомлення від банку здійснює перевірку за правильністю заповнення всіх реквізитів файла-повідомлення та повнотою наданих даних. За результатами перевірки за кожним файлом-повідомленням Національний банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дати надходження до Національного банку файла-повідомлення, формує та надсилає банку квитанцію (додаток 2 до цього Положення).

11. Банк за наявності помилок у файлі-повідомленні має подати Національному банку протягом п'яти робочих днів із дати отримання квитанції виправлений файл-повідомлення.

12. Національний банк повідомляє банк про включення інформації про кредитного посередника та посередницький договір до Переліку шляхом надсилання квитанції з номером запису в Переліку, якщо у файлі-повідомленні помилок немає.

Банк має обов'язково зазначати цей номер запису у файлі-повідомленні, що міститиме інформацію про зміни до реквізитів кредитного посередника та/або зміни до посередницького договору, який був включений до Переліку, відомості про його розірвання або закінчення строку дії.

13. Кредитний посередник має право розпочати надання посередницьких послуг у сфері споживного кредитування в інтересах банку-кредитодавця тільки після його включення до Переліку, отримання банком квитанції від Національного банку з номером запису в Переліку та оприлюднення банком-кредитодавцем інформації про кредитного посередника на своїй веб-сторінці відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань установлення вимог до кредитних посередників та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Банк має зазначити в посередницькому договорі положення абзацу першого пункту 13 розділу III цього Положення щодо моменту набуття кредитним посередником права на надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах банку-кредитодавця.

14. Національний банк має право виключити з Переліку відомості про кредитного посередника та про укладений між банком і кредитним посередником посередницький договір у випадках, установлених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку, який установлює вимоги до кредитних посередників та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Національний банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дати настання випадку, зазначеного в абзаці першому пункту 14 розділу III цього Положення, повідомляє банк про виключення відомостей з Переліку шляхом надсилання банку квитанції.

15. Банк забезпечує достовірність і своєчасність подання відомостей, що включаються до Переліку, а також інформації для виключення відомостей з Переліку.

16. Національний банк у разі порушення вимог цього Положення має право застосувати до банку, його посадових осіб заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

Директор Департаменту методології Н.В. Іваненко

Погоджено

Заступник Голови Національного банку України К.В. Рожкова

Додаток 1
до Положення про надання банками Національному банку України інформації
про укладені договори у сфері споживчого кредитування
та ведення переліку кредитних посередників
(пункт 9 розділу III)

Реквізити файла-повідомлення

Таблиця N з/п  Зміст реквізиту  Примітки 
 
Загальні відомості про банк, що надсилає файл-повідомлення, та про файл-повідомлення 
Код банку   
Тип повідомлення  Може мати такі значення: 
1 - первинне надання інформації про договір і кредитного посередника 
2 - повідомлення про зміни до посередницького договору та/або про зміни до реквізитів кредитного посередника 
3 - повідомлення про розірвання посередницького договору 
4 - резерв 
Номер запису в переліку кредитних посередників  Заповнюється банком обов'язково в разі надання інформації за типом повідомлень 2, 3 
Прізвище, ім'я, по батькові керівника банку   
10  Прізвище, ім'я, по батькові виконавця   
11  Номер контактного телефону   
12  Відомості про посередницький договір, укладений банком із кредитним посередником про надання посередницьких послуг 
13  Дата укладення посередницького договору   
14  Номер посередницького договору   
15  Дата початку дії посередницького договору   
16  Дата закінчення дії посередницького договору   
17  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені банку   
18  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені кредитного посередника   
19  Коди посередницьких послуг, які надаватимуться кредитним посередником у сфері споживчого кредитування в інтересах банку-кредитодавця  Зазначаються такі коди посередницьких послуг: 
20  1 - посередницька діяльність кредитного брокера у сфері споживчого кредитування, яка здійснюється в інтересах банку-кредитодавця 
21  2 - діяльність кредитного агента у сфері споживчого кредитування, яка здійснюється в інтересах банку-кредитодавця 
22  Коментар до відомостей про посередницький договір  У разі надання інформації за типом повідомлення 3 зазначається причина розірвання посередницького договору 
23  Загальні відомості про кредитного посередника, з яким укладено договір 
24  Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   
25  Статус кредитного посередника  Зазначається належність кредитного посередника до кредитного брокера або кредитного агента 
26  Ідентифікаційний код юридичної особи   
27  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника)   
28  Місцезнаходження кредитного посередника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
29  Код країни  Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами) 
30  Поштовий індекс   
31  Назва населеного пункту   
32  Вулиця   
33  Будинок   
34  Корпус (споруда)   
35  Офіс   
36  Адреса для отримання поштових повідомлень та номери телефону (факсу) 
37  Код країни  Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами) 
38  Поштовий індекс   
39  Назва населеного пункту   
40  Вулиця   
41  Будинок   
42  Корпус (споруда)   
43  Офіс   
44  Номер телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту   
45  Номер факсу (за наявності) із зазначенням коду країни та коду населеного пункту   
46  Коментар до інформації про адресу   

Додаток 2
до Положення про надання банками Національному банку України інформації
про укладені договори у сфері споживчого кредитування
та ведення переліку кредитних посередників
(пункт 10 розділу III)

Реквізити квитанції

N з/п  Зміст реквізиту  Примітки 
Код банку, на адресу якого надсилається квитанція   
Код помилки за файлом-повідомленням, що квитується   
Номер запису в переліку кредитних посередників   
Коментар