МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.11.2016 N 1252

Про затвердження Концепції реформування освіти
в Міністерстві внутрішніх справ України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ України
N 165 від 28.02.20
17 )

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та з метою вдосконалення системи підготовки фахівців для потреб органів Міністерства внутрішніх справ України наказую:

1. Затвердити Концепцію реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (Слівінський В. Р.) до 10 грудня 2016 року розробити план заходів щодо реалізації Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

Міністр А. Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.11.2016 N 1252

Концепція
реформування освіти в Міністерстві
внутрішніх справ України

I. Передмова

Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України (далі - Концепція) передбачає аналіз стану освіти у МВС, визначення мети, принципів, завдань, основних напрямів та етапів реформування освіти, вдосконалення системи управління освітою, оптимізацію організаційно-штатної побудови, правового, кадрового, ресурсного та іншого забезпечення освітнього процесу у МВС.

Дана Концепція є документом, що містить основні положення стратегічного реформування освіти у МВС.

Концепція є складовою частиною загальної стратегії реформування органів внутрішніх справ України.

Концепція підготовлена робочою групою МВС на основі узагальнення вітчизняної і зарубіжної правоохоронної практики, сучасних наукових досліджень та з урахуванням міжнародного досвіду.

II. Актуалізація реформування
та стан освітньої діяльності

Ефективне виконання завдань, покладених на МВС у сучасних умовах, вимагає підвищення якості підготовки фахівців у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню; громадянства та міграції тощо та об'єктивно передбачає запровадження нової моделі відомчої системи освіти, визначення концептуальних засад її розбудови.

Успішність проведення такого реформування залежить від наявності стратегічного довгострокового плану розвитку й належного рівня фінансового та матеріально-технічного забезпечення МВС.

Важливою складовою цього процесу є підходи до формування мережі навчальних закладів, організації професійної підготовки фахівців для потреб МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, модернізації освітнього процесу та наукового забезпечення практики правоохоронної діяльності.

На сьогодні основою мережі навчальних закладів у МВС є вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - вищі навчальні заклади МВС та ЦОВВ), з яких: 7 вищих навчальних закладів МВС, що здійснюють підготовку фахівців для Національної поліції України; 5 вищих навчальних закладів ЦОВВ, з яких 2 готують фахівців для Національної гвардії України; 1 - для Державної прикордонної служби України; 2 - для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У Державній міграційній службі України навчальних закладів немає, системна та цільова підготовка фахівців не здійснюється.

Крім того, у системі Національної поліції України функціонує 9 Державних установ "Навчальний центр підготовки поліцейських" (далі - центр), у яких здійснюється первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації поліцейських. Поряд з цим можливості центрів у 2016 році використані лише на 19,4 %.

На сьогодні після проведеної атестації в підрозділах Національної поліції України та за інших об'єктивних обставин некомплект працівників поліції становить 21 тис. (18,2 %), що потребує комплектування підрозділів Національної поліції України шляхом нового добору на службу та організацію їх початкової професійної підготовки.

Крім того, значне навчальне навантаження формується потребою підвищення кваліфікації поліцейських у кількості близько 50 % від загального некомплекту.

Поряд з цим вищими навчальними закладами МВС у 2016 році за аналогічними напрямами підготовлено 11423 працівники поліції (підвищення кваліфікації - 9778 осіб, первинна професійна підготовка - 2097 осіб), що перевищує обсяги підготовлених навчальними центрами в 4 рази.

Подолання зазначеної проблеми можливе лише при ефективному використанні державних коштів, оптимізації системи навчальних закладів, організації якісного навчального процесу початкової підготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також своєчасного опрацювання всього комплексу навчально-методичних матеріалів, що є можливим лише за участі фахівців та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС та ЦОВВ.

III. Мета, завдання та принципи
реформування освіти

Метою Концепції є створення науково обґрунтованої методологічної основи інноваційного розвитку системи освіти у МВС, визначення підходів до оптимізації мережі вищих навчальних закладів МВС, удосконалення освітнього процесу, забезпечення тісного взаємозв'язку науки і практики, максимальне сприяння вирішенню завдань модернізації підготовки кваліфікованого персоналу, який матиме поглиблені теоретичні знання і практичні навички та буде спроможний на високому професійному рівні захищати територіальну цілісність країни, її кордони, права, свободи та інтереси громадян, протидіяти злочинності, забезпечувати публічну безпеку і порядок у державі.

Для досягнення цієї мети необхідним є вирішення наступних завдань:

1) визначення напрямів оптимізації системи освіти МВС, спеціалізації вищих навчальних закладів МВС та підвищення ефективності управління системою підготовки кадрів;

2) розвиток багаторівневої практико-орієнтованої системи безперервної освіти, запровадження трирівневої моделі підготовки кадрів, приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність до потреб практики МВС і ЦОВВ;

3) підготовка фахівців відповідно до вимог і положень, закріплених у законах, інших нормативно-правових актах України, державних та галузевих стандартах освіти;

4) постійне підвищення якості освіти, її практичної спрямованості, моніторинг освітнього процесу, постійне оновлення його змісту та форм організації, удосконалення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення;

5) максимальне впровадження в освітній процес інноваційних технологій, позитивного зарубіжного досвіду підготовки фахівців, накопичених здобутків і кращих вітчизняних освітянських традицій;

6) формування дієвої системи професійної орієнтації та добору кандидатів на навчання й службу на основі прозорої системи з орієнтацією на компетенції та залучення найбільш інтелектуально розвинених й фізично підготовлених кандидатів;

7) прогнозування необхідної чисельності здобувачів освіти та визначення взаємної відповідальності комплектуючих органів і вищих навчальних закладів МВС і ЦОВВ за якість відбору кандидатів на навчання;

8) орієнтація освітнього процесу на формування фахової, діяльнісної та особистісної компетенцій, на основі базових знань і вмінь у рамках освітньої підготовки та постійної актуалізації підвищення кваліфікації; моделювання та комплексного вирішення ситуативних завдань; формування відповідної психологічної готовності та морально-ділових якостей особистості;

9) модернізація системи післядипломної освіти для підтримки високого рівня професійної кваліфікації працівників та військовослужбовців, орієнтованої на вирішення актуальних завдань службової діяльності та адаптованої до регіональної специфіки;

10) запровадження системи рейтингового оцінювання компетентності здобувачів вищої освіти за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою;

11) підвищення результативності проведення наукових досліджень, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб практики, створення учасникам освітнього процесу необхідних умов для здійснення ефективної наукової роботи;

12) подальший розвиток співробітництва вищих навчальних закладів МВС з провідними вищими навчальними закладами України, зарубіжними навчальними закладами та правоохоронними органами, міжнародними освітянськими організаціями, установами та фондами; запровадження програм співробітництва з вищими навчальними закладами, науковими установами іншої відомчої підпорядкованості щодо підготовки фахівців за унікальними та нехарактерними для МВС спеціальностями;

13) запровадження нових морально-етичних стандартів, що забезпечують високий рівень фаховості, духовності, професійності та відповідальності наукових та науково-педагогічних працівників; проведення рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників;

14) поліпшення умов фінансування освітньої діяльності, оплати праці працівників та їх соціального захисту; належне ресурсне та матеріально-технічне забезпечення;

15) забезпечення на засадах партнерства постійної взаємодії із засобами масової інформації з метою об'єктивного інформування населення про стан реформування та здобутки освіти у МВС, формування позитивного іміджу поліцейської професії та освіти.

Досягнення мети реформування передбачає дотримання відповідних принципів:

Верховенство права: формування компетентнісної характеристики випускника та подальша її реалізація в освітньому процесі орієнтовані на визнання прав та свобод людини і громадянина найвищими цінностями, які є визначальними орієнтирами всіх напрямів правоохоронної діяльності.

Інноваційна привабливість: освіта має стати необхідною інвестицією, сприяти адаптації працівників до нових методів роботи, соціальних і політичних змін у суспільстві.

Прагматизм: освіта не є самоціллю, а повинна забезпечувати виконання закладами освіти тих функцій, що покладені на них державою, навчальні програми мають відповідати запитам практичної сфери діяльності.

Ефективність: освіта повинна базуватися на ефективній системі оцінювання навчальних програм та результатів навчання (внутрішня і зовнішня оцінка), бути засобом ефективного менеджменту, спрямованого на професіоналізацію особового складу.

Відповідальність: здійснення освітнього процесу ґрунтується на засадах як особистої відповідальності його учасників, так і відповідального ставлення до якісного виконання своїх обов'язків.

Доступність та безперервність: освіта має бути доступною для всіх працівників протягом життя з можливістю вільного вибору форм, рівнів та напрямів здобуття освіти.

Прозорість та публічність процесу реформування: передбачає створення різних механізмів, що підтримують відкриту та публічну дискусію впродовж всього періоду реформування. Формат дискусії і прийняття рішень повинен забезпечити можливість громадянам безпосередньо брати участь в обговоренні процесу реформування на різних його етапах, доносити до влади свої очікування та пропозиції за даною тематикою, оцінювати результати реформи, їх соціальну значущість.

Узгодженість мети та завдань реформи: реформа системи освіти Міністерства внутрішніх справ України відбувається відповідно до мети та завдань розвитку інститутів громадянського суспільства, дієвого вдосконалення системи внутрішньої безпеки держави, а також ураховує особливості поточного стану розвитку вищої та професійної освіти в Україні.

Системність та цілісність процесу реформування: передбачає встановлену етапність реформи з визначенням строків очікуваних результатів.

Перший етап - інтенсивні зміни, які впроваджуються протягом 2017 року.

Другий етап - оцінка запроваджених змін (отриманих результатів) - 1-й квартал 2018 року.

Третій етап - внесення необхідного коригування (2-й квартал 2018 року) з урахуванням отриманих результатів та оцінка запроваджених змін (4-й квартал 2018 року).

IV. Концептуалізація окремих
напрямів реформування

Концепція передбачає реформування організаційної структури навчальних закладів МВС.

Організаційно-структурний (інституційний) напрям реформування спрямований на визначення: системи та структури освітньої моделі; відповідності її елементів рівням (ступеням) вищої освіти; джерел походження і утримання споживачів освітніх послуг і суб'єктів їх надання; основного (цільового) призначення кожного типу навчального закладу у системі відомчої освіти відповідно до напрямів та спеціальностей (спеціалізацій), потреб кадрового забезпечення по службах і регіонах; вимог до кандидатів на навчання (освітній та професійний рівні, віковий ценз, фізична і психологічна готовність, морально-ділові якості тощо); порядку підпорядкування та взаємодії навчальних закладів у межах системи МВС.

Відомчі навчальні заклади повинні забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців для МВС за всіма напрямами службової діяльності, підвищувати рівень їх професійної майстерності в системі післядипломної освіти, готувати науково-педагогічні кадри, діалектично поєднувати позитивний досвід діяльності практичних підрозділів і новітні освітянські технології в освітньому процесі та проводити на своїй базі прикладні наукові дослідження.

До мережі відомчих навчальних закладів входять створені відповідно до законодавства України університети, академії, інститути, коледжі, ліцеї тощо, що здійснюють підготовку фахівців для потреб Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Основою мережі відомчих навчальних закладів є система вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання МВС і вищих навчальних закладів ЦОВВ, з яких:

7 - здійснюють підготовку фахівців для МВС, Національної поліції України та Державної міграційної служби України;

2 - здійснюють підготовку фахівців для Національної гвардії України;

1 - здійснюють підготовку фахівців для Державної прикордонної служби України;

2 - здійснюють підготовку фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У складі університетів (академій) можуть створюватися за функціональним або регіональним принципом академії, інститути, коледжі, ліцеї, факультети, відділення, філії, центри тощо. Допоміжними елементами системи відомчої освіти можуть стати навчально-практичні комплекси.

Нововведенням є створення Академії поліції у складі вищих навчальних закладів МВС, які акумулюють весь комплекс професійної підготовки поліцейського: початкову підготовку, фахову освіту та підвищення кваліфікації.

Реформування освіти передбачається і в напрямі вдосконалення системи підготовки та її змісту.

Приєднання України до Болонського процесу є незаперечним фактом міжнародного визнання нашої системи вищої освіти і важливим етапом на шляху реалізації стратегічного курсу України на євроінтеграцію. Зазначений вектор є визначальним і для відомчої освіти.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інших законодавчих актів, є доцільним запровадження трирівневої системи підготовки:

на першому рівні здійснюватиметься первинна професійна підготовка;

на другому - підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавра та магістра з відрядженням за підсумками державного атестування, до комплектуючих органів для призначення на посади;

на третьому - підготовка керівного складу відповідно до навчальних програм управлінського змісту.

Навички публічного адміністрування з урахуванням досягнень сучасного менеджменту, практичної психологічної та іміджевої діяльності тощо стануть предметом підготовки керівників на третьому рівні.

Провідним вищим навчальним закладом МВС на третьому рівні визначається Національна академія внутрішніх справ.

Організація діяльності навчальних закладів МВС та ЦОВВ характеризується наступними особливостями.

1. Навчальні заклади МВС, що здійснюють підготовку фахівців Національної поліції України, мають особливості:

1) трирівнева система професійної підготовки поліцейського.

Перший рівень. Початкова (первинна професійна) підготовка безпосередньо у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання МВС (університет, академія, інститут - далі ВНЗ МВС) та в навчально-тренувальних центрах (коледжах, училищах), створених на базі Державних установ "Навчальний центр підготовки поліцейських", які підпорядковуються ВНЗ МВС, є їх структурними навчальними підрозділами без статусу окремої юридичної особи, з дотриманням принципу регіонального розташування.

В основу підпорядкування навчально-тренувальних центрів ВНЗ МВС покладено дотримання принципу регіонального розміщення, що забезпечує наближеність навчального закладу до замовника, економію коштів на відрядження слухачів для післядипломної освіти тощо:

Національна академія внутрішніх справ: Київський, Вишгородський, Чернівецький навчальні центри;

(Абзац 4 підпункту 1 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерство внутрішніх справ України N 165 від 28.02.2017)

Харківський національний університет внутрішніх справ: Сумський навчальний центр;

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: Запорізький навчальний центр;

Львівський державний університет внутрішніх справ: Волинський навчальний центр;

(Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерство внутрішніх справ України N 165 від 28.02.2017)

Одеський державний університет внутрішніх справ: Одеський навчальний центр;

Донецький юридичний інститут: Маріупольський навчальний центр.

Загальний термін підготовки - до 10 місяців (7 місяців - теоретичне навчання, 3 місяці - практичне) з подальшим присвоєнням за підсумками атестування кваліфікації "поліцейський" та призначенням на посади молодшого складу поліції.

Навчальна підготовка здійснюється за єдиною погодженою з МОН і затвердженою МВС освітньо-професійною програмою та передбачає оволодіння практичними навичками застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, заходів фізичного впливу, складання службових і процесуальних документів, керування автомототранспортом, володіння комп'ютерними та спеціальними технічними засобами, здійснення рятувальних операцій, долікарської допомоги, комунікації та спілкування з населенням тощо.

Другий рівень. Підготовка у ВНЗ МВС, яка здійснюватиметься за адаптованими, у разі потреби, до першого рівня навчальними програмами підготовки фахівців освітніх ступенів молодшого бакалавра (термін навчання - 1,5 роки, мінімальний обсяг ОПП - 90 кредитів) та бакалавра (термін навчання 3 - 4 роки, мінімальний обсяг ОПП - 180 кредитів), з відрядженням, за підсумками державного атестування, до комплектуючих органів для призначення на посади середнього складу поліції в підрозділах слідства, кримінальної поліції, превентивної служби тощо.

На цьому ж рівні здійснюватиметься підготовка фахівців освітнього ступеня магістра (термін навчання - 1 - 1,5 роки, мінімальний обсяг ОПП - 60 - 90 кредитів), а також підготовка науково-педагогічних кадрів наукових ступенів доктор філософії та доктор наук, з призначенням на посади наукового та науково-педагогічного складу ВНЗ МВС.

Набір на навчання проводитиметься на умовах конкурсу на основі повної загальної середньої освіти, вищої неюридичної освіти освітнього ступеня бакалавра (з проходженням курсу первинної професійної підготовки поліцейського протягом 3 - 4 місяців), а також на базі здобутої на першому рівні кваліфікації "поліцейський" (при наявності позитивної характеристики та бажання працювати на посадах середнього начальницького складу).

Добір кандидатів на навчання та службу в поліцію здійснюватиметься прозоро з орієнтацією на їх компетенції. Нововведення передбачають запровадження мовного та щодо визначення базових здібностей тестування; групового вирішення завдань та структурованого інтерв'ю; а також змісту тесту фізичних здібностей. Отримавши свідоцтво з рейтинговою оцінкою, особа може взяти участь у конкурсі на навчання та подальшу роботу в поліції.

На цьому рівні здійснюватиметься підвищення кваліфікації поліцейських середнього складу (раз на три роки) або тих, хто переміщується на вищу посаду (зараховується до кадрового резерву).

Третій рівень. Підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) керівного складу відповідно до навчальних програм за управлінським спрямуванням (управління та адміністрування тощо) протягом 3 місяців. Така підготовка буде здійснюватися в Національній академії внутрішніх справ. Набір на навчання проводитиметься на умовах конкурсу на базі освітнього ступеня магістра. До участі в конкурсі допускатимуться особи середнього складу поліції, які за період безперервної служби (не менше ніж 5 років) позитивно себе зарекомендували та виявили бажання працювати на керівних посадах (зараховані до кадрового резерву).

Після завершення навчання, за підсумками державного атестування, особи призначаються на вищі посади середнього та вищого складу.

Післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) здійснюється поряд з основними рівнями професійної освіти і функціонує як на базі ВНЗ МВС (із врахуванням можливостей використання навчально-тренувальних центрів), так і у формі службової підготовки безпосередньо в органах Національної поліції України на місцях. Реальне втілення одного з головних принципів "навчання впродовж життя" означає, що, незалежно від стажу роботи, вислуги років, займаної посади поліцейський повинен займатися вдосконаленням своїх професійних знань, самоосвітою. Указані положення закріплені на законодавчому рівні (Закон України "Про вищу освіту").

Реформування та вдосконалення професійної підготовки поліцейського потребує визначення прогнозованих розрахунків реальних кількісних потреб органів Національної поліції України (від територіального відділу поліції і вище) у кадрах за рівнем освіти та спеціалізації, урегулювання на цій основі прогнозованого (принаймні на кілька років) державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації персоналу.

На перехідному етапі реформування системи вищої освіти та з урахуванням необхідності поетапного збільшення фінансування ВНЗ МВС на рівні їх реальних потреб доцільно зберегти за відомчими вишами підготовку фахівців ступенів вищої освіти бакалавр та магістр за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, що особливо важливо у зв'язку з курсом на демілітаризацію правоохоронної системи (за досвідом останніх п'яти років близько 30 - 35 % цивільних випускників НАВС поповнили лави міліції та неатестованого складу ОВС).

2. Організація діяльності відомчих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, мають наступні особливості.

Підготовка фахівців для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх наукового забезпечення здійснюватиметься на базі:

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків);

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ);

вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

3. Організація діяльності відомчих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для підрозділів Державної прикордонної служби України, мають наступні особливості.

Підготовка фахівців для підрозділів Державної прикордонної служби України та їх наукового забезпечення здійснюватиметься на базі:

Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький);

Навчального центру підготовки молодих спеціалістів Державної прикордонної служби України;

Ізмаїльського навчально-тренувального загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

4. Організація діяльності відомчих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для підрозділів Національної гвардії України.

Підготовка фахівців для підрозділів Національної гвардії України та їх наукового забезпечення здійснюватиметься на базі Національної академії Національної гвардії України.

5. Організація діяльності відомчих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для підрозділів Державної міграційної служби України.

Оскільки на сьогодні Державна міграційна служба України немає бюджетної програми для фінансування підготовки кадрів, їх навчання у ВНЗ МВС можливе лише за кошти фізичних (юридичних) осіб.

У разі запровадження в бюджеті ДМС відповідної програми фінансування, підготовку фахівців для забезпечення її потреб буде організована у ВНЗ МВС.

V. Очікувані результати
реалізації Концепції

Реалізація Концепції сприятиме формуванню єдиної політики в галузі відомчої освіти, створенню науково обґрунтованої методологічної основи інноваційного розвитку системи освіти у МВС, оптимізації системи існуючих навчальних закладів із специфічними умовами навчання МВС та ЦОВВ, реалізації принципів безперервності освіти та якісного поєднання теорії з практикою, створенню при цьому ефективного та професійного кадрового ядра з кваліфікованих фахівців, які матимуть поглиблені теоретичні знання і практичні навички та будуть спроможні на високому професійному рівні захищати територіальну цілісність країни, її кордони, права, свободи та інтереси громадян, протидіяти злочинності, забезпечувати публічну безпеку і порядок у державі.

Результатом реалізації Концепції буде:

оптимізація мережі навчальних закладів у МВС та підвищення ефективності управління системою підготовки кадрів;

запроваджено трирівневу модель підготовки кадрів та приведено зміст й структуру професійної підготовки кадрів у відповідність до потреб практики;

сформовано дієву систему професійної орієнтації та добору кандидатів на навчання й службу на основі прозорої системи з орієнтацією на компетенції;

зорієнтовано освітній процес на формування фахової, діяльнісної та особистісної компетенцій, на основі базових знань і вмінь у рамках освітньої підготовки та постійної актуалізації підвищення кваліфікації; моделювання та комплексного вирішення ситуативних завдань; формування відповідної психологічної готовності та морально-ділових якостей особистості;

забезпечено формування позитивного іміджу поліцейської освіти і професії на засадах партнерства та постійної взаємодії із засобами масової інформації з метою об'єктивного інформування населення про стан реформування та здобутки відомчої освіти.

VI. Джерела фінансування,
необхідні для реалізації Концепції

Фінансування заходів із реалізації Концепції, у разі її прийняття, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяг фінансування заходів та обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, здійснюється в межах коштів державного бюджету, які виділяються на освіту в системі МВС та ЦОВВ, та уточнюється щороку.

Директор департаменту персоналу, організації
освітньої та наукової діяльності МВС В. Р. Слівінський