МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.08.2015 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1058/27503

Про затвердження Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків платників податків
у банках та інших фінансових установах
до контролюючих органів

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів
N 488 від 18.05.20
16)

Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 26 грудня 2013 року N 853 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за N 121/24898.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити:

розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України;

приведення протягом двох місяців функціонуючого програмного забезпечення у відповідність із цим наказом.

5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

В. о. Міністра І. Уманський

Погоджено:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України В.П. Загородній

Голова Державної фіскальної
служби України Р.М. Насіров

Директор-розпорядник Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб К.М. Ворушилін

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку Т. Хромаєв

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України Л.О. Євдоченко

Міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Абромавичус

Заступник Голови Національного
банку України Я.В. Смолій

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
18.08.2015 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1058/27503

Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках та інших фінансових
установах до контролюючих органів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452, та Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373.

2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі - платники податків) до контролюючих органів, в яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.

3. Дія цього Порядку не поширюється на депозитарні установи при відкритті ними рахунків у цінних паперах власникам для обліку прав на належні цим власникам дематеріалізовані цінні папери відповідно до договорів з емітентами цих цінних паперів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Зобов’язання, передбачені статтею 69 глави 6 розділу ІІ Кодексу, мають бути виконані депозитарною установою у разі звернення осіб, зазначених у цій статті, в день укладання ними договору про обслуговування рахунка у цінних паперах.

II. Вимоги до подання Повідомлень

1. Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв’язку) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення на адресу Інформаційного порталу ДФС у порядку, визначеному цим пунктом.

У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку у цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.

(Пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

Форму та зміст електронних Повідомлень наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Адресу Інформаційного порталу ДФС розміщено на офіційному веб-порталі ДФС (далі - веб-портал).

2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку у день відкриття/закриття рахунка до контролюючого органу, в якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, в якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

3. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі - ліквідатор банку).

Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних Повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) у день закриття рахунка особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому платник податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення про закриття рахунків платників податків засвідчується підписом ліквідатора банку та скріплюється печаткою банку чи ліквідатора банку (за наявності).

4. Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов’язаний надіслати до фінансової установи засобами телекомунікаційного зв’язку електронне повідомлення-відповідь щодо взяття рахунка на облік у контролюючому органі (далі - Повідомлення-відповідь), структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі відмови у взятті рахунка на облік Повідомлення-відповідь повинно містити підставу для відмови.

Якщо контролюючий орган протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

5. У разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення зобов’язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника податків, корінець повідомлення (додаток 2) з відміткою про взяття рахунка на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунка платника податків за формою N П2, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, із зазначенням причини відмови.

6. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунка на облік у контролюючому органі або реєстрації отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунка на облік у контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно із пунктом 4 цієї глави.

III. Підстави для відмови у взятті контролюючим
органом рахунка на облік

1. Підставами для відмови у взятті контролюючим органом рахунка на облік є:

1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

(Підпункт 2 пункту 1 розділу IІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

3) наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунка іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах);

(Підпункт 4 пункту 1 розділу IІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунка.

Надходження до фінансової установи Повідомлення-відповіді із такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок вже взято на облік контролюючим органом. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунка на облік у контролюючому органі.

Отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв’язку із наявністю у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунка є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків;

6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

(Підпункт 6 пункту 1 розділу IІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

7) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах;

8) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунка (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);

(Підпункт 9 пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

9) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.

(Підпункт 9 пункту 1 розділу IІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

2. Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунка платника податків наведено в додатку 4 до цього Порядку.

IV. Вимоги до підготовки та подання електронних
документів засобами телекомунікаційного зв’язку

1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами. Один електронний документ може містити інформацію щодо:

одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі (далі - Файл повідомлень);

одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі (далі - Файл-відповідь);

результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі - квитанції).

Якщо Файл повідомлень містить повідомлення про відкриття рахунка платника податків у фінансовій установі, яке прийняте ДФС до оброблення, на таке повідомлення надається відповідь у вигляді пакета файлів, що містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень.

2. Файли повідомлень, Файли-відповіді та квитанції (далі - Файли) формуються на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).

Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).

3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються для кожного типу Файла і поширюються ДФС шляхом розміщення на веб-порталі.

4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.

5. Створення електронного документа та/або пакета файлів завершується накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

6. ДФС при використанні ЕЦП дотримується вимог Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452.

7. Вимоги до формату підписаних даних затверджені наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року N 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1398/21710.

8. Вимоги до форматів криптографічних повідомлень затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18 грудня 2012 року N 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за N 108/22640.

9. Формат транспортного повідомлення відповідає вимогам уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і контролюючих органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням ЕЦП.

10. Фінансова установа для обміну документами з ДФС повинна мати:

програмне забезпечення, призначене для створення і оброблення документів у форматі, встановленому цим Порядком (додаток 1);

доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання документів електронною поштою;

надійні засоби ЕЦП, сумісні із засобами ЕЦП, що використовуються в контролюючих органах;

чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів для двох відповідальних посадових осіб фінансової установи, які внутрішніми розпорядчими документами фінансової установи уповноважені засвідчувати Повідомлення (далі - відповідальні особи), та фінансової установи (печатка фінансової установи). Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються відповідно до умов договору з акредитованим центром сертифікації ключів.

11. Підставами для прийняття до оброблення документа є:

його відповідність встановленому формату;

підтвердження ЕЦП фінансової установи та її відповідальних осіб;

чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП;

чинність посиленого сертифіката відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів та/або посиленого сертифіката відкритого ключа відповідного засвідчувального центру.

12. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від фінансової установи, зберігається в базі даних ДФС, використовується для відправлення квитанцій та/або пакетів файлів цій фінансовій установі та у разі її зміни оновлюється в базі даних ДФС.

V. Порядок обміну інформацією в електронному
вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку

При обміні інформацією щодо відкриття та закриття рахунків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку фінансові установи та ДФС повинні додержуватися такого порядку:

1) фінансова установа створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файла F, P або K) наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Після підготовки фінансовою установою Файла повідомлень на нього накладаються ЕЦП відповідальних посадових осіб фінансової установи у такому порядку: першим - ЕЦП другої відповідальної особи фінансової установи, другим - ЕЦП першої відповідальної особи фінансової установи, третім - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки фінансової установи;

2) після накладання ЕЦП фінансова установа здійснює шифрування Файла повідомлень з використанням відкритого ключа Інформаційного порталу ДФС, що міститься в посиленому сертифікаті відкритого ключа (сертифікаті шифрування), та направляє його на адресу ДФС через електронну пошту мережі Інтернет. Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними ЕЦП зберігається у фінансовій установі;

3) квитанція про одержання (далі - перша квитанція) Файла повідомлень - це Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Перша квитанція є підтвердженням фінансовій установі передачі її Файла повідомлень до ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку у разі, якщо код помилки згідно з довідником помилок, наведеним у додатку 5 до цього Порядку, за Файлом повідомлень, що квитується, дорівнює нулю.

Перша квитанція надсилається ДФС на адресу електронної пошти фінансової установи, з якої було надіслано Файл повідомлень;

4) після одержання від фінансової установи Файла повідомлень ДФС проводить його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності розшифрованого файла затвердженому формату;

5) квитанція про прийняття до оброблення (далі - друга квитанція) Файла повідомлень - це Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт та час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.

У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, що квитується, інформація про фінансову установу, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, що квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку;

6) якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, то фінансовій установі надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Вся інформація, яка містилася у такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою ДФС.

Якщо Файл повідомлень, що квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається ДФС та друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень з Файла повідомлень, що квитується, ДФС приймає до оброблення;

7) Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням ДФС та містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в ДФС. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип файла R або D) наведено у додатку 1 до цього Порядку.

У Файлі-відповіді зазначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про фінансову установу та платників податків, які відкривають рахунки у фінансовій установі, реквізити рахунків, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків.

Якщо жодне з повідомлень про відкриття рахунків, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, то на такий Файл повідомлень не надається Файл-відповідь.

Сформовані друга квитанція та Файл-відповідь після накладання на них ЕЦП засобами програмного забезпечення ДФС включаються до пакета файлів (ZIP-архів);

8) на всі документи, які формуються ДФС, накладається ЕЦП Інформаційного порталу ДФС, здійснюється їх шифрування з використанням відкритого ключа фінансової установи, що міститься у сертифікаті шифрування, виданого акредитованим центром сертифікації ключів, та надсилання засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу електронної пошти цієї фінансової установи. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді в електронному вигляді зберігаються в ДФС;

9) фінансова установа після отримання квитанцій та/або пакета файлів проводить їх розшифрування, перевірку ЕЦП Інформаційного порталу ДФС, у разі отримання пакета файлів - його розархівування та перевірку ЕЦП квитанції та Файла-відповіді, що містяться в пакеті файлів, перевірку відповідності розшифрованих файлів затвердженому формату та співставлення отриманої інформації зі змістом Файла повідомлень.

Після одержання Файла-відповіді фінансова установа направляє на адресу ДФС квитанцію про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла-відповіді. Формат квитанції наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді після розшифрування зберігаються у фінансовій установі в електронному вигляді;

10) ДФС забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.

У разі одержання Файла повідомлень до 16-ї години фінансовій установі протягом двох годин з часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, в іншому разі - протягом перших двох годин наступного робочого дня.

Якщо на електронну адресу фінансової установи протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшла перша квитанція, то фінансова установа має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.

Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9-ї до 17-ї години щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Якщо на адресу ДФС протягом одного робочого дня після відправки пакета файлів не надійшла квитанція від фінансової установи про приймання Файла-відповіді, то ДФС вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.

ДФС надає список телефонів технічної підтримки на веб-порталі;

11) фінансова установа у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій, які надійшли від ДФС не в складі пакетів файлів та/або пакетів файлів, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції та/або пакета файлів протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з’ясування ситуації, після чого фінансовою установою або ДФС відправляється новий файл;

12) датою та часом надання фінансовою установою Повідомлення в електронному вигляді до ДФС є дата та час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови відсутності помилки при прийнятті цього Повідомлення.

VI. Організація зберігання та оброблення
Повідомлень

1. Контролюючі органи мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та у базах даних контролюючих органів.

(Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків платників податків у обчислювальних мережах контролюючих органів покладається на контролюючі органи згідно із законодавством.

3. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами контролюючого органу заносяться до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою N П3, наведеною в додатку 6 до цього Порядку. Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків платників податків
у банках та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 1 розділу ІІ)

Форма та зміст
електронних повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків у фінансових установах

Форма та зміст електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків у банках та інших фінансових
установах до контролюючих органів
(пункт 2 розділу ІІ)

Повідомлення
про відкриття/закриття рахунка платника
податків у фінансовій установі
(Форма N П1)

Повідомлення про відкриття/закриття рахунка платника податків у фінансовій установі (Форма № П1) (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків у банках та інших
фінансових установах до контролюючих органів
(пункт 5 розділу ІІ)

Повідомлення
контролюючого органу про відмову в узятті
на облік рахунка платника податків
(Форма N П2)

Повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунка платника податків (Форма № П2) (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття
рахунків платників податків у банках та інших фінансових
установах до контролюючих органів
(пункт 2 розділу ІІІ)

Перелік
кодів причин відмови у взятті на облік
рахунка платника податків

Код причини відмови  Причина відмови 
Рахунок узято на облік, причина відмови відсутня 
Відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі 
Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 
Наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу 
Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунка іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах) 
Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік у контролюючому органі такого рахунка. Файл-відповідь R або D міститиме дату взяття рахунка на облік у контролюючому органі 
Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 
Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в контролюючих органах 
Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, що є закритим, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в повідомленні про відкриття рахунка (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України) 
(Рядок 9 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016) 
10  Відсутність в Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до чинного законодавства повинні бути включені до Єдиного державного реєстру 

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 488 від 18.05.2016)

Додаток 5
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків платників податків
у банках та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 4 розділу V)

Довідник
помилок

Код помилки  Зміст 
0000  Інформацію прийнято до оброблення 
2101  Помилки у змісті повідомлення або повідомлення-відповіді 
2102  Повторно надісланий Файл 
2103  Порушено загальну структуру Файла 
2104  Помилка в ідентифікаторі адресата в найменуванні Файла 
2105  Ім’я в заголовку не відповідає найменуванню Файла 
2106  Помилка в даті утворення Файла у заголовку 
2107  Порушено кількість інформаційних рядків 
2108  Порушено порядок нумерації інформаційних рядків 
2109  Помилка в ідентифікаторі фінансової установи 
2120  Помилка в реквізиті "Дата надання повідомлення до ДФС" 
2121  Помилка в реквізиті "Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі" 
2122  Помилка в реквізиті "Код причини відмови в узятті на облік рахунка" 
2123  Помилка в реквізиті "Ідентифікатор запису" 
2124  Помилка реквізиту "Найменування файла F або Р, в якому була надана інформація про рахунок" 
2125  Помилка в реквізиті "Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень F або Р" 
2126  Фінансова установа не відправляла файл F або Р, на який надіслано відповідь 
2130  Помилка в коді фінансової установи 
2131  Не заповнено поле податкового номера клієнта 
2132  Невідомий податковий номер 
2133  Помилка в типі реєстру 
2134  Помилка в типі операції 
2135  Помилка в даті операції 
2136  Порушено тип даних поля рахунку клієнта 
2138  Помилка в коді валюти рахунку 
2139  Помилка в коді резидентності клієнта 
2140  Не заповнено поле найменування (прізвище, ім’я, по батькові) клієнта 
2141  Помилка в коді регіону контролюючого органу 
2142  Помилка в коді району контролюючого органу 
2160  Помилка в коді країни 
2161  Не заповнено поле податкової адреси клієнта 

Додаток 6
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків платників
податків у банках та інших фінансових
установах до контролюючих органів
(пункт 3 розділу VI)

Журнал
реєстрації повідомлень про відкриття/закриття
рахунків у фінансових установах
(Форма N П3)

N з/п  Тип операції  Дата Повідомлення  Дата
отримання Повідомлення
ДФС 
Дата відправки ДФС Повідомлення-відповіді
до фінансової установи 
Дата
отримання Повідомлення
контролюючим органом 
Податковий номер або
серія та номер паспорта
(для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) 
Код фінансової установи  Код небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунка у цінних паперах  Код за ЄДРПОУ
небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунка у цінних паперах 
Номер рахунка  Код валюти  Дата операції  Дата взяття рахунка на облік  Код причини відмови
в узятті рахунка на облік 
Примітка 
10  11  12  13  14  15  16