Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.03.2016 N 344

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2016 р. за N 497/28627

Про затвердження Порядку
проведення перевірок платників податків
з питань повноти нарахування і сплати податків
під час здійснення контрольованих операцій

Відповідно до підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр Н. Яресько

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
10.03.2016 N 344

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2016 р. за N 497/28627

Порядок
проведення перевірок платників
податків з питань повноти нарахування
і сплати податків під час здійснення
контрольованих операцій

І. Загальні положення

1. Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій) є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

2. Перевірка контрольованих операцій проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу І Кодексу та цим Порядком.

3. Перевірка контрольованих операцій проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І та підпунктами 78.1.14-78.1.16 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу.

4. Перевірка контрольованих операцій є документальною позаплановою перевіркою.

5. Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати 18 місяців.

6. Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

II. Прийняття рішення про проведення
перевірки контрольованих операцій

1. За наявності підстав, визначених пунктом 3 розділу 1 цього Порядку, керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення перевірки контрольованих операцій, яке оформлюється наказом.

2. Для прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих операцій керівник контролюючого органу направляє до Державної фіскальної служби України інформаційне повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки.

Державні податкові інспекції направляють відповідне інформаційне повідомлення через контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи, яким вони підпорядковуються.

Погодження або мотивоване заперечення надається ДФС протягом семи робочих днів з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення перевірки контрольованих операцій.

Наказ про проведення перевірки контрольованих операцій видається контролюючим органом після отримання від ДФС відповідного погодження.

3. За рішенням ДФС до участі в перевірках контрольованих операцій можуть бути залучені посадові особи ДФС та/або інших територіальних органів.

За рішенням Центрального офіса з обслуговування великих платників, територіальних органів Державної фіскальної служби в областях, місті Києві, яким підпорядковується орган Державної фіскальної служби, на обліку в якому перебувають платники податків, щодо яких прийнято рішення про проведення перевірки контрольованих операцій, до участі в перевірках можуть бути залучені посадові особи цих контролюючих органів та/або посадові особи інших територіальних органів Державної фіскальної служби, підпорядкованих цим контролюючим органам.

ІII. Отримання від платників податків документів
для проведення перевірки контрольованих операцій

1. Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, пов’язані із предметом перевірки, протягом 10 днів з дати початку перевірки.

2. Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», повноту нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.

3. У разі ненадання документів посадовим особам контролюючого органу на усний запит в узгоджений строк платнику податків направляється письмовий запит в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу. Зазначені у письмовому запиті документи надаються платником податків протягом 15 днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

ІV. Продовження строку проведення
перевірки контрольованих операцій

1. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) ДФС, яке оформлюється наказом, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

2. Для прийняття рішення про продовження строку перевірки контрольованих операцій керівник контролюючого органу, який проводить перевірку, направляє до ДФС обґрунтовані пропозиції не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення терміну такої перевірки.

Державні податкові інспекції направляють пропозиції щодо продовження строку перевірки через контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи, яким вони підпорядковуються.

3. На підставі отриманого наказу ДФС керівник контролюючого органу, який проводить перевірку, видає наказ про продовження строку перевірки контрольованих операцій.

Наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою її продовження.

4. У разі неприйняття керівником (заступником керівника) ДФС рішення щодо продовження строку перевірки контрольованих операцій контролюючий орган, що проводить таку перевірку, інформується про це листом ДФС.

5. Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки контрольованих операцій вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

V. Складення акта (довідки) про результати
перевірки контрольованих операцій

1. Якщо за результатами перевірки контрольованих операцій виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

2. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід’ємною частиною (додатком) акта перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу ІІ Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта про результати перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду.

Повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень до акта про результати перевірки надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок за результатами розгляду заперечень підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником контролюючого органу, посадові особи якого проводили перевірку.

Висновок за результатами розгляду заперечень у день його затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі реєстрації висновків контролюючого органу.

Зазначений висновок є невід’ємною частиною (додатком) матеріалів перевірки та зберігається в установленому законодавством порядку в контролюючому органі.

Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк