КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 лютого 1996 р. N 200
Київ

Про ліцензування, атестацію та акредитацію
навчальних закладів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1297 від 24.10.96
N 665 від 28.06.97
N 914 від 22.08.
97
N 931 від 27.08.
97
N 381 від 30.03.
98
N 504 від 20.04.98
N 1334 від 25.08.98
N 1722 від 02.11.98
N 6 від 04.01.
99
N 1285 від 19.07.99
N 1487 від 13.08.
99
N 1575 від 20.10.2000
N 978 від 09.08.20
01
N 435 від 29.03.2002
N 1380 від 29.08.20
03
N 147 від 02.03.20
16 )

На виконання Указу Президента України від 10 жовтня 1995 р. N 942 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних закладів, Положення про акредитацію вищих навчальних закладах та Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (додаються). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6 від 04.01.99 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 147 від 02.03.2016 )

4. Установити, що державні загальноосвітні заклади можуть провадити діяльність і видавати документи державного зразка про одержання загальної середньої освіти до проведення планової атестації цих закладів; державні професійно-технічні навчальні заклади, ліцензовані станом на 1 січня 1996 р., мають право видавати документи державного зразка про одержання професійно-технічної освіти до проведення їх чергової атестації. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

5. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з 1 липня 1996 р. припинити діяльність закладів освіти, які не отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності.

6. Міністерству освіти:

у місячний термін затвердити типове положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

до 31 грудня 1996 р. разом з місцевими державними адміністраціями провести перевірку виконання умов і правил провадження освітньої діяльності закладами освіти, які отримали ліцензії, а також привести статуси і назви цих закладів у відповідність із змістом заявленої діяльності.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. N 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 142).

Прем'єр-міністр України Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко

( Положення про Державну акредитаційну комісію втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1380 від 29.08.2003 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

               СКЛАД
Державної акредитаційної комісії

   КРЕМЕНЬ        - Міністр освіти і науки, голова
Василь Григорович Комісії

ЗАЙЧУК - Державний секретар МОН, перший
Валентин Олександрович заступник голови Комісії

СТЕПКО - заступник Державного секретаря МОН,
Михайло Филимонович заступник голови Комісії

ЯКИМЕНКО - перший проректор Національного
Юрій Іванович технічного університету "Київський
політехнічний інститут", заступник
голови Комісії

ГАЙДУКЕВИЧ - начальник адміністративного відділу
Тамара Євгенівна Державної акредитаційної комісії,
відповідальний секретар Комісії

АРТЕМЧУК - ректор Київського національного
Галік Ісакович лінгвістичного університету

АННЕНКОВ - директор Промислово-економічного
Віктор Петрович коледжу Національного авіаційного
університету

БАГРОВ - ректор Таврійського національного
Микола Васильович університету імені В.І. Вернадського

БІРЮК - член Державної комісії з цінних
Сергій Олексійович паперів та фондового ринку

ВОЛКОВ - заступник директора Департаменту
Олег Ігорович внутрішньої політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України

ГОЛОВАТИЙ - голова правління Конфедерації
Микола Федорович недержавних вищих навчальних закладів

ГОЛУБ - Керівник Управління з гуманітарних
Володимир Володимирович питань Адміністрації Президента
України

ГОРБУНОВА - заступник Державного секретаря
Лідія Миколаївна Мін'юсту

ГУРЖІЙ - перший заступник Державного
Андрій Миколайович секретаря МОН

ДІДОРЕНКО - ректор Луганської академії внутрішніх
Едуард Олексійович справ імені 10-річчя незалежності
України

ДМИТРИЧЕНКО - начальник департаменту вищої освіти
Микола Федорович МОН

ДОМНІЧ - начальник управління ліцензування та
Володимир Іванович акредитації МОН

КУРАС - віце-президент Національної
Іван Федорович академії наук

ЛІКАРЧУК - начальник управління освіти і науки
Ігор Леонідович Київської облдержадміністрації

ЛУГОВИЙ - ректор Української Академії
Володимир Іларіонович державного управління при
Президентові України

МЕЛЬНИК - голова наглядової ради Академії
Петро Володимирович державної податкової служби

МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного
Дмитро Олексійович університету

МОСКАЛЕНКО - Міністр охорони здоров'я
Віталій Федорович

ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного
Анатолій Федорович економічного університету

ПОПЛАВСЬКИЙ - ректор Київського національного
Михайло Михайлович університету культури і мистецтв

РУДАВСЬКИЙ - ректор Національного університету
Юрій Кирилович "Львівська політехніка"

СИДОРЕНКО - начальник управління освіти і науки
Олександр Леонідович Харківської облдержадміністрації

ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної
Василь Якович академії імені Ярослава Мудрого

ТИМОШЕНКО - голова Асоціації вищих навчальних
Іван Іванович закладів недержавних форм власності

ТРЕТЯК - перший проректор Київського
Олег Васильович національного університету
імені Тараса Шевченка

ФЕДОРЧЕНКО - ректор Київського інституту туризму,
Володимир Кирилович економіки і права

ЧЕРЕВАНЬ - ректор Міжнародного інституту
Володимир Павлович ринкових відносин та підприємництва -
Центру "Ринок"

ЧЕРНЕЦЬ - ректор Державної академії керівних
Василь Гнатович кадрів культури і мистецтв

ШЕВЧЕНКО - ректор Донецького національного
Володимир Павлович університету

( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1297 від 24.10.96, N 665 від 28.06.97, N 504 від 20.04.98, N 1334 від 25.08.98, N 1722 від 02.11.98, N 1285 від 19.07.99, N 1575 від 20.10.2000, в редакції Постанови КМ N 435 від 29.03.2002 )

( Положення про ліцензування навчальних закладів втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1380 від 29.08.2003 )

( Положення про акредитацію вищих навчальних закладів втратило чинність на підставі Постанови КМ N 978 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Положення
про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

( У Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі
замінено словами "навчальний заклад" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

1. Атестація професійно-технічних навчальних закладів, навчальних підрозділів підприємств, установ, організацій (далі - професійно-технічні навчальні заклади) незалежно від їх підпорядкування та форм власності є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів та службовців і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

2. Основними завданнями атестації є:

аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;

оцінка відповідності знань, умінь і навичок учнів, слухачів вимогам навчальних планів і програм;

визначення відповідності умов професійно-технічної освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм;

оцінка якісного складу інженерно-педагогічних і керівних працівників.

3. Атестації підлягають професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

Курсові форми професійного навчання без присвоєння кваліфікації не атестуються.

4. Атестація державних професійно-технічних навчальних закладів здійснюється планово один раз у десять років.

Професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності атестуються за їх заявками або заявками їхніх засновників і підлягають переатестації через 10 років.

Атестація може здійснюватися позапланово за рішенням органу державного управління освітою.

5. Суб'єктами атестації є лише ліцензовані професійно-технічні навчальні заклади.

6. Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців.

7. Атестованому професійно-технічному навчальному закладу видається свідоцтво про атестацію встановленого зразка.

Зразок свідоцтва про атестацію затверджує Міносвіти.

8. Атестований професійно-технічний навчальний заклад набуває право видачі документа про професійно-технічну освіту державного зразка.

9. Рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу може бути прийнято ДАК за результатами комплексної перевірки органами державного управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів.

10. Державна інспекція навчальних закладів координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації, і здійснює контроль за проведенням атестаційної експертизи.

11. Для організації проведення атестаційної експертизи при місцевих органах державного управління освітою створюються регіональні експертні ради, які складають план (графік) проведення атестації на 10 років.

Зведений план (графік) проведення атестації затверджує Міносвіти.

Органи державного управління освітою доводять терміни атестації до відома професійно-технічних навчальних закладів не пізніш як за 3 місяці до її початку.

12. Для проведення атестаційної експертизи професійно-технічного навчального закладу регіональна експертна рада створює експертну комісію та проводить консультацію керівників зазначеного закладу.

Вимоги до складу експертних комісій визначає Міносвіти.

13. Професійно-технічний навчальний заклад, що підлягає атестації, подає до регіональної експертної ради матеріали самоаналізу освітньої діяльності, які включають аналіз стану матеріально-технічної бази, кадрового і навчально-методичного забезпечення, копії навчальних планів і програм тощо.

Вимоги до матеріалів самоаналізу освітньої діяльності професійно-технічного навчального закладу та порядок їх подання визначає Міносвіти.

14. Експертна комісія на основі завдань атестації та аналізу поданих матеріалів розробляє програму атестації, погоджує її з регіональною експертною радою та доводить до відома професійно-технічного навчального закладу до початку атестації.

15. Під час проведення атестаційної експертизи експертна комісія керується чинним законодавством, нормативними документами з питань професійно-технічної освіти, цим Положенням, організовує свою роботу на підставі програми атестації і працює безпосередньо у професійно-технічному навчальному закладі не більш як 15 календарних днів.

16. За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи, доводить його до відома професійно-технічного навчального закладу і подає регіональній експертній раді.

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи, готує мотивований висновок про спроможність професійно-технічного навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог і подає його разом з атестаційною справою до ДАК.

Вимоги до матеріалів про результати атестаційної експертизи, що подаються до ДАК, визначає Міносвіти.

18. ДАК у тримісячний термін з дня надходження від регіональної експертної комісії відповідних матеріалів розглядає їх, приймає рішення і в разі позитивного вирішення питання подає свої висновки на затвердження Міносвіти. Після затвердження цих висновків Міносвіти видає професійно-технічному навчальному закладу свідоцтво про атестацію.

У разі прийняття негативного рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу чи окремих його напрямів (професій, спеціальностей) ДАК повідомляє про це відповідний навчальний заклад.

19. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням атестаційної експертизи, здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених Міносвіти.

Професійно-технічні навчальні заклади перераховують кошти на окремі рахунки регіональних експертних рад на умовах попередньої оплати.

20. За видачу професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію встановлюється плата:

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується бюджетним фінансуванням, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 2 відсотків суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контингенту осіб, що відповідає ліцензованому обсягу прийому.

Кошти за видачу свідоцтв про атестацію перераховуються професійно-технічними навчальними закладами на рахунок ДАК.

21. За особами, які залучаються до роботи у ДАК та регіональних експертних радах на час проведення атестаційної експертизи, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.