Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 серпня 2012 р. N 802
Київ

Про затвердження Порядку перетворення
державного унітарного комерційного підприємства
в акціонерне товариство

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 761 від 16.09.20
15)

Відповідно до частини сьомої статті 74 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, що додається.

1-1. Суб’єктам управління об’єктами державної власності:

подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо державних унітарних підприємств, що підлягають перетворенню у публічні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, для формування Міністерством відповідного переліку та затвердження графіків його проведення;

інформувати щокварталу Міністерство економічного розвитку і торгівлі про стан здійснення заходів з перетворення державних унітарних підприємств у публічні акціонерні товариства.

(Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 761 від 16.09.2015)

2. Центральним органам виконавчої влади, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, що відповідно до затвердженого цією постановою Порядку здійснюють перетворення державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства:

включати до складу наглядової ради акціонерного товариства не менше п’яти осіб, а до складу наглядової ради акціонерного товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, - одного представника від Мінекономрозвитку;

(Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 761 від 16.09.2015)

інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі про видані завдання на голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради акціонерного товариства з відповідними обґрунтуваннями.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. N 802

Порядок
перетворення державного унітарного комерційного
підприємства в акціонерне товариство

1. Цей Порядок визначає механізм перетворення державних унітарних комерційних підприємств (далі - підприємства) в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі (далі - перетворення).

2. Засновниками акціонерних товариств, що утворюються шляхом перетворення, є суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені абзацами другим - дев’ятим частини першої статті 4 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (далі - засновники).

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761 від 16.09.2015)

Засновники приймають рішення про перетворення підприємств, які належать до сфери їх управління. У разі коли підприємство включено до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, або тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зазначене рішення погоджується з Кабінетом Міністрів України.

3. Проведення перетворення передбачає:

1) подання засновником Мінекономрозвитку пропозицій щодо перетворення підприємства та графіка його проведення;

(Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 761 від 16.09.2015)

2) формування Мінекономрозвитку переліку підприємств, що підлягають перетворенню, та затвердження графіка його проведення;

(Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761 від 16.09.2015)

3) прийняття засновником у строки, встановлені зазначеним графіком, рішення про перетворення підприємства та утворення комісії з його перетворення (далі - комісія). У разі потреби таке рішення приймається без дотримання графіка з одночасним поданням на затвердження Мінекономрозвитку відповідних змін до нього;

4) розроблення комісією проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження засновнику;

5) виявлення засновником державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання;

6) проведення оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, у тому числі земельної ділянки, відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669);

7) підготовку комісією проекту статуту акціонерного товариства;

8) прийняття засновником рішення про затвердження статуту акціонерного товариства та рішення про випуск його акцій;

9) затвердження засновником персонального складу наглядової ради акціонерного товариства;

10) подання засновником до Мінекономрозвитку інформації про персональний склад наглядової ради акціонерного товариства;

11) державну реєстрацію припинення підприємства та державну реєстрацію утвореного акціонерного товариства.

4. Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в установленому законом порядку.

Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється в порядку, визначеному НКЦПФР.

5. Акціонерне товариство є правонаступником підприємства з дня його державної реєстрації.

6. Організаційне забезпечення процесу перетворення підприємства здійснює комісія, яка утворюється засновником у двотижневий строк з дня прийняття рішення про перетворення підприємства. Кількісний склад комісії становить не менше трьох членів.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761 від 16.09.2015)

7. До складу комісії включаються не менше двох представників від засновника та не менше одного представника від Фонду державного майна. У разі перетворення акціонерного товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, до складу комісії включається один представник Мінекономрозвитку.

(Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 761 від 16.09.2015)

Зазначені органи в триденний строк з дня одержання від засновника повідомлення про утворення комісії делегують до її складу своїх представників.

(Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761 від 16.09.2015)

8. Комісію очолює голова, що є представником засновника. Голова комісії організовує її роботу, на нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання комісії складається протокол, який оформляється протягом трьох днів та підписується головою комісії.

Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.

(Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 761 від 16.09.2015)

Комісія у тримісячний строк з дня затвердження її складу подає засновнику акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, проект статуту акціонерного товариства і в разі потреби проект плану реструктуризації.

Комісія припиняє свою роботу з дня державної реєстрації акціонерного товариства.

9. Від дня державної реєстрації акціонерного товариства і до моменту переходу права власності на акції (частину акцій) товариства до інших осіб повноваження загальних зборів здійснюються засновником або суб’єктом управління об’єктами державної власності, на якого покладаються відповідні повноваження в установленому законодавством порядку.

Обов’язки голови виконавчого органу акціонерного товариства до першого засідання наглядової ради покладаються засновником або зазначеним суб’єктом управління на керівника підприємства, з яким укладається контракт.