МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.06.2015 N 609/565

Про затвердження Огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Відповідно до пункту 6 протоколу наради під головуванням Прем'єр-міністра України від 08.05.2015 щодо виконання зобов'язань, узятих Українською Стороною згідно з Листом про наміри до Міжнародного валютного фонду від 27.02.2015, наказуємо:

1. Затвердити Огляд 30 підприємств державного сектору економіки з найбільшими фіскальними ризиками, що додається, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову співпрацю між Урядом України та Міжнародним валютним фондом (пункт 36 "a").

2. Департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості (Троян О.І.) розмістити Огляд 30 підприємств державного сектору економіки з найбільшими фіскальними ризиками на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Коржа Р.А. та заступника Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. Абромавичус

Міністр фінансів України Н. Яресько

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
17.06.2015 N 609/565

Огляд
30 підприємств державного сектору економіки з
найбільшими фіскальними ризиками

Пунктом 36 Меморандуму про економічну та фінансову співпрацю між Урядом України та Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачена підготовка Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном огляду фіскальних ризиків, пов'язаних з існуванням підприємств державного сектору економіки.

Для проведення огляду фіскальних ризиків, що витікають з існування підприємств державного сектору економіки, Мінекономрозвитку було проаналізовано діяльність 1833 економічно активних підприємств. За результатами аналізу було відібрано 30 підприємств державного сектору економіки з найбільшими ризиками.

1. Загальна економічна ситуація в Україні

Діяльність підприємств державного сектору економіки провадиться в умовах, коли Україна переживає один з найважчих періодів у своїй історії, а економічні проблеми обтяжені анексією Росією Криму та тривалим воєнним конфліктом на сході України.

Російська анексія Криму в березні 2014 року мала обмежений вплив на економіку країни завдяки невеликій частці економіки Криму у ВВП країни (3,7 % в 2012 році). Але військовий конфлікт на сході України, який почався в квітні 2014 року, мав набагато більший вплив, тому що численні великі підприємства, розташовані на території проведення військових дій, вносили значний вклад в економіку країни - 15 % загального промислового виробництва, та 8 % ВВП країни.

Українська економіка в 2014 році знизилась на 6,8 % після двох попередніх років з нульовим ростом. Зниження відбулось майже за всіма секторами економіки - зниження обсягів промислового виробництва та вантажоперевезень на 11 %, гуртової торгівлі - на 15 %, будівництва - на 22 %, пасажирських перевезень - на 12 %. У єдиному секторі спостерігалось зростання - обсяги виробництва у сільському господарстві зросли на 2,8 % завдяки рекордному урожаю - зерна 64 млн. тонн у 2014 році.

Падіння фінансового ринку було ще тяжчим у зв'язку з девальвацією гривні в 2014 році більше ніж на 50 %, воно продовжилось і на початку 2015 року; значним зниженням депозитів банків (-13 % у гривнях та -37 % у валюті); зниженням резервів Національного банку до найнижчого рівня за останніх 11 років; зростанням споживчої інфляції до 25 %.

Україні вдалося запобігти фінансовому дефолту завдяки значній фінансовій підтримці міжнародних фінансових інституцій та урядів інших країн.

Виконуючи рекомендації МВФ, українська влада втримала загальний дефіцит бюджету сектору загальнодержавного управління (за методологією МВФ) на рівні 4,5 % ВВП у 2014 році, але структурний дефіцит державної газової монополії НАК "Нафтогаз України" різко підвищився завдяки девальвації до 5,6 % ВВП. Як результат, загальний фіскальний дефіцит збільшився до 10,1 % ВВП.

У 2015 році падіння економіки України продовжилося. Очікуване зниження ВВП у 2015 році становить 5,5 %, хоча за останніми оцінками Мінекономрозвитку воно може становити 7,5 %. Очікуваний рівень інфляції в 2015 році становить 40 відсотків.

За оцінками експертів, 2016 рік стане переломним для української економіки, коли падіння ВВП зупиниться і розпочнеться зростання приблизно на 2 відсотки.

Під наглядом іноземних кредиторів Уряд України працює над стабілізацією економіки та фінансового сектору, консолідацією державних фінансів та впровадженням структурних реформ у таких сферах, як енергетика, дерегуляція, антикорупційна сфера, державні закупівлі, що створить фундамент для економічного зростання в майбутньому.

2. Загальний опис 30 відібраних підприємств

30 відібраних підприємств для аналізу належать до різних галузей економіки, таких як транспорт, авіабудування, машинобудування, електроенергетика, сільське господарство та ін.

Загалом вартість активів цих підприємств на кінець 2014 року становила більше 636 млрд. гривень, за підсумками 2014 року чистий обсяг реалізації цих підприємств становив 182 млрд. гривень. Із 30 підприємств - 19 отримали чистий збиток на загальну суму 103,3 млрд. гривень, а 11 - були прибутковими, загальний розмір чистого прибутку становив 2,8 млрд. гривень. По всіх 30 підприємствах загальний розмір чистого збитку становив 100,5 млрд. гривень.

Ці підприємства є визначальними не лише за розмірами активів та фінансових результатів, але й за кількістю працевлаштованих людей - середньооблікова кількість працюючих на початок 2015 року становила більше 428 тис. осіб.

Найважливіші показники діяльності 30 обраних підприємств:

Активи, тис. грн.  Чистий дохід, тис. грн.  Чистий прибуток (збиток), тис. грн.  Середньооблікова кількість працюючих, осіб 
636043019  181695064  -100462055,0  428239,0 

Детальна інформація по кожному підприємству наведена в додатку 1 до цього огляду.

3. Відбір 30 підприємств з найбільшими фіскальними ризиками

Після аналізу 1833 підприємств державного сектору економіки було відібрано ТОП-50 підприємств з найбільшими активами, по яких була зібрана детальна інформація за 2012 - 2014 роки по наступних показниках:

- розмір бюджетного фінансування, яке отримують вказані підприємства (в тому числі субсидій, субвенцій, дотацій тощо);

- податкові пільги;

- кредити, які залучались під державні гарантії;

- основні показники їх діяльності (чистий дохід та його структура, собівартість та її структура, чистий прибуток/збиток, розмір заборгованості із виплати заробітної плати, відрахування частини чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку) до державного бюджету, сплату податків та обов'язкових платежів до бюджету, структура кредиторської заборгованості).

Для відбору 30 підприємств державного сектору економіки, які несуть найбільші ризики для державного бюджету, після аналізу зібраної інформації були сформульовані 3 основних критерії:

1. Розмір бюджетного фінансування (у вигляді субсидій, субвенцій тощо з державного бюджету) та податкових пільг.

2. Чистий фінансовий результат діяльності (прибуток/збиток).

3. Сплата податків та зборів до бюджету (в тому числі відрахування частини чистого прибутку та сплата дивідендів, нарахованих на державну частку).

Зведена інформація за критеріями відбору 30 підприємств з найбільшими фіскальними ризиками:

Розмір бюджетного фінансування (в т. ч. податкові пільги) у 2014 році, тис. грн.  Розмір надходжень до бюджету від підприємств у 2014 році, тис. грн.  Чистий прибуток (збиток) за 2014 рік, тис. грн. 
15189545  37242704  -100462055 

У результаті співставлення всіх трьох критеріїв відбору було визначено перелік із 30 підприємств державного сектору економіки, які можуть бути джерелами найбільших фіскальних ризиків - короткострокових - таких, як недоотримання коштів у формі дивідендів та податків в результаті потенційного зменшення чистого фінансового результату, та довгострокових - пов'язаних із збитковими підприємствами.

Детальна інформація по кожному підприємству наведена в додатку 2 до цього огляду.

4. Бюджетне фінансування підприємств (субсидії, субвенції, дотації тощо)

Протягом 2014 року обраними підприємствами отримано з державного бюджету 6188,3 млн. гривень у вигляді субсидій, субвенцій, компенсацій тощо. Із 30 підприємств бюджетне фінансування отримували 14 підприємств. Найбільше бюджетних коштів отримали 2 підприємства (загалом 60 % усього бюджетного фінансування):

- ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" - 2107,0 млн. гривень, або 34 % від загального розміру. Зазначене фінансування було виділено для виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4";

- ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" - 1609,5 млн. гривень, або 26 % від загального розміру. Фінансування було виділено для: підвищення надійності постачання електроенергії в Україні; будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська АЕС; будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська АЕС.

Сума отриманих коштів за бюджетними програмами в 2014 році, тис. грн. 
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом 
4203558  1984766  6188310 

Законом України "Про Державний бюджет на 2015 рік" та іншими нормативно-правовими актами передбачено виділення у 2015 році 8,5 млрд. гривень для фінансування 12 із 30 обраних підприємств.

Як і в 2014 році найбільшими отримувачами бюджетного фінансування залишаються ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" (план на 2015 рік - 5180,6 млн. гривень), ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" (план на 2015 рік - 1305,1 млн. гривень). Крім того, у 2015 році заплановано виділення 1052,3 млн. гривень для фінансування ДП "Укркосмос".

Сума отриманих коштів за бюджетними програмами в 2015 році, тис. грн. 
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом 
3279519  5180576  8460095 

Детальна інформація по кожному підприємству за видами бюджетних програм за 2014 рік та план на 2015 рік наведена в додатках 3, 4 до цього огляду.

4.1. Фіскальні ризики, пов'язані із збитковими підприємствами

З точки зору фіскальних ризиків, в довгостроковій перспективі залучення бюджетного фінансування можуть потребувати збиткові підприємства. У 2014 році таких підприємств налічувалось 19, а їх загальний збиток становив 100,5 млрд. гривень.

Чистий прибуток (збиток) 30 підприємств у 2014 році, тис. грн.  Плановий розмір чистого прибутку (збитку) 30 підприємств у 2015 році, тис. грн. 
-100462055,0  -36174803 

88 % загальної суми збитків становить збиток НАК "Нафтогаз України" (85 млрд. гривень). Згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2015 рік" передбачено збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на суму 29,7 млрд. гривень шляхом випуску додаткових акцій та їх обміну на облігації внутрішньої державної позики.

Головною причиною збитковості в 2014 році стала значна девальвація курсу гривні по відношенню до іноземних валют та, як наслідок, нарахування курсових збитків за зобов'язаннями у валюті. Значний негативний економічний ефект мали також зниження попиту та ділової активності внаслідок економічної кризи, анексії АР Крим та втрати активів і ринків збуту в зоні проведення антитерористичної операції. До негативних факторів також можна віднести підвищення цін на енергоносії, зростання собівартості внаслідок інфляції, погіршення відносин з Російською Федерацією.

У багатьох підприємств суттєвою структурною проблемою є витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури.

Детальна інформація щодо причин збиткової діяльності по кожному підприємству наведена в таблиці:

N п/п  Найменування підприємства  Чистий прибуток (збиток) 2012 2013 2014  Причини збитковості 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  -10967767  1. Реалізація природного газу за економічно необґрунтованими цінами населенню та підприємствам теплоенергетики, які реалізують теплову енергію для населення - структурна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
3. Втрата активів внаслідок анексії АР Крим та в зоні АТО - циклічна проблема. 
-18768600 
-85044810,0 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  -2729555  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
2. Перевищення собівартості над регульованими цінами на електроенергію - структурна проблема. 
-4076024 
-6494416 
Державне підприємство "Укркосмос"  -12412  1. Зміна кон'юнктури українського ринку кабельних мереж - структурна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
-10214 
-2280527 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  26506  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
2. Донарахування податку на прибуток в 2014 році - циклічна проблема. 
20000 
-1838462 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  -54829  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
2. Втрати від знецінення запасів - циклічна проблема.
3. Підвищенням цін на енергоносії - циклічна проблема. 
-30508 
-1364912 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  1039150  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
788017 
-1198528,0 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  -46603  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
2. Зростання витрат на виробництво шасі літаків серії АН при незмінності цін на продукцію - структурна проблема.
3. Збитковість соціальної сфери - структурна проблема.
4. Погіршення відносин з Російською Федерацією - циклічна проблема. 
-184709 
-1178564 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  -266663  1. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
2. Перевищення темпів зростання цін на матеріали над темпами зростання цін на вугільну продукцію - структурна проблема.
3. Обмеження ринку збуту вугільної продукції та незабезпеченість в повному обсязі заявки на поставку залізничних вагонів для відвантаження вугілля на збагачувальні фабрики - структурна проблема.
4. Нараховані штрафні санкції та пені - циклічна проблема. 5. Витрати по утриманню об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення - структурна проблема. 
-297834 
-840785 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  89274  1. Втрата ринку збуту товарів військового призначення в РФ - структурна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема.
3. Довготривалість циклу виробництва продукції (від 6 до 18 місяців) потребує постійної і достатньої величини оборотних коштів для закупівлі матеріалів і комплектуючих, в зв'язку з чим підприємство змушене користуватись банківськими кредитами, в т. ч. в іноземній валюті - структурна проблема. 
47706 
-541344 
10  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  23450  1. Невідповідність принципів ведення господарської діяльності попереднім керівництвом підприємства чинним нормам законодавства (новим керівництвом було проведено визнання витрат минулих періодів на підставі внутрішнього аудиту) - циклічна проблема. 
26288 
-532235 
11  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  -50767  1. Зменшення доходів від перевезення пасажирів внаслідок відміни курсування електропоїздів виробництва Хюндай на всіх напрямках з технічних причин - структурна проблема.
2. Високий рівень витрат у зв'язку зі сплатою відсотків по фінансовому лізингу - структурна проблема. 
-123567 
-416476 
12  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  -176797  1. Списання ПДВ, яке не відшкодовано протягом 1095 днів, через відсутність фінансування добудови літака Ан-74 за контрактом ТОВ "Укртранслізинг" у сумі 22962,0 тис. гривень - циклічна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
-330106 
-389701 
13  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  -116128  1. Зниження обсягів реалізації продукції на експорт внаслідок несприятливої кон'юнктури цін на світових ринках мінеральних добрив на фоні високої вартості природного газу та обсягів наданих послуг із приймання, зберігання та перевантаження мінеральних добрив - структурна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
-1143874 
-270473 
14  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  1006  1. Зниження експортних цін внаслідок несприятливої кон'юнктури цін на світових ринках - структурна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
-30458 
-233599 
15  ДП "Селидіввугілля"  -154783  1. Перевищення темпів зростання цін на матеріали над темпами зростання цін на вугільну продукцію - структурна проблема.
2. Зростання витрат на собівартість у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію, вартості послуг (в т. ч. з переробки, монтажно-налагоджувальних робіт) - структурна проблема.
3. Утримання об'єктів соціальної інфраструктури - структурна проблема. 
-199199 
-223644 
16  ДП "Регіональні електричні мережі"  -129938  1. Перевищення собівартості над регульованими цінами на електроенергію - структурна проблема. 
-70745 
-177010 
17  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  402476  1. Падіння обсягів перевезень, спричинене зниженням попиту (за 4 квартал 2014 року на 13 %) - циклічна проблема.
2. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
126533 
-126818 
18  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  -209811  1. Стагнація основних ринків реалізації продукції, посилення конкуренції через експансію на ринках двоокису титану китайських експортерів - структурна проблема.
2. Значний фізичний та моральний знос основних фондів та застарілість застосовуваних технологій - структурна проблема. 
-200625 
-99414 
-15671 
-10218 
19  УДППЗ "Укрпошта"  27244  1. Донарахування податку на прибуток в 2014 році - циклічна проблема.
2. Невиконання плану доходів внаслідок падіння обсягів надання послуг, що викликане зниженням ділової активності клієнтів, в першу чергу через проведення АТО в Донецькій та Луганській областях - циклічна проблема.
3. Виключення з Держбюджету на 2014 рік асигнувань за бюджетною програмою КПКВ 3101190 у сумі 7,5 млн. гривень - структурна проблема.
4. Нарахування курсових збитків внаслідок девальвації гривні - циклічна проблема. 
28709 
-4150 

Головними джерелами покриття збитків підприємств є:

- випуск облігацій підприємствами для залучення додаткових фінансових ресурсів;

- державна підтримка на часткове покриття витрат собівартості вугільної продукції (для підприємств вугледобувної галузі);

- нарощення кредиторської заборгованості перед контрагентами (найчастіше зустрічається);

- створення заборгованості перед бюджетом та цільовими фондами;

- виникнення заборгованості із виплати заробітної плати (використовується в крайніх випадках, оскільки тягне за собою застосування дисциплінарних заходів до керівника підприємства).

Фінансовими планами цих підприємств на 2015 рік передбачено суттєве скорочення збитків, у деяких випадках передбачається навіть отримання прибутку. Слід зазначити, що якість складання фінансових планів є доволі низькою, тому ми розглядаємо наведені 19 підприємств, які були збитковими в 2014 році, як джерело можливих довгострокових фінансових ризиків.

У цілому 30 підприємствами на 2015 рік згідно із фінансовими планами передбачено фінансовий збиток у розмірі 36 млрд. гривень. Нами був проведений кореляційний аналіз чистого фінансового результату 30 підприємств із фінансовим результатом по Україні в цілому за період 2009 - 2014 років (результати аналізу наведені в окремому документі, що додається).

Згідно із проведеним аналізом спрогнозовано чистий фінансовий результат даних 30 підприємств на 2015 рік за двома сценаріями:

- падіння ВВП, закладене в Законі України "Про Державний бюджет на 2015 рік", на 5,5 %;

- оцінка Мінекономрозвитку в рамках роботи над переглядом прогнозу на 2015 падіння ВВП на 7,9 %.

Згідно із сценарієм 1 загальний збиток по 30 підприємствах буде становити 66241 млн. гривень, а за сценарієм 2 - 119257 млн. гривень.

Детальна інформація про фактичний розмір фінансового результату та планові показники на 2015 рік наведена в додатку 5 до цього огляду.

5. Податкові пільги

Податковим законодавством не передбачено спеціальних пільг для підприємств державного сектору економіки. Пільги та умови їх надання передбачені Податковим кодексом України за кожним видом податку. Такі пільги обліковуються згідно із довідниками Державної фіскальної служби України.

У 2014 році податкові пільги були отримані 23 підприємствами з 30 - на загальну суму 7562,0 млн. гривень. Найбільшим отримувачем податкових пільг є НАК "Нафтогаз України", загальний розмір податкових пільг якої у 2014 році становив 3629 млн. гривень. Великі пільги також отримували підприємства залізничного транспорту.

На сьогодні об'єктивно спрогнозувати розмір податкових пільг на 2015 рік не є можливим, тому що він залежить від багатьох факторів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Детальна інформація про фактичний розмір податкових пільг у 2014 році наведена в додатку 6 до цього огляду.

6. Державні гарантії

Станом на 01.01.2015 10 підприємств із 30 мали діючі кредити, отримані під державні гарантії. Загальний розмір фактичної заборгованості підприємств за кредитами, отриманими під державні гарантії, на початок 2015 року становив 52,8 млрд. гривень, з них під валютні кредити - 44,8 млрд. гривень (84,8 % від загального розміру заборгованості).

Найбільші розміри фактичної заборгованості за кредитами під державні гарантії на 01.01.2015 мали НАК "Нафтогаз України" - на суму 14,7 млрд. гривень та ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - на суму 23,7 млрд. гривень.

У зв'язку з тим, що 84,8 % державних гарантій видані під валютні кредити, це створює фіскальні ризики у вигляді курсових різниць при девальвації гривні.

Якщо на 01.01.2015 курс національної валюти становив 15,77 гривень/долар, то згідно із прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на кінець 2015 року він буде становити 24,5 гривень/долар. Це створює потенційний курсовий збиток із заборгованості за державними гарантіями, наданими під валютні кредити, на суму 24,8 млрд. гривень.

У 2014 році Міністерством фінансів України здійснено платежів за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, на загальну суму 1837,5 млн. гривень, в тому числі:

- за зобов'язаннями Харківського державного авіаційного виробничого підприємства - 628,6 млн. гривень;

- за зобов'язаннями ДП "Антонов" - 642,1 млн. гривень;

- за зобов'язаннями ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" - 492,6 тис. гривень;

- за зобов'язаннями ПАТ "Лисичанськвугілля" - 74,2 млн. гривень.

Детальна інформація щодо діючих кредитів, отриманих підприємствами під державні гарантії, станом на 01.01.2015 наведена в додатку 7 до цього огляду.

7. Відрахування частини чистого прибутку (дивідендів,
нарахованих на державну частку) та сплата
податків до державного бюджету

Існує два типи виплат підприємствами державного сектору економіки частини прибутку до бюджету:

1. Державні підприємства сплачують відсоток від отриманого чистого прибутку до державного бюджету. В 2014 році нормативний відсоток становив 30 % - для підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, та 15 % для решти підприємств.

2. Господарські товариства з державною часткою у статутному капіталі перераховують до державного бюджету дивіденди, нараховані на акції, що належать державі. Норматив нарахування дивідендів затверджується щороку рішенням Уряду.

Також підприємства в процесі своєї діяльності сплачують до державного та місцевих бюджетів обов'язкові платежі у вигляді податків та зборів, найбільшими з яких є податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на землю та єдиний соціальний внесок.

Протягом 2014 року 30 підприємствами перераховано до державного бюджету 1,2 млрд. гривень у вигляді частини чистого прибутку та дивідендів, а також податків на загальну суму 36 млрд. гривень.

Згідно з фінансовими планами на 2015 рік підприємствами заплановано перерахувати до державного бюджету 1,4 млрд. гривень у вигляді частини прибутку та дивідендів, та 48,6 млрд. гривень у вигляді податків. Водночас, як уже зазначалося вище, якість складання фінансових планів є невисокою, тому приведена цифра на 2015 рік видається оптимістичною.

Зведена інформація щодо розміру чистого прибутку (збитку) та відрахувань до бюджету в 2014 та 2015 роках.

2014  2015 
Чистий прибуток (збиток)  Частина чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку), сплачена до державного бюджету  Плановий розмір чистого прибутку, тис. грн.  Плановий розмір надходжень до державного бюджету у 2015 році у вигляді частини чистого прибутку (дивідендів), тис. грн. 
-100462055  1199699  -36174803  1382200 

Для оцінки фіскального ризику у 2015 році за доходами бюджету від 30 підприємств більш об'єктивним є використання фактичних результатів діяльності підприємств за 2014 рік та прогнозу на 2015 рік. Згідно із сценарієм 2 (наведено у пункті 4.1) прогноз результатів діяльності 30 підприємств погіршується порівняно з 2014 роком на 11 %. Це дає можливість припустити, що існує ймовірність зниження надходжень до державного бюджету у вигляді частини чистого прибутку та дивідендів від 30 підприємств також на 11 %, що становить 132 млн. гривень фіскального ризику.

Детальна інформація про фактичний розмір виплат до державного бюджету у 2014 році та план на 2015 рік наведена в додатку 8 до цього огляду.

8. Заробітна плата та політика зайнятості

30 обраних підприємств є великими роботодавцями на ринку праці України - на кінець 2014 року загальна середньооблікова кількість зайнятих на цих підприємствах дорівнювала 428,2 тис. осіб, при цьому середня заробітна плата на цих підприємствах становила 4601 гривню.

Найбільша кількість працюючих зайнята на НАК "Нафтогаз України", ДП "Укрпошта" та на підприємствах залізничного транспорту.

Із 30 підприємств заборгованість із виплати заробітної плати мають лише 7, а її загальний розмір становить 139 млн. гривень.

Середньооблікова кількість працюючих, осіб  Середньомісячна заробітна плата, грн.  Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 
428239,0  4601,3  138947,0 

Найбільші фіскальні ризики створюють 3 підприємства, які є збитковими:

- Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" - розмір заборгованості 65,8 млн. гривень;

- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - розмір заборгованості 26,7 млн. гривень;

- ДП "Селидіввугілля" - розмір заборгованості 25,5 млн. гривень.

Детальна інформація про кількість працюючих, середню заробітну плату та розмір заборгованості з її виплати наведена в додатку 9 до цього огляду.

9. Огляд інших зобов'язань та фінансової
незалежності відібраних підприємств

На початок 2015 року загальна заборгованість 30 відібраних підприємств становила 288,8 млрд. гривень, з яких 52,8 млрд. гривень - кредити, надані під державні гарантії. Таким чином, сума негарантованого боргу становила 236 млрд. гривень.

Із загального розміру негарантованого боргу, зобов'язання 4 підприємств становлять 65 %:

  1. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  - 79,2 млрд. гривень 
  2. ДП "НАЕК "Енергоатом"  - 43,4 млрд. гривень 
  3. ДТГО "Південно-Західна залізниця"  - 18,8 млрд. гривень 
  4. ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  - 13,0 млрд. гривень 

Детальна інформація щодо кредитних зобов'язань підприємств, розмірів гарантованого та негарантованого боргу наведена в додатку 10 до цього огляду.

З метою всебічного аналізу структури капіталу та фінансової стійкості 30 підприємств було розраховано коефіцієнт, що показує, яка частина активів підприємств фінансується за рахунок запозичених коштів. Коефіцієнт був розрахований як відношення загальних зобов'язань до загального розміру активів (total debts to total assets). Рекомендовані значення цього показника - 0,2 - 0,5.

Згідно із проведеним аналізом лише 5 підприємств мають значення цього показника менше рекомендованого:

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (0,007);

ПАТ "Укргідроенерго" (0,190);

Державне підприємство "Іллічівський МТП" (0,146);

Державне підприємство "Одеський МТП" (0,061);

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (0,077).

Це говорить про надмірне використання кредитних ресурсів в діяльності цих підприємств та створює додаткові потенційні фіскальні ризики.

Детальна інформація щодо активів, кредиторської заборгованості та розрахованого коефіцієнта наведена в додатку 11 до цього огляду.

10. Огляд державних банків, що мають найбільший
вплив на показники державного бюджету

Діяльність банків державного сектору економіки (АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Укргазбанк") проходить в складних макроекономічних умовах, що позначається на якості кредитного портфелю.

Так, АТ "Ощадбанк" провадить свою діяльність в рамках окремих постанов Національного банку, які дозволяють не формувати резерви під кредити НАК "Нафтогаз України". У портфелі банку є кредити, за якими завищена вартість заставного майна.

Також у АТ "Ощадбанк" є активи, що знаходяться в зоні АТО, які будуть знецінюватися протягом року. За такими окремими кредитами банк може мати окремі розрахунки додаткового резерву, але ще не відобразив їх у балансах.

На сьогодні банк проходить стрес-тестування і точна сума докапіталізації буде відома 01.08.2015.

Щодо АТ "Укрексімбанк" зазначимо, що якщо знецінення гривні триватиме, то показники балансу спрогнозувати буде складно. При погіршенні ситуації не зупиниться відплив коштів з поточних рахунків та депозитів фізичних осіб. У свою чергу, відплив коштів юридичних осіб спричинить інформація щодо результатів реструктуризації зобов'язань перед інвесторами.

Водночас найбільше на діяльність банку впливає зменшення кредитного портфеля.

Результати стрес-тестування також будуть оприлюднені 01.08.2015.

При цьому АТ "Укргазбанк" має певні проблеми з докапіталізацією у зв'язку із участю банку у виведенні ПАТ "АКБ "Київ" з ринку шляхом придбання його активів та зобов'язань.

Результати стрес-тестування очікуються до 01.08.2015.

З метою забезпечення стабілізації діяльності банків державного сектору Урядом було прийнято рішення щодо докапіталізації АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк" на 11,6 млрд. гривень та на 5 млрд. гривень відповідно наприкінці 2014 року та у 2015 році - АТ "Укргазбанк" на 3,2 млрд. гривень.

На сьогодні статутний капітал АТ "Ощадбанк" становить 29,9 млрд. гривень, АТ "Укрексімбанк" - 21,7 млрд. гривень, АТ "Укргазбанк" - 13,2 млрд. гривень.

Регулятивний капітал банків державного сектору:

(млрд. грн.)

Назва банку  На 01.01.2015  На 01.04.2015 
АТ "Ощадбанк"  30,8  20,1 
АТ "Укрексімбанк"  20,2  12,4 
АТ "Укргазбанк"  4,1  1,6 

Прибуток (збиток) банків державного сектору економіки

(млрд. грн.)

Назва банку  На 01.01.2015  На 01.04.2015 
АТ "Ощадбанк"  (-8,6)  0,87 
АТ "Укрексімбанк"  (-9,8)  (-4,5) 
АТ "Укргазбанк"  (-2,8)  (-0,4) 

Прогнозний (плановий) прибуток (збиток) банків державного сектору економіки за 2015 рік:

  АТ "Ощадбанк"  - 0,45 млрд. гривень; 
  АТ "Укрексімбанк"  - (-10,4) млрд. гривень; 
  АТ "Укргазбанк"  - 0,2 млрд. гривень. 

При цьому за попередніми оцінками необхідна сума докапіталізації АТ "Ощадбанк" становить близько 20 млрд. гривень.

Необхідна сума докапіталізації АТ "Укрексімбанк" становитиме близько 26 млрд. гривень.

Оціночна сума додаткової капіталізації АТ "Укргазбанк" становить 0,8 млрд. гривень.

Таким чином, необхідна сума докапіталізації банків державного сектору економіки становить близько 46,8 млрд. гривень.

Але, беручи до уваги те, що НБУ не буде наполягати на докапіталізації держбанків в цьому році, її розмір буде визначатись з урахуванням дотримання вимог кредиторів та поточної ліквідності банків.

Визначити на сьогодні таку суму більш точно неможливо.

11. Заходи із зменшення фіскальних ризиків

Реформа управління державною власністю є одним із найважливіших пріоритетів Уряду України. Втілення цієї реформи є головним інструментом для зменшення фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємств державного сектору економіки.

В рамках реформи управління Урядом України вживається комплекс заходів, спрямованих на запровадження сучасних стандартів корпоративного управління, приватизації, реорганізації та ліквідації окремих підприємств державного сектору економіки. Зокрема Мінекономрозвитку було розроблено низку нормативно-правових актів:

- прийнято Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки з метою забезпечення прозорості діяльності підприємств (наказ Мінекономрозвитку від 11.02.2015 N 116);

- розроблено проект Концепції щодо підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, який зараз проходить обговорення з іншими органами виконавчої влади. Ця Концепція створить основу трансформації управління підприємствами державного сектору економіки за такими основними принципами:

прозорість діяльності суб'єктів господарювання;

розмежування функцій держави з реалізації прав власника та регулювання;

визначення чітких цілей діяльності суб'єктів господарювання;

створення достатнього потенціалу для аналізу суб'єктів господарювання;

удосконалення кадрової політики;

впровадження міжнародних засад корпоративного управління підприємств державного сектору економіки;

- розроблено проект змін до законодавства, яким передбачається залучення до органів управління господарських товариств незалежних директорів, які є професійними менеджерами;

- визначено новий порядок призначення керівників підприємств державного сектору економіки (постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 N 53) - виключно на конкурсних засадах; для керівників особливо важливих для економіки підприємств - за погодженням із Кабінетом Міністрів України, за поданням Комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку;

- утворено Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку та затверджено Положення про нього (наказ Мінекономрозвитку від 23.02.2015 N 157);

- затверджено перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що сприятиме посиленню здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням майна стратегічних підприємств та забезпечить застосування індивідуального підходу до їх приватизації (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 83);

- розроблено проект постанови щодо проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, реалізація якого дозволить отримати достовірну інформацію про фінансовий стан державних підприємств і, відповідно, покращить ефективність управління їх роботою;

- розроблено переліки державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році, які затверджено на засіданні Уряду від 31.03.2015.

У 2015 році з метою поліпшення стану 19 збиткових підприємств планується здійснити наступні заходи:

1. 3 підприємства виставити на приватизацію:

- ПАТ "Лисичанськвугілля";

- ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД";

- ПАТ "СУМИХІМПРОМ".

2. 8 підприємств - провести реструктуризацію:

- Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

- "Державна продовольчо-зернова корпорація України";

- ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго";

- Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт";

- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;

- Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль";

- ДДП "НАЕК "Енергоатом";

- УДППЗ "Укрпошта".

Разом з тим,

3. 4 збиткові підприємства планують отримати прибуток за підсумками 2015 року, а саме:

- ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря - Машпроект" - у розмірі 6,4 млн. гривень, шляхом переорієнтації на нові ринки збуту продукції і розширення обсягів реалізації на альтернативних існуючих ринках за умови стабільності курсу національної валюти підприємство відновить прибуткову діяльність;

- ДП "Укркосмос" - у розмірі 2,3 млн. гривень, шляхом розширення ринків надання послуг, в тому числі за межами України, для операторів кабельних мереж після створення Національної системи супутникового зв'язку;

- ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" - у розмірі 3,3 млн. гривень, за рахунок збільшення запланованого обсягу власних робіт;

- ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" - у розмірі 26,5 млн. гривень, за рахунок запланованого збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

4. Інші 4 збиткових підприємства планують отримати збиток і за результатами 2015 року у зв'язку із суттєвими структурними проблемами:

- ДП "Українська залізнична швидкісна компанія" - збільшення лізингових платежів та сервісно-технічних витрат на обслуговування електропоїздів Hyundai Rotem на фоні зниження обсягів пасажироперевезень;

- ДП "Регіональні електричні мережі" - знаходяться в процедурі банкрутства;

- ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" - втрата ринків збуту Російської Федерації для аерокосмічних виробів;

- ДП "Селидіввугілля" - перевищення собівартості вугільної продукції над ціною її реалізації.

Щодо цих 4 підприємств планується провести консультації з уповноваженими органами управління (Мінінфраструктури, Міненерговугілля, ДКАУ) з метою оцінки їх планів щодо подальшої діяльності цих підприємств та впливу на фіскальні ризики.

На виконання пункту 36 "c" Меморандуму про економічну та фінансову співпрацю Мінекономрозвитку було підготовлено попередній перелік із 30 підприємств, з планами щодо їх реструктуризації. З цього переліку 22 підприємства включено до переліку підприємств з найбільшими фіскальними ризиками.

Детальна інформація в розрізі підприємств наведена в додатку 12 до цього огляду.

З метою імплементації пункту 36 "a", "b" Меморандуму про економічну та фінансову співпрацю щодо створення системи моніторингу та звітності фіскальних ризиків було прийнято рішення закріпити такі функції за міжвідомчою робочою групою, до складу якої увійдуть спеціалісти Міністерства фінансів України, департаменту управління державною власністю, департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Очолювати робочу групу буде Міністерство фінансів. До кінця 2015 року функція нагляду за фіскальними ризиками буде передана Мінфіну.

Першими завданнями такої групи буде вдосконалення методології відбору підприємств з найбільшими фіскальними ризиками, розробка методів оцінки фіскальних ризиків державних підприємств, в тому числі методів аналізу вірогідності ризиків (probability analysis).

На постійній основі група буде здійснювати збір інформації, моніторинг та оцінку фіскальних ризиків найбільших державних підприємств, забезпечувати своєчасне інформуванням Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розробляти рекомендації щодо заходів із зниження фіскальних ризиків та забезпечувати регулярне оприлюднення на принципах прозорості оглядів фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємств державного сектору економіки.

З метою підвищення ефективності процесу складання та затвердження фінансових планів державних підприємств в березні 2015 року було прийнято новий Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку від 02.03.2015 N 205) та розроблено нові форми фінансового плану та звіту про його виконання у відповідності з національними та міжнародними стандартами фінансової звітності.

На даний час підприємства державного сектору економіки розпочали процес складання фінансових планів на 2016 рік за новою методологією, які будуть подані для розгляду органами управління до 1 червня та повинні бути затверджені до 1 вересня поточного року. За результатами підготовки згідно із новим Порядком цих фінансових планів та звітів, планується провести до кінця року аналіз ефективності нової методології, проблем, що виникнуть в процесі її імплементації, та розробити комплекс заходів щодо її удосконалення.

Міжвідомча робоча група з моніторингу та аналізу фіскальних ризиків підприємств державного сектору економіки планує долучитися до процесу аналізу фінансових планів на 2016 рік 30 підприємств з найбільшими фіскальними ризиками та надасть рекомендації Міністерству фінансів для врахування під час бюджетного процесу можливих фіскальних ризиків.

На сьогодні також триває робота з оновлення системи звітності підприємств, яка передбачає також перегляд та розширення показників для аналізу в рамках реалізації нової Стратегії щодо підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Планується включити до нової системи звітності показники для оцінки фіскальних ризиків.

До кінця жовтня 2015 року робоча група оновить огляд фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємств державного сектору економіки, який буде розміщено на сайтах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України.

Заступник директора департаменту управління державною
власністю та розвитку промисловості О. Троян

Додаток 1
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Основні показники
діяльності підприємств за 2014 рік

N п/п  Найменування підприємства  Активи  Чистий дохід  Чистий прибуток (збиток)  Середньооблікова кількість працюючих, осіб 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  176748814,0  74412085,0  -85044810,0  752 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  199531670  23237672  -6494416  34508 
Державне підприємство "Укркосмос"  2915267,0  9248,0  -2280527,0  52 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  4696079,0  839555,0  -1838462,0  4837 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  24296265,0  7053958,0  -1364912,0  5231 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  12918261,0  3097168,0  -1198528,0  14067 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  4084581,0  617004,0  -1178564,0  8708 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  1461609,0  27447,0  -840785,0  5334 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  5240998,0  2818982,0  -541344,0  12445 
10  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  1236235,0  1691530,0  -532235,0  5049 
11  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  3731438,0  289894,0  -416476,0  424 
12  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  2343588,0  331256,0  -389701,0  3643 
13  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  8827406,0  5428153,0  -270473,0  3786 
14  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  2854377,0  1348608,0  -233599,0  6951 
15  ДП "Селидіввугілля"  1542677,0  470096,0  -223644,0  9647 
16  ДП "Регіональні електричні мережі"  6664757,0  327704,0  -177010,0  3275 
17  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  9494755,0  1577343,0  -126818,0  3918 
18  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  1376128,0  1959807,0  -99414,0  4497 
19  УДППЗ "Укрпошта"  5003445,0  3697306,0  -4150,0  67069 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  15257444,0  10873,0  216,0  2615 
21  Державне підприємство "Південна залізниця"  20277292,0  7370932,0  28121,0  42348 
22  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  6067631,0  3347644,0  39295,0  12698 
23  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  16934968,0  7235133,0  59384,0  45378 
24  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  2014291,0  769167,0  117309,0  4090 
25  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  14764167,0  7732699,0  124749,0  48586 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  27034086,0  9973440,0  144138,0  55570 
27  Державне підприємство "Одеський МТП"  1846664,0  291524,0  146560,0  1003 
28  Державне підприємство "Одеська залізниця"  17846331,0  9144218,0  147023,0  45293 
29  ПАТ "Укргідроенерго"  21568623  2582327  475966  2918 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  17481171,0  4002291,0  1511052,0  8217 
  ВСЬОГО  636043019  181695064  -100462055,0  428239,0 

Додаток 2
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Перелік
підприємств державного сектору економіки, які
становлять найбільші фіскальні ризики

N п/п  Найменування підприємства  Розмір бюджетного фінансування (в т. ч. податкові пільги) у 2014 році, тис. грн.  Розмір надходжень до бюджету від підприємства у 2014 році, тис. грн.  Чистий прибуток (збиток) за 2014 рік, тис. грн. 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  3659291,1**  12267403,4  -85044810,0 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  0,0  5640607  -6494416 
Державне підприємство "Укркосмос"  556806,6  9473,0  -2280527,0 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  2150014,2  215149,0  -1838462,0 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  0,0  117010,0  -1364912,0 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  1664876,3  779785,0  -1198528,0 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  181563,1  135820,0  -1178564,0 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  451685,4  213373,0  -840785,0 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  103,0  545888,0  -541344,0 
10  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  0,0  317949,0  -532235,0 
11  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  21867,0  22922,0  -416476,0 
12  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  87360,0  75348,0  -389701,0 
13  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  0,0  411783,0  -270473,0 
14  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  596,9  435867,0  -233599,0 
15  ДП "Селидіввугілля"  637310,0  417516,0  -223644,0 
16  ДП "Регіональні електричні мережі"  306,0  140445,0  -177010,0 
17  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  265622,0  231527,0  -126818,0 
18  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  178290,0  179506,0  -99414,0 
19  УДППЗ "Укрпошта"  0,0  1196285,8  -4150,0 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  571745,5  198960,9  216,0 
21  Державне підприємство "Південна залізниця"  406385,0  1571667,0  28121,0 
22  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  20026,0  507592,0  39295,0 
23  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  683304,0  2360511,0  59384,0 
24  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  28427,4  274386,0  117309,0 
25  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  267061,0  1599417,0  124749,0 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  902296,0  2260633,0  144138,0 
27  Державне підприємство "Одеський МТП"  1249,1  211431,0  146560,0 
28  Державне підприємство "Одеська залізниця"  287955,0  2025179,0  147023,0 
29  ПАТ "Укргідроенерго"  1702802  1110796  475966 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  462602,3  1768474,0  1511052,0 
  ВСЬОГО  15189545  37242704  -100462055 

__________

* кольором виділено співпадіння критеріїв

** - крім того, НАК "Нафтогаз України" на 96,6 млрд. гривень поповнено статутний капітал шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Додаток 3
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
щодо залучення бюджетного фінансування у 2014 році

N п/п  Повне найменування суб'єкта господарювання  Бюджетне фінансування (в т. ч. субсидії, субвенції, компенсації) 
Код бюджетної програми за КПКВК  Назва бюджетної програми  Сума отриманих коштів за бюджетною програмою, тис. гри. 
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"           
Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  6783,0    6783,0 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  29133,0    29133,0 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"           
Державне підприємство "Південна залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  3232,0    3232,0 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  22178,0    22178,0 
Державне підприємство "Одеська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  1682,0    1682,0 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  20306,0    20306,0 
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"    Кошти, одержані з фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення      80,1 
  виплати за перебування на навчальних зборах РВК      9,3 
Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  2835,0    2835,0 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  27662,0    27662,0 
Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  2408120  "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС"  281852,0  271384,4  553236,4 
2408040  Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР  18147,2    18147,2 
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  3005,0    3005,0 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  35269,0    35269,0 
10  ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  1101640  Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні    455573,8  455573,8 
1101650  Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська    865393,3  865393,3 
1101670  Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська    288498,2  288498,2 
11  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"           
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"           
13  ДП "Регіональні електричні мережі"           
14  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"           
15  ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"    відшкодування витрат пільговим категоріям населення (ЧАЕС, ветерани ВВВ)    103,0   
16  УДППЗ "Укрпошта"  3101190  Відшкодування витрат державних підприємств на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань       
17  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  6381130  Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"  2106981,8    2106981,8 
18  Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"           
19  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"           
20  Державне підприємство "Укркосмос"  6381130  Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"  556806,6    556806,6 
21  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"           
22  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство           
23  Державне підприємство "Іллічівський МТП"           
24  Державне підприємство "Одеський МТП"           
25  ПАТ "Укргідроенерго"  1101660  Підтримка впровадження стратегії України на період до 2030 року    103813  103813 
26  ДП "Селидіввугілля"  1101110  Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції  636796,0    636796,0 
27  ПАТ "Лисичанськвугілля"  1101110  Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції  446469,0    446469,0 
1101160  Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації  1474,2    1474,2 
1101200  Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств  2946,1    2946,1 
28  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"           
29  ДП "НАЕК "Енергоатом"           
30  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"           
  ВСЬОГО      4203558  1984766  6188310 

Додаток 4
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про бюджетне фінансування у 2015 році

тис. грн.

N п/п  Назва підприємства  Код бюджетної програми  Назва бюджетної програми  Заплановано надати бюджетне фінансування у 2015 році, в т. ч.: 
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"           
Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  29963    29963 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"           
Державне підприємство "Південна залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  7608    7608 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  24658    24658 
Державне підприємство "Одеська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  3914    3914 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  19629    19629 
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"           
Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  5388    5388 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  20726    20726 
Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  2408120  "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС"  624686    624686 
2408040  Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР  19684    19684 
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  2201200  Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ у залізничному транспорті  6878    6878 
3511250  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  38012    38012 
10  ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  1101640  Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні    675920  675920 
1101650  Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська    2017700  2017700 
1101670  Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська    2201900  2201900 
1101680  Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)    285056  285056 
11  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"           
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"           
13  ДП "Регіональні електричні мережі"           
14  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"           
15  ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"           
16  УДППЗ "Укрпошта"           
17  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  6381130  Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"  1305101    1305101 
18  Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"           
19  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"           
20  Державне підприємство "Укркосмос"  6381130  Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"  1052334    1052334 
21  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"           
22  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство           
23  Державне підприємство "Іллічівський МТП"           
24  Державне підприємство "Одеський МТП"           
25  ПАТ "Укргідроенерго"  1101660         
26  ДП "Селидіввугілля"  1101110  Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції  56759    56759 
1101520  Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року  36974    36974 
27  ПАТ "Лисичанськвугілля"  1101110  Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції  63167    63167 
1101520  Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року  20797    20797 
28  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"           
29  ДП "НАЕК "Енергоатом"           
30  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"           
  ВСЬОГО      3279519  5180576  8460095 

Додаток 5
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про фактичний розмір збитку у 2014 році
та планові показники на 2015 рік

N п/п  Найменування підприємства  Чистий прибуток (збиток)  Плановий розмір чистого прибутку, тис. грн. 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  -85044810,0  -40331074,4 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  -6494416  1153876 
Державне підприємство "Укркосмос"  -2280527,0  2313,0 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  -1838462,0  3320,0 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  -1364912,0  10533,4 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  -1198528,0  35112,0 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  -1178564,0  0,0 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  -840785,0  -482855,0 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  -541344,0  6366,0 
10  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  -532235,0  40193,0 
11  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  -416476,0  -934455,0 
12  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  -389701,0  -112447,0 
13  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  -270473,0  220010,0 
14  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  -233599,0  26537,0 
15  ДП "Селидіввугілля"  -223644,0  -568223,0 
16  ДП "Регіональні електричні мережі"  -177010,0  0,0 
17  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  -126818,0  -46211,0 
18  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  -99414,0  -193915,0 
19  УДППЗ "Укрпошта"  -4150,0  19050,0 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  216,0  10,0 
21  Державне підприємство "Південна залізниця"  28121,0  115400,0 
22  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  39295,0  39684,0 
23  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  59384,0  70003,0 
24  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  117309,0  330000,0 
25  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  124749,0  124500,0 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  144138,0  124897,0 
27  Державне підприємство "Одеський МТП"  146560,0  272115,5 
28  Державне підприємство "Одеська залізниця"  147023,0  198385,0 
29  ПАТ "Укргідроенерго"  475966  1016921 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  1511052,0  2685152,0 
  ВСЬОГО  -100462055  -36174803 

Додаток 6
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про фактичний розмір податкових пільг за 2014 рік

N п/п  Повне найменування суб'єкта господарювання  Податкові пільги 
Вид пільги  Розмір податкової пільги, тис. грн. 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  податок на додану вартість  3659291,1 
Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  податок на додану вартість  851875,0 
податок на землю  14505,0 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"     
Державне підприємство "Південна залізниця"  податок на додану вартість  380262,0 
податок на прибуток  61,0 
податок на землю  652,0 
Державне підприємство "Одеська залізниця"  податок на додану вартість  265967,0 
   
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  податок на додану вартість  462513,0 
   
Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  податок на додану вартість  652807,0 
Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  податок на додану вартість  361,9 
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  податок на додану вартість  219224,0 
податок на прибуток  9563,0 
10  ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  податок на прибуток  52860,6 
податок на додану вартість  2550,3 
11  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  податок на додану вартість  265622,0 
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"     
13  ДП "Регіональні електричні мережі"  податок на додану вартість  306,0 
14  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  податок на землю  18666,0 
податок на додану вартість  1360,0 
15  ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"     
16  УДППЗ "Укрпошта"     
17  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  податок на прибуток  15193,7 
податок на землю  8,5 
податок на додану вартість  27830,2 
18  Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  податок на землю  51574,0 
податок на додану вартість  129989,1 
19  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  податок на додану вартість  21867,0 
20  Державне підприємство "Укркосмос"     
21  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  податок на прибуток  72,7 
податок на додану вартість  524,2 
22  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  податок на землю  16841,0 
податок на додану вартість  70519,0 
23  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  податок на додану вартість  28427,4 
24  Державне підприємство "Одеський МТП"  податок на землю  102,4 
податок на прибуток  25,2 
податок на додану вартість  1121,5 
25  ПАТ "Укргідроенерго"  податок на прибуток  153732,4 
податок на додану вартість  6166,5 
26  ДП "НАЕК "Енергоатом"     
27  ДП "Селидіввугілля"  податок на додану вартість  514,0 
28  ПАТ "Лисичанськвугілля"  податок на прибуток  769,0 
податок на додану вартість  27,0 
29  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  податок на землю  5065,0 
податок на додану вартість  92024,0 
податок на прибуток  81201,0 
30  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"     
  ВСЬОГО    7562042 

Додаток 7
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
щодо діючих кредитів, отриманих підприємствами під
державні гарантії станом на 01.01.2015

Позичальник  Рішення Уряду щодо залучення іноземного кредиту  Кредитор  Назва проекту, для реалізації якого залучається кредит  Обсяг кредиту відповідно до рішення Уряду (млн. од.)  Валюта кредиту  Загальна сума вибраних коштів за кредитним договором (млн. од. у валюті кредиту)  Фактична сума боргу (млн. од. у валюті кредиту)  Примітки 
НАЕК "Енергоатом"  Гарантійна Угода від 29.07.2004 (Угоду ратифіковано Законом України N 2817-IV від 07.09.2005 Європейський банк реконструкції та розвитку  Модернізації енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської АЕС (Угода від 29.07.2004)  74,34  USD  39,07  15,24   
Гарантійна Угода від 29.07.2004 (Угоду ратифіковано Законом України N 2817-IV від 07.09.2005)  Європейське співтовариство з атомної енергії  83,00 USD  USD  32,34  11,98   
EUR  39,00  13,65   
Гарантійна угода від 25.03.2013  Європейський банк реконструкції та розвитку  Програма підвищення рівня безпеки АЕС (42086 від 25.03.2013)  300,00  EUR  3,15  3,15   
ДКБ "Південне" ім. М.К. Янгеля  Гарантійна Угода від 18.11.2004  Credit Suisse First Boston International  Фінансування українсько-бразильського проекту по створенню ракетного космічного комплексу "Циклон-4", Угода від 18.11.2004  150  USD  150,00  0,00  Виконання боргових зобов'язань здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 6381130 
Угода про державну гарантію від 21.10.2011 N 15010-02/154  Сбербанк Росії  Розвиток бразильсько-українського проекту по створенню ракетного космічного комплексу "Циклон-4", строковий кредитний договір від 16.09.2011  260  USD  260,00  260,00 
ДП "Укркосмос"  Державна гарантія від 15.12.2009 N 28010-02/138  Канадська експортна агенція  Створення національної супутникової системи зв'язку, Кредитний договір від 15.12.2009  292,43  USD  292,43  243,69 
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"  Гарантійна Угода від 16.12.2005  Європейський банк реконструкції та розвитку  Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області (33896 від 16.12.2005)  25,76  EUR  25,76  9,87   
Київський авіаційний завод "Авіант" (ДП "Антонов")  Державна гарантія від 30.06.2009 N 28010-02/76  Облігації ДП "Київський авіаційний завод "Авіант"  Фінансування виробничої діяльності підприємства та формування ресурсної бази, зокрема погашення кредиторської заборгованості перед банками та добудови літаків в рамках реалізації інвестиційних проектів з будівництва літаків на період 2009 - 2015 років  858  UAH  578,91  0,00   
ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  Державна гарантія N 1 від 05.06.2009  ВАТ "Ощадбанк"  НАК "Нафтогаз України", Угода від 05.06.2009 N 274/31/2_UAH, Додатковий договір N 13  3800  UAH  3691,76  1971,76   
Гарантійна Угода від 05.11.2009 N 28010-02/118  Облігації НАК "Нафтогаз України"  Реструктуризації заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за зовнішніми запозиченнями. Договір про довірче управління від 05.11.2009  1595,02  USD  1595,02  0,00   
ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  Гарантійна угода від 27.12.2013 N 15010-03/131  ВАТ "Газпромбанк"  Поповнення оборотного капіталу, додаткова Угода від 27.12.2013  500  USD  500,00  500,00   
Державна гарантія від 24.12.2013 N 15010-03/124  Облігації НАК "Нафтогаз України"  Облігації НАК "Нафтогаз України"  4800  UAH  4800,00  4800,00   
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  Державна гарантія від 30.06.2009 N 28010-02/77  Облігації Харківського державного авіаційного виробничого підприємства  Фінансування виробничої діяльності підприємства та формування ресурсної бази, зокрема погашення кредиторської заборгованості перед банками та добудови літаків в рамках реалізації інвестиційних проектів з будівництва літаків на період 2009 - 2015 років  1620  UAH  1607,00  1167,00   
Південна залізниця  Гарантійна угода від 30.12.2010  Експортно-імпортний банк Кореї  Придбання швидкісних міжрегіональних електропоїздів в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Кредитна угода від 29.12.2010  260,95  USD  260,95  195,71   
ПАТ "Лисичанськвугілля"  Гарантійна угода від 26.12.2011  Державний банк розвитку КНР  Модернізація та оновлення вугільної шахти ім. Мельникова, Кредитний договір від 21.12.2011  85  USD  85,00  85,00   
ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  Гарантійна угода від 27.12.2012 N 15010-03/148  Експортно-імпортний банк Китаю  Фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства, кредитний договір від 26.12.2012 N 201209  1500  USD  1500,00  1500,00   

Додаток 8
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про відрахування частини чистого прибутку (дивідендів,
нарахованих на державну частку) у 2014 році / 2015 році

N п/п  Найменування підприємства  2014  2015 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.  Частина чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку), сплачена до державного бюджету, тис. грн.  Плановий розмір чистого прибутку, тис. грн.  Плановий розмір надходжень до державного бюджету у 2015 році у вигляді частини чистого прибутку (дивідендів), тис. грн. 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  -85044810,0    -40331074,4  0,0 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  -6494416    1153876   
Державне підприємство "Укркосмос"  -2280527,0    2313,0  1593,0 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  -1838462,0  2790,0  3320,0  466,0 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  -1364912,0    10533,4  5266,7 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  -1198528,0    35112,0  0,0 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  -1178564,0    0,0  0,0 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  -840785,0    -482855,0  0,0 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  -543344,0    6366,0  955,0 
10  Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  -532235,0  29640,0  40193,0  6029,0 
11  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  -416476,0    -934455,0  0,0 
12  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  -389701,0    -112447,0  0,0 
13  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  -270473,0    220010,0  0,0 
14  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  -233599,0    26537,0  3981,0 
15  ДП "Селидіввугілля"  -223644,0  5,0  -568223,0  0,0 
16  ДП "Регіональні електричні мережі"  -177010,0    0,0  0,0 
17  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  -126818,0  9240,0  -46211,0  0,0 
18  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  -99414,0    -193915,0  0,0 
19  УДППЗ "Укрпошта"  -4150,0  7451,0  19050,0  2533,3 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  216,0  2,4  10,0  1,5 
21  Державне підприємство "Південна залізниця"  28121,0  14261,0  115400,0  32320,0 
22  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  39295,0    39684,0  5953,0 
23  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  59384,0  20445,0  70003,0  21333,0 
24  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  117309,0  10547,0  330000,0  141200,0 
25  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  124749,0  49147,0  124500,0  33718,0 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  144138,0  19087,0  124897,0  49655,0 
27  Державне підприємство "Одеський МТП"  146560,0  38478,0  272115,5  78392,0 
28  Державне підприємство "Одеська залізниця"  147023,0  40408,0  198385,0  50468,0 
29  ПАТ "Укргідроенерго"  475966  393907,5  1016921  142789,8 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  1511052,0  564271,0  2685152,0  805546,0 
  ВСЬОГО  -100462055  1199699  -36174803  1382200 

Додаток 9
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про заборгованість із виплати заробітної плати у 2014 році

N п/п  Найменування підприємства  Середньооблікова кількість працюючих, осіб  Середньомісячна заробітна плата, грн.  Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  752  6855,0  1454,0 
Державне підприємство "Укркосмос"  52  6209,8   
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  4837  5733,4   
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  5231  3048,0   
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  14067  6260,0   
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  8708  2558,5  65763,0 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  5334  5068,0  13299,0 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  12445  4688,7   
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  5049  3391,8   
10  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  424  6922,0   
11  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  3643  2641,0  26725,0 
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  3786  6790,7   
13  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  6951  4486,0   
14  ДП "Селидіввугілля"  9647  5777,0  25525,0 
15  ДП "Регіональні електричні мережі"  3275  4555,0  4346,0 
16  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  3918  6158,9   
17  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  4497  3599,1   
18  ДП "НАЕК "Енергоатом"  34508,0  9600,0   
19  УДППЗ "Укрпошта"  67069  2392,5   
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  2615  10822,0  1835,0 
21  ПАТ "Укргідроенерго"  2918,0  7067,0   
22  Державне підприємство "Південна залізниця"  42348  4263,8   
23  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  12698  5403,0   
24  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  45378  4310,4   
25  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  4090  5407,0   
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  48586  4010,6   
27  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  55570  4255,8   
28  Державне підприємство "Одеський МТП"  1003  7238,7   
29  Державне підприємство "Одеська залізниця"  45293  4331,9   
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  8217  6878,0   
  ВСЬОГО  428239,0  4601,3  138947,0 

Додаток 10
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Інформація
про кредитні зобов'язання підприємств, розміри
гарантованого та негарантованого боргу

тис. грн.

N п/п  Найменування підприємства  Кредиторська заборгованість, всього  Кредити, одержані під державні гарантії  Негарантований розмір кредиторської заборгованості 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  93812180,0  14656038,0  79156142,0 
Державне підприємство "Укркосмос"  5210844,0  3842639,4  1368204,6 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  6569406,0  4099824,6  2469581,4 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  24694024,0  23652834,0  1041190,0 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  7119655,0  189828,8  6929826,2 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  5331927,0    5331927,0 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  2634835,0  1340327,3  1294507,7 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  4158096,0    4158096,0 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  1418629,0    1418629,0 
10  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  3908799,0    3908799,0 
11  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  3183968,0  1167000,0  2016968,0 
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  13012426,0    13012426,0 
13  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  2456711,0    2456711,0 
14  ДП "Селидіввугілля"  2449586,0    2449586,0 
15  ДП "Регіональні електричні мережі"  6866383,0    6866383,0 
16  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  4326810,0    4326810,0 
17  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  2165217,0    2165217,0 
18  ДП "НАЕК "Енергоатом"  44115820,0  752332,9  43363487,1 
19  УДППЗ "Укрпошта"  2813129,0    2813129,0 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  101477,0    101477,0 
21  ПАТ "Укргідроенерго"  4104930,0    4104930,0 
22  Державне підприємство "Південна залізниця"  10910323,0  3086064,1  7824258,9 
23  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  2222318,0    2222318,0 
24  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  5571787,0    5571787,0 
25  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  293117,0    293117,0 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  4153841,0    4153841,0 
27  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  18782612,0    18782612,0 
28  Державне підприємство "Одеський МТП"  112649,0    112649,0 
29  Державне підприємство "Одеська залізниця"  4932514,0    4932514,0 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  1351287,0    1351287,0 
  ВСЬОГО  288785300,0  52786889,1  235998410,9 

Додаток 11
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Розрахунок
показника фінансової незалежності за 2014 рік

N п/п  Найменування підприємства  Активи  Кредиторська заборгованість  Коефіцієнт фінансової незалежності 
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"  212169527,0  93812180,0  0,442 
Державне підприємство "Укркосмос"  2915267,0  5210844,0  1,787 
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  4696079,0  6569406,0  1,399 
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"  24296265,0  24694024,0  1,016 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  12918261,0  7119655,0  0,551 
Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"  4084581,0  5331927,0  1,305 
ПАТ "Лисичанськвугілля"  1407191,0  2634835,0  1,872 
ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"  5240998,0  4158096,0  0,793 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  1122265,0  1418629,0  1,264 
10  Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"  3731438,0  3908799,0  1,048 
11  Харківське державне авіаційне виробниче підприємство  2343588,0  3183968,0  1,359 
12  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"  8827406,0  13012426,0  1,474 
13  ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"  2854377,0  2456711,0  0,861 
14  ДП "Селидіввугілля"  1542677,0  2449586,0  1,588 
15  ДП "Регіональні електричні мережі"  6664757,0  6866383,0  1,030 
16  Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль"  9494755,0  4326810,0  0,456 
17  ПАТ "СУМИХІМПРОМ"  1376128,0  2165217,0  1,573 
18  ДП "НАЕК "Енергоатом"  199531670,0  44115820,0  0,221 
19  УДППЗ "Укрпошта"  5003445,0  2813129,0  0,562 
20  Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"  15257444,0  101477,0  0,007 
21  ПАТ "Укргідроенерго"  21568623,0  4104930,0  0,190 
22  Державне підприємство "Південна залізниця"  20277292,0  10910323,0  0,538 
23  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"  6067631,0  2222318,0  0,366 
24  Державне підприємство "Придніпровська залізниця"  16934968,0  5571787,0  0,329 
25  Державне підприємство "Іллічівський МТП"  2014291,0  293117,0  0,146 
26  Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"  14764167,0  4153841,0  0,281 
27  Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  27034086,0  18782612,0  0,695 
28  Державне підприємство "Одеський МТП"  1846664,0  112649,0  0,061 
29  Державне підприємство "Одеська залізниця"  17846331,0  4932514,0  0,276 
30  Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"  17481171,0  1351287,0  0,077 
  ВСЬОГО  671313343,0  288785300,0   

Додаток 12
до огляду 30 підприємств державного сектору
економіки з найбільшими фіскальними ризиками

Перелік
30 підприємств з планами по реструктуризації

N п/п  Найменування підприємства  Підприємство включено до переліку з найбільшими фіскальними ризиками  Підприємство включено до переліків державного майна, що підлягає приватизації у 2015 році  Підприємство в діючому ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"  Підприємство залишається в переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації згідно проекту ЗУ  Плани по реструктуризації 
ПАТ "Аграрний Фонд"  ні  ні  ні  ні  ні 
ДП "Антонов"  так  ні  так  ні  так 
ПАТ "Центренерго"  ні  так  ні  ні  ні 
ДП "Вугілля України"  ні  ні  ні  ні  ні 
ДП "Електроважмаш"  ні  ні  так  ні  так 
ДП "НАЕК "Енергоатом"  так  ні  так  так  так 
ДП "Іллічівський Морський Торгівельний Порт"  так  так  так  ні  ні 
Харківське Державне Авіаційне Підприємство  так  ні  так  ні  так 
АК "Харківобленерго"  ні  так  ні  ні  ні 
10  ПАТ "Хмельницькобленерго"  ні  так  ні  ні  ні 
11  ДП "Міжнародний Аеропорт Бориспіль"  так  ні  так  ні  так 
12  ДП "Львівський Міжнародний Аеропорт"  ні  ні  ні  так  так 
13  ДП "Маріупольський Морський Торгівельний Порт"  ні  так  так  ні  ні 
14  ПАТ "Миколаївобленерго"  ні  так  ні  ні  ні 
15  НАК "Нафтогаз України"  так  ні  так  так  ні 
16  ДП "Одеський Морський Торгівельний Порт"  так  так  так  ні  ні 
17  ПАТ "Одеський Припортовий Завод"  так  так  ні  ні  ні 
18  ПАТ "Автомобільні Дороги України"  ні  ні  ні  ні  так 
19  ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  так  ні  ні  ні  ні 
20  ПАТ "Сумихімпром"  так  так  ні  ні  ні 
21  ПАТ "Турбоатом"  ні  ні  ні  ні  ні 
22  ДП "Адміністрація Морських Портів України"  так  ні  ні  ні  ні 
23  ДП "Украерорух"  ні  ні  ні  так  ні 
24  ДП "НЕК Укренерго"  так  ні  так  так  так 
25  ПАТ "Укргідроенерго"  так  ні  так  так  ні 
26  ДП "Укрпошта"  так  ні  так  так  так 
27  ДП "Укрспирт"  так  ні  так  ні  так 
28  Укрзалізниця (в розрізі територіальних об'єднань)  так  ні  ні  ні  так 
29  ДП "Південний Морський Торгівельний Порт"  ні  так  так  ні  ні 
30  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  так  так  ні  ні  ні