Угода
між Україною і Європейським Союзом про участь України у
програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 - Рамкова
програма з досліджень та інновацій (2014-2020)

(Угоду ратифіковано Законом
N 604-VIII від 15.07.20
15)

Україна, з однієї сторони, та

Європейська комісія (далі - Комісія) від імені Європейського Союзу, з іншої сторони (далі разом - Сторони),

беручи до уваги те, що:

(1) Протокол III до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, щодо рамкової угоди між Україною і Європейським Союзом про загальні засади участі України у програмах ЄС передбачає статтею 5, що конкретні терміни та умови участі України у кожній конкретній програмі, зокрема фінансовий внесок та процедури звітності і оцінки, визначаються компетентними органами України та Комісією.

Протокол тимчасово застосовується з 1 листопада 2014 року.1

(2) 11 грудня 2013 року Європейський Парламент і Рада прийняли Регламент N 1291/2013/EU про створення нової Програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020 - Рамкова програма з досліджень та інновацій" (2014-2020)2 (далі - Програма).

(3) Програма спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу.

(4) Згідно зі статтею 7 Регламенту N 1291/2013/EU конкретні терміни та умови, що стосуються участі асоційованої країни у Програмі, у тому числі фінансового внеску, який має базуватися на показнику валового внутрішнього продукту асоційованої країни, визначаються міжнародним договором між Союзом і асоційованою країною.3

__________

1Рішення Ради від 29 вересня 2014 року N 2014/691/EU (OJ L289, 3.10.2014, p.1).

2 Регламент Європейського Парламенту та Ради про створення Горизонту 2020 - Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-2020) (OJ L347, 20.12.2013, p.104).

3 В контексті цієї Угоди Сторони розглядають термін "Угода" у значенні "Меморандуму про взаєморозуміння", що передбачено у статті 5 Протоколу.

домовились про таке:

Стаття 1
Сфера застосування Програми

1. Україна бере участь в Програмі в якості асоційованої країни включаючи окремі програми та правила участі, які визначено нижче:

Регламент N 1291/2013/EU про створення Рамкової програми Горизонт 2020 з досліджень та інновацій (2014-2020);4

Регламент Європейського Парламенту та Ради N 1290/2013/EU від 11 грудня 2013 року5, що встановлює правила участі у програмі Горизонт 2020, включаючи делеговані акти та будь-які інші подальші правила;

Рішення Ради N 743/2013/EU про створення Спеціальної програми з реалізації "Горизонт 2020"6 та інші правила, що відносяться до реалізації Програми Горизонт 2020.

2. Регламент Європейського Парламенту та Ради N 294/2008/EC зі змінами, внесеними Регламентом Європейського Парламенту та Ради N 1292/2013 про заснування Європейського інституту інновацій та технологій, застосовується до участі українських організацій у освітніх та інноваційних товариствах.7

__________

4 Регламент Європейського Парламенту та Ради про створення Горизонту 2020 - Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-2020) (OJ L347, 20.12.2013, p.104).

5 Регламент Європейського Парламенту та Ради, що встановлює правила участі у Програмі Горизонт 2020 (OJ L347, 20.12.2013, p.81).

6 Рішення Ради N 743/2013/EU про створення Спеціальної програми (OJ L347, 20.12.2013, p.965).

7 Регламент Європейського Парламенту та Ради N 1292/2013 від 11 грудня 2013 року із змінами, до Регламенту Європейської Комісії N 294/2008 про заснування Європейського інституту інновацій та технологій (OJ L347, 20.12.2013, p.174).

Стаття 2
Умови асоціації України в Програмі

1. Україна бере участь у заходах Програми відповідно до умов, зазначених у цій Угоді, зокрема відповідно до правових актів, зазначених у статті 1 цієї Угоди і додатках до неї.

2. Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах Програми, фінансованих з бюджету 2015 року і в подальшому, на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу, за умови дотримання правил та умов, встановлених або згаданих у цій Угоді.

3. Юридичні особи України беруть участь у діяльності освітніх та інноваційних товариств на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу.

4. В разі якщо Європейський Союз встановлює норми реалізації статей 185 і 187 Договору про функціонування Європейського Союзу, Україні дозволяється брати участь у формальних структурах, створених у рамках цих положень, відповідно до рішень і правил, які були або будуть схвалені для створення таких формальних структур.

5. Юридичні особи України беруть участь у діяльності Об'єднаного дослідницького центру, фінансованої з бюджету 2015 року і в подальшому, на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу.

6. Для участі у Програмі Україна сплачує свій фінансовий внесок до загального бюджету Європейського Союзу відповідно до статті 3 та Додатку II до цієї Угоди.

7. Представникам України дозволяється брати участь у якості спостерігачів в комітеті, зазначеному у статті 10.1 Рішення N 743/2013/EU про встановлення Спеціальної програми щодо реалізації "Горизонт 2020", відповідальному за моніторинг імплементації Програми за напрямками, які стосуються України.

Цей комітет засідає без присутності представників України під час голосування. Україна інформується про результати голосування.

Участь, відповідно до цього пункту, включаючи процедури отримання інформації та документації, встановлюється у такій же формі як і для представників держав-членів Європейського Союзу.

8. Транспортні та добові витрати представників та експертів України для участі в якості спостерігачів у роботі комітету, згаданого у статті 10.1 Рішення N 743/2013/EU про встановлення Спеціальної програми щодо реалізації "Горизонт 2020", або у інших засіданнях щодо реалізації Програми, відшкодовуються Комісією на тій же основі, і відповідно до процедур, що діють в даний час для представників держав-членів Європейського Союзу.

9. Представники України беруть участь у роботі Ради правління Об'єднаного дослідницького центру відповідно до Регламенту роботи Ради правління Об'єднаного дослідницького центру.

Участь, відповідно до цього пункту, включаючи процедури отримання інформації та документації, встановлюється у такій же формі як і для представників держав-членів Європейського Союзу.

10. Англійська, як одна з офіційних мов Європейського Союзу, використовується для процедур, пов'язаних із запитами, грантовими угодами та звітами, а також для інших юридичних та адміністративних аспектів Програми.

Стаття 3
Фінансові внески

1. Україна сплачує за кожен рік участі у Програмі фінансовий внесок до загального бюджету Європейського Союзу.

Фінансовий внесок України додається до суми, що визначається щороку у загальному бюджеті Європейського Союзу для задоволення фінансових зобов'язань, що випливають з різних форм заходів, необхідних для реалізації, управління та функціонування Програми.

2. Частина фінансового внеску України може, за зверненням України, забезпечуватися за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу. У випадку такої допомоги її умови будуть визначені у відповідних фінансових угодах.

3. Правила, що регулюють фінансові внески України, викладені у Додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4
Звітність та оцінка

1. Без шкоди для повноважень Комісії та Європейської рахункової палати стосовно контролю та оцінки Програми, участь України в Програмі знаходитиметься під постійним спільним контролем України та Комісії на партнерських засадах.

2. Правила щодо фінансового контролю, відшкодувань та інших заходів протидії шахрайству, викладені в Додатку III до цієї Угоди.

Стаття 5
Комітет Україна-ЄС з досліджень та інновацій

1. Відповідно до цієї Угоди створюється Комітет України та Європейського Союзу з досліджень та інновацій (далі - Спільний Комітет).

2. Функції Спільного Комітету включають:

- забезпечення огляду та оцінки реалізації цієї Угоди;

- розгляд будь-яких шляхів покращення та подальшого розвитку співробітництва;

- розгляд будь-яких питань, пов'язаних з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди.

3. Діяльність Спільного Комітету доповнює та відповідає роботі органів, створених відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншої, а також Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої.

4. Спільний Комітет складається з представників України і Європейського Союзу.

5. Спільний Комітет проводить засідання на прохання будь-якої із Сторін.

6. Спільний Комітет затверджує свій регламент роботи.

Стаття 6
Набрання чинності

1. Сторони ратифікують або затверджують цю Угоду відповідно до своїх внутрішніх процедур. Документи про ратифікацію чи затвердження передаються дипломатичними каналами на зберігання до Європейської Комісії.

2. Ця Угода набирає чинності з дати передачі на зберігання останнього документу про ратифікацію або затвердження і діє протягом строку дії Програми.

Стаття 7
Заключні положення

1. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін в будь-який час протягом строку дії Програми на підставі письмового повідомлення про намір припинити участь у Програмі.

За умови дотримання відповідних положень, Угода припиняє свою дію через три календарні місяці після дати отримання письмового повідомлення відповідною Стороною.

Закінчення строку дії та/або припинення дії цієї Угоди не впливає на:

(a) будь-які проекти чи заходи, які знаходяться в стані реалізації;

(b) виконання будь-яких контрактних домовленостей, які застосовуються до цих проектів і заходів.

У разі припинення дії цієї Угоди, Європейський Союз відшкодовує Україні частину внеску в загальний бюджет Європейського Союзу, що не буде витрачений через припинення дії цієї Угоди.

2. Додатки становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

3. Ця Угода може бути змінена лише в письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

4. Участь України, на її прохання, в якості асоційованої країни в подальшій рамковій програмі Союзу з досліджень та інновацій повинна бути предметом нової угоди, яка укладатиметься між Сторонами.

Учинено в м. Києві 20 березня 2015 pоку у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну

(підпис) 
  За Європейську Комісію

(підпис) 

Додаток I

Умови
участі юридичних осіб України в Програмі

1. З метою участі України у Програмі, юридична особа України визначається як будь-яка фізична або юридична особа заснована в Україні, створена і визнана у встановленому національним законодавством порядку, яка володіє правоздатністю і може, діючи від свого імені, користуватись правами та нести обов’язки. У випадку фізичних осіб, під посиланням на створення мається на увазі постійне місце проживання.

В контексті даної Угоди, суб’єкт, який не володіє правоздатністю відповідно до законодавства України, розглядається як такий, що прирівнюється до юридичної особи за умови дотримання вимог, викладених у статті 131 (2) Регламенту (ЄС, Євратом) N 966/20128 та статті 198 Регламенту (ЄС) N 1268/20129.

__________

8 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) N 966/2012 від 25 жовтня 2012 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (OJ L298, 26.10.2012).

9 Регламент про Комісію (ЄС) N 1268/2012 від 29 жовтня 2012 року про правила застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) N 966/2012 про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (OJ L362, 31.12.2012).

2. Враховуючи те, що ЄС не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, юридичні особи, створені в Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі не мають права брати участь в Програмі. У випадку припинення незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, це положення буде переглянуто.

3. Участь юридичних осіб України у Програмі відбувається на умовах, визначених для юридичних осіб, що засновані в “асоційованій країні”, як зазначено в правилах участі.

Юридичні особи, засновані в Україні, мають право, на таких же умовах що і юридичні особи, засновані у державах-членах, на фінансові інструменти, створені в рамках Програми.

Юридична особа, заснована в іншій асоційованій країні, користується такими ж правами і обов'язками за цією Угодою що і юридичні особи, засновані у державах-членах, за умови, що така асоційована країна, в якій заснована юридична особа, також погодилася надати юридичним особам з інших асоційованих країн такі ж права та обов'язки.

4. Юридичні особи України беруться до уваги, так само як і юридичні особи Європейського Союзу, для відбору незалежних експертів для завдань та на умовах, передбачених в правилах участі.

5. Сторони будуть докладати всіх зусиль, в рамках існуючих положень, для сприяння вільному пересуванню та проживанню дослідників, які беруть участь у діяльності згідно цієї Угоди, а також сприяти транскордонному руху товарів і послуг, призначених для використання в такій діяльності.

6. Україна буде вживати всіх необхідних заходів, у разі потреби, щоб гарантувати, що товари і послуги, придбані в Україні або імпортовані в Україну, які частково або повністю фінансуються відповідно до грантових договорів та/або контрактів, укладених для реалізації заходів у рамках цієї Угоди, звільняються від митних зборів, імпортних мит та інших податкових платежів, у тому числі ПДВ, які застосовуються в Україні.

Додаток II

Правила,
що регулюють фінансовий внесок України
до Програми (2015-2020)

I. Розрахунок фінансового внеску України

1. Фінансовий внесок України до Програми встановлюється на щорічній основі пропорційно і додатково до наявної суми, що є доступною в поточному році в загальному бюджеті Європейського Союзу для асигнованих коштів, необхідних для реалізації, управління та функціонування Програми.

2. Коефіцієнт пропорційності, що визначає внесок України, розраховується шляхом встановлення співвідношення між валовим внутрішнім продуктом України, в ринкових цінах, та сумою валового внутрішнього продукту, в ринкових цінах, держав-членів Європейського Союзу.

Таке співвідношення розраховується на основі останніх статистичних даних, що стосуються того ж самого року, наданих Статистичним офісом Європейського Союзу (Євростат) та доступних на момент публікації проекту бюджету Європейського Союзу. Проте, в подальших роках після першого року участі в Програмі, валовий внутрішній продукт України буде нараховуватися за тією ж ставкою зростання, що і валовий внутрішній продукт держав-членів Європейського Союзу.

3. З метою надання сприяння в участі в Програмі, внесок України буде здійснюватися у відповідних фінансових роках таким чином:

- фінансовий рік 2015: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05. Сплата цього внеску буде здійснюватися рівними частками, які будуть додані до внесків запитуваних відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту II цього Додатку, для 2016-2020 років;

- фінансовий рік 2016: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2017: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2018: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2019: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2020: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05.

4. На четвертому році після початку застосування цієї Угоди, Сторони переглядають коефіцієнт пропорційності, що визначає фінансовий внесок України, на основі даних, що стосуються участі юридичних осіб України у непрямих і прямих заходах в рамках Програми у 2015-2017 роках.

5. Комісія повідомляє Україні, як можна швидше і не пізніше 1 вересня перед кожним фінансовим роком, таку інформацію разом з відповідним довідковим матеріалом:

- суми асигнувань у кошторисній калькуляції проекту бюджету Європейського Союзу, для Програми;

- оціночна сума внесків, отриманих з проекту бюджету, що відповідає участі України в Програмі відповідно до вищезазначених пунктів 1, 2 і 3.

Після того, як загальний бюджет остаточно прийнятий, Комісія повідомляє Україні, у кошторисній калькуляції щодо участі України, остаточні суми, зазначені у першому підпункті.

II. Виплата фінансового внеску України

1. Комісія надсилає, не пізніше 30 січня і 15 червня кожного фінансового року, запит Україні щодо сплати коштів відповідно до внесків України згідно цієї Угоди, крім 2015 фінансового року.

2. Такі запити щодо сплати коштів мають забезпечити виплати відповідно:

- половини внеску України не пізніше 15 квітня; та

- половини внеску України не пізніше 20 серпня.

Однак, половина внеску, яка має бути виплачена не пізніше 15 квітня розраховується з суми, викладеної у кошторисній калькуляції проекту бюджету: регуляризація такої суми здійснюється таким чином, щоб оплата половини внеску відбулась не пізніше 20 серпня.

Кожен запит щодо сплати коштів, що здійснюється відповідно до цього пункту, збільшується на одну десяту від фінансового внеску України у 2015 році, встановленого відповідно до підпункту 3 пункту I цього Додатку.

3. В останньому році Програми повний обсяг українського внеску має бути сплачений не пізніше 20 серпня 2020 року. Цей запит збільшується на одну п'яту фінансового внеску України у 2015 році, встановленого відповідно до підпункту 3 пункту I цього Додатку.

4. Внесок України відображується і оплачується в євро.

5. Платіж України зараховується до програм Союзу як бюджетні надходження, виділені на відповідну бюджетну позицію, як зазначено у звіті про доходи загального бюджету Європейського Союзу. Фінансове регулювання, що стосується загального бюджету Європейського Союзу, застосовується до управління коштами.

6. Україна сплачує свій внесок в рамках цієї Угоди відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту II Додатку ІІ.

Будь-яка затримка у сплаті внеску призводить до виплати Україною процентів за прострочений платіж по сумі неоплаченого боргу з дати строку оплати. Для розрахунку процентної ставки від суми, яка підлягає отриманню і яка не сплачена в установлений строк, застосовується процентна ставка головних операцій з рефінансування Європейського Центрального Банку, як опубліковано в серії "С" Офіційного вісника Європейського Союзу, починаючи з першого календарного дня місяця від дати заборгованості із збільшенням на півтора процента.

У разі, якщо затримка у виплаті внеску є такою, що може істотно поставити під загрозу реалізацію і управління Програмою, Комісія призупинить участь України у Програмі за відсутності оплати протягом 20 робочих днів після офіційного письмового нагадування, без шкоди для зобов’язань Європейського Союзу відповідно до вже укладених грантових угод та/або контрактів, що мають відношення до реалізації окремих непрямих заходів.

7. Не пізніше 30 червня року, наступного за фінансовим роком, готується звіт щодо асигнувань за Програмою відповідного фінансового року і передається Україну в порядку інформування відповідно до формату рахунку доходів і витрат Комісії.

8. Комісія, на момент закриття рахунків, пов'язаних з кожним фінансовим роком, в рамках формування рахунку доходів і витрат, продовжує регуляризацію рахунків щодо участі України.

Така регуляризація бере до уваги зміни, які відбулися шляхом перерахування, анулювання, відтермінування, дезобов'язання, або внесення додаткових змін до бюджетів протягом фінансового року.

Така регуляризація відбувається в момент другої сплати за наступний фінансовий рік і за останній рік в липні 2021 року. В подальшому регуляризація відбувається щорічно до 2023 року.

Додаток III

Фінансовий контроль
українських учасників Програми

І. Прямий зв’язок

Комісія безпосередньо здійснює зв’язок з учасниками Програми, які засновані в Україні та з їх субпідрядниками. Вони можуть безпосередньо надавати Комісії всю необхідну інформацію і документацію, яку вони зобов'язані подавати згідно з вимогами цієї Угоди і грантовими договорами та/або контрактами, укладеними для їх імплементації.

ІІ. Аудит

1. Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС, Євратом) N 966/2012 та Регламенту про Комісію (ЄС) N 1268/2012 та інших правил, зазначених у цій Угоді, грантові договори та/або контракти, укладені з учасниками Програми, заснованими в Україні, можуть передбачати наукові, фінансові, технологічні або інші перевірки, які проводитимуться представниками Комісії або іншими особами, уповноваженими Комісією, в будь-який час на території таких учасників і їх субпідрядників.

2. Представники Комісії, Європейської рахункової палати та інші особи, уповноважені Комісією, повинні мати належний доступ до місць, робіт і документів (у електронних та паперових версіях) і до всієї інформації, необхідної для того, щоб здійснювати такі перевірки, за умови, що таке право доступу чітко зазначено в текстах грантових договорів та/або контрактах, укладених для реалізації положень цієї Угоди з учасниками з України. Ненадання таких прав буде розцінюватись як нездатність обґрунтувати витрати та, в наступному, як потенційне порушення грантових угод.

3. Перевірки можуть проводитися після закінчення Програми або дії цієї Угоди, на умовах викладених у відповідних грантових договорах та/або контрактах. Будь-яка перевірка, що проводиться після закінчення Програми або дії цієї Угоди, здійснюється відповідно до умов, викладених у цьому Додатку.

III. Перевірки Комісії на місцях (OLAF)

1. У рамках цієї Угоди Комісія та, безпосередньо, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), уповноважені здійснювати перевірки на місцях та інспекції у приміщеннях учасників та їх субпідрядників з України відповідно до умов, викладених у Регламенті Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96.10

__________

10 OJ L292, 15.11.1996, p. 2.

2. Перевірки на місці та інспекції готуються та проводяться Комісією у тісній співпраці з визначеним компетентним органом України.

Компетентним органом України для реалізації цього пункту у Додатку III визначено Державну службу фінансового моніторингу України. З метою надання допомоги у перевірці, уповноважений орган інформується заздалегідь про об'єкт, мету і юридичні підстави перевірок та інспекцій. У цьому зв’язку, посадові особи компетентних органів України можуть брати участь у перевірках на місці та інспекціях.

3. За бажанням відповідних українських органів влади, перевірки на місці та інспекції можуть проводитися спільно Комісією та ними.

4. У випадку, якщо учасники Програми відмовляються від проведення перевірки на місці або інспекції, українські органи влади, діючи відповідно до національного законодавства, надають допомогу інспекторам Комісії, в міру необхідності, з метою надання їм можливості виконати свої обов’язки щодо проведення перевірки або інспекції на місці.

5. Комісія повідомляє якомога скоріше компетентному органу України про будь-який факт або підозру відносно порушень, які були виявлені в ході перевірки на місці або інспекції. В будь-якому випадку Комісія зобов'язана інформувати вищезгаданий орган про результати таких перевірок та інспекцій.

IV. Інформація та консультації

1. З метою належного застосування цього Додатку, компетентні органи влади України та Європейського Союзу регулярно обмінюються інформацією, якщо це не заборонено національним законодавством, і, на прохання однієї зі Сторін, проводять консультації.

2. Компетентні українські органи, протягом обґрунтованого строку, інформують Комісію, про будь-який виявлений ними факт або підозру відносно порушень при укладенні та виконанні грантових договорів та/або контрактів, укладених відповідно до положень цієї Угоди.

V. Конфіденційність

Інформація, передана або отримана в будь-якій формі згідно цього Додатку, визначається як професійна таємниця та захищається так само, як аналогічна інформація захищається згідно з законодавством України і відповідними положеннями, що застосовуються до установ Союзу. Така інформація не може бути передана особам, що не є представниками установ Союзу або держав-членів або України, чиї функції надають право на доступ до такої інформації. Також така інформація не може використовуватись для цілей інших, ніж забезпечення ефективного захисту фінансових інтересів Сторін.

VI. Адміністративні заходи та санкції

Без шкоди для застосування українського кримінального права, адміністративні заходи і санкції можуть застосовуватися Комісією відповідно до Регламентів (ЄС, Євратом) N 966/2012, (ЄС) N 1268/2012 і (ЄС, Євратом) N 2988/95.11

__________

11 Регламент Ради (ЄС, Євратом) N 2988/95 від 18 грудня 1995 року про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ L312, 23.12.1995).

VII. Відшкодування та правозастосування

Рішення, що приймаються Комісією в рамках Програми відповідно до цієї Угоди, які накладають фінансові зобов'язання на суб’єкти інші, ніж держави, підлягають виконанню в Україні. На запит Комісії, орган, визначений Україною, починає процедури забезпечення виконання рішення від імені Комісії. У цьому випадку, рішення Комісії передається українському суду без будь-яких інших процедур, окрім перевірки автентичності рішення, визначеним для цієї мети Україною органом, який інформує про це Комісію. Правозастосування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Відповідні умови щодо правозастосування включаються в грантові договори та/або контракти, укладені з учасниками з України. Суд Європейського Союзу уповноважений розглядати законність рішення Комісії та призупинити його виконання. Крім того, суди України уповноваженні розглядати скарги про неналежне здійснення правозастосування.