Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
04.02.2014 N 43

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2014 р. за N 348/25125

Про затвердження Положення про порядок
реєстрації платіжних систем, учасників платіжних
систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку
N 480 від 24.07.20
15)

Відповідно до пунктів 6, 28 статті 7, статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10 і 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою визначення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Положення), що додається.

2. У пункті 2 постанови Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за N 407/22939, слова "Департаментом фінансового моніторингу (Смахтіна Л.Н.) та Управлінням захисту інформації (Лук’янов Д.О.)" замінити словами "Службою фінансового моніторингу (Смахтіна Л.Н.)".

3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) разом з Департаментом фінансового моніторингу (Береза І.В.) та Департаментом інформаційної безпеки (Лук'янов Д.О.) опрацьовувати документи, які подаються до Національного банку України для реєстрації платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

(Пункт 3 в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

4. Платіжним організаціям платіжних систем, створених резидентами, які узгодили з Національним банком України правила платіжної системи, та платіжним організаціям платіжних систем, створених нерезидентами, учасники/ члени яких зареєстрували в Національному банку України договори про участь або про членство в міжнародних платіжних системах, подати на запит Національного банку України, надісланий протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою, документи для внесення відомостей щодо них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) до 01 січня 2015 року.

5. Операторам послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють діяльність в Україні, подати до Національного банку України документи згідно з Положенням для внесення відомостей щодо них до Реєстру до 01 січня 2015 року.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 року N 348 "Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2007 року за N 1173/14440;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 05 червня 2008 року N 165 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань узгодження Національним банком України правил внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за N 600/15291;

постанову Правління Національного банку України від 05 січня 2010 року N 6 "Про затвердження Змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 року за N 111/17406.

7. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І.В. Соркін

Затверджено
Постанова Правління Національного
банку України
04.02.2014 N 43

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2014 р. за N 348/25125

Положення
про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 9, 10 та 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає порядок реєстрації Національним банком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи), учасників/членів платіжних систем (далі - учасники платіжних систем) та операторів послуг платіжної інфраструктури.

2. Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк.

3. Національний банк здійснює реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр).

Національний банк здійснює реєстрацію платіжної організації платіжної системи шляхом унесення відомостей щодо відповідної платіжної системи до Реєстру.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком.

4. Національний банк здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо:

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи;

міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення, після узгодження умов і порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні;

(Абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи;

учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений із цим учасником договір;

учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі;

оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності.

5. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді, створені з дотриманням вимог пункту 6 цього розділу.

6. Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на одному або кількох компакт-дисках формату CD-R або DVD-R.

7. Національний банк має право вимагати від платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури надання додаткової інформації, пов’язаної з документами, поданими відповідно до вимог цього Положення, яка необхідна для прийняття рішення про реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури.

8. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати торговельну марку, що відрізняється від їх офіційного найменування, зобов'язані за 30 календарних днів до початку використання такої торговельної марки письмово повідомити про це Національний банк.

(Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

9. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

міжнародна карткова платіжна система - міжнародна платіжна система, у якій ініціювання переказу коштів та інші операції, передбачені відповідним договором, здійснюються із застосуванням платіжної картки;

міжнародна система інтернет-розрахунків - міжнародна платіжна система, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем, відомості щодо яких внесено до Реєстру, та з використанням електронних грошей цієї міжнародної системи інтернет-розрахунків за умови, що введення/виведення коштів до/з такої системи здійснюється виключно з/на рахунків/рахунки в банках;

(Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ та отримала згідно із законодавством України ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та в разі здійснення нею валютних операцій генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій;

система переказу коштів - платіжна система, призначена для здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі фізичним особам у готівковій формі;

уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом, має право укладати від імені платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента договори про участь у цій системі.

Інші терміни в цьому Положенні застосовуються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законах України.

ІІ. Порядок узгодження Національним банком
правил платіжної системи, платіжною
організацією якої є резидент

1. Банк, який є платіжною організацією платіжної системи, зобов’язаний для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку:

1) клопотання про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;

2) підписані керівником, прошиті та засвідчені відбитком печатки платіжної організації правила платіжної системи, які мають містити положення, зазначені в пункті 4 цього розділу;

(Підпункт 2 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

3) копії внутрішніх документів платіжної організації, що регламентують:

порядок здійснення фінансового моніторингу під час проведення учасниками платіжної системи операцій, що здійснюються за допомогою платіжної системи;

порядок забезпечення в платіжній системі виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів, який має включати:

для переказів на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму еквівалентну зазначеній, в тому числі в іноземній валюті, - вимоги щодо внесення до документа на переказ інформації та супроводження переказу інформацією про:

ініціатора переказу (платника) фізичну особу (фізичну особу-підприємця) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер його рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце його проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;

одержувача (отримувача) фізичну особу - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції; юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;

для переказів, що здійснюються на суму, яка не перевищує 15000 гривень або суму в іноземній валюті, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень, вимоги щодо внесення до документа на переказ інформації та супроводження переказу інформацією про ініціатора та отримувача переказу, яка включає в тому числі прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)/повне найменування та номер рахунку (якщо немає рахунку зазначається унікальний обліковий номер операції);

обов'язок зберігати всю інформацію про ініціатора/отримувача переказу не менше п'яти років після завершення переказу;

порядок перевірки інформації щодо ініціатора/отримувача переказу в разі виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

порядок зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, зокрема фінансових операцій, учасників або вигодоодержувачів яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

процедуру управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

порядок відмови або зупинення переказу, який не містить відповідної інформації щодо ініціатора або отримувача платежу, та подальших дій фінансової установи;

здійснення ідентифікації та верифікації особи, яка звернулася для отримання переказу, одержувача переказу, що здійснюється на суму, яка дорівнює чи перевищує 15000 гривень або суму в іноземній валюті, що в еквіваленті дорівнює чи перевищує 15000 гривень, на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій та зберігати копії відповідних документів не менше п'яти років після завершення переказу;

(Підпункт 3 пункту 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

4) зразок договору, який укладатиметься з учасниками цієї платіжної системи.

2. Небанківська установа, яка є платіжною організацією платіжної системи (крім національного оператора поштового зв'язку), зобов'язана для узгодження правил цієї системи додатково до документів, передбачених пунктом 1 розділу II цього Положення, подати до Національного банку:

копію статуту, засвідчену нотаріально;

копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально;

контактні дані керівників платіжної організації платіжної системи: прізвище, ім'я, по батькові, посаду, номери телефонів тощо.

(Пункт 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

3. Національний оператор поштового зв’язку, який є платіжною організацією платіжної системи, зобов’язаний для узгодження правил цієї системи додатково до документів, передбачених у підпунктах 1-3 пункту 1 цього розділу, подати до Національного банку копії:

документа, що підтверджує взяття на облік національного оператора поштового зв’язку в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену нотаріально;

договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально.

4. Правила платіжної системи мають містити положення про:

1) організаційну структуру платіжної системи;

2) умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;

3) систему управління в платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним, системним і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов’язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);

4) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

5) порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи:

опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у платіжній системі [для систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];

опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення);

перелік реквізитів документів на переказ, що дають змогу однозначно ідентифікувати платіжну систему, ініціатора переказу коштів та його отримувача;

опис регламенту проведення взаєморозрахунків;

(Підпункт 5 пункту 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

6) порядок застосування дати валютування (у разі її використання);

7) строки проведення переказу коштів;

8) порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);

9) порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/ неналежних переказів, суб’єктів цих переказів (у разі надання послуг із застосуванням електронних платіжних засобів);

10) вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів;

11) порядок виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які поширюватимуться на учасника платіжної системи;

(Підпункт 12 пункту 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

12) систему захисту інформації, що висвітлює:

схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;

технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами.

Якщо правила платіжної системи включають відомості щодо захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;

13) порядок проведення реконсиляції;

14) порядок здійснення платіжною організацією контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи;

15) порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов’язаних із функціонуванням платіжної системи;

16) порядок і строки зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

5. Національний банк зобов’язаний протягом 60 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, розглянути ці документи.

6. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення, та внести відомості щодо платіжної системи до Реєстру.

Свідоцтво про узгодження правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку, які визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про внесення відомостей щодо платіжної системи до Реєстру.

7. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цієї платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

8. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана протягом 15 календарних днів із дня початку надання користувачам послуг платіжної системи у письмовій формі повідомити Національний банк про дату початку діяльності.

9. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана протягом 30 календарних днів із дня внесення змін до правил платіжної системи подати до Національного банку клопотання про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, зміни до правил платіжної системи та порівняльну таблицю до цих змін, підписані керівником і засвідчені відбитком печатки платіжної організації.

Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

Платіжна організація платіжної системи не має права надавати послуги платіжної системи згідно з унесеними до правил платіжної системи змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи.

10. Національний банк має право відмовити в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) подання неповного пакета документів;

2) невідповідності документів вимогам цього Положення;

3) надання недостовірної інформації;

4) невідповідності правил/змін до правил платіжної системи вимогам законодавства України з питань переказу коштів, захисту інформації, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютному законодавству України.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, у письмовій формі повідомити платіжну організацію про відмову в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи із зазначенням підстав.

11. Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов’язана протягом 30 календарних днів із дня укладання договору з відповідним розрахунковим банком подати до Національного банку копію цього договору, засвідчену нотаріально.

12. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов’язана протягом 15 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал свідоцтва про узгодження правил цієї платіжної системи для отримання нового.

13. Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни свого місцезнаходження зобов’язана протягом 15 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

14. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, яка уклала договір із платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, зобов’язана протягом 30 календарних днів із дня укладання договору подати до Національного банку:

1) копію договору мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову;

2) інформаційну довідку, яка має містити положення про:

умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів із платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом;

загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом із платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом;

забезпечення супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів;

3) перелік юридичних осіб-резидентів, які надають послуги з переказу коштів, здійснення яких забезпечується за допомогою двох платіжних систем.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 30 календарних днів із дня внесення змін до договору подати до Національного банку копію змін до договору мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 15 календарних днів із дня продовження дії/розірвання договору в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

15. Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання документів, зазначених у пункті 14 розділу II цього Положення, повідомити платіжну організацію міжнародної платіжної системи-резидента про результати їх розгляду.

(Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

ІІІ. Порядок надання платіжною організацією платіжної
системи-резидентом повідомлення Національному банку про
укладений з учасником цієї платіжної системи договір

1. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 15 календарних днів із дня укладання договору з учасником цієї платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

дату та номер укладеного договору;

дати початку та закінчення дії договору;

повне та скорочене найменування учасника платіжної системи (для резидентів згідно зі статутом), код за ЄДРПОУ (для учасника-резидента), місцезнаходження;

(Абзац п'ятий пункту 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

дату та номер документа (ліцензії, дозволу тощо), виданого відповідно до законодавства країни, в якій зареєстрований учасник, на підставі якого учасник має право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів (для учасника-нерезидента);

(Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

види послуг з переказу коштів, які за договором має право надавати відповідний учасник користувачам.

2. Національний банк зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання повідомлення, передбаченого в пункті 1 цього розділу, зареєструвати учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, шляхом унесення відомостей щодо нього до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію платіжної системи-резидента.

Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана повідомити учасника платіжної системи про внесення Національним банком відомостей про нього до Реєстру.

3. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

4. Національний банк має право відмовити в реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, у разі невідповідності видів послуг з переказу коштів, які надаватиме учасник платіжної системи, правилам платіжної системи.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 2 цього розділу, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи-резидента про відмову в реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав.

5. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 15 календарних днів із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в пункті 1 розділу III цього Положення), продовження дії, розірвання договору з учасником цієї платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

(Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

IV. Порядок узгодження Національним банком умов
та порядку діяльності в Україні міжнародної
платіжної системи, платіжною організацією
якої є нерезидент

1. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи подати до Національного банку:

1) клопотання про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення;

2) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

3) копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:

організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;

порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;

систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним;

види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання;

перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];

технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України.

Якщо в платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента зазначених у цьому підпункті документів немає, то до Національного банку подається інформаційна довідка з викладенням зазначених у ньому питань;

4) копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:

вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;

порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів;

5) зразок договору, який укладатиметься з учасниками цієї міжнародної платіжної системи-резидентами.

2. Платіжна організація міжнародної системи інтернет-розрахунків або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної системи інтернет-розрахунків в Україні, або уповноважена установа зобов'язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків подати до Національного банку:

1) клопотання про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення;

2) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію міжнародної системи інтернет-розрахунків;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право міжнародній системі інтернет-розрахунків здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

3) інформаційну довідку, яка має містити опис:

видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у міжнародній системі інтернет-розрахунків, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній системі інтернет-розрахунків (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).

(Розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

3. Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані додатково до документів, визначених пунктом 1 цього розділу, подати до Національного банку документ, який підтверджує їх повноваження.

4. Національний банк зобов’язаний протягом 60 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

5. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, унести відомості щодо міжнародної платіжної системи до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу - нерезидента.

6. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про реєстрацію цієї міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) подання неповного пакета документів;

2) невідповідності документів вимогам цього Положення;

3) надання недостовірної інформації;

4) невідповідності умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи вимогам законодавства України з питань переказу коштів, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютному законодавству України.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, у письмовій формі повідомити платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу - нерезидента про відмову в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні цієї міжнародної платіжної системи із зазначенням підстав.

8. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа - нерезидент зобов’язані протягом 60 календарних днів із дня повторного отримання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом документа, зазначеного в абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 цього розділу, подати до Національного банку копію цього документа або повідомити Національний банк про відмову органу влади іноземної держави у видачі цього документа платіжній організації міжнародної платіжної системи-нерезиденту, якщо такий документ має обмежений строк дії.

9. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані протягом 60 календарних днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктом 3 пункту 1 цього розділу.

10. У разі надання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом своїх прав платіжної організації іншій юридичній особі-нерезиденту юридична особа - правонаступник зобов’язана протягом 60 календарних днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку документи, передбачені підпунктами 2-4 пункту 1 цього розділу.

V. Порядок реєстрації Національним банком договору
про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною
організацією якої є нерезидент

1. Банк зобов’язаний для реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

1) клопотання про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;

2) копію договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову. До договору подаються документи, які є невід’ємною частиною договору;

(Підпункт 3 пункту 1 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

3) підписану керівником учасника міжнародної платіжної системи інформаційну довідку, яка має містити опис:

видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться учасником міжнародної платіжної системи, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).

(Абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

(Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

2. Небанківська фінансова установа зобов’язана для реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, подати до Національного банку копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, засвідчену нотаріально.

3. Національний оператор поштового зв’язку зобов’язаний для реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, подати до Національного банку копію документа, що підтверджує взяття на облік національного оператора поштового зв’язку в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену нотаріально.

4. Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

клопотання про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;

копію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову.

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний додатково до документів, зазначених у цьому пункті, подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або загальна схема здійснення переказу коштів.

(Абзац пункту 4 розділу V в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

5. Національний банк зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих для реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

6. Національний банк у разі прийняття рішення про реєстрацію договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, видати учаснику міжнародної платіжної системи реєстраційне свідоцтво за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення, та внести відомості щодо цього учасника до Реєстру.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про внесення відомостей щодо нього до Реєстру.

7. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

8. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) подання неповного пакета документів;

2) невідповідності документів вимогам цього Положення;

3) відсутність відомостей про міжнародну платіжну систему в Реєстрі;

4) невідповідності порядку здійснення фінансового моніторингу під час проведення операцій, що здійснюються за допомогою міжнародної платіжної системи, вимогам законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

5) невідповідності порядку здійснення операцій, право на здійснення яких учасник міжнародної платіжної системи набуватиме після реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, вимогам законодавства України з питань переказу коштів та вимогам валютного законодавства України;

6) наявності в договорі/змінах до договору про участь у міжнародній платіжній системі обмеження права учасника міжнародної платіжної системи укладати договори про участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях;

7) надання недостовірної інформації.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про відмову в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, із зазначенням підстав.

Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, не тягне за собою скасування реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі.

9. Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи.

(Пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

10. Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов’язаний протягом 15 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

11. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі, укладений на заміну раніше зареєстрованого договору, зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня реєстрації нового договору повідомити Національний банк про розірвання раніше зареєстрованого договору та повернути реєстраційне свідоцтво, отримане до цього договору.

12. Учасник міжнародної платіжної системи, який має намір унести зміни до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, зобов'язаний подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи нового документа, передбаченого підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, розглянути цей документ та про результати в письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи.

Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами, унесеними до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо ці зміни не узгоджені Національним банком.

(Пункт 12 розділу V в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

13. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі (далі в цьому пункті - прямий учасник міжнародної платіжної системи) зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору з юридичною особою (крім торговця), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати користувачам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі (далі в цьому пункті - непрямий учасник міжнародної платіжної системи).

Повідомлення має містити інформацію про номер та дату укладення/розірвання договору, повне найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, перелік послуг щодо здійснення переказу коштів, які за договором надаються непрямому учаснику міжнародної платіжної системи та які непрямий учасник міжнародної платіжної системи може надавати користувачам, а також порядок розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній платіжній системі.

(Абзац другий пункту 13 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Прямий учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний здійснювати контроль за наданням непрямим учасником міжнародної платіжної системи послуг щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі.

14. Банк, який відповідно до договору з платіжною організацією міжнародної карткової системи має право здійснювати емісію та/або еквайринг платіжних карток, а також проводити розрахунки за операціями з їх застосуванням з платіжною організацією цієї системи та її учасниками (принциповий учасник міжнародної карткової системи), зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і припинення надання таких гарантій.

15. Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний виконати вимоги, передбачені пунктами 13, 14 цього розділу протягом 15 календарних днів із дня укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору або надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку.

16. Національний банк зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи повідомлення, зазначеного в пунктах 13, 14 цього розділу, унести відомості до Реєстру, крім відомостей щодо змін до договору.

(Пункт 16 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

17. Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про участь у міжнародній платіжній системі подати до Національного банку копію цього повідомлення, а також інформаційну довідку, передбачену підпунктом 3 пункту 1 цього розділу.

(Пункт 17 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

18. Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 15 календарних днів із дня розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі в письмовій формі повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

VI. Порядок надання банком повідомлення
Національному банку про початок діяльності
внутрішньобанківської платіжної системи

1. Банк зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про намір розпочати діяльність внутрішньобанківської платіжної системи.

Повідомлення має містити інформацію про:

найменування та код банку;

найменування внутрішньобанківської платіжної системи;

перелік видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у внутрішньобанківській платіжній системі із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу.

2. Національний банк зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення, зазначеного в пункті 1 цього розділу, зареєструвати внутрішньобанківську платіжну систему шляхом унесення відомостей щодо неї до Реєстру та у письмовій формі повідомити про це банк.

3. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо внутрішньобанківської платіжної системи розмістити інформацію про реєстрацію цієї внутрішньобанківської платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

4. Банк зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня початку надання користувачам послуг внутрішньобанківської платіжної системи в письмовій формі повідомити Національний банк про дату початку діяльності внутрішньобанківської платіжної системи.

5. Банк у разі зміни свого найменування зобов’язаний протягом 15 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

6. Банк у разі внесення змін до переліку видів послуг, що надаються ним у внутрішньобанківській платіжній системі, зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня внесення відповідних змін до внутрішніх документів банку в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

7. Банк зобов’язаний протягом 15 календарних днів із дня припинення надання послуг внутрішньобанківської платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

8. Національний банк зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від банку повідомлення, зазначеного в пунктах 4-7 цього розділу, унести відомості до Реєстру.

VII. Порядок узгодження Національним банком
умов та порядку діяльності оператора послуг
платіжної інфраструктури

1. Функції оператора послуг платіжної інфраструктури має право виконувати виключно юридична особа.

2. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний для узгодження умов та порядку його діяльності подати до Національного банку:

1) клопотання про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури за зразком, наведеним у додатку 6 до цього Положення;

2) копію статуту, засвідчену нотаріально;

3) копії внутрішніх документів, які мають містити:

опис видів послуг, які надаватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури;

опис руху інформаційних повідомлень та руху коштів під час надання послуг платіжної інфраструктури;

інформацію про інформаційно-комунікаційні технології, операційні та технологічні засоби, електронні носії інформації, а також технічні пристрої, які будуть застосовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури;

опис системи захисту інформації, яка буде використовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами;

строки і порядок зберігання інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів;

(Підпункт 3 пункту 2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

4) копію договору з платіжною організацією платіжної системи, засвідчену нотаріально (у разі укладання договору).

3. Національний банк зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури, розглянути ці документи.

4. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, унести відомості щодо оператора послуг платіжної інфраструктури до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це оператора послуг платіжної інфраструктури.

5. Національний банк зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо оператора послуг платіжної інфраструктури розмістити інформацію про реєстрацію цього оператора послуг платіжної інфраструктури на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

6. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури на таких підставах:

1) подання неповного пакета документів;

2) невідповідності документів вимогам цього Положення;

3) надання недостовірної інформації;

4) невідповідності умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури вимогам законодавства України з питань переказу коштів, захисту інформації.

Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, у письмовій формі повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про відмову в узгодженні умов та порядку його діяльності із зазначенням підстав.

7. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктом 3 пункту 2 цього розділу.

8. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом 30 календарних днів із дня укладення договору, передбаченого підпунктом 4 пункту 2 цього розділу, з іншою платіжною організацією платіжної системи подати до Національного банку копію цього договору, засвідчену нотаріально, та нові документи, передбачені підпунктом 3 пункту 2 цього розділу.

Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом 15 календарних днів із дня розірвання договору, передбаченого підпунктом 4 пункту 2 цього розділу, у письмовій формі повідомити про це Національний банк.

9. Оператор послуг платіжної інфраструктури в разі зміни свого найменування, місцезнаходження зобов’язаний протягом 15 календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

VIII. Скасування реєстрації платіжної системи,
учасника платіжної системи та оператора послуг
платіжної інфраструктури

1. Національний банк скасовує реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури шляхом їх виключення з Реєстру.

2. Національний банк має право скасувати реєстрацію платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) відкликання Національним банком у банку, який є платіжною організацією платіжної системи, банківської ліцензії;

2) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи, яка є платіжною організацією платіжної системи, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (у разі надання платіжною організацією платіжної системи послуг з переказу коштів відповідно до правил платіжної системи) або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(Підпункт 2 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

3) скасування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв’язку, який є платіжною організацією платіжної системи;

4) запровадження процедури припинення юридичної особи, яка є платіжною організацією платіжної системи;

5) установлення факту узгодження правил або змін до правил платіжної системи на підставі недостовірних даних;

6) застосування Національним банком до платіжної організації платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення платіжної системи з Реєстру;

7) ненадання платіжною системою послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів.

(Абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цю платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про скасування реєстрації платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Платіжна організація платіжної системи, у якій операції з переказу коштів не здійснювалися, зобов’язана протягом 10 календарних днів із дня отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації платіжної системи повернути до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної системи.

Платіжна організація платіжної системи, у якій здійснювалися операції з переказу коштів, зобов’язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації платіжної системи:

припинити надання послуг платіжної системи та повернути до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної системи в установлений у повідомленні строк;

повідомити учасників цієї платіжної системи про необхідність припинення надання послуг відповідної платіжної системи в установлений у повідомленні строк.

8) повідомлення платіжної організації платіжної системи про припинення надання послуг цієї системи.

(Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі, а також припинення участі в платіжній системі здійснюються згідно з правилами цієї системи та відповідними договорами.

3. Національний банк має право скасувати реєстрацію учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) отримання повідомлення платіжної організації платіжної системи про розірвання з цим учасником договору;

2) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії;

3) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(Підпункт 3 пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

4) скасування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв’язку;

5) застосування Національним банком до учасника платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення учасника платіжної системи з Реєстру;

6) ненадання учасником платіжної системи послуг платіжної системи протягом 180 календарних днів;

(Підпункт 6 пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

7) скасування реєстрації платіжної системи.

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов'язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цього учасника з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про скасування реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації учасника платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

(Абзац другий підпункту 7 пункту 3 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації учасника платіжної системи з підстав, передбачених підпунктами 2 - 7 пункту 3 розділу VIII цього Положення, припинити надання послуг платіжної системи цьому учаснику.

(Абзац третій підпункту 7 пункту 3 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі, а також припинення участі в платіжній системі здійснюються згідно з правилами платіжної системи та відповідними договорами.

4. Національний банк має право скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) відкликання органом влади іноземної держави в платіжної організації міжнародної платіжної системи дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

2) установлення факту узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на підставі недостовірних даних;

3) застосування Національним банком до платіжної організації міжнародної платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення міжнародної платіжної системи з Реєстру;

4) ненадання міжнародною платіжною системою в Україні послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів.

(Абзац перший підпункту 4 пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цю міжнародну платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію міжнародної платіжної системи або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу - нерезидента про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи зобов’язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи:

припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в Україні в установлений у повідомленні строк;

повідомити учасників цієї міжнародної платіжної системи - резидентів про необхідність припинення надання послуг відповідної міжнародної платіжної системи в установлений у повідомленні строк.

5) повідомлення платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента про припинення надання послуг цієї системи в Україні.

(Пункт 4 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі, а також припинення участі в міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.

5. Національний банк має право скасовувати реєстрацію учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) отримання повідомлення учасника міжнародної платіжної системи про розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі;

2) невиконання учасником міжнародної платіжної системи вимог, визначених у пунктах 12, 17 розділу V цього Положення;

3) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії або прийняття рішення про припинення здійснення банком операцій з валютними цінностями;

4) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(Підпункт 4 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

5) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(Підпункт 5 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

6) скасування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв’язку;

7) запровадження процедури припинення юридичної особи;

8) установлення факту реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі на підставі недостовірних даних;

9) застосування Національним банком до учасника міжнародної платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення учасника міжнародної платіжної системи з Реєстру;

10) ненадання учасником міжнародної платіжної системи послуг міжнародної платіжної системи протягом 180 календарних днів;

(Підпункт 10 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

11) скасування реєстрації міжнародної платіжної системи.

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цього учасника з Реєстру, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про скасування його реєстрації із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації учасника міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний після отримання повідомлення Національного банку про скасування його реєстрації з підстав, передбачених підпунктами 2-11 цього пункту:

припинити надання послуг міжнародної платіжної системи та повернути до Національного банку реєстраційне свідоцтво в установлений у повідомленні строк;

повідомити інших юридичних осіб - резидентів (крім торговців), з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений у повідомленні строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі, а також припинення участі в міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.

6. Національний банк має право скасувати реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи на таких підставах:

1) повідомлення банку про припинення надання послуг внутрішньобанківської платіжної системи;

2) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії;

3) застосування Національним банком до банку заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення внутрішньобанківської платіжної системи з Реєстру;

4) ненадання внутрішньобанківською платіжною системою послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів.

(Абзац перший підпункту 4 пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 480 від 24.07.2015)

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цю внутрішньобанківську платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити банк про скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк має право скасувати реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури на таких підставах:

1) запровадження процедури припинення юридичної особи;

2) установлення факту узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури на підставі недостовірних даних;

3) застосування Національним банком до оператора послуг платіжної інфраструктури заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення оператора послуг платіжної інфраструктури з Реєстру.

Національний банк у разі прийняття рішення про скасування реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня прийняття такого рішення виключити цього оператора послуг платіжної інфраструктури з Реєстру, у письмовій формі повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про скасування його реєстрації із зазначенням підстав і розмістити інформацію про скасування реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Директор Генерального департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем Н.Б. Синявська

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
платіжних систем, учасників платіжних систем та
операторів послуг платіжної інфраструктури
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІ)

Клопотання
про узгодження правил/змін
до правил платіжної системи

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
платіжних систем, учасників платіжних систем та
операторів послуг платіжної інфраструктури
(пункт 6 розділу ІІ)

Свідоцтво
про узгодження правил/змін до правил
платіжної системи

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації платіжних
систем, учасників платіжних систем та операторів
послуг платіжної інфраструктури
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІV)

Клопотання
про узгодження умов та порядку діяльності
в Україні міжнародної платіжної системи

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури (підпункт 1 пункту 1 розділу V)

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури
(підпункт 1 пункту 1 розділу V)

Клопотання
про реєстрацію договору/змін
до договору про участь у міжнародній
платіжній системі

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 5
до Положення про порядок реєстрації
платіжних систем, учасників платіжних систем та
операторів послуг платіжної інфраструктури
(пункт 6 розділу V)

Реєстраційне свідоцтво

З Додатком 5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури (підпункт 1 пункту 2 розділу VІІ)

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури
(підпункт 1 пункту 2 розділу VІІ)

Клопотання
про узгодження умов та порядку діяльності
оператора послуг платіжної інфраструктури

З Додатком 6 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".