ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.04.2015 N 5

Про затвердження Регламенту
Пленуму Верховного Суду України

Розглянувши проект Регламенту Пленуму Верховного Суду України, керуючись пунктом 7 частини другої статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Регламент Пленуму Верховного Суду України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Верховного Суду України від 9 квітня 2012 року N 5 "Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України".

Голова Верховного Суду України Я.М. Романюк

Секретар Пленуму Верховного Суду України Ю.Л. Сенін

Затверджено
Постановою Пленуму
Верховного Суду України
24.04.2015 N 5

Регламент
Пленуму Верховного Суду України

Загальні положення

Пленум Верховного Суду України (далі - Пленум) є колегіальним органом. До складу Пленуму входять усі судді Верховного Суду України, у тому числі судді, які призначені членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції.

Правові засади, організація і порядок діяльності Пленуму визначаються Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Регламентом.

Стаття 1. Повноваження Пленуму

1. Пленум:

1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України;

2) обирає із числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та увільняє від виконання обов'язків секретаря Пленуму Верховного Суду України та секретарів судових палат Верховного Суду України;

3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України про їхню діяльність та секретарів судових палат Верховного Суду України про діяльність судових палат;

4) визначає за пропозицією суддів Верховного Суду України персональний склад судових палат Верховного Суду України;

5) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

7) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

8) затверджує Регламент Пленуму;

9) затверджує Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її склад;

10) затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Верховного Суду України;

11) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

Стаття 2. Скликання Пленуму

1. Пленум скликається Головою Верховного Суду України в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше ніж один раз на три місяці. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається заступником Голови Верховного Суду України, який виконує його обов'язки.

2. Про день і час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніше як за п'ять робочих днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму.

3. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи; їх неявка не є перепоною для проведення Пленуму.

4. Порядок скликання та проведення Пленуму з питання дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Стаття 3. Підготовка і порядок проведення
засідань Пленуму

1. Порядок денний засідання Пленуму формується на підставі подання особи, яка скликає Пленум відповідно до цього Регламенту, чи вимоги суддів Верховного Суду України, висунутої в порядку, передбаченому цим Регламентом. Порядок денний із переліком документів, що розглядатимуться, і проектами постанов Пленуму надається (розсилається) суддям, які входять до складу Пленуму. Документи щодо розгляду питань, винесених на порядок денний, за необхідності надаються (розсилаються) іншим учасникам засідання Пленуму.

2. Повідомлення суддів, які входять до складу Пленуму, та осіб, запрошених на його засідання, здійснюється апаратом Верховного Суду України не пізніше як за п'ять робочих днів до його початку. Інформація про час і місце проведення засідання Пленуму розміщується на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Розміщення в залі запрошених осіб та представників засобів масової інформації забезпечує служба судових розпорядників Верховного Суду України. В окремих випадках за рішенням Пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися до участі в його засіданні.

3. Засідання Пленуму відкриває Голова Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України засідання Пленуму відкриває особа, яка виконує обов'язки Голови Верховного Суду України.

4. Засідання Пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин від складу Пленуму. Для встановлення кворуму та визначення кількості поданих голосів від складу Пленуму під час голосування враховується фактична кількість суддів Верховного Суду України. Реєстрація суддів, які входять до складу Пленуму, проводиться за допомогою електронних засобів. В окремих випадках реєстрація може відбуватися шляхом підняття рук. Якщо відкриття засідання Пленуму неможливе у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату (час).

5. Після відкриття засідання Пленуму головуючий повідомляє про участь у роботі Пленуму осіб, запрошених на засідання, про присутність представників засобів масової інформації, а також оголошує питання, які включено до порядку денного.

6. Порядок денний засідання Пленуму затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму. При цьому до порядку денного може бути включено й інші питання, не зазначені в ньому, за умови, що їх відповідним чином підготовлено.

7. Після затвердження порядку денного надається слово особам, визначеним для доповіді, співдоповіді. Доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання. Час, що буде відведено для доповіді, співдоповіді та виступу в ході дебатів, визначається шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

8. Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання, призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні та інші посади і звільнення їх із цих посад).

9. Після доповіді, співдоповіді та висловлення запрошеними особами своїх думок учасникам засідання надається слово для виступів з метою обговорення доповіді, співдоповіді. Головуючий веде засідання неупереджено, створюючи суддям та іншим особам рівні можливості для обговорення питань порядку денного, не обмежуючи їх у можливості ставити і знімати запитання та не коментуючи їх висловлювань. Обговорення може бути припинено лише за пропозицією суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

10. Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови Пленуму в цілому чи окремо кожен його пункт. Постанова чи її пункт вважається прийнятим, якщо за неї (нього) подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. При рівності голосів "за" і "проти" постанова Пленуму вважається неприйнятою. У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень вона може бути прийнята в першому читанні. У цьому випадку може бути створено робочу групу для доопрацювання постанови, після чого визначається дата наступного розгляду постанови і дата, до якої учасники Пленуму можуть подати зауваження та пропозиції. До другого й наступних читань виготовляється таблиця, у якій наводяться текст проекту постанови, подані на нього зауваження і пропозиції, рішення робочої групи та остаточна редакція проекту.

11. Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму, та фіксування засідання технічними засобами покладається на апарат Верховного Суду України.

12. Протокол засідання Пленуму підписує головуючий на засіданні та секретар Пленуму (у разі відсутності секретаря Пленуму - суддя, якого Пленум визначив за секретаря Пленуму шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму).

13. Засідання Пленуму проводиться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати рідною або іншою мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму. Організація перекладу виступу покладається на апарат Верховного Суду України.

14. Судді та інші учасники засідання виступають, дають пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише після надання їм слова головуючим.

15. Обов'язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого на засіданні Пленуму та секретаря Пленуму.

16. Пленум приймає з розглянутих питань постанови. Прийняту остаточно постанову в термін до десяти днів опрацьовує робоча група з урахуванням зауважень редакційного характеру. Постанову візує суддя-доповідач, начальник правового управління, керівник підрозділу редагування та коректури документів. Після візування постанова передається на підпис секретарю Пленуму (судді, якого Пленум визначив за секретаря Пленуму) та головуючому на засіданні Пленуму.

17. Копія постанови Пленуму не пізніше як за три дні з дня підписання цієї постанови надсилається заінтересованим установам та особам.

18. Друкований та електронний тексти постанови Пленуму негайно передаються до управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності Верховного Суду України для оприлюднення в журналі "Вісник Верховного Суду України" та на веб-сайті Верховного Суду України.

Стаття 4. Порядок розгляду питання про вибори
Голови Верховного Суду України, заступників Голови
Верховного Суду України, секретарів судових палат
Верховного Суду України та секретаря Пленуму

1. Голова Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України, секретарі судових палат Верховного Суду України та секретар Пленуму обираються Пленумом строком на п'ять років шляхом таємного голосування.

Вибори проводяться не пізніше ніж за один місяць із дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України та секретаря Пленуму чи відкриття вакансії з інших підстав. Обрання Голови Верховного Суду України та заступників Голови Верховного Суду України здійснюється із числа суддів Верховного Суду України за пропозицією (усною або письмовою) будь-кого з них, внесеною на засіданні Пленуму. Обрання секретарів судових палат Верховного Суду України та секретаря Пленуму здійснюється із числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України.

2. Під час обрання суддів на посади, зазначені в частині першій цієї статті, не може бути головуючим на засіданні Пленуму суддя, що є кандидатом для обрання на посаду. У разі якщо Голова Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України відсутні або претендують на зайняття посад, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні головує суддя Верховного Суду України, що обирається із числа суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

3. На засіданні Пленуму затверджуються форма та зміст бюлетеня для таємного голосування. Рішення про форму та зміст бюлетеня для голосування приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні.

4. Головуючий на засіданні Пленуму вносить пропозицію про створення комісії з організації та проведення виборів Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України та секретаря Пленуму (далі - лічильна комісія). До лічильної комісії шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму, обираються 5 суддів, які не є кандидатами для обрання на посаду. За можливості до складу лічильної комісії включається не більше ніж 2 судді від однієї судової палати. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову та секретаря комісії, про що складається протокол.

5. Голові лічильної комісії передається протокол голосування, підписаний головуючим на засіданні Пленуму. У цьому протоколі зазначається затверджена форма бюлетеня для голосування та його зміст. У бюлетень для голосування за кандидатури на посади Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України вносяться назва вакантної посади та всі прізвища кандидатів, що на неї претендують. У бюлетень для голосування за кандидатури на посади секретарів судових палат Верховного Суду України та секретаря Пленуму вноситься назва вакантної посади та прізвища суддів, указаних у поданні Голови Верховного Суду України. Кількість кандидатур на кожну з вакантних посад не обмежується. Унесення прізвищ, імен та по батькові кількох кандидатів, що претендують на посаду, здійснюється в алфавітному порядку.

6. Унесення кандидатур до бюлетеня здійснюється лише за наявності усної або письмової згоди кандидата балотуватися на посаду. Суддя не може балотуватися на дві та більше посад одночасно.

7. Судді Верховного Суду України можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

8. Рішення про затвердження змісту бюлетеня приймається відкритим голосуванням більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

Стаття 5. Порядок голосування за кандидатури на посади
Голови Верховного Суду України, заступників Голови
Верховного Суду України, секретарів судових палат
Верховного Суду України та секретаря Пленуму

1. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму. Головуючий на засіданні Пленуму розписується на звороті кожного бюлетеня, ставить відтиск печатки Верховного Суду України і передає бюлетені голові лічильної комісії. Бюлетені без підпису головуючого на засіданні Пленуму та відтиску печатки Верховного Суду України є недійсними.

2. Одержані за актом головою лічильної комісії від головуючого на засіданні Пленуму бюлетені для таємного голосування передаються членами лічильної комісії за окремим списком суддям, які беруть участь у виборах. Судді розписуються за одержані бюлетені. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

3. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. У кабіну (окреме приміщення), де проводиться голосування, ніхто, крім особи, яка голосує, не допускається. Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії, а під час голосування знаходиться в місці, доступному для огляду всіма учасниками засідання Пленуму.

4. Голосування здійснюється шляхом викреслення прізвищ кандидатів, яких не підтримують. При цьому особа, яка голосує, залишає в бюлетені не більше ніж одне прізвище кандидата, якого підтримує. У разі голосування за кандидатів на однакові вакантні посади особа, яка голосує, залишає в бюлетені прізвища кандидатів у кількості не більше, ніж кількість вакантних посад.

Стаття 6. Порядок визначення результатів голосування
з питання обрання Голови Верховного Суду України, заступників
Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат
Верховного Суду України та секретаря Пленуму

1. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє цілість печаток на урні, відкриває її, перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує в них голоси "за" і "проти" кожного кандидата, а також складає протокол таємного голосування, у якому зазначає кількість суддів, що одержали бюлетені, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, кількість голосів, поданих "за" і "проти" кожного кандидата та тих, хто набрав більшість голосів. Протокол підписують голова і члени лічильної комісії. Протокол оголошує голова лічильної комісії на засіданні Пленуму.

2. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, зіпсовані й ті, у яких дописано інші прізвища, залишено прізвища двох і більше кандидатів на одну й ту саму посаду.

3. Обраними на відповідні посади вважаються особи, за яких подано більшість голосів від загального складу Пленуму. На підставі протоколу таємного голосування Пленум своєю постановою затверджує обрання цих осіб.

4. У разі коли жоден із кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів на відповідну посаду.

5. Якщо два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів за обрання їх на одну і ту саму посаду, проводиться повторне голосування за цих кандидатів.

6. Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться за цих кандидатів.

7. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, проводяться нові вибори на відповідну посаду з висуванням інших кандидатур.

8. Постанову Пленуму про обрання суддів на посади підписує головуючий на засіданні та секретар Пленуму. Ця постанова скріплюється гербовою печаткою Верховного Суду України. Копія цієї постанови надсилається Президенту України, до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

9. Матеріали засідання Пленуму, на якому вирішувалося питання про вибори суддів на посади, здаються в опечатаному вигляді за актом на зберігання до архіву Верховного Суду України секретарем Пленуму в присутності головуючого на засіданні Пленуму та Голови Верховного Суду України.

Стаття 7. Дострокове звільнення суддів з посад
Голови Верховного Суду України, заступників Голови
Верховного Суду України, секретарів судових палат
Верховного Суду України та секретаря Пленуму

1. Голова Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України, секретарі судових палат Верховного Суду України, секретар Пленуму звільняються з посад Пленумом за правилами, передбаченими Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Регламентом.

2. Дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Цей Регламент для зазначеної процедури не застосовується.

3. Питання про дострокове звільнення з посади розглядається Пленумом за особистою заявою особи, яка займає цю посаду, або за поданням не менш як п'ятої частини суддів від складу Пленуму, скріпленим їх підписами. У заяві чи поданні про дострокове звільнення судді з адміністративної або іншої посади повинна бути наведена конкретна причина такого звільнення.

4. У разі необхідності Пленум може створити комісію для перевірки причин дострокового звільнення та їх обґрунтованості. Кількісний і персональний склад такої комісії та її повноваження визначаються Пленумом.

5. Питання про дострокове звільнення суддів із зазначених у частині першій цієї статті посад вирішується таємним голосуванням. Пленум створює комісію, яка забезпечує проведення відповідної процедури за правилами, передбаченими статтями 4 та 6 цього Регламенту.

6. Під час голосування в кабіні (окремому приміщенні) думку щодо дострокового звільнення судді з посади судді висловлюють згідно із затвердженою Пленумом формою бюлетеня. Недійсність бюлетеня (бюлетенів) визначається за правилами частини другої статті 6 цього Регламенту.

7. Суддя вважається звільненим з посади, зазначеної в частині першій статті 7 цього Регламенту (крім посади Голови Верховного Суду України), якщо за це подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Звільнення з адміністративної або іншої посади не позбавляє особу повноважень судді Верховного Суду України.

8. За результатами голосування Пленум приймає постанову, яку підписують головуючий і секретар Пленуму, а при вирішенні питання щодо секретаря Пленуму - головуючий та суддя Верховного Суду України, якого визначено за секретаря Пленуму.

Стаття 8. Надання висновків щодо проектів
законодавчих актів та прийняття рішень про звернення
до Конституційного Суду України

1. Пленум надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи й діяльності Верховного Суду України, та приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції й законів України за поданням Голови Верховного Суду України, а у разі його відсутності - одного із заступників Голови Верховного Суду України в порядку, передбаченому статтею 3 цього Регламенту. Ініціювати внесення такого подання мають право секретарі судових палат Верховного Суду України.

2. Попередній розгляд звернень стосовно вирішення питання про звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції й законів України здійснюється відповідною судовою палатою (судовими палатами) та правовим управлінням Верховного Суду України. За результатами такого розгляду готується висновок, який передається Голові Верховного Суду України, а в разі його відсутності - одному із заступників Голови Верховного Суду України для внесення подання на Пленум.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України щодо звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням та саме конституційне подання в термін до п'яти днів доопрацьовуються апаратом Верховного Суду України, після чого ці документи візуються секретарем відповідної судової палати (секретарями судових палат), начальником правового управління, керівником підрозділу редагування та коректури документів Верховного Суду України і виконавцем. Підписана секретарем Пленуму постанова Пленуму передається разом із необхідною кількістю примірників конституційного подання на підпис Голові Верховного Суду України.

Стаття 9. Надання висновків щодо звинувачень
Президента України та внесення подання про неможливість
виконання ним своїх повноважень

1. Пленум на підставі рішення Верховної Ради України, прийнятого відповідно до статті 111 Конституції України, надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.

2. Пленум на підставі звернення Верховної Ради України, прийнятого відповідно до статті 110 Конституції України, ухвалює та вносить письмове подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.

3. Розгляд питань, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, здійснюється Пленумом за правилами, передбаченими відповідним законом та статтею 3 цього Регламенту.

Стаття 10. Розгляд та вирішення інших питань,
віднесених законом до повноважень Пленуму

1. Пленум розглядає питання визначення персонального складу судових палат Верховного Суду України, затвердження положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її складу, заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України про їхню діяльність та секретарів судових палат Верховного Суду України про діяльність судових палат, затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Верховного Суду України, а також приймає рішення з інших питань, віднесених законом до його компетенції, у порядку, встановленому статтею 3 цього Регламенту.

Стаття 11. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту

1. Зміни і доповнення до цього Регламенту може бути внесено Пленумом за поданням Голови Верховного Суду України чи не менше як половини суддів від складу Пленуму за їх підписами.

2. Усі необхідні документи та проект постанови Пленуму готуються ініціаторами внесення змін. Ці матеріали розглядаються за правилами, передбаченими статтею 3 цього Регламенту.

3. Рішення про внесення змін до цього Регламенту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Пленуму.

Не допускається внесення до цього Регламенту змін щодо процедури обрання та звільнення Голови Верховного Суду України пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку його повноважень.