Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 576-VІІІ від 02.07.20
15)

Про внесення змін до Закону України
"Про Рахункову палату"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України".

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.

2. Пункт 6 статті 7 після слів "контроль за" доповнити словами "надходженням та".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 7 квітня 2015 року
N 274-VIII