Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
26.11.2010 N 30

Щодо затвердження Положення про автоматизовану
систему документообігу суду

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів
N 33 від 24.12.20
10
N 4 від 21.01.20
11
N 28 від 24.06.20
11
N 70 від 23.12.20
11
N 26 від 25.05.20
12
N 60 від 26.10.20
12
N 85 від 21.12.20
12
N 2 від 25.01.20
13
N 51 від 06.11.20
14
N 67 від 04.12.20
14)

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Кирилюка Р.І. щодо затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду, погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010 року, відповідно до статті 113, частини 5 статті 127, підпункту 3.6 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 162, пункту 16 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого 16 вересня 2010 року X позачерговим з'їздом суддів України, Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему документообігу суду, погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010 року.

2. Положення про автоматизовану систему документообігу суду ввести в дію з 1 січня 2011 року.

3. Доручити Державній судовій адміністрації України направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Голова Ради суддів України Я.М. Романюк

Затверджено
Рішення Ради суддів України
26.11.2010 N 30

Погоджено
26.11.2010
Голова Державної судової
адміністрації України
Р.І. Кирилюк

Положення
про автоматизовану систему документообігу суду

I. Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

1.2. Положення визначає порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції (далі - автоматизована система), яка забезпечує:

- об'єктивний та неупереджений розподіл справ та матеріалів кримінального провадження між суддями з додержанням принципів черговості, рівної кількості справ, матеріалів кримінального провадження для кожного судді, вірогідності, з врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону;

(Абзац другий пункту 1.2 в редакції Рішення Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

- визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до списку присяжних;

(Пункт 1.2 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

- надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, матеріалів кримінального провадження, в яких вони є учасниками процесу;

(Абзац четвертий пункту 1.2 в редакції Рішення Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

- організацію централізованого сховища оригіналів електронних документів суду, в тому числі централізоване зберігання електронних примірників судових рішень та інших процесуальних документів, виготовлених судом;

(Абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

- підготовку статистичних даних;

- реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, етапів її руху;

- видачу судових рішень та виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

- автоматичне надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень учасникам судового процесу (провадження);

(Пункт 1.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

- передачу справ до електронного архіву.

1.3. Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.4. Положенням не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами.

1.5. Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система - сукупність комп'ютерних програм, що забезпечують функціонування документообігу суду за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів судів, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізації, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи - далі ЄСІС) - державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС, виконує інші функції відповідно до розпоряджень Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) та взятих на себе договірних зобов'язань;

виконавчий документ - виконавчий лист, судовий наказ, наказ суду, ухвала або постанова суду, розпорядження про виконання судового рішення у випадках, передбачених законом;

(Абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

електронний архів - відокремлена частина бази даних, що містить інформацію про судові справи та/або документи, передані до архіву суду, і не підлягає редагуванню;

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

користувач автоматизованої системи - суддя, працівник апарату суду (на підставі наказу керівника апарату суду);

оригінал електронного документа суду - електронний примірник документа суду з обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним цифровим підписом автора;

(Пункт 1.5 доповнено абзацом восьмим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

підсистема - виділений за певними ознаками модуль автоматизованої системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на кожному робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача автоматизованої системи;

права користувача автоматизованої системи - сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

провадження справи - сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;

редагування інформації - зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП);

суд - суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення;

судова справа - справа, що розглядається в порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства, справа про адміністративне правопорушення, а також обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження;

(Абзац тринадцятий пункту 1.5 в редакції Рішення Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

судове рішення - вирок, постанова, ухвала, рішення суду, судовий наказ;

реєстрація вхідної кореспонденції - це фіксування факту надходження до суду передбачених законом процесуальних документів, судових справ, матеріалів кримінального провадження, скарг, заяв, клопотань, звернень тощо, матеріалів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, внесення даних до реєстраційних карток в автоматизованій системі (дата надходження; інформація про предмет спору; прізвище (найменування) особи (органу), від якої (якого) надійшли документи; прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію; дані про суддю, відомості про судовий збір та інші дані, передбачені цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами), а також присвоєння реєстраційних номерів або номерів справи (єдиних унікальних номерів), номерів провадження;

(Пункт 1.5 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Рішенням Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

технічний адміністратор - особа, наділена правами адміністратора в програмі для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за даною судовою установою.

1.6. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі до електронного архіву, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформуванням головуючого судді, судді-доповідача, голови суду та секретаря судової палати про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання документа, що набуває офіційного статусу;

оперативний пошук справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

видачу судових рішень (копій) та формування виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі, в тому числі оригіналів електронних документів суду;

(Абзац одинадцятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

відправку електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ;

формування звітності суду про стан здійснення судочинства;

виготовлення судових рішень, виконавчих документів, звітів тощо;

надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень.

(Пункт 1.6 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

1.7. ДСА України забезпечує:

- підготовку нормативних документів щодо використання автоматизованої системи;

- розробку вимог щодо захисту автоматизованої системи та інформації, що міститься у ній;

- забезпечення судів технічними, фінансовими і організаційними ресурсами, необхідними для впровадження та використання автоматизованої системи у судах;

- навчання користувачів автоматизованої системи під час її впровадження та використання;

- моніторинг технічного стану автоматизованої системи та захищеності її даних;

- організацію технічної та інформаційної підтримки користувачів автоматизованої системи, зокрема, за допомогою відкритих веб-ресурсів, відповідного телефонного інформаційного центру тощо.

1.8. Суди забезпечують:

- своєчасне введення до автоматизованої системи достовірних даних;

- контроль за своєчасним введенням до автоматизованої системи достовірних даних, у тому числі відомостей щодо набрання чи скасування набрання судовим рішенням законної сили та направленням їх до Єдиного державного реєстру судових рішень;

(Абзац третій пункту 1.8 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

- забезпечення захисту інформації автоматизованої системи в суді;

- своєчасне надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень учасникам судового процесу (провадження);

(Пункт 1.8 доповнено абзацом шостим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

- інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

II. Порядок функціонування автоматизованої системи

Порядок роботи в автоматизованій системі

2.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому суді визначаються на підставі наказів голови суду та керівника апарату суду.

Електронні примірники наказів голови суду та керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

(Пункт 2.1 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

2.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

2.3. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

2.4. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

2.5. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.6. Персональну відповідальність за функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду.

2.7. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції
та етапи її руху

2.8. Реєстрація в автоматизованій системі вхідної кореспонденції здійснюється в такому порядку:

2.8.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до системи відповідно до їх функціональних обов'язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження.

2.8.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа.

До автоматизованої системи під час реєстрації в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження до суду передбачених законом процесуальних документів, судових справ, матеріалів кримінального провадження, скарг, заяв, клопотань, звернень тощо, матеріалів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, внесення даних до реєстраційних карток в автоматизованій системі (дата надходження; інформація про предмет спору; прізвище (найменування) особи (органу), від якої (якого) надійшли документи; прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію; дані про суддю, відомості про судовий збір та інші дані, передбачені цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

(Підпункт 2.8.2 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012; в редакції Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

Внесення інформації до реєстраційної картки здійснюється користувачами автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов'язків.

2.8.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.8.4. Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження справи в інстанціях чи надходження справи (матеріалів) за підсудністю з іншого суду. Структура єдиного унікального номера справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри)/ номер справи за порядком у поточному році/рік реєстрації (дві цифри). Наприклад: 512/363/12.

(Абзац перший підпункту 2.8.4 пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

У місцевих судах структура єдиного унікального номера справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри)/номер справи за порядком у поточному році/рік реєстрації (дві цифри) - вид судочинства.

(Абзац другий підпункту 2.8.4 пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Справи адміністративного судочинства позначаються літерою - а, кримінального - к, про адміністративні правопорушення - п, цивільного - ц, г - господарського.

Наприклад: 512/363/12-к.

(Підпункт 2.8.4 пункту 2.8 в редакції Рішення Ради суддів N 26 від 25.05.2012)

2.8.5. (Абзац перший підпункту 2.8.5 пункту 2.8 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження справи, необхідний для діловодства відповідного суду. Цей номер може містити, зокрема, індекс, код суду, номер справи за порядком у поточному році, рік реєстрації, інші дані, необхідні для діловодства відповідного суду.

(Абзац другий підпункту 2.8.5 пункту 2.8 в редакції Рішення Ради суддів N 26 від 25.05.2012)

2.9. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера у справі із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб - поточного року;

(Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 26 від 25.05.2012)

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб - поточного року.

2.10. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків виправлення технічних помилок, описок. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

(Положення доповнено пунктом 2.10 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Автоматичний розподіл судових справ

3.1. Автоматичний розподіл справ здійснюється у суді (у судовій палаті) під час їх реєстрації, на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

(Пункт 3.1 в редакції Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

(Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

3.1.2. Автоматичний розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, а також автоматичним розподілом визначається запасний суддя, слідчий суддя.

В такий же спосіб визначається суддя, який розглядає питання про відвід слідчому судді або судді, який здійснював судове провадження одноособово.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

(Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.1.2 в редакції Рішення Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

3.1.3. Автоматичний розподіл судових справ між суддями у судах, у яких відсутня спеціалізація або її застосування неможливе, здійснюється між усіма суддями.

3.1.4. Спеціалізація суддів визначається рішенням зборів суддів відповідного суду.

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

(Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Електронний примірник рішення (витягу з рішення) зборів суддів щодо визначення спеціалізації суддів вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

(Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.1.5. Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

3.1.6. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматичному розподілі судових справ автоматизованою системою в місцевому суді призначається головуючий суддя, а в судах апеляційної та касаційної інстанцій - суддя-доповідач з числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації (за її наявності). Справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить призначений автоматизованою системою головуючий суддя або суддя-доповідач. Засади формування колегії суддів визначаються зборами суддів відповідного суду з унеможливленням впливу на формування осіб, зацікавлених у результатах судового розгляду справи.

У разі, коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів зі складу колегії, визначених відповідно до абзацу першого цього пункту.

(Підпункт 3.1.6 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 85 від 21.12.2012)

Електронний примірник рішення (витягу з рішення) зборів суддів щодо засад формування колегії суддів вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

(Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.1.7. Збори суддів відповідного суду визначають засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу справ також у випадках:

- призначення колегіального складу суду першої інстанції;

- збільшення складу колегії суддів у судах апеляційної і касаційної інстанцій;

- необхідності внесення змін до складу колегії суддів у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю судді (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням;

- помилково визначеної спеціалізації;

- повернення до суду вищої інстанції справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції;

- розподілу позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав.

Збори суддів визначають також особливості розподілу судових справ:

- у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов'язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

(Підпункт 3.1. доповнено абзацом згідно з Рішенням Ради суддів N 28 від 24.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 2 від 25.01.2013; в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

- у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

- у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад один робочий день;

- які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні;

- при вирішенні питань про передачу справ на розгляд суддям, які займають адміністративні посади або інші посади в органах судової влади, суддівського самоврядування чи органах системи судоустрою (зокрема, посаду члена Вищої ради юстиції, члена відповідної ради суддів, секретаря пленуму відповідного суду тощо), - з метою забезпечення умов для виконання ними обов'язків як за займаною посадою, так і обов'язків судді.

Електронні примірники рішень (витягів з рішень) зборів суддів щодо визначення засад формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу справ та щодо визначення особливостей розподілу судових справ вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

(Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 в редакції Рішення Ради суддів N 33 від 24.12.2010)

3.1.8. Для перевірки Верховним Судом України відповідності заяви про перегляд судового рішення, яка надійшла до відповідного вищого спеціалізованого суду, вимогам процесуального закону при автоматичному розподілі справ автоматизованою системою у вищих спеціалізованих судах призначається суддя-доповідач. Перевірка заяви здійснюється відповідно до вимог процесуального закону. Питання про допуск судової справи до провадження вирішується колегією суддів у складі п'яти суддів, до складу якої входять призначений автоматизованою системою суддя-доповідач і чотири судді, які не приймали рішення, що оскаржується. Засади формування колегії суддів у цьому випадку визначаються зборами суддів відповідного суду.

Електронний примірник рішення (витягу з рішення) зборів суддів щодо визначення засад формування колегії суддів вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

(Підпункт 3.1.8 пункту 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.1.9. У Верховному Суді України при автоматичному розподілі заяв про перегляд судових рішень автоматизованою системою призначається суддя-доповідач.

3.1.10. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого, судді-доповідача або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів).

3.1.11. Судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя, звільнення його з посади судді або перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тимчасової непрацездатності головуючого судді (судді - доповідача), а також настання інших обставин, які унеможливлюють його участь у розгляді даних справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, можуть бути розподілені між суддями повторно відповідно до цього Положення.

(Підпункт 3.1.11 в редакції Рішення Ради суддів N 28 від 24.06.2011)

3.1.12. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі, повторний автоматичний розподіл судових справ не здійснюється. Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів.

3.1.13. Повторний автоматичний розподіл справи у визначених законодавством випадках (відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в розгляді справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком N 1 до Положення, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи документообігу суду.

(Підпункт 3.1.13 пункту 3.1 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.1.14. При автоматичному розподілі судових справ використовується та враховується така інформація:

спеціалізація (за наявності);

спеціалізація зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх;

(Підпункт 3.1.14 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

здійснення суддею повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (здійснення функцій слідчого судді);

(Підпункт 3.1.14 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

кількість судових справ, що надійшла на розгляд судді;

кількість фактично відпрацьованого робочого часу (в днях);

коефіцієнт складності категорій судових справ;

коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи;

категорія судової справи за загальним рядком відповідної форми звіту, що затверджується ДСА України, або загальним рядком класифікатора;

наявність у судді повноважень для здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ;

наявність обставин, що виключають або не допускають повторної участі судді (складу суду) у розгляді судової справи відповідно до законодавства;

наявність у судді допуску до державної таємниці;

наявність у судді дозволу на розгляд судових справ з грифом "Для службового користування";

відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, в разі виконання ним інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, у тому числі участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України;

(Абзац чотирнадцятий підпункту 3.1.14 пункту 3.1 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

участь у роботі з допуску справ до провадження у Верховному Суді України.

Основним критерієм є річне навантаження суддів. Визначення річного навантаження здійснюється з урахуванням:

кількості судових справ, що надійшли на розгляд за період;

кількості фактично відпрацьованого робочого часу за період;

коефіцієнта складності судових справ, що надійшли за період,

за формулою:

РН = сума (1 * К_складності * К_ФУС * 100 / відсоток адміністративних посад) / КтРД,

де:  РН  річне навантаження; 
  К_складності  коефіцієнт складності категорії судової справи, що підраховується (повинен бути більше 0); 
  К_ФУС  коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи, що підраховується; 
  відсоток адміністративних посад  відсоток участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи; 
  КтРД  кількість робочих днів за період; 

період - з початку поточного року до дня, в якому здійснюється автоматичний розподіл судових справ, включно, але не раніше дати початку роботи з автоматизованою системою.

(Абзац підпункту 3.1.14 пункту 3.1 в редакції Рішення Ради суддів N 26 від 25.05.2012 - зміни набирають чинності з дня, наступного за днем їх затвердження Радою суддів України та відповідного погодження Державною судовою адміністрацією України)

Коефіцієнт складності категорій судових справ, виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, відсоток адміністративних посад тощо визначаються зборами суддів відповідного суду. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, визначається зборами суддів відповідного суду.

Електронні примірники рішень (витягів з рішень) зборів суддів щодо визначення коефіцієнта складності категорій судових справ, виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, відсотка адміністративних посад тощо, а також копія табеля обліку використання робочого часу згідно з вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України (далі - табель) вносяться відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів, підписання табеля.

(Підпункт 3.1.14 пункту 3.1 доповнено абзацом двадцять третім згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.2. Автоматичний розподіл справ, пов'язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами відповідних категорій за поточний день.

3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

(Абзац 4 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 28 від 24.06.2011)

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

(Абзац шостий пункту 3.3 в редакції Рішення Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

під час тимчасової непрацездатності судді;

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

(Пункт 3.3 доповнено абзацом восьмим згідно з Рішенням Ради суддів N 67 від 04.12.2014)

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

3.3.1. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматичний розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

3.3.2. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування інформації в наказі автоматично блокується автоматизованою системою.

(Пункт 3.3 доповнено підпунктом 3.3.2 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Пункт 3.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

3.5. При об'єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці справи.

Не підлягають автоматичному розподілу судові справи, які надійшли до місцевого суду для вирішення питання про їх об'єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

Не підлягають автоматичному розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження та які надійшли до місцевого суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

(Пункт 3.5 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.6. У разі роз'єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматичному розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

При роз'єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується навантаження на суддю із врахуванням таких справ.

(Пункт 3.6 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Пункт 3.7 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Підпункт 3.7.1 пункту 3.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Пункт 3.8 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

3.9. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматичному розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

(Пункт 3.9 в редакції Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

3.9.1. Якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в пункті 3.9 Положення, на момент повернення її з суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в даному суді або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у пункті 3.3 Положення, судова справа підлягає повторному автоматичному розподілу.

3.9.2. Раніше визначеному у судовій справі судді-доповідачу (головуючому судді) передаються також:

(Абзац перший підпункту 3.9.2 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

апеляційні та касаційні скарги, що надійшли до суду відповідно апеляційної чи касаційної інстанцій після визначення судді-доповідача у даній судовій справі;

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України;

(Абзац третій підпункту 3.9.2 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення;

судові справи, що розглядаються в порядку адміністративного чи цивільного судочинства та надійшли до касаційної інстанції у зв'язку з їх витребуванням за відкритим провадженням за касаційною скаргою;

(Абзац шостий підпункту 3.9.2 пункту 3.9 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінально-процесуального кодексу України відповідно до пункту 11 розділу XI Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України;

(Підпункт 3.9.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Ради суддів N 70 від 23.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

судові справи про перегляд заочного рішення;

(Підпункт 3.9.2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

справи, пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119 - 121 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(Підпункт 3.9.2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Ради суддів N 2 від 25.01.2013)

клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у справах, які розглянуті даним судом;

(Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом десятим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

(Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.10.1 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.10.2 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.10.3 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Підпункт 3.10.4 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.11. Результатом автоматичного розподілу судових справ є довідка про автоматичний розподіл судових справ між суддями відповідного суду (далі - довідка) (додатки 5, 6). Довідка автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з довідкою створюється звіт про автоматичний розподіл судових справ між суддями відповідного суду (далі - звіт). Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного розподілу; номер судової справи; інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення судді за випадковим числом; інформація про вибір та призначення головуючого судді або судді-доповідача; інформація про вибір суддів до складу колегії; час закінчення автоматичного розподілу. Звіт автоматизованою системою формується автоматично.

Доступ для коригування довідки та звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх звітів та довідок автоматизованої системи не може бути обмежений.

Довідка роздруковується та долучається до справи (провадження).

Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

3.11.1. У разі розгляду судової справи колегією суддів відповідного суду до довідки та звіту автоматично додаються прізвища суддів, які входять до складу колегії, із зазначенням прізвища головуючого судді та/або судді-доповідача.

3.11.2. При здійсненні повторного автоматичного розподілу судової справи автоматизованою системою створюється нова довідка з відміткою "Повторний розподіл" із зазначенням причин та підстав для його проведення. Одночасно з довідкою автоматизованою системою автоматично формується звіт.

Доступ для коригування довідки та звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

3.11.3. В автоматизованій системі відповідальною особою суду може формуватися реєстр автоматичного розподілу судових справ (додаток 7).

(Положення доповнено пунктом 3.11 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

3.12. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, фіксуються актами, складеними в порядку, визначеному головою відповідного суду, із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

3.12.1. Автоматичний розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у пункті 3.12 Положення обставин.

3.12.2. У разі настання обставин, зазначених у пункті 3.12 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (справи, пов'язані із виборчим процесом, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо), здійснюється головою суду в порядку, визначеному зборами суддів.

3.12.3. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 3.12 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду та інформація про її розподіл.

(Положення доповнено пунктом 3.12 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Передача судових справ для подальшого
розгляду суддею (колегією суддів), надання інформації
щодо судової справи, видача копій судових рішень,
виконавчих документів, формування звітності
та передача судових справ до електронного
архіву суду

4.1. Передача судової справи для судового розгляду здійснюється в такому порядку:

4.1.1. Після автоматичного розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді, судді-доповідачу.

4.1.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

4.2. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної чи касаційної скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов'язків.

Суд зобов'язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей щодо набрання (скасування набрання) судовим рішенням законної сили, направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання (скасування набрання) судовим рішенням законної сили, направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

(Пункт 4.2 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

4.3. Надання інформації про стан розгляду судових справ, видача копій судових рішень та формування виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних здійснюються в такому порядку:

4.3.1 Учасникам судового процесу надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження, прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

4.3.2 Для отримання інформації у суді діє підсистема електронного довідника. Електронний довідник встановлюється для забезпечення оперативного надання інформації, зазначеної у підпункті 4.3.1 Положення.

4.4. Електронні копії судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

4.5. Видача копії судового рішення (крім судових рішень у справах з грифом "таємно", "цілком таємно") здійснюється відповідно до процесуального законодавства. Копія судового рішення може бути виготовлена з оригіналу судового рішення, що міститься у судовій справі, або шляхом роздрукування електронного примірника судового рішення, що міститься в автоматизованій системі, та засвідчення її належним чином.

(Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Електронні примірники судових рішень та інших процесуальних документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів голови суду та керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї, розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, зберігаються в автоматизованій системі в стані "Оригінал". Електронний примірник кожного документа, збереженого в автоматизованій системі, засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка підписала цей документ. Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

(Пункт 4.5 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

(Пункт 4.5 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

4.6. Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді.

4.7. До електронного архіву передаються електронні копії судових рішень та інших процесуальних документів, виготовлених у суді, в тому числі їх електронні примірники, з переліком матеріалів, що містяться в судовій справі.

(Пункт 4.7 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

4.8. Формування звітності суду здійснюється в автоматизованій системі на запит відповідальної особи.

4.9. Форми звітності, періодичність її подання, найменування установ, що подають звітність, затверджуються наказом ДСА України.

Автоматичне визначення присяжних

5.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

(Абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

5.1.2. (Абзац перший підпункту 5.1.2 пункту 5.1 вилучено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основних та два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

(Абзац другий підпункту 5.1.2 пункту 5.1 в редакції Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Абзац третій підпункту 5.1.2 пункту 5.1 вилучено на підставі Рішення Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

5.1.3. У разі неможливості виконання присяжним своїх обов'язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Якщо кількість запасних присяжних не є достатньою для судового провадження, то автоматизованою системою визначаються додаткові особи зі списку присяжних, без урахування присяжних, визначених частиною першою цього підпункту.

5.1.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не менше семи осіб, з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою зі списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

(Пункт 5.1 доповнено підпунктом 5.1.4 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

(Положення доповнено пунктом 5 згідно з Рішенням Ради суддів N 60 від 26.10.2012)

III. Прикінцеві положення

6.1. Інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи здійснюється на основі безпаперового документообігу.

6.2. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

6.3. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

6.4. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи здійснюються адміністратором ЄСІС на підставі укладених договорів з ДСА України та судами загальної юрисдикції.

(Підпункт 6.4 в редакції Рішення Ради суддів N 70 від 23.12.2011)

6.5. Робота щодо наповнення та використання інформації в автоматизованій системі здійснюється після створення правових умов (видання керівником апарату суду наказів про визначення прав користувачів автоматизованої системи) та впровадження і налагодження програмно-технічних засобів для забезпечення функціонування підсистем на кожному робочому місці.

Додаток N 1
до Положення
про автоматизовану систему
документообігу суду

Розпорядження

Розпорядження (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток N 2 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Додаток N 3 виключено на підставі Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

(Додаток N 4 виключено на Рішення Ради суддів N 4 від 21.01.2011)

Додаток 5
до пункту 3.11

Довідка
про автоматичний розподіл
справи між суддями
(для місцевого суду)

З Довідкою про автоматичний розподіл справи між суддями (для місцевого суду) (Додатком 5) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Положення доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Додаток 6
до пункту 3.11

Довідка
про автоматичний розподіл справи між суддями
(для апеляційного та вищого спеціалізованого суду)

З Довідкою про автоматичний розподіл справи між суддями (для апеляційного та вищого спеціалізованого суду) (Додатком 6) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Положення доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)

Додаток
N 7 до пункту 3.11

Реєстр
автоматичного розподілу справ

_________________________________
(назва суду)

"___" ____________ 20__ року  N ____ 

N з/п  Єдиний унікальний N справи  Сторони, П.І.Б. особи, стосовно якої до суду надійшла справа для розгляду  П.І.Б. судді/суддів, яким розподілено справу  П.І.Б. особи, яка здійснила розподіл 
         

Керівник апарату  ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(Положення доповнено Додатком 7 згідно з Рішенням Ради суддів N 51 від 06.11.2014)