Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 2010 р. N 243
Київ

Про затвердження
Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 447 від 27.04.2011)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 587 від 14.07.20
10
N 447 від 27.04.20
11
N 105 від 25.01.20
12
N 921 від 12.09.20
12
N 970 від 24.10.20
12
N 380 від 29.05.20
13
N 687 від 24.07.20
13
N 449 від 03.09.20
14)

(У тексті Постанови слова "Національне агентство
з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів" у всіх відмінках замінено
словами "Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 105 від 25.01.2012)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 447 від 27.04.2011)

(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970 від 24.10.2012)

3. Міністерству фінансів, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про результати виконання Програми.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 105 від 25.01.2012)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 243

Державна
цільова економічна програма
енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

(Назва Програми із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 447 від 27.04.2011)

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

(Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

(Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

(Абзац сьомий розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

(Абзац дев'ятий розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

(Абзац дванадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 від 14.07.2010)

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

(Абзац тринадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

(Абзац п'ятнадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

(Абзац двадцять перший розділу в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 105 від 25.01.2012)

- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

(Абзац розділу в редакції Постанови КМ N 105 від 25.01.2012)

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

(Абзац розділу в редакції Постанови КМ N 105 від 25.01.2012)

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ N 449 від 03.09.2014)

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

(Абзац сорок перший розділу в редакції Постанови КМ N 921 від 12.09.2012)

До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

для одноквартирних будинків:

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

для квартир у багатоквартирних будинках:

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 921 від 12.09.2012)

(Розділ "Завдання і заходи" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

(Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 447 від 27.04.2011)

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

(Абзац тринадцятий розділу виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 27.04.2011)

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

(Абзац розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 від 14.07.2010)

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;

(Абзац вісімнадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 105 від 25.01.2012)

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,77 млрд. гривень, у тому числі 6,46 млрд. гривень - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

(Розділ "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 від 14.07.2010; в редакції Постанов КМ N 447 від 27.04.2011, N 105 від 25.01.2012, N 921 від 12.09.2012, N 449 від 03.09.2014)

Додаток 1
до Програми

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 447)

Паспорт
Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

4. Керівник Програми - Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

5. Виконавці заходів Програми - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування  Обсяг фінансування, млрд. гривень  У тому числі за роками 
2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Державний бюджет  6,46  0,6  0,91  0,83  1,77  0,5  1,85 
Місцеві бюджети  15  1,8  2,3  2,65  2,95  3,3 
Інші джерела  323,31  6,78  27,94  40,58  62,88  86,41  98,72 
Усього  344,77  9,18  30,85  43,71  67,3  89,86  103,87 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ N 447 від 27.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 105 від 25.01.2012, N 921 від 12.09.2012, N 449 від 03.09.2014)

Додаток 2
до Програми

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2012 р. N 921)

Завдання і заходи
з виконання Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Відповідальний за виконання  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень  У тому числі за роками 
усього  за роками          2010  2011  2012  2013  2014  2015 
2010  2011  2012  2013  2014  2015                     
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  кількість розроблених технічних завдань до стандартів  25  25            1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  Держенергоефективності  державний бюджет           
кількість розроблених стандартів  140  30  35  35    35  2) розроблення стандартів у сфері:    державний бюджет  15,524  0,5  2,9  6,6  2,924    2,6 
105  25  25  25    25  енергоефективності      11,871  0,5  2,247  2,224    1,9 
35    10  10    10  відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива      3,653    0,653  1,6  0,7    0,7 
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів            3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу  -"-  -"-  0,6    0,6         
Разом за завданням 1                        17,124  1,5  3,5  6,6  2,924    2,6 
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  9,69    0,62  1,17  2,38  4,83  9,69  1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
інші джерела  5500    500  800  1100  1400  1700 
системи державного управління та популяризації енергоефективності  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель 
0,47/
1975 
0,04/
1249 
0,47/
726 
        2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:  Держенергоефективності  державний бюджет  198,9  138  60  0,9       
    0,02/
103 

51 
0,02/
52 
        Мінагрополітики      7,83  5,2  2,63         
    0,03/
203 
0,01/
102 
0,03/
101 
        МОНмолодьспорту      16,36  11,2  5,16         
    0,01/
26 

13 
0,01/13          ДСА      2,14  1,5  0,64         
    0,01/
15 

0,01/8          Пенсійного фонду України      1,21  0,9  0,31         
    0,01/
83 

41 
0,01/
42 
        Національної академії аграрних наук      7,16  5,1  2,06         
    0,15/
502 
0,02/
427 
0,15/
75 
        Міноборони      65,8  45,3  20,5         
    0,01/
79 

39 
0,01/
40 
        ДСНС      6,19  4,2  1,99         
    0,01/
21 

10 
0,01/
11 
        системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)      1,71  1,1  0,61         
    0,02/
65 

54 
0,02/
11 
        ДПтС      9,24  6,5  2,74         
    0,01/
38 

30 
0,01/
        Держмитслужби      5,14  3,6  1,54         
    0,01/
33 

16 
0,01/
17 
0,01/
17 
      Мінсоцполітики      3,5  1,8  0,8  0,9       
    0,03/
11 


        Мінкультури      0,85  0,6  0,25         
    0,03/
148 

73 
0,03/
75 
        МОЗ      12,93  9,2  3,73         
    0,01/
84 

42 
0,01/
42 
        Мінінфраструктури      6,77  4,6  2,17         
    0,01/
43 

21 
0,01/
22 
        Мінфіну      3,39  2,3  1,09         
    0,01/
11 

0,01/
        Мін'юсту      0,72  0,5  0,22         
    0,01/
40 

20 
0,01/
20 
        ДПС      3,09  2,1  0,99         
    0,02/
75 

37 
0,02/
38 
        Національної академії наук      5,91  1,91         
    0,02/
113 

56 
0,02/
57 
        Держводагентства      7,59  1,59         
    0,02/
131 

65 
0,02/
66 
        МВС      10,64  7,2  3,44         
    0,04/
125 
0,01/
120 
0,04/
        Держветфітослужби      17,8  12,9  4,9         
    0,01/
14 

0,01/
        Держстату      1,56  1,1  0,46         
    0,02/
11 

0,02/
        Національної академії медичних наук      0,94  0,7  0,24         
    0,01/
0,01/
          НКРЕ      0,43  0,4  0,03         
  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель  0,6/
600 
  0,03/
60 
0,075/
90 
0,15/
120 
0,3/
140 
0,6/
190 
3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  місцевий бюджет  7422  890,7  989,6  1138  1311,2  1459,7  1632,8 
інші
джерела 
62741,7  1439,7  2721,3  6009,1  12268,4  19016,5  21286,7 
                  Разом      70163,7  2330,4  3710,9  7147,1  13579,6  20476,2  22919,5 
  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель  0,038/
45 
    0,038/
45 
      4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів  Держенергоефективності  державний бюджет  30      30       
                5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів  -"-  -"-  119,2      119,2       
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  10,6    1,1    4,3  5,1  10,6  6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики  Держенергоефективності  державний бюджет  1345,9    30  9,4  580,5    726 
                Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  місцевий бюджет  4312  517,4  574,9  661,2  761,8  848  948,7 
інші джерела  47241,9  1818  2703,3  4915  9086,3  13579,4  15139,9 
                  Разом      52899,8  2335,4  3308,2  5585,6  10428,6  14427,4  16814,6 
  -"-  4,2  0,02  0,16    1,42  2,2  4,2  7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах  Держенергоефективності  державний бюджет  1481,0735  210,5  293,5  7,4  426,7735    542,9 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  місцевий бюджет  3226,9  387,2  430,3  494,8  570,1  634,6  709,9 
інші джерела  40956,3  1655,5  2533,9  4375,9  7893,4  11585,2  12912,4 
                  Разом      45664,2735  2253,2  3257,7  4878,1  8890,2735  12219,8  14165,2 
  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість котлів 
4,56/
1490 
0,08/
356 
0,51/
461 
  1,95/
1119 
2,25/
1245 
4,56/
1490 
8) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  Держенергоефективності  державний бюджет  992    128,1    296,7    567,2 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  місцевий бюджет  39,1  4,7  5,2  6,9  7,7  8,6 
інші
джерела 
534,4  20,9  30,9  55,8  102,7  153,2  170,9 
                  Разом      1565,5  25,6  164,2  61,8  406,3  160,9  746,7 
                  9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:  Держенергоефективності,
Мінрегіон 
державний бюджет  4,9      4,9       
  кількість проектів            типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії      2,1      2,1       
  кількість проектів            типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії      1,2      1,2       
  -"-            типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії      1,6      1,6       
                  10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:  Держенергоефективності,
Мінрегіон 
державний бюджет  16      16       
  -"-          типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5 і 4 МВт електричної енергії               
  -"-          типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії               
                  11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів,
у тому числі: 
-"-  -"-  0,3      0,3       
  -"-            типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів      0,3      0,3       
                  12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:  -"-  -"-  0,3      0,3       
  кількість проектів            типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів    державний бюджет  0,3      0,3       
  обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  3,65          3,65    13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики  Держенергоефективності,
Мінрегіон 
державний бюджет  1043,1800928      300,0071  299,85  443,3229928   
                                 
  зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  0,9  0,01  0,06  0,11  0,23  0,45  0,9  14) проведення модернізації газотранспортної системи  Міненерговугілля  інші джерела  7200  411,8  751,7  1074,3  1428,5  1592,6  1941,1 
    0,87        0,06  0,44  0,87  15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей  -"-  -"-  38400  1434,2  1953,1  3742,8  7327,8  11387,2  12554,9 
  рівень оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків  100      100        16) оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:  Держенергоефективності,
Мінрегіон 
державний бюджет  103,15      81  22,15     
                Автономній Республіці Крим      4,5        4,5   
                областях:                 
                - Донецькій      28,54      23,64  4,9   
                  - Житомирській      0,89      0,84  0,05   
                  - Київській      3,6        3,6   
                  - Луганській      0,9        0,9   
                  - Львівській      1,6      1,5  0,1   
                  - Сумській      1,35        1,35   
                  - Черкаській      0,85        0,85   
                  - м. Києві      14,39      10,14  4,25   
                  - м. Севастополі      5,49      3,84  1,65   
  рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків  100      100        оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії,
у тому числі в областях: 
                 
                - Вінницькій      15,44      15,44       
                  - Львівській      25,6      25,6       
  кількість домогосподарств, тис. одиниць  108,07      61,07    47    17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу)  Держенергоефективності  державний бюджет  100      50    50   
  кількість заходів  80  24  24      32    18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  Держенергоефективності  державний бюджет  15,3025    3,9  3,8  2,8025  4,8   
  нерозподілений залишок                  Держенергоефективності  державний бюджет  100  100           
Разом за завданням 2                        223124,5060928  9028,6  13709,7  23896,1071  43485,876  62162,22299  70842 
у тому числі                      державний бюджет  5550,2060928  448,5  515,5  623,2071  1628,776  498,1229928  1836,1 
                      місцевий бюджет  15000  1800  2000  2300  2650  2950  3300 
                      інші
джерела 
202574,3  6780,1  11194,2  20972,9  39207,1  58714,1  65705,9 
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  7,33        0,94  3,62  7,33  1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області,
у тому числі:
будівництво: 
Держенергоефективності,
Міненерговугілля 
державний бюджет  540,0954  50  294,9  195,1954       
  0,95        0,24  0,48  0,95  - лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Сонячна - Арциз")      68,8124    50  18,8124       
    0,47        0,12  0,23  0,47  - лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія"      118,4097    60  58,4097       
    0,47        0,12  0,23  0,47  - лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені"      84,707    50  34,707       
    0,47        0,12  0,23  0,47  - лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ "Придунайська") для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне"      87,5    27,5  60,0       
    3,62          1,77  3,62  - повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ "Західнокримська" і "Севастополь"      10      10       
                  - лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ "Миколаївська"      8,9063      8,9063       
    0,95        0,24  0,48  0,95  - повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська
і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська" 
    85    85         
    0,4        0,1  0,2  0,4  - повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла      72,4  50  22,4         
                  установлення:                   
                  - статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Рені")      2,18      2,18       
                  - статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ "Сонячна - Кілія")      2,18      2,18       
                  2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:  Держенергоефективності,
Міненерговугілля 
               
                  будівництво:                   
                  - лінії електропередачі
110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/
10 кВ у м. Бучі для приєднання об'єкта альтернативної енергетики 
  інші джерела  45      40     
                  - дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ "Підстанція 150 кВ "ГНС СОС" - пристанційний вузол СЕС"    державний бюджет  26,4        26,4     
                  - двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ "Виноградово" - Виноградівська СЕС      1,6        1,6     
                  - пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС      90        90     
                  - дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ "Підстанція 35 кВ "Дудчино" - пристанційний вузол СЕС"    інші джерела  13        13     
                  - пристанційного вузла
35 кВ Виноградівської СЕС 
    68        68     
                  реконструкція:                   
                  - підстанції 150/35/
10 кВ "Токмак-150", підстанції 35/10 кВ "Великий Токмак",
повітряної лінії 35 кВ
N 366 для приєднання об'єкта альтернативної енергетики 
    17,55      2,55  15     
                  - підстанції 35/10 кВ "Плахтіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,6      1,15  0,45     
                  - підстанції 35/10 кВ "Сергіївка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,58      0,98  0,6     
                  - підстанції 35/10 кВ "Теплодар" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,25      0,95  0,3     
                  - підстанції 35/10 кВ "Глубоке" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,39      0,67  0,72     
                  - підстанції 35/10 кВ "Жовтий Яр" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      0,66      0,46  0,2     
                  - підстанції 35/10 кВ "Татарбунари" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      0,99      0,62  0,37     
                  - підстанції 35/10 кВ "Дивізія" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      0,94      0,62  0,32     
                  - підстанції 35/10 кВ "Ганновка" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,28      0,63  0,65     
                  - підстанції 35/10 кВ "Надрічне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,35      0,55  0,8     
                  - підстанції 35/10 кВ "Красне" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,2      0,8  0,4     
                  - підстанції 35/10 кВ "Ярове" для приєднання об'єкта альтернативної енергетики      1,14      0,94  0,2     
                  - підстанції 150/35/
10 кВ "ГНС СОС" 
    82,5        82,5     
                  - підстанції 150/35/
10 кВ "Дудчино" 
    48        48     
                  - підстанції 150/35/
10 кВ "Виноградово" 
    5,6        5,6     
                  Разом        411,03      15,92  395,11     
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*  0,4        0,1  0,2  0,4  3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь -Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"  Держенергоефективності,
Міненерговугілля 
державний бюджет  160  100  60         
                  4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми  Держенергоефективності  -"-  42,8    10,4    17,1    15,3 
                  5) проведення досліджень:  Держенергоефективності  державний бюджет  25,7    25,7         
                  потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики      8,2    8,2         
                  поточного стану малих гідроелектростанцій      9,6    9,6         
                  вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання      7,9    7,9         
  введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)  5,61/
15,12 
  1,07/
1,03 
1,1/
2,04 
1,14/
3,04 
1,15/
4,02 
1,15/
4,99 
6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:  -"-  інші джерела  76001    14452  14962  15462  15562  15563 
  0,61/
0,57 
  0,07/
0,06 
0,1/
0,1 
0,14/
0,13 
0,15/
0,14 
0,15/
0,14 
реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт      8190    890  1400  1900  2000  2000 
    5/
14,55 
  1/
0,97 
1/
1,94 
1/
2,91 
1/
3,88 
1/
4,85 
будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях      67811    13562  13562  13562  13562  13563 
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)  1453/
1,57 
  50/
0,03 
118/
0,07 
255/
0,22 
440/
0,46 
590/
0,79 
7) реалізація проектів з використання енергії сонця для:  -"-  -"-  21650    1305  2445  4240  6308  7352 
  560/
0,5 
  30/
0,01 
65/
0,03 
110/
0,08 
165/
0,15 
190/ 0,23  виробництва електроенергії, у тому числі:                   
  60/
0,07 
    10/
0,01 
20/
0,02 
25/
0,04 
- реалізація пілотних проектів      2316    82  194  386  771  883 
  500/
0,43 
  30/
0,01 
60/
0,03 
100/
0,07 
145/
0,13 
165/ 0,19  - будівництво промислових сонячних установок      16933,5    1153  2116  3464  4811,5  5389 
    893/
1,07 
  20/
0,02 
53/
0,04 
145/
0,14 
275/
0,31 
400/ 0,56  виробництва теплової енергії, у тому числі:                   
    93/
0,07 
    15/
0,01 
30/
0,02 
40/
0,04 
- реалізація пілотних проектів      283,5    12  25  46  80,5  120 
    800/
  20/
0,02 
45/
0,04 
130/
0,13 
245/
0,29 
360/ 0,52  - будівництво промислових сонячних установок      2117    58  110  344  645  960 
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)  75/
0,23 
  0,8  4,7/
0,01 
16,5/
0,03 
26,5/
0,07 
26,5/
0,12 
8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:  Держенергоефективності  інші джерела  1500    31  118  331  530  490 
  50/
0,13 
      10/
0,01 
20/
0,04 
20/
0,08 
реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій      1000    15  25  200  400  360 
  25/
0,1 
  0,8  4,7/
0,01 
6,5/
0,02 
6,5/
0,03 
6,5/
0,04 
відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій      500    16  93  131  130  130 
  -"-  791/
1,36 
  79,3/
0,06 
158,6/
0,16 
158,6/
0,26 
158,6/
0,36 
235,9/
0,52 
9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:  -"-  -"-  1069    106,9  213,8  213,8  213,8  320,7 
  770/
1,2 
  77/
0,05 
154/
0,14 
154/
0,23 
154/
0,32 
231/ 0,46  електроенергії      299    29,9  59,8  59,8  59,8  89,7 
  21/
0,16 
  2,3/
0,01 
4,6/
0,02 
4,6/
0,03 
4,6/
0,04 
4,9/
0,06 
теплової енергії      770    77  154  154  154  231 
  -"-  111/
0,19 
  11,1/
0,01 
22,2/
0,02 
22,2/
0,03 
22,2/
0,05 
33,3/
0,08 
10) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:  -"-  -"-  147    14,7  29,4  29,4  29,4  44,1 
    3/
0,02 
  0,3  0,6  0,6  0,6/
0,01 
0,9/
0,01 
електроенергії      39    3,9  7,8  7,8  7,8  11,7 
    108/
0,17 
  10,8/
0,01 
21,6/
0,02 
21,6/
0,03 
21,6/
0,04 
32,4/ 0,07  теплової енергії      108    10,8  21,6  21,6  21,6  32,4 
  введена в експлуатацію потужність
(млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 
              11) реалізація проектів з:  -"-  -"-               
  0,08/
0,07 
  0,01  0,01/
0,01 
0,01/
0,01 
0,02/
0,02 
0,03/
0,03 
будівництва установок для виробництва біодизеля      4,2    0,4  0,8  0,8  1,2 
  0,6/
1,14 
  0,06/
0,11 
0,12/
0,23 
0,12/
0,23 
0,12/
0,23 
0,18/ 0,34  будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу      1903    190,3  380,6  380,6  380,6  570,9 
  0,75/
0,26 
  0,03/
0,01 
0,08/
0,03 
0,15/
0,05 
0,2/
0,07 
0,29/
0,1 
перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу      71,6    7,2  14,3  14,3  14,3  21,5 
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)  461,5/
2,54 
  8,5/
0,02 
43/
0,14 
87/
0,37 
130/
0,73 
193/ 1,28  12) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси  -"-  -"-  6000    113  565  1130  1695  2497 
  -"-          5/
0,02 
41/
0,14 
154/
0,61 
13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:  Держенергоефективності,
Мінрегіон 
               
                  розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива    державний бюджет  2,5      2,5       
будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива    інші джерела  4000        100  800  3100 
                  Разом        4002,5      2,5  100  800  3100 
    200/
0,41 
    15/
0,01 
30/
0,04 
46/
0,1 
109/ 0,26  14) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:  Держенергоефективності  інші джерела  2432,9    13,7  115,9  306,7  557,1  1439,5 
    100/
0,3 
      10/
0,02 
20/
0,07 
70/
0,21 
вироблення
електроенергії в: 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація  -"-  1718,3    7,4  9,1  163,9  371,1  1166,8 
                  Автономній Республіці Крим    95,4    0,4  0,5  9,1  20,6  64,8 
                  областях:                 
                  - Закарпатській      955,1    4,2  5,1  91,1  206,3  648,4 
                  - Івано-Франківській      95,4    0,4  0,5  9,1  20,6  64,8 
                  - Львівській      190,8    0,8  18,2  41,2  129,6 
                  - Полтавській      190,8    0,8  18,2  41,2  129,6 
                  - Харківській      190,8    0,8  18,2  41,2  129,6 
    100/
0,11 
    15/
0,01 
20/
0,02 
26/
0,03 
39/
0,05 
вироблення теплової енергії в:
Автономній Республіці Крим 
-"-    714,6
66,4 
  6,3
0,6 
106,8
9,9 
142,8
13,3 
186
17,3 
272,7
25,3 
                  областях:                   
                  - Вінницькій    18,3    0,1  2,7  3,7  4,8 
                  - Волинській      14,1    0,1  2,1  2,8  3,7  5,4 
                  - Дніпропетровській      22,6    0,2  3,4  4,5  5,9  8,6 
                  - Донецькій      18,9    0,1  2,8  3,8  4,9  7,3 
                  - Житомирській      21,5    0,2  3,2  4,3  5,6  8,2 
                  - Закарпатській      50,5    0,5  7,6  10,1  13,1  19,2 
                  - Запорізькій      21,5    0,2  3,2  4,3  5,6  8,2 
                  - Івано-Франківській      10,7    0,1  1,6  2,1  2,8  4,1 
                  - Київській      20,7    0,2  3,1  4,1  5,4  7,9 
                  - Кіровоградській      16,9    0,1  2,5  3,4  4,4  6,5 
                  - Луганській      19    0,2  2,8  3,8  4,9  7,3 
                  - Львівській      47,2    0,4  7,1  9,4  12,3  18 
                  - Миколаївській      16,9    0,1  2,5  3,4  4,4  6,5 
                  - Одеській      24,2    0,2  3,6  4,8  6,3  9,3 
                  - Полтавській      52,3    0,5  7,8  10,5  13,6  19,9 
                  - Рівненській      44,1    0,4  6,6  8,8  11,5  16,8 
                  - Сумській      51,5    0,5  7,7  10,3  13,4  19,6 
                  - Тернопільській      10    0,1  1,5  2,6  3,8 
                  - Харківській      53,9    0,5  8,1  10,8  14  20,5 
                  - Херсонській      52    0,5  7,8  10,4  13,5  19,8 
                  - Хмельницькій      14,6    0,1  2,2  2,9  3,8  5,6 
                  - Черкаській      14,6    0,1  2,2  2,9  3,8  5,6 
                  - Чернівецькій      4,2    0,1  0,6  0,8  1,1  1,6 
                  - Чернігівській      28    0,2  4,2  5,6  7,3  10,7 
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива) 
48,48    8,86  9,37  9,67  9,98  10,6  15) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:  Держенергоефективності  інші джерела  4396,8    104  339,4  778,6  1585,1  1589,7 
  13    2,5  2,6  2,6  2,6  2,7  коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях  відповідна облдержадміністрація  -"-  130    25  26  26  26  27 
    30,5    6,1  6,1  6,1  6,2  доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях  -"-  -"-  305    60  61  61  61  62 
    2,7      0,2  0,5  0,8  1,2  газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях  Міненерговугілля  -"-  3215,7      127,4  619,9  1280,9  1187,5 
    0,02          0,004  0,016  сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях  відповідна облдержадміністрація  інші джерела  646,1      105  51,7  196,2  293,2 
    0,86    0,16  0,17  0,17  0,18  0,18  конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях  -"-  -"-  86    16  17  17  18  18 
    1,4    0,2  0,3  0,3  0,3  0,3  феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях  -"-    14   
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)  2,6    0,4  0,4  0,6  0,6  0,6  16) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії  Міненерговугілля  -"-  87    14  15  18  19  21 
  -"-  25,22      6,08  6,08  6,08  6,98  17) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  -"-  1177    390  393  394     
    24,9      6,9  газоподібного      65    20  22  23     
    0,32      0,08  0,08  0,08  0,08  рідкого      1112    370  371  371     
Разом за завданням 3                        121621,6254  150  17133,2  19805,815  23811,41  27695,3  33025,9 
у тому числі                      державний бюджет  889,0954  150  391  197,6954  135,1    15,3 
                      інші джерела  120732,53    16742,2  19608,12  23676,31  27695,3  33010,6 
Усього за Програмою                        344763,2554928  9180,1  30846,4  43708,5225  67300,21  89857,5229928  103870,5 
у тому числі                      державний бюджет  6456,4254928  600  910  827,5025  1766,8  498,1229928  1854 
                      місцевий бюджет  15000  1800  2000  2300  2650  2950  3300 
                      інші джерела  323306,83  6780,1  27936,4  40581,02  62883,41  86409,4  98716,5 

__________

* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

(Додаток 2 в редакції Постанов КМ N 587 від 14.07.2010, N 447 від 27.04.2011, N 105 від 25.01.2012, N 921 від 12.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 380 від 29.05.2013, N 687 від 24.07.2013, N 449 від 03.09.2014)

Додаток 3
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 105)

Очікувані результати
виконання Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання  Найменування показників виконання завдання  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2010  2011  2012  2013  2014  2015 
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  кількість розроблених технічних завдань до стандартів  одиниць  25  25           
кількість розроблених стандартів  стандартів  140  30  35  35    35 
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів  - " -           
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності  обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних енергоресурсів у результаті:                 
оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств  млн. тонн умовного палива*  9,69    0,62  1,17  2,38  4,83  9,69 
проведення модернізації газотранспортної системи  - " -  0,9  0,01  0,06  0,11  0,23  0,45  0,9 
проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей  млн. тонн умовного палива*  0,87        0,06  0,44  0,87 
проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації  - " -  0,47  0,04  0,47         
кількість будівель  1975  1249  726         
проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків  млн. тонн умовного палива*  0,6    0,03  0,075  0,15  0,3  0,6 
кількість будівель  645    60  135  120  140  190 
проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики  млн. тонн умовного палива*  3,05          3,05   
впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики  -"-  10,6    1,1    4,3  5,1  10,6 
впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  - " -  4,2  0,02  0,16    1,42  2,2  4,2 
проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  млн. тонн умовного палива*  4,56  0,08  0,51    1,95  2,25  4,56 
котлів  1490  356  461    1119  1245  1490 
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів  кількість домогосподарств, тис. одиниць  108,07      61,07    47   
здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива  кількість заходів  80  24  24      32   
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами  введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:                 
будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії  млн. тонн умовного палива  7,33        1,04  3,82  7,73 
будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру  ГВт  5,61    1,07  1,1  1,14  1,15  1,15 
млн. тонн умовного палива  15,12    1,03  2,04  3,04  4,02  4,99 
реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії  МВт  1453    50  118  255  440  590 
млн. тонн умовного палива  1,57    0,03  0,07  0,22  0,46  0,79 
відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей  МВт  75    0,8  4,7  16,5  26,5  26,5 
млн. тонн умовного палива  0,23      0,01  0,03  0,07  0,12 
реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі  МВт  791    79,3  158,6  158,6  158,6  235,9 
млн. тонн умовного палива  1,36    0,06  0,16  0,26  0,36  0,52 
реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі  МВт  111    11,1  22,2  22,2  22,2  33,3 
млн. тонн умовного палива  0,19    0,01  0,02  0,03  0,05  0,08 
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля  млн. тонн  0,08    0,01  0,01  0,01  0,02  0,03 
млн. тонн умовного палива  0,07      0,01  0,01  0,02  0,03 
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу  млн. тонн  0,6    0,06  0,12  0,12  0,12  0,18 
млн. тонн умовного палива  1,14    0,11  0,23  0,23  0,23  0,34 
реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу  млн. тонн  0,75    0,03  0,08  0,15  0,2  0,29 
млн. тонн умовного палива  0,26    0,01  0,03  0,05  0,07  0,1 
реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси  МВт  461,5    8,5  43  87  130  193 
млн. тонн умовного палива  2,54    0,02  0,14  0,37  0,73  1,28 
реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу  МВт  200      15  30  46  109 
млн. тонн умовного палива  0,41      0,01  0,04  0,1  0,26 
впровадження технологій використання промислового газу  - " -  48,48    8,86  9,37  9,67  9,98  10,6 
впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу  - " -  2,6    0,4  0,4  0,6  0,6  0,6 
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива  - " -  25,22      6,08  6,08  6,08  6,98 

__________

* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

(Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 587 від 14.07.2010, N 447 від 27.04.2011, N 105 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 03.09.2014)