Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ
31.03.2011 N 100/5487

Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки

(Із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Київської міської ради
N 40/6256 від 22.09.2011
N 41/6257 від 22.09.20
11
N 620/6856 від 10.11.2011
N 753/6989 від 01.12.20
11
N 754/6990 від 01.12.20
11
N 856/7092 від 15.12.20
11
N 1028/7264 від 29.12.2011
N 122/7459 від 16.02.20
12
N 237/7574 від 15.03.20
12
N 509/7846 від 26.04.2012
N 717/8054 від 12.07.201
2
N 725/8062 від 12.07.20
12
N 65/8349 від 20.09.20
12
N 301/8585 від 01.11.20
12
N 59/9116 від 28.02.20
13
N 190/9247 від 18.04.20
13
N 191/9248 від 18.04.20
13
N 391/9448 від 22.05.20
13
N 513/10001 від 13.11.20
13)

(Протест заступника прокурора міста Києва
від 21 червня 2011 року N 07/2-435-вих-11 на позицію 35
у Переліку об'єктів групи А, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціонах, додатка 1 до
цього рішення, відхилено згідно з Рішенням
Київської міської ради N 618/6854 від 10.11.2011)

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста Києва, подальшого поглиблення ринкових відносин, виконання завдань по надходженню коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Затвердити переліки об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, згідно з додатком 1.

3. Затвердити Перелік господарських товариств, пакети акцій (частки) яких належать територіальній громаді міста Києва та не підлягають продажу, згідно з додатком 2.

4. З метою реалізації завдань цієї Програми (у тому числі виконання завдань щодо надходження до бюджету міста Києва коштів від приватизації) уповноважити Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Орган приватизації) здійснювати організацію та проведення приватизації майна, передбаченого Програмою та рішеннями районних у місті Києві рад.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 190/9247 від 18.04.2013)

5. З метою підвищення ефективності використання майна та збільшення надходжень до бюджету міста Києва Органу приватизації здійснювати постійний моніторинг використання комунального майна, в тому числі закріпленого за комунальними підприємствами м. Києва.

6. Фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється Департаментом фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в межах видатків, передбачених бюджетом міста Києва на відповідний рік органу приватизації.

Затвердити додаток 3, яким визначити перелік заходів, що характеризують виконання цієї Програми.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 190/9247 від 18.04.2013; в редакції Рішення Київміськради N 191/9248 від 18.04.2013)

7. Встановити, що:

7.1. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в додатках до цього рішення, та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - БТІ), остаточною вважається адреса, зазначена БТІ.

7.2. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, договорі оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ (до 20 кв.м), у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.

7.3. Продаж за конкурсом застосовується Органом приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності.

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.3 згідно з Рішенням Київської міської ради N 40/6256 від 22.09.2011)

8. Делегувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву, районним: у м. Києві державним адміністраціям повноваження щодо приватизації об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, перелік яких визначається Органом приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності.

(пункт 8 у редакції Рішення Київської міської ради N 40/6256 від 22.09.2011)

9. Вважати, що Програма приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки діє до затвердження чергової програми приватизації.

10. Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки, затверджену рішенням Київради від 08.02.2007 N 62/723, вважати такою, що втратила чинність.

(рішення доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Київської міської ради N 753/6989 від 01.12.2011, у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 11)

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л.Черновецький

Затверджено
Рішення
Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487

Програма
приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва
на 2011 - 2012 роки

Розділ I. Загальна частина

1. Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма) визначає мету, основні пріоритети, умови приватизації та відчуження майна, що належить територіальній громаді м. Києва, в 2011 - 2012 роках.

2. Основною метою приватизації в 2011 - 2012 роках є:

- активізація приватизації та збільшення надходження коштів від продажу комунальної власності;

- оптимізація структури комунальної власності;

- сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб територіальної громади.

3. До пріоритетів приватизації в 2011 - 2012 роках належать:

- продаж високоліквідних об'єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;

- збільшення обсягу надходження до бюджету м. Києва коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об'єктів приватизації;

- продаж окремо визначених об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, дрібних та малоліквідних пакетів акцій;

- продаж збиткових та малоприбуткових підприємств під зобов'язання покупця щодо проведення фінансового оздоровлення таких об'єктів приватизації;

- залучення до приватизації покупців, які зацікавлені у довгостроковому розвитку підприємств;

- збільшення привабливості приватизації, створення позитивного іміджу приватизації в суспільстві.

4. Виходячи з пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються завдання по забезпеченню надходжень коштів від приватизації комунального майна під час затвердження бюджету м. Києва на відповідний рік.

Розділ II. Підготовка до приватизації
комунального майна

5. Орган приватизації в межах своєї компетенції:

- за результатами аналізу ходу приватизації подає пропозиції щодо коригування стратегії реформування власності, а також вносить на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо уточнення переліків об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, які підлягають приватизації;

- за результатами формування переліку об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Програми, та завдань по забезпеченню надходжень коштів від приватизації комунального майна до бюджету міста визначає в межах Програми обсяги, структуру та послідовність приватизації комунального майна;

- відповідно до затверджених переліків здійснює продаж об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, в тому числі пакетів акцій акціонерних товариств, які підлягають приватизації;

- управляє належними територіальній громаді міста Києва корпоративними правами та майном, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації, з метою реалізації стратегії приватизації відповідно до цієї Програми;

- здійснює інші повноваження для реалізації цієї Програми.

Розділ III. Класифікація об'єктів приватизації та
порядок застосування способів приватизації

6. Об'єкти приватизації класифікуються за групами.

Група А

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, комунальних господарських об'єднань та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі ті, що здані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів акціонерних товариств (далі - АТ) окремо від земельних ділянок, а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах;

- окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди разом або окремо від земельних ділянок, нежилі приміщення);

- майно комунальних підприємств, ліквідованих за рішенням господарського суду, та майно комунальних підприємств, що ліквідуються за рішенням власника;

- майно комунальних підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси;

- комунальне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств.

Група В

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для формування статутних фондів АТ окремо від земельних ділянок;

- акції АТ, утворених у процесі приватизації (крім об'єктів групи Г).

Група Г

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, акції АТ, утворених в процесі приватизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг) або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Група Д

- об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.

Група Е

- акції (частки, паї), що належать територіальній громаді м. Києва у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), інших підприємств, заснованих на змішаній формі власності.

Група Ж

- незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів і будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах).

Об'єкти права комунальної власності, які згідно з попередніми Програмами приватизації належали до об'єктів приватизації групи Ж та не відповідають ознакам зазначеної групи, визначеним цією Програмою, відносяться до об'єктів приватизації груп А та В.

7. Приватизація комунального майна здійснюється за способами, визначеними Законом України "Про приватизацію державного майна", з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", іншими законами та цією Програмою.

Приватизація об'єктів групи А

8. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою. Підготовка об'єкта до приватизації починається з моменту реєстрації Органом приватизації відповідної заяви на приватизацію і здійснюється в строки, встановлені чинним законодавством з питань приватизації. При цьому строки розгляду звернень покупця або Органу приватизації в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах не враховуються у загальний строк підготовки об'єкта до приватизації. Початком приватизації об'єкта групи А є дата прийняття відповідного рішення Органом приватизації.

9. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, якщо будівля (споруда, приміщення) не включена до переліку заборонених до приватизації.

10. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду не менш ніж на 10 років.

11. Орендар нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), за яким воно було передано в оренду, визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для цілей оренди майна. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.

(абзац перший пункту 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київської міської ради N 65/8349 від 20.09.2012)

Здійснення поліпшення орендованого майна має бути підтверджено в порядку, встановленому Органом приватизації. Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому разі здійснюється із застосуванням незалежної оцінки.

Приватизація шляхом викупу орендарем можлива за умови відсутності у орендаря заборгованості по орендній платі та у разі належного виконання орендарем умов договору оренди.

У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого майна та компенсації орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря, така вартість визначається відповідно до Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року N 377 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за N 343/8942. В інших випадках вартість невід'ємних поліпшень компенсації не підлягає.

Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, після припинення (розірвання) договору оренди компенсації не підлягає.

12. У разі, якщо Орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар протягом 15 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, то Орган приватизації може внести в установленому порядку пропозиції до Київської міської ради щодо зміни способу приватизації зазначеного майна на спосіб, що передбачає продаж на конкурентних засадах (на аукціоні або конкурсі). Такі ж права має Орган приватизації у разі, якщо орендар погодився на викуп орендованого майна, але протягом року з дати надання відповідної згоди Органу приватизації не надав у порядку, встановленому Органом приватизації, заяву на приватизацію орендованого майна. При цьому, у разі придбання вказаного об'єкта іншим покупцем на аукціоні (конкурсі), договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

У разі, якщо до Органу приватизації звернувся орендар об'єкта, що підлягає приватизації конкурентним способом, та довів своє право на придбання такого об'єкта шляхом викупу (в тому числі підтвердивши в установленому порядку здійснення поліпшень орендованого майна, передбачених цією Програмою), Орган приватизації, якщо відповідний об'єкт ще не пропонувався до продажу, має право внести в установленому порядку пропозиції до Київської міської ради щодо зміни конкурентного способу приватизації зазначеного майна на викуп.

13. У разі приватизації об'єкта групи А - цілісного майнового комплексу комунального підприємства ліквідацію чи реорганізацію приватизованого комунального підприємства здійснює новий власник.

Приватизація об'єктів груп В і Г

14. Приватизація об'єктів, віднесених цією Програмою до груп В і Г, здійснюється шляхом продажу цілісних майнових комплексів або акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Пільговий продаж акцій здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації.

15. Продаж контрольних пакетів акцій (часток), цілісних майнових комплексів збиткових підприємств, що потребують фінансового оздоровлення, може здійснюватися Органом приватизації за умови прийняття покупцем зобов'язань, спрямованих на відновлення платоспроможності та подальшої прибуткової діяльності підприємства згідно з укладеним договором купівлі-продажу.

В цьому випадку на конкурс з продажу контрольних пакетів акцій, цілісних майнових комплексів учасником подається концепція розвитку підприємства, в якій має бути передбачений механізм забезпечення досягнення економічних, фінансових, соціальних та екологічних показників діяльності підприємства, що приватизується, які передбачені умовами конкурсу. Концепція розвитку підприємства, подана учасником конкурсу, з яким укладається договір купівлі-продажу, стає невід'ємною частиною цього договору.

16. У разі придбання професійними учасниками ринку цінних паперів, в тому числі фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного фонду АТ, обов'язковою умовою участі у продажу є надання потенційним покупцем Органу приватизації інформації, визначеної законодавством, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.

17. Акції АТ групи В, які залишилися нереалізованими при пільговому продажу відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", включаються до єдиного пакета, що продається на фондових біржах або за конкурсом.

18. Конкурси з продажу пакетів акцій АТ, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі, коли конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс, або пропонуватися для продажу на фондових біржах.

19. Акції, які залишилися непроданими, відповідно до пункту 18 цієї Програми можуть пропонуватися для продажу єдиним пакетом за кошти на фондових біржах.

20. У комунальній власності можуть закріплюватися частки (паї) та пакети акцій підприємств груп В, Г. При цьому розмір пакета акцій, що закріплюється у комунальній власності, повинен становити, як правило, не менше 50 відсотків статутного фонду АТ плюс одна акція.

21. Конкурси з продажу пакетів акцій АТ групи Г можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі, коли конкурс не відбувся, акції, які залишились непроданими, можуть виставлятися на повторний конкурс, або пропонуватися для продажу на фондових біржах.

22. У разі, коли контрольний пакет акцій АТ, що належить до групи Г, продано, інші акції пропонуються для продажу на фондових біржах.

23. У разі, коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій АТ не відбувся двічі підряд, акції, які залишилися непроданими, можуть приєднуватися до пакета, що пропонується для продажу на фондових біржах.

Приватизація об'єктів групи Д

24. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

Приватизація об'єктів групи Е

25. Продаж об'єктів групи Е (акцій, часток, паїв) проводиться за процедурою, встановленою для об'єктів групи В, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень статутів відповідних господарських товариств.

Приватизація об'єктів групи Ж

26. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється шляхом продажу їх цілісних майнових комплексів та переважно із збереженням профілю.

Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю за погодженням з галузевими комісіями Київради та галузевими структурними підрозділами виконавчого органу Київради (Київської міської держадміністрації).

(Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 190/9247 від 18.04.2013)

27. Приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Антимонопольного комітету України.

28. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл територіального органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління акцій (часток, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (надалі - дозвіл на концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію визначається законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, аукціонів тощо) подають територіальному органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію не пізніше як за вісім днів до дня завершення приймання конкурсної документації.

Надання дозволу на концентрацію здійснюється відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

29. Об'єкти приватизації, види діяльності яких становлять підвищену екологічну небезпеку, або пов'язані з використанням надр, а також пакети акцій АТ, створених на базі цих об'єктів, які забезпечують покупцю контроль над ними, підлягають продажу виключно за конкурсом у порядку, передбаченому пунктами 21 - 23 цієї Програми. При цьому обов'язково встановлюються конкурсні умови щодо подальшої діяльності приватизованих підприємств відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання надр.

30. Приватизація цілісних майнових комплексів комунальних господарських об'єднань здійснюється способами, визначеними законодавством, залежно від того, до якої групи згідно з цією Програмою віднесено такі об'єкти приватизації.

Приватизації належних до комунальної власності часток у майні господарських об'єднань, заснованих підприємствами різних форм власності, може передувати передприватизаційна підготовка або реструктуризація відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

31. Приватизація холдингових компаній здійснюється способами, визначеними законодавством з питань приватизації, залежно від того, до якої групи віднесено такі об'єкти приватизації з урахуванням норм Закону України "Про холдингові компанії України".

32. Якщо об'єкт приватизації залишився не приватизованим через відсутність заяв від потенційних покупців при застосуванні способів приватизації відповідно до законів з питань приватизації, Орган приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності приймає рішення про реструктуризацію зазначеного об'єкта відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

33. До особи, яка набула право власності на будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти.

Розділ IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

34. Кошти, одержані від приватизації комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (за подання заяви на приватизацію, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету м. Києва.

35. Фінансування видатків на забезпечення процесу приватизації передбачається в бюджеті міста Києва на поточний рік.

36. Зазначені кошти використовуються Органом приватизації відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків за напрямками:

- забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції;

- оплата послуг, пов'язаних з проведенням конкурсів та спеціалізованих аукціонів за гроші, інших сторонніх осіб та організацій, залучених до робіт, пов'язаних з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, проведенням обов'язкового екологічного аудиту, приватизацією (у тому числі на охорону, збереження та оцінку об'єктів приватизації, повернутих за рішенням судів у комунальну власність, до їх наступного продажу), послуг суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, пов'язаних з оцінкою майна під час приватизації (корпоратизації), юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном;

- провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

- оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспортних засобів, оренду приміщень, в яких розташований Орган приватизації, витрати на формування та забезпечення збереження архівних документів, а також придбання інформаційно-довідкових та передплатних видань; створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій; виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, оплата охорони приміщень, витрат на відрядження, представницьких витрат, транспортних засобів, обладнання та інвентарю) тощо;

- матеріальне заохочення та соціально-побутове забезпечення, навчання та підвищення кваліфікації кадрів Органу приватизації.

37. На час дії цієї Програми встановлюється, що оплата послуг київської міської газети "Хрещатик" та Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, пов'язані з приватизацією відповідних об'єктів, здійснюється Органом приватизації з відстрочкою платежу протягом 30-ти календарних днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу.

Розділ V. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

38. З метою сприяння процесу приватизації, формування позитивного іміджу міста Києва та надходження коштів до бюджету м. Києва протягом строку дії цієї Програми у межах коштів від приватизації, виділених на зазначені цілі, Орган приватизації реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом опублікування у засобах масової інформації відповідних матеріалів з метою інформування громадян та потенційних інвесторів щодо ходу приватизації відповідно до цієї Програми, законодавства про приватизацію та про інформацію.

39. Орган приватизації публікує інформацію про приватизацію об'єктів, що приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", в газеті Київської міської ради "Хрещатик" у строки та в порядку, що визначені чинним законодавством.

Орган приватизації публікує інформацію про приватизацію пакетів акцій та часток у майні господарських товариств, що належать до комунальної власності, в газеті "Хрещатик у строки та в порядку, що визначені чинним законодавством.

Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством.

(Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 190/9247 від 18.04.2013)

Розділ VI. Організаційне забезпечення виконання Програми

40. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), Орган приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності організовують роботу по виконанню Програми приватизації шляхом формування проектів переліків об'єктів, що підлягають приватизації, проектів відповідних рішень щодо внесення змін у ці переліки, участі в роботі комісій з приватизації об'єктів, участі в роботі конкурсних комісій з продажу об'єктів приватизації, продажу об'єктів, аналізу ходу приватизації та її впливу на соціально-економічний розвиток міста тощо.

41. З метою реалізації завдань цієї Програми Органу приватизації надаються повноваження щодо розробки та затвердження відповідних нормативних актів, спрямованих на виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки.

Розділ VII. Контроль за виконанням Програми

42. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Київська міська рада, Київський міський голова, постійна комісія Київради з питань власності.

43. Відповідальність за виконання завдань Програми покладається на Орган приватизації.

Заступник міського голови - секретар Київради
О.Довгий

Додаток 1
до рішення
Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

Перелік
об'єктів групи А, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади
міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Площа,
кв.м 
Примітки 
Група А, викуп 
Нежилі приміщення
Громадська організація "Інститут Євро-Атлантичного співробітництва" 
м. Київ,
вул. Володимирська, 42,
літ. "А, А'" 
118,1   
Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Замега Павло Миколайович 
м. Київ,
вул. Р. Окіпної, 3,
літ. "А" 
31,7   
Нежилий будинок
Приватне акціонерне товариство "Інститут краси" 
м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 9,
літ. "А" 
1028,9   
Нежилі приміщення
ЗАТ "Ганза" 
м. Київ,
просп. Г. Гонгадзе, 20,
літ. "В'" 
240,0   
Нежилі приміщення
ЗАТ "Київрічсервіс" 
м. Київ,
вул. Фрунзе, 121-а,
літ. "А" 
192,3   
Нежилі приміщення
ТОВ "Підприємство "Торгсистема" 
м. Київ,
бульв. Л. Українки/Командарма Каменєва, 27/2,
літ. "А" 
442,3   
Нежилі приміщення
Кооператив "Довєріє" 
м. Київ,
вул. Пушкінська, 32,
літ. "А, А'" 
169,2   
Нежилі приміщення
Науково-виробнича фірма "Континент" 
м. Київ,
просп. Свободи, 26,
літ. "А" 
365,0   
Нежила споруда
ФОП Рунова І.Ю. 
м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 12,
літ. "А" 
37,60   
10  Нежилі приміщення
ТОВ "А.С.Л." 
м. Київ,
вул. Саксаганського, 60,
літ. "Б" 
108,8   
11  Нежилі приміщення
ТОВ "НВП "Термобудмонтаж" 
м. Київ,
вул. Харківське шосе, 144-в,
літ. "А" 
132,4   
12  Нежилі приміщення
ТОВ "Центральні театральні каси" 
м. Київ,
просп. Перемоги, 21-а,
літ. "А" 
95,0   
13  Позиція втратила чинність       
14  Нежилі приміщення
ФОП Казіна О.Є. 
м. Київ,
вул. Північна, 46,
літ. "А" 
85,4   
15  Нежилі приміщення
ТОВ "Мультіпайп" 
м. Київ,
вул. Вишгородська, 52,
літ. "А" 
38,6   
16  Нежилі приміщення
ФОП Казін Ю.О. 
м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 32-а,
літ. "А1" 
76,9   
17  Нежилі приміщення
ТОВ "Компанія "Форсайт" 
м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 35,
літ. "А" 
52,7   
18  Нежилі приміщення
ФОП Матат В.В. 
м. Київ,
вул. Мінське шосе, 4,
літ. "А" 
155,2   
19  Нежилі приміщення
ФОП Корченюк С.В. 
м. Київ,
вул. Лайоша Гавро, 6,
літ. "А" 
16,3   
20  Нежилий будинок
ФОП Каралоп А.В. 
м. Київ,
вул. Фрунзе, 170-а,
літ. "А" 
20,0   
21  Нежилі приміщення
ФОП Штипуляк А.В. 
м. Київ,
вул. Мукачівська, 5-а,
літ. "А" 
45,5   
22  Нежилі приміщення
ПП "Роял Ісланд" 
м. Київ,
вул. Полярна, 15,
літ. "А" 
51,8   
23  Нежилі приміщення
ЗАТ "Променергоавтоматика" 
м. Київ,
вул. Майорова Михайла, 1,
літ. "А" 
100,8   
24  Нежилі приміщення
ФОП Бабаян В.Б. 
м. Київ,
вул. Прирічна, 17-е,
літ. "А" 
25,3   
25  Нежилі приміщення
ФОП Костюк 
м. Київ,
просп. Оболонський, 16-ж,
літ. "А" 
33,0   
26  Нежилі приміщення
ТОВ "Спеціалізована аптека "Ендокринологія" 
м. Київ,
вул. Автозаводська, 87-а,
літ. "А" 
145,6   
27  Нежилі приміщення
ТОВ "Юнікомп-офіс" 
м. Київ,
вул. Білокур Катерини, 10/15,
літ. "А" 
1, 2 - 1-й пов.
140,3 - підвал 
 
28  Нежилий будинок
Благодійна організація "Печерський фонд регіонального розвитку" 
м. Київ, вул. Аїстова, 3,
літ. "Б" 
63,7   
29  Нежилі приміщення
ТОВ "Хубер" 
м. Київ,
вул. Пушкінська, 39,
літ. "А" 
62,8   
30  Нежилі приміщення
ЗАТ "Бінго - Інтертеймент" 
м. Київ,
просп. Перемоги, 112 
3621,57   
31  Нежилі приміщення
СПД Вязовський І.В. 
м. Київ,
просп. Г. Гонгадзе, 5,
літ. "А" 
78,2   
32  Машиномісце N 42
Ядловський В.О. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
15,80   
33  Машиномісце N 37
Терещенко А.О. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
16,00   
34  Машиномісце N 39
Маркова Т.О. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
16,10   
35  Машиномісце N 4
Ківалов С.В. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
20,62   
36  Машиномісце N 19
Ківалова Н.М. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
21,13   
37  Машиномісце N 41
Колесниченко Т.Б. 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
28,17   
38  Нежитлове приміщення
ТОВ "Юридична компанія "Стайлінг" 
м. Київ,
вул. Вишгородська, 16 
237,7   
39  Нежилі приміщення
ТОВ "Про-Лайн Груп" 
м. Київ,
вул. Виборзька, 22 
71,0   
40  Нежилі приміщення
ПП "Вантекс" 
м. Київ,
вул. Єреванська, 29,
літ. "А" 
84,60   
41  Нежилі приміщення
Олехова Ю.П. 
м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 27,
літ. "А" 
118,40   
42  Нежиле приміщення
СПД Сейед Заде Сабунчі Сейед Ахмад 
м. Київ,
вул. М. Донця, 25/89 
187,3   
43  Нежиле приміщення
ФОП Івашин Д.В. 
м. Київ,
вул. Антонова, 15-а 
65,3   
44  Нежиле приміщення
ФОП Івашин Д.В. 
м. Київ,
вул. Антонова, 15-а 
68,5   
45  Нежилі приміщення
ТОВ "ЛЕГА" 
м. Київ,
вул. Кавказська, 9 
88,9   
46  Нежилі приміщення
ТОВ "Хайфа" 
м. Київ,
вул. Сагайдачного, 8/10,
літ. "А" 
68,4   
47  Нежилі приміщення
ТОВ "Галерея Боттега" 
м. Київ,
вул. Михайлівська, 22,
літ. "В" 
101,2   
48  Нежиле приміщення
ДП "Енеїда" 
м. Київ,
вул. Хрещатик, 44,
літ. "А'" 
52,0   
49  Нежиле приміщення
ТОВ "А.К.В." 
м. Київ,
вул. Мартиросяна, 8 
183,9   
50  Нежилі приміщення
ФОП Родін В.В. 
м. Київ,
вул. Басейна, 21,
літ. "Б" 
12,4   
51  Нежилі приміщення
ФОП Дзюба Марина Володимирівна 
м. Київ,
вул. Потєхіна, 3-а,
літ. "А" 
46,7   
52  Нежилі приміщення
ТОВ "Явір-М" 
м. Київ,
вул. Курчатова, 23 
445,0   
53  Нежилі приміщення
Міжнародна громадська організація "Міжнародний творчий центр Яна Табачника" 
м. Київ,
вул. Борисоглібська, 8/13,
літ. "А" 
166,4   
54  Нежилі приміщення
ТОВ "Лекс Центр" 
м. Київ,
вул. Хрещатик, 44,
літ. "А" 
100,0   
55  Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Форум-2000" 
м. Київ,
вул. Маршала Гречка, 14,
літ. "А" 
291,8   
56  Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Лещінер Світлана Матвіївна 
м. Київ,
вул. Празька, 12 
20,7   
57  Нежилі приміщення
Громадська організація "Інститут "Міжнародний інститут експертиз та досліджень проблем безпеки" 
м. Київ,
вул. Гоголівська, 39,
літ. "А" 
659,0   
58  Нежиле приміщення
ТОВ "Ларі" 
м. Київ,
вул. Саксаганського, 44,
літ. "Е" 
21,3   
59  Нежилі приміщення
Повне товариство "Київський міський ломбард "Меленчук і партнери" 
м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9,
літ. "Б" 
66,9   
60  Нежилі приміщення
ТОВ "ОНІС.А." 
м. Київ,
вул. Л. Гавро, 20,
літ. "А" 
510,3   
61  Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Ісаєв Рашид Султан Огли 
м. Київ,
вул. Полярна, 8-а,
літ. "А" 
131,7   
62  Нежила будівля
ТОВ "АВІ" 
м. Київ,
просп. Комарова, 38-б,
літ. "А" 
568,60   
63  Нежилі приміщення
ПП "Альта.Ком" 
м. Київ,
вул. Монтажників, 103 
92,0   
64  Нежилі приміщення
ПП "Альта.Ком" 
м. Київ,
вул. Донецька, 24 
87,6   
65  Нежилі приміщення
СПД Голуб О.П. 
м. Київ,
вул. Тростянецька, 12 
127,2   
66  Нежилі приміщення
ТОВ "Новітні Українські Технології" 
м. Київ,
вул. Пулюя Івана, 5,
літ. "А" 
9,0   
67  Нежилі приміщення
ТОВ "ТС Фешенейшен" 
м. Київ,
вул. Пулюя Івана, 5,
літ. "А" 
434,7   
68  Нежилі приміщення
ТОВ "Київфарм" 
м. Київ,
просп. Свободи, 2,
літ. "А" 
344,9   
69  Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка" 
м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1,
літ. "З" 
373,50   
70  Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка" 
м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1,
літ. "У" 
261,30   
71  Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка" 
м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1,
літ. "Х" 
68,50   
72  Позицію виключено       
73  Нежилі приміщення
ТОВ "ПРО-ФЕССІОНАЛЪ" 
м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 36-в 
108,20   
74  Нежилі приміщення
ТОВ "ПРО-ФЕССІОНАЛЪ" 
м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 36-в 
85,60   
75  Нежилі приміщення
ПП "Стріт Геймз" 
м. Київ,
вул. Святошинська, 4,
літ. "Б" 
816,00   
76  Нежилі приміщення
ФОП Мінько В.В. 
м. Київ,
вул. Вишгородська, 51/1,
літ. "А" 
266,6   
77  Позиція втратила чинність       
78  Позиція втратила чинність       
79  Нежилий будинок
ТОВ "Редакція щомісячного інформаційного і науково-популярного ілюстрованого українського автомобільного журналу "Сигнал" 
м. Київ,
вул. Артема, 22,
літ. "А" 
285,0   
80  Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека Ліза" 
м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 16,
літ. "А" 
124,2   
81  Нежилі приміщення
ТОВ "НД ДАТЕКС" 
м. Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 3/5 
592,0   
82  Нежилі приміщення
ГО "Солом'янка Народна" 
м. Київ,
вул. Гетьмана, 38 
26,0   
83  Нежилі приміщення
ФОП Воронецький В.М. 
м. Київ,
просп. Відрадний, 16/50 
63,2   
84  Нежилі приміщення
ПП "Влада" 
м. Київ,
вул. Василя Порика, 13,
літ. "Г" 
79,3   
85  Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека N 83" 
м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 46/1 
171,3   
86  Нежилі приміщення
ТОВ "Геопрогрес" 
м. Київ,
вул. Червоноармійська, 17,
літ. "А" 
24,6   
87  Нежилий будинок
Громадська організація "Правозахисна спілка "Біобезпека" 
м. Київ,
вул. Чапаєва, 9,
літ. "Б" 
180,9   
88  Нежилі приміщення
ТОВ "МКС - тур" 
м. Київ,
вул. Привокзальна, 12,
літ. "А" 
226,5   
89  Позицію виключено       
90  Позицію виключено       
91  Нежилі приміщення
ФОП Ковальчук В.І. 
м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5,
літ. "А 
19,8   
92  Нежилі приміщення
Благодійна організація "Кадет" 
м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5,
літ. "А" 
186,0   
93  Нежилий будинок
ТОВ "К - 2" 
м. Київ,
вул. Лаврська, 22,
літ. "А" 
724,0   
94  Нежилі приміщення
ПП "Оксана і Тетяна" 
м. Київ,
вул. Чистяківська, 28 
49,9   
95  Нежилі приміщення
ФОП Протчева Т.І. 
м. Київ,
вул. Курчатова, 23-а,
літ. "А" 
21,4   
96  Нежилий будинок
ПП "Поляна" 
м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 87,
літ. "1Г" 
373,6   
97  Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Тайм-Трейд" 
м. Київ,
вул. Заньковецької, 5/2,
літ. "А" 
72,8   
98  Нежилі приміщення
ТОВ "Явір-М" 
м. Київ,
вул. Курчатова, 23 
829,5   
99  Позицію виключено       
100  Нежилі приміщення
ТОВ "Центр дозвілля "РА" 
м. Київ,
вул. Межигірська, 2,
літ. "А" 
706,1   
101  Нежилі приміщення
ТОВ "Юніор Спорт" 
м. Київ,
вул. Володимирська, 57,
літ. "Б" 
90,9   
102  Нежилі приміщення
ФОП Руденко Г.О. 
м. Київ,
вул. Артема, 55,
літ. "А" 
17,3   
103  Нежилий будинок
ТОВ "Смачного" 
м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 29-а,
літ. "А" 
913,0   
104  Нежилий будинок
ТОВ "Марийський двір" 
м. Київ,
вул. Грушевського, 3,
літ. "Ф" 
239,75   
105  Нежилі приміщення
ТОВ "Анела" 
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 19 
71,6   
106  Нежилі приміщення
ТОВ "Вассер трейд груп" 
м. Київ,
вул. Саксаганського, 69 
107,4   
107  Нежилі приміщення
Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000" 
м. Київ,
вул. Покровська, 9-ж 
20,6   
108  Нежилі приміщення
ТОВ "Меркурій" 
м. Київ,
вул. Туполєва, 16,
літ "А" 
173,9   
109  Нежилі приміщення
ТОВ "Колумб" 
м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 27,
літ. "А" 
20,0   
110  Нежилі приміщення
(павільйон N 3)
ФОП Пономаренко І.Д. 
м. Київ,
пл. Льва Толстого (підземний пішохідний перехід),
літ. "Б" 
108,9   
111  Нежилі приміщення
ТОВ "Бізнес Центр Фармація" 
м. Київ,
вул. Красікова, 6,
літ. "А" 
57,0   
112  Нежиле приміщення
ТОВ "Ніно" 
м. Київ,
вул. Льва Толстого, 5,
літ. "Б" 
18,2   
113  Нежилі приміщення
Приватна фірма "Петро Великий" 
м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 120, корпус 3 
39,0   
114  Нежилі приміщення
Приватна стоматологічна фірма "Дента" 
м. Київ,
вул. Азербайджанська, 6,
літ. "А" 
74,0   
115  Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Хачатурян А.А. 
м. Київ,
вул. Костянтинівська, 4,
літ. "А" 
15,0   
116  Нежилі приміщення
ТОВ "Амаркорд - Алекс" 
м. Київ,
вул. Червоноармійська, 44,
літ. "А" 
7,2   
117  Нежилі приміщення
ПП "Радич" 
м. Київ,
вул. Костянтинівська, 16,
літ. "А" 
81,7   
118  Нежилі приміщення
ТОВ "ГрадоСервіс Плюс" 
м. Київ,
вул. Пушкінська, 32,
літ. "А, А'" 
38,1   
119  Нежилий будинок
Громадська організація "Нецке" 
м. Київ,
бульв. Шевченка Тараса, 23,
літ. "А" 
1434,10   
120  Нежилі приміщення
ТОВ "Інстал - Сервіс" 
м. Київ,
просп. Перемоги, 75/2,
літ. "А" 
51,00   
121  Нежилі приміщення
Приватний нотаріус Щербина Л.І. 
м. Київ,
вул. Фрунзе, 121/2,
літ. "А" 
29,20   
122  Нежилі приміщення
ТОВ "Ост-Фарм" 
м. Київ,
вул. Руставелі Шота, 17,
літ. "А" 
46,7   
123  Нежилі приміщення
ТОВ "Ост-Фарм" 
м. Київ,
вул. Руставелі Шота, 15,
літ. "А" 
27,6   
124  Нежилі приміщення
ТОВ "Базис" 
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 3,
літ. "А" 
76,6   
125  Нежилі приміщення
(павільйон N 2)
ТОВ "СЕРВІС ПРОМ КИЇВ" 
м. Київ,
пл. Льва Толстого (підземний пішохідний перехід),
літ. "В" 
106,40   
126  Машиномісце N 7
М.Ф. Колпаков 
м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
20,6   
127  Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ватмір-1" 
м. Київ,
просп. Правди, 92,
літ. "А" 
28,30   
128  Нежилі приміщення
ТОВ "Лідія-Мода" 
м. Київ,
вул. Коцюбинського Михайла, 9,
літ. "А" 
168,0   
129  Нежилі приміщення
ФОП Антонович М. М. 
м. Київ,
вул. Фрунзе, 170,
літ. "А" 
36,0   
130  Нежилі приміщення
ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" 
м. Київ,
вул. Довженка, 7 
1692,0   
131  Нежилі приміщення
ПП "Успіх-В" 
м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 11/15,
літ. "А" 
43,10   
132  Нежилий будинок
ТОВ фірма "Фавор" 
м. Київ,
вул. Тулузи, 5,
літ. "Б" 
1140,8   
133  Нежилі приміщення
ТОВ "Кафе "Чебуречна" 
м. Київ,
просп. Броварський, 2-в,
літ. "А" 
582,5   
134  Нежилі приміщення
ФОП Денисенко М.О. 
м. Київ,
вул. Саксаганського, 99,
літ. "А" 
109,0   
135  Нежилі приміщення
ФОП Пономаренко І.Д. 
м. Київ,
вул. Червоноармійська, 102 
60,5   
136  Машиномісце N 22, Сущенко А.С.  м. Київ,
вул. Московська, 46/2,
літ. "А" 
15,9   
137  Нежилі приміщення
ТОВ "Весна" 
м. Київ,
вул. Фрунзе, 6,
літ. "А" 
147,6   
138  Нежилі приміщення ТОВ "Центральні театральні каси"  м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А"  13,9   
139  Нежилі приміщення ПП "Витач"  м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 26-а  132,0   
140  Нежилі приміщення Український фонд міжнародного молодіжного співробітництва "Лідер"  м. Київ, вул. Червоноармійська, 44, літ. "А"  39,6   
141  Нежилі приміщення ТОВ "Радість плюс"  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-г, літ. "А"  228,9   
142  Нежилі приміщення ФОП Загривенко В. В.  м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А"  4,8   
143  Нежилі приміщення ФОП Сеннікова О.І.  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 11-б, літ. "П"  22,1   
144  Нежилі приміщення
Коритко Л. І. 
м. Київ, вул. Гончара Олеся, 60, літ. "В"  59,6   
145  Нежилі приміщення ГО "Турбота і милосердя"  м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А"  98,4   
146  Нежилі приміщення
ТОВ "МТВ" 
м. Київ, вул. Мечникова, 11  16,1   
147  Нежилі приміщення ТОВ "Галеас"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 106/2, літ. "А"  49,4   
148  Нежилі приміщення ПП "Агентство "Інтервест"  м. Київ, вул. Артема, 79  35,8   
149  Нежилі приміщення ТОВ "Свіжі овочі та фрукти"  м. Київ, пров. Кутузова, 3, літ."А"  29,5   
150  Нежилі будівлі Компанія "Хенсфорд Імпекс ЛЛП"  м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10:     
- літ. "А"  897,1   
- літ. "Б"  101,1   
- літ. "В"  9,9   
- літ. "Г"  9,1   
- літ. "Д"  29,5   
151  Нежилі приміщення ЗАТ "НВКП "Літа"  м. Київ, пров. Виноградний, 1/11, літ. "А"  77,3   
152  Нежиле приміщення ФОП Сова С. Г.  м. Київ, вул. Костянтинівська, 32, літ. "А"  61,9   
153  Нежила будівля ТОВ "Рондо"  м. Київ, вул. Сирецька, 25, літ. "Є"  162,2   
154  Нежила будівля ФОП Адаменко О. С.  м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 9-к, літ. "А"  21,4   
155  Нежилі приміщення ПП "Мандрівник-клуб"  м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15, літ."А"  157,0   

Перелік об'єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва,
які підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціонах, за конкурсом

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Площа,
кв.м 
Примітки 
Група А, аукціон 
Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ентузіастів, 1/2,
літ. "А'" 
1256,20   
Нежиле приміщення  м. Київ,
вул. Ломоносова, 73,
літ. "А" 
646,7   
Рядок виключено       
Нежиле приміщення  м. Київ,
вул. Ломоносова, 73,
літ. "А" 
559,8   
Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ломоносова, 73,
літ. "Б" 
174,7   
Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Червонофлотська, 24,
літ. "А" 
1471,9   
Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Мурашка Миколи, 4/2,
літ. "А"' 
322,3   
Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Мілютенка, 34,
літ. "А" 
119,4   
Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Маяковського, 47,
літ. "А" 
107,9   
10  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гоголівська, 39,
літ. "А" 
31,38   
11  Позицію виключено       
12  Позицію виключено       
13  Позицію виключено       
14  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Приозерна, 2,
літ. "А" 
142,8   
15  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Тургенєвська, 32,
літ. "Б" 
163,90   
16  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Юрківська, 42-б,
літ. "А" 
23,0   
17  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ентузіастів, 17-б 
52,6   
18  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Березняківська, 28 
136,8   
19  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Героїв Космосу, 17,
літ. "А" 
152,6   
20  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Булгакова, 13,
літ. "А" 
848,8   
21  Позицію виключено       
22  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Л. Курбаса, 19,
літ. "А" 
116,8   
23  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 53,
літ. "А" 
112,6   
24  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Лісовий, 25,
літ. "А" 
418,4   
25  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Маяковського, 47,
літ. "А" 
300,0   
26  Позицію виключено       
27  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78,
літ. "А" 
912,0   
28  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гната Юри, 13,
літ. "А" 
504,0   
29  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 21-а,
літ. "А" 
352,7   
30  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1,
літ. "А" 
618,5   
31  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка, 9,
літ. "А" 
143,8   
32  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Лісовий, 39,
літ. "А" 
151,10   
33  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Маяковського, 47,
літ. "А" 
185,0   
34  Позицію виключено       
35  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 104-б,
літ. "А" 
142,6   
36  Позицію виключено       
37  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5,
літ. "А" 
15,7   
38  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5,
літ. "А" 
97,1   
39  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Булгакова, 13,
літ. "А" 
119,4   
40  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Котовського, 33-а,
літ. "А" 
271,01   
41  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Булгакова, 13,
літ. "А" 
267,2   
42  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Маяковського, 47,
літ. "А" 
141,2   
43  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 53,
літ. "А" 
176,6   
44  Нежилі будівлі  м. Київ,
вул. Паркова дорога, 3 - 5 - 7,
літ. "В", "Д" 
237,4   
45  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Паньківська, 10,
літ. "Б" 
378,60   
46  Нежила будівля  м. Київ,
вул. Десятинна, 13,
літ. "Б" 
73,6   
47  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Новопирогівська, 62-а,
літ. "П" 
635,2   
48  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Мельникова, 28,
літ. "А" 
406,9   
49  Позицію виключено       
50  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Л. Толстого, 6,
літ. "А" 
76,20   
51  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Спаська, 39-а 
34,4   
52  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Л. Руденко, 11,
літ. "А" 
217,0   
53  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 60,
літ. "В" 
87,6   
54  Позицію виключено       
55  Позицію виключено       
56  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 25-а,
літ. "А" 
386,4   
57  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9,
літ. "Б" 
248,5   
58  Позиція втратила чинність       
59  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Пирогова, 10,
літ. "В" 
згідно з даними БТІ   
60  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Вишгородська, 69,
літ. "З" 
78,4   
61  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Л. Гавро, 17 
згідна з даними БТІ   
62  Позицію виключено       
63  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Кибальчича, 19 
згідно з даними БТІ   
64  Нежилий будинок  м. Київ,
просп. Лісовий, 23-а,
літ. "А" 
755,0   
65  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Матеюка, 13-а,
літ. "А" 
922,8   
66  Позицію виключено       
67  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. М. Коцюбинського, 12,
літ. "А" 
4024,1   
68  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Фрунзе, 132,
літ. "А" 
33,7   
69  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 33,
літ. "А" 
46,8   
70  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Серафимовича, 15-а 
571,2   
71  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Закревського Миколи, 47,
літ. "А" 
339,9   
 
72  Нежилий будинок  м. Київ,
пров. Квітучий, 3,
літ. "А" 
372,0   
73  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Урицького, 40,
літ. "А" 
61,8   
74  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Березняківська, 4-а,
літ. "А" 
557,7   
75  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 46, к. 2 
згідно з даними БТІ   
76  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 7, к. 2 
240,4   
77  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 7, к. 1 
609,3   
78  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Довнар Запольського, 5 
764,2   
79  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Арсенальна, 1,
літ. "А" 
70,5   
80  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 40/85,
літ. "А, А'" 
145,2   
81  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Харківське шосе, 7 
229,6   
82  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Заньковецької, 5/2,
літ. "А" 
87,7   
83  Позицію виключено       
84  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 123,
літ. "А" 
96,4   
85  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Шовковична, 3,
літ. "А" 
107,6   
86  Нежилий будинок
КПП для автомобілів нових модифікацій разом з комунікаціями: лінії водопідігріву, огорожа території, водопровідні мережі, електромережі, теплові мережі, каналізаційні мережі 
м. Київ,
вул. Полярна, 20,
літ. "Р" 
2074,6   
87  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ревуцького, 5-а,
літ. "А" 
145,2   
88  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гарматна, 31,
літ. "А" 
73,5   
89  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Бориспільська, 15 
20208,8   
90  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Дмитрівська, 23,
літ. "А" 
140,8   
91  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кибальчича, 11-в,
літ. "А" 
108,0   
92  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кибальчича, 11-в,
літ. "А" 
187,4   
93  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Ентузіастів, 7 
245,6   
94  Нежилий будинок  м. Київ,
просп. Перемоги, 130/1,
літ. "А" 
377,0   
95  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 25-а,
літ. "А" 
790,80   
96  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Борисоглібська, 5,
літ. "В" 
92,5   
97  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Патріса Лумумби, 9 
1300,0   
98  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Платона Майбороди, 25,
літ. "Б" 
588,20   
99  Нежилий будинок  м. Київ,
Набережне шосе, 2,
літ. "А" 
3188,2   
100  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Червонозоряний, 4-ж,
літ. "А" 
327,9   
101  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Юнкерова, 71 
759,00   
102  Нежилі будинки  м. Київ,
вул. Братська, 1/9,
літ. "Б" 
145,4   
м. Київ,
вул. Братська, 1/9,
літ. "В" 
183,4 
103  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Мазепи Івана, 6,
літ. "А; АІ" 
2123,2   
104  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Верховної Ради, 17,
літ. "А" 
258,0   
105  Позицію виключено       
106  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Шевченка Тараса, 1,
літ. "А" 
201,7   
107  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 60,
літ. "А" 
855,0   
108  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Перемоги, 30,
літ. "А" 
245,6   
109  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Українки Лесі, 20 
438,0   
110  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Басейна, 13-б 
108,9   
111  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Володимирська, 19 
114,2   
112  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Володимирська, 19-а 
42,3   
113  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Володимирська, 48-а 
69,4   
114  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 9-а 
29,6   
115  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Голосіївська, 8 
60,0   
116  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Сирецька, 29,
літ. "А" 
1210,3   
117  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Городецького Архітектора, 12/2/3,
літ. "А" 
248,6   
118  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Городецького Архітектора, 9 
51,3   
119  Позицію виключено       
120  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гусовського, 4 
121,2   
121  Позицію виключено       
122  Нежилі приміщення
Рампа 
м. Київ,
вул. Закревського Миколи, 9,
літ. "А" 
415,0   
68,1 
123  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Інститутська, 17/5 - 19,
літ. "А" 
35,7   
124  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кловський узвіз, 14-б 
83,2   
125  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Лютеранська, 3 
87,4   
126  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Немировича-Данченка, 1 
307,0   
127  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Озерна, 20-б 
28,6   
128  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Озерна, 30-б 
29,8   
129  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Лумумби Патріса, 10, к. 1 
206,0   
130  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Лумумби Патріса, 7 
179,1   
131  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Поліська, 14 
390,4   
132  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Поліська, 14 
484,48   
133  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Предславинська, 12 
172,3   
134  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Предславинська, 38,
літ. "А" 
77,8   
135  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Предславинська, 49,
літ. "А" 
85,6   
136  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Рейтарська, 18-а 
55,7   
137  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Рибальська, 11 
44,1   
138  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 40/85,
літ. "А", "А'" 
227,2   
139  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 40/85,
літ. "А", "А'" 
77,2   
140  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Салютна, 4-а 
78,3   
141  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 14 
249,6   
142  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Червоноармійська, 82,
літ. "А" 
66,2   
143  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Шовковична, 7-а 
58,2   
144  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Руставелі Шота, 15 
32,2   
145  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Руставелі Шота, 17 
21,9   
146  Нежилі приміщення  м. Київ,
пров. Бишівський, 9 
223,8   
147  Нежилий будинок  м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 39-д 
20,4   
148  Позицію виключено       
149  Позицію виключено       
150  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Боричів тік, 1,
літ. "А" 
552,0   
151  Нежилі будинки:
корпус 2, корпус 3 
м. Київ,
пров. Георгіївський, 9,
літ. "А1" 
94,0   
м. Київ,
пров. Георгіївський, 9,
літ. "В" 
115,3 
152  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Нижній Вал, 49,
літ. "В" 
149,9   
153  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 26 
23,75   
154  Нежиле приміщення
N 48-а
(групи приміщень N 1) 
м. Київ,
вул. Інститутська, 2,
літ. "А" 
1000,0   
155  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Хрещатик/Хмельницького Б., 38/2,
літ. "Г" 
25,2   
156  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Волоська, 2/21/19 
згідно з даними БТІ   
157  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Заньковецької, 9/9,
літ. "А" 
449,7   
158  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Курнатовського, 11,
літ. "А" 
672,3   
159  Окреме індивідуально визначене нерухоме майно у складі:
- нежилі будинки; 
м. Київ,
вул. Старовокзальна, 11: 
   
- літ. "А"  190,3   
- літ. "Д"  18,7   
- літ. "Ж"  83,8   
- літ. "З"  263,2   
- літ. "И"  52,8   
- навіси  - літ. "Е"  28,9   
- літ. "К"  28,3   
- літ. "Л"  16,8   
- літ. "М"  10,5   
160  Позицію скасовано   
161  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 3,
літ. "Б" 
501,2   
162  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Костельна, 10,
літ. "А" 
57,2   
163  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Барбюса Анрі, 58/1,
літ. "А" 
133,3   
164  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Сагайдачного Петра, 25,
літ. "Д" 
381,3   
165  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Нижній Вал - Ярославська, 31 - 18,
літ. "А" 
357,8   
166  Нежилі приміщення  м. Київ,
просп. Оболонський, 28,
літ. "К" 
19,2   
167  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Набережно-Лугова, 4,
літ. "Г" 
330,5   
168  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Краснокутська, 3,
літ. "А" 
390,8   
169  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Краснокутська, 3-б,
літ. "А" 
795,3   
170  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 10 
19,6   
171  Нежилий будинок  м. Київ,
провул. Шишкінський, 7 - 9,
літ. "Б" 
551,2   
172  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Круглоуніверситетська, 17 
51,0   
173  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Басейна, 3 
24,1   
174  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Лютеранська, 27 - 29 
42,3   
175  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Лютеранська, 21/12 
155,6   
176  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кропивницького, 16 
47,5   
177  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Городецького, 12/2/3 
100,0   
178  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Хрещатик, 25 
261,6   
179  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Богомольця Академіка, 6 
75,0   
180  Нежилі приміщення  м. Київ,
провул. Виноградний, 1/11 
27,3   
181  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гусовського, 2,
літ. "А" 
209,6   
182  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Гусовського, 8/10 
300,0   
183  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Липська, 19/7 
200,0   
184  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Інститутська, 19-а 
54,3   
185  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Мазепи, 3-б 
183,0   
186  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Орлика Пилипа, 10 
122,0   
187  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Іванова Андрія, 21 
31,8   
188  Нежилі приміщення  м. Київ,
Печерський узвіз, 19 
347,0   
189  Нежилі приміщення  м. Київ,
Печерський узвіз, 19 
129,8   
190  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Глазунова, 4/47 
61,6   
191  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Дружби народів, 27 
169,3   
192  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Предславинська, 12 
120,0   
193  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Звіринецька, 65-а 
41,0   
194  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кіквідзе, 15 
58,1   
195  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кіквідзе, 1/2 
75,5   
196  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кіквідзе, 1/2 
155,0   
197  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Кіквідзе, 3 
75,1   
198  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Дружби народів, 20 
169,0   
199  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Дружби народів, 32 
117,0   
200  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька, 35 
85,2   
201  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 19,
літ. "А" 
1637,6   
202  Нежилі приміщення  м. Київ,
провул. Кутузова, 3 
98,0   
203  Нежилі приміщення  м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 8 
76,0   
204  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Червоноармійська, 47-г 
120,0   
205  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Озерна, 24-а 
90,0   
206  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 42-г 
31,5   
207  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 20-г 
29,5   
208  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Межигірська, 24 
149,5   
209  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Червоноармійська, 17,
літ. "А" 
49,0   
210  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Вишгородська, 51/1,
літ. "А" 
124,7   
211  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Печерський узвіз, 19 
143,3   
212  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Братська, 1/9,
літ. "А" 
60,4   
213  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Будівельників, 31/13 
277,5   
214  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Туполєва Академіка, 16,
літ. "А" 
457,0   
215  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Труханівська, 3-а,
літ. "А" 
460,1   
216  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Воровського, 34,
літ. "Г" 
134,0   
217  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Саксаганського, 40/85,
літ. "А", "А'" 
134,0   
218  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Інститутська, 22/7 
220,0   
219  Нежилі приміщення  м. Київ,
вул. Шовковична, 38 
123,1   
220  Нежилий будинок  м. Київ,
вул. Солом'янська/Волгоградська, б/н 
126,0   
221  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Терещенківська, 13, літ. "А"  181,6   
222  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Будівельників, 43/12, літ. "А"  43,1   
223  Нежила будівля  м. Київ, вул. Червоноармійська, 4, літ. "Б"  1037,0   
224  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Верховної Ради, 22, літ. "А"  143,3   
225  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Інститутська, 17/5-19, літ. "А"  218,0   
226  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рейтарська, 17  82,7   
227  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Терещенківська, 17-г  202,2   
228  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Терещенківська, 17-в  161,5   
229  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Лютеранська, 3  79,3   
230  Позицію виключено       
231  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Шовковична, 7-а  14,0   
232  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Артема, 79  28,0   
233  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рейтарська, 17  40,0   
234  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рейтарська, 17  75,2   
235  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Голосіївська, 4  217,56   
236  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 60, літ. "А"  677,9   
237  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Тургенєвська, 74, літ. "Б"  261,6   
238  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 50, літ. "А"  90,9   
239  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Воровського, 14  42,0   
240  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Блюхера, 12  137,81   
241  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Артема, 48, літ. "А"  38,0   
242  Нежиле приміщення  м. Київ, вул. Кудрі Івана, 10  20,4   
243  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Повітрофлотський, 36, літ. "А"  75,1   
244  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Дружби народів, 32  60,6   
245  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Дружби народів, 32  32,3   
246  Нежилі приміщення  м. Київ, пл. Бессарабська, 7-а  21,5   
247  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Лук'янівська, 29-а  517,0   
248  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 68-б  65,8   
249  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 63  104,2   
250  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Пушкінська, 24  310,3   
251  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Щербакова, 54  71,4   
252  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Довженка, 14-б  145,4   
253  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Оболонська, 38  120,0   
254  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рибальська, 7, літ. "А"  147,3   
255  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Кудрі Івана, 10  27,9   
256  Нежила будівля  м. Київ, вул. Здолбунівська, 2  110,0   
257  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Татарська, 3/2, літ. "А"  124,0   
258  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'"  117,6   
259  Нежила будівля  м. Київ, вул. Горького, 125, літ. "Б"  179,7   
260  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Сімферопольська, 9  78,0   
261  Позицію виключено       
262  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Боричів Тік, 20/4  212,10   
263  Нежилий будинок  м. Київ, пров. Руднєва, 11 а, літ. "А"  766,1   
264  Нежитлові будівлі  м. Київ, вул. Прирічна, 2:     
- літ. "А"  89,6   
- літ. "Б"  28,1   
- літ. "В"  25,5   
- літ. "Г"  30,1   
- літ. "Д"  274,9   
265  Нежитлове приміщення  м. Київ, вул. Костянтинівська, 20/14, літ. "А"  38,6   

Перелік
об'єктів групи В, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади
міста Києва, які підлягають приватизації

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Примітки 

Перелік
об'єктів групи Г, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади
міста Києва, які підлягають приватизації

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Примітки 

Перелік об'єктів групи Д
(об'єктів незавершеного будівництва), що перебувають
у комунальній власності територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціонах, за конкурсом

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Примітки 
Позицію виключено     
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-а 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-б 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-в 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-г 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-д 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-е 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-ж 
 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
Столичне шосе, 29 км, літ. 2-з 
 
10  Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ,
вул. Шолом-Алейхема, 10-а 
 
11  Позицію виключено     

Перелік
об'єктів групи Е, пакети акцій (частки) яких
перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста Києва та підлягають приватизації

N
п/п 
Найменування об'єктів  Юридична адреса
 
Кількість акцій, шт.
(% від статутного капіталу) 
Примітки 
СВАТ "Агрокомбінат "Калита"  07420, Київська обл.,
Броварський р-н, смт Калита 
16400000 шт.
(9,53%) 
 
ПАТ "Ремонтно-будівельне управління N 3"  02090, м. Київ,
пров. Астраханський, 2/4 
4528672 шт.
(86,26%) 
 
ВАТ "Завод "Керамік"  04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 71 
1818804 шт.
(30%) 
 
ПАТ "Техводсервіс"  04077, м. Київ,
вул. Дніпроводська, 1-а 
44247295 шт.
(97,77%) 
 
ЗАТ "Старий Хрещатик"  01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 44-а 
23549 шт.
(50% +1 акція) 
 
ЗАТ "Екотехпром"  01133, м. Київ,
бульв. Лихачова, 1/27 
169560000 шт.
(51%) 
 
СП "Інтрем"  04060, м. Київ,
вул. Щусєва, 10 
(31%)   
СП "Мрія-Даві-Дан"  м. Київ,
вул. Старовокзальна, 24 
(40%)   
ТОВ "Футбольний клуб "Арсенал-Київ"  04073, м. Київ,
просп. Червоних Козаків, 8, корп. 6 
(3%)   
10  ПАТ Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"  03134, м. Київ,
вул. Миру, 17 
3100 шт.
29,95 % 
 
11  ТОВ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок"  04070, м. Київ,
вул. Спаська, 39-а 
(51%)   
12  ПАТ "Київспецтранс"  04208, м. Київ,
просп. Правди, 85 
28422961 шт.
(25% + 1 акція) 
 

Перелік
об'єктів групи Ж, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади
міста Києва та підлягають приватизації
шляхом продажу на конкурсах

N
п/п 
Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Примітки 

Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київської міської ради N 40/6256 від 22.09.2011, N 41/6257 від 22.09.2011, N 620/6856 від 10.11.2011, N 753/6989 від 01.12.2011, N 754/6990 від 01.12.2011, N 856/7092 від 15.12.2011, N 1028/7264 від 29.12.2011, N 122/7459 від 16.02.2012, N 237/7574 від 15.03.2012, N 509/7846 від 26.04.2012, N 717/8054 від 12.07.2012, N 725/8062 від 12.07.2012, N 65/8349 від 20.09.2012, N 301/8585 від 01.11.2012, N 59/9116 від 28.02.2013, N 190/9247 від 18.04.2013, N 391/9448 від 22.05.2013, N 513/10001 від 13.11.2013, N 481/9969 від 13.11.2013)

Додаток 2
до рішення
Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487

Перелік господарських товариств,
пакети акцій та частки яких належать
територіальній громаді міста Києва
та не підлягають продажу


п/п 
Назва об'єктів  Юридична адреса  Кількість акцій, шт.
(розмір частки, %) 
ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"  01133, м. Київ,
вул. Щорса, 19 
920520124 шт.
(61%) 
Позиція втратила чинність     
ВАТ ХК "Київміськбуд"  01010, м. Київ,
вул. Суворова, 4/6 
52910760 шт.
(80%) 
ПАТ "АК "Київводоканал"  01015, м. Київ,
вул. Лейпцізька, 1-а 
178748500 шт.
(25,46%) 
ВАТ "Київгаз"  01103, м. Київ,
вул. Кіквідзе, 4-б 
1614144 шт.
(28,46%) 
ВАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"  01010, м. Київ,
пров. Інженерний, 4-а 
7871810 шт.
(99,29%) 
Позиція втратила чинність     
ВАТ "Хліб Києва"  04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 83 
75997940 шт.
(51%) 
Позиція втратила чинність     
10  ТОВ "Інститут розвитку людини"  03056, м. Київ,
вул. Політехнічна, 33 
(29,20%) 
11  Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"  04071, м. Київ,
вул. Хорива, 1-г 
(34,97%) 
12  ТОВ "Редакція газети "Столиця"  03067, м. Київ,
вул. Виборзька, 84 
(50%) 
13  ТОВ "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" ім. І.Є. Турчина  01021, м. Київ,
вул. Кловський узвіз, 4-а 
(51%) 
14  ТОВ "Муніципальний театр "Київ"  04071, м. Київ,
вул. Верхній Вал, 40 
(51%) 
Заступник міського голови - секретар Київради  О.Довгий 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київської міської ради N 40/6256 від 22.09.2011)

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487

Перелік заходів,
пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва в 2013 році

Перелік заходів  Одиниця виміру  Обсяг фінансування 
видатків:     
Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації комунального майна, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримки сторінки Департаменту комунальної власності м. Києва в Інтернеті  тис. грн.  200,0 
Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних послуг та послуг зберігачів і реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном  тис. грн.  590,0 
Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції  тис. грн.  520,0 
Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуг зв'язку, формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження, навчання та підвищення кваліфікації кадрів Департаменту комунальної власності м. Києва)  тис. грн.  140,0 
Очікуваний результат 
продукту:  Одиниця виміру  Кількість 
Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації  од.  170 
Кількість укладених договорів  од.  120 
Загальна площа нежилих приміщень, запланованих до приватизації  кв.м  35000,0 
ефективності:     
Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна  тис. грн.  300000,0 
якості:     
Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна  100 

(Рішення доповнено Додатком 3 згідно з Рішенням Київміськради N 191/9248 від 18.04.2013)

"Хрещатик" N 82 (3907) від 08 червня 2011 року