Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.02.2012 N 68

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 934 від 02.12.20
14)

Про Координаційну раду Міністерства
охорони здоров'я України з питань
діяльності НДСЛ "Охматдит"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 219 від 29.03.2012
N 576 від 05.07.20
13
N 962 від 08.11.20
13 )

На виконання доручення Прем'єр-міністра України М.Азарова від 16.11.2011 року за результатами відвідування будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит", відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 року N 467, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Координаційну раду Міністерства охорони здоров'я України з питань діяльності НДСЛ "Охматдит", що додається.

1.2. Склад Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань діяльності НДСЛ "Охматдит", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О.В.Аніщенко

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
01.02.2012 N 68

Положення
про Координаційну раду Міністерства
охорони здоров'я України з питань
діяльності НДСЛ "Охматдит"

1. Координаційна рада Міністерства охорони здоров'я України з питань діяльності НДСЛ "Охматдит" (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення оцінки стану виконання проектів (завдань) щодо реалізації проектів розвитку НДСЛ "Охматдит".

2. Основними завданнями Координаційної ради є:

- оцінка пріоритетних напрямів розвитку та здійснення аналізу ситуації з реалізацією проектів, державних цільових програм, а також реконструкції наявних або будівництву нових об'єктів, пов'язаних з розвитком НДСЛ "Охматдит;

- забезпечення впровадження новітніх технологій в будівництві та експлуатації об'єктів НДСЛ "Охматдит";

- підготовка та внесення пропозицій щодо покращення ефективності використання державних коштів під час реалізації проектів з розвитку НДСЛ "Охматдит".

3. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

4. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та цим Положенням.

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань виконує такі основні функції:

- координація взаємодії та зв'язок з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та іншими державними установами з питань, що належать до її компетенції;

- проведення аналізу фінансової діяльності щодо ефективного використання бюджетних коштів та здійснення моніторингу виконання проектів щодо розвитку НДСЛ "Охматдит".

6. До складу Координаційної ради входять голова ради, секретар та члени ради. Склад Координаційної ради та Положення про неї затверджуються наказом МОЗ України.

7. Координаційна рада має право:

- одержувати в межах компетенції в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, від підпорядкованих МОЗ закладів і установ, інших структурних підрозділів Міністерства інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

- розробляти відповідні висновки та виходити з пропозиціями до керівництва Міністерства щодо вирішення питань з структурними підрозділами Міністерства, іншими міністерствами, відомствами, органами влади з проблем та завдань, що знаходяться у межах повноважень Координаційної ради;

- залучати спеціалістів органів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ закладів і установ (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- ініціювати та отримувати інформацію стосовно проведення перевірок, в межах компетенції здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю усунення недоліків і порушень, встановлених перевірками в НДСЛ "Охматидит" стосовно проблем та завдань, що знаходяться у межах повноважень Координаційної ради.

8. До складу Координаційної ради входить не менше 10 та не більше 20 осіб.

Голова Координаційної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, порядок розроблення висновків та рекомендацій, готує пропозиції щодо їх реалізації, дає доручення секретареві та членам ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Координаційна рада приймає рішення, надає вмотивовані висновки, пропозиції та рекомендації.

9. Рішення Координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформляються протоколом, який підписує голова. Рішення Координаційної ради носить рекомендаційний характер.

10. У разі відсутності голови, за його дорученням обов'язки голови Координаційної ради виконує один із її членів.

11. Секретар Координаційної ради забезпечує організацію її роботи: формує порядок денний засідання, здійснює їх підготовку.

12. Члени Координаційної ради мають право: бути присутніми на нарадах з питань діяльності НДСЛ "Охматдит", які проводяться керівництвом МОЗ України; порушувати перед Координаційною радою питання щодо поліпшення ефективності реалізації державної політики з питань діяльності НДСЛ "Охматдит", необхідності підготовки проектів нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів.

13. За рішенням голови Координаційної ради до участі в роботі ради на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

14. У разі необхідності Координаційна рада може утворювати робочі групи для вивчення діючих нормативно-правових актів та підготовки висновків щодо них, розроблення проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань надання медичної допомоги в контексті діяльності НДСЛ "Охматдит".

15. Засідання Координаційної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. До засідання ради її членам надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

17. На засіданнях Координаційної ради забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

18. Результати роботи Координаційної ради висвітлюються на офіційному веб-сайті МОЗ України та за необхідності - в інших засобах масової інформації.

19. Контроль за виконанням рішень Координаційної ради здійснює Голова, заступник голови та заступник директора Департаменту материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України відповідно до розподілу обов'язків.

20. Організаційне супроводження роботи Координаційної ради покладається на Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення.

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.02.2012 N 68

               СКЛАД
Координаційної ради
Міністерства охорони здоров'я України
з питань діяльності НДСЛ "Охматдит"

 Качур         - перший заступник Міністра охорони
Олександр Юрійович здоров'я України, голова Ради;

Риков - головний позаштатний спеціаліст
Сергій Олександрович МОЗ України зі спеціальності
"Офтальмологія", заступник голови Ради;

Орда - заступник керівника Державного
Олександр Миколайович управління справами України, заступник
голови Ради (за згодою);

Аверьянов - науковий співробітник Інституту
Євген Валентинович гематології та трансфузіології
НАМН України (за згодою);

Бондаренко - заступник головного лікаря
Лариса Володимирівна НДСЛ "Охматдит" з поліклінічної роботи;

Винник - виконавчий директор ГО "Імунний щит
Наталія Петрівна нації" (за згодою);

Донська - завідувач Центру дитячої
Світлана Борисівна онкогематології та трансплантації
кісткового мозку НДСЛ "ОХМАТДИТ"
МОЗ України;

Дуда - директор Департаменту економіки та
Володимир Петрович ресурсного забезпечення МОЗ України;

Іванова - заступник головного лікаря
Тетяна Павлівна НДСЛ "Охматдит" з лікувальної роботи;

Коваль - директор ДП "Укрпроектбуд" (за згодою);
Ірина Юріївна

Корчинська - голова Опікунської Ради Центру дитячої
Оксана Анатоліївна онкогематології та трансплантації
кісткового мозку НДСЛ "Охматдит";

Мешкова - заступник головного лікаря
Олена Михайлівна НДСЛ "Охматдит"
з організаційно-методичної роботи;

Нестерець - головний спеціаліст відділу організації
Олена Леонідівна медичної допомоги дітям Управління
охорони материнства, дитинства та
санаторного забезпечення Департаменту
реформ та розвитку медичної допомоги
МОЗ Україн;

Онищенко - голова правління Союзу споживачів
Владислав Валентинович медичних послуг лікарських засобів та
виробів медичного призначення
(за згодою);

Островерхова - заступник начальника Управління -
Марина Миколаївна начальник відділу організації медичної
допомоги дітям Управління охорони
материнства, дитинства та санаторного
забезпечення Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги МОЗ України;

Поворознюк - заступник головного лікаря
Володимир Степанович НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України;

Сердюк - президент Всеукраїнської ради захисту
Віктор Григорович прав та безпеки пацієнтів (за згодою);

Шевченко - радник народного депутата В.В.Януковича
Людмила Анатоліївна (за згодою);

Шерембей - голова правління дорадчої ради спільнот
Дмитро Олегович з питань доступу до лікування в Україні
(за згодою).

( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 219 від 29.03.2012; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 576 від 05.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 962 від 08.11.2013 )