Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.09.2013 N 787

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1650/24182

Про затвердження Порядку повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих
до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:

від 10 грудня 2002 року N 226 "Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за N 1000/7288;

від 29 травня 2008 року N 181 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 530/15221;

від 14 грудня 2010 року N 480 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 січня 2011 року за N 12/18750.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
03.09.2013 N 787

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1650/24182

Порядок
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих
до державного та місцевих бюджетів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 45, 78 та 112 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

2. Цей Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії (далі - платежі).

Дія цього Порядку не поширюється на операції з бюджетного відшкодування податку на додану вартість та безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі - рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Казначейства, вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, які не мають рахунків у банках, може здійснюватись шляхом повернення готівковими коштами за чеком органу Казначейства з відповідних рахунків, відкритих у банках на ім’я органу Казначейства, або з відповідних рахунків банку чи підприємства поштового зв'язку, вказаних у поданні або заяві платника (його довіреної особи).

4. Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті здійснюється у валюті платежу з валютних рахунків Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), відкритих на ім'я Казначейства України в банках, або у гривневому еквіваленті іноземної валюти, розрахованому за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату повернення коштів з бюджету, з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, про що платник зазначає у своїй заяві.

5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційним кодом установи, з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

У разі потреби в поверненні помилково або надміру зарахованих коштів готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках (більше ніж одному одержувачу), органом, що контролює справляння надходжень бюджету, в доповнення до подання до відповідного органу Казначейства подається реєстр одержувачів коштів, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, у двох примірниках.

Подання в довільній формі подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

При поверненні коштів готівкою платник може в заяві визначити довірену особу для отримання коштів. У такому разі до заяви платника про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання належних йому коштів довіреною особою, засвідчена згідно із вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

6. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (відповідними місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії, здійснюється за поданням органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників.

7. Подання подаються:

1) за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, - Міністерством фінансів України;

2) за кредитами, залученими місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, - відповідними місцевими фінансовими органами;

3) за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Казначейства, - відповідними органами Казначейства;

4) за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та кредитами, облік заборгованості за якими не ведуть органи Казначейства, - розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів.

8. Подання складається органом, який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційним кодом установи, з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній формі надається платником до органу Казначейства разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума платежу, що підлягає поверненню.

У разі наявності в обліку органів Казначейства заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою відповідний орган Казначейства повідомляє платника та орган, який подав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, у першу чергу на погашення цієї заборгованості перед державним бюджетом.

9. У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, який контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.

10. Заява та/або подання подається до відповідного органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.

Органи Казначейства приймають подання від органів, які контролюють справляння надходжень бюджету або які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, у строки, визначені нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів.

У разі відсутності такого нормативно-правового акта платник подає до відповідного органу Казначейства заяву та подання, дати складання яких не перевищують 30 календарних днів.

11. Заява та подання повертаються відповідними органами Казначейства надавачам без виконання у таких випадках:

1) перевищення встановлених законодавством строків подання заяви та подання до органу Казначейства;

2) невідповідність заяви та подання визначеним формі та/або змісту;

3) невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у поданні, або даним органу Казначейства про зарахування коштів до бюджету;

4) подання заяви та подання не за призначенням.

12. Операції з повернення платежів з бюджетів здійснюються відповідними органами Казначейства з рахунків, на які в поточному бюджетному періоді відповідно до законодавства зараховується вид надходжень, що повертається.

13. Органи Казначейства здійснюють процедури із забезпечення виконання документів, зазначених у пунктах 5-8 цього розділу, в такому порядку:

1) за наявності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями орган Казначейства протягом п'яти робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) перераховує кошти на рахунок одержувача одноразово на загальну суму або частковими сумами;

2) у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями для здійснення повернення відповідний орган Казначейства не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання) надсилає звернення для підкріплення коштами цих рахунків:

за платежами, що належать державному бюджету, - до Казначейства України;

за платежами, що належать місцевим бюджетам, - до відповідних місцевих фінансових органів;

за частиною платежу, що перерахована до відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, - до відповідного територіального органу цього фонду.

14. Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається до місцевого фінансового органу та/або територіального органу фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за визначеною формою (додаток 1 до цього Порядку) на паперових носіях або факсимільним зв'язком з подальшим наданням оригіналів на паперових носіях.

У разі ненадання підкріплення коштами протягом п'яти робочих днів після дня отримання звернення Казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування письмово інформують відповідні органи Казначейства про причини невиконання звернення.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після направлення звернення про підкріплення коштами відповідний орган Казначейства повідомляє про це Казначейство України, місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, до яких надіслано звернення для підкріплення коштами. Невикористана органом Казначейства сума наданого підкріплення коштами повертається органам, які надали підкріплення коштами.

Якщо місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування у визначений термін не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини ненадання підкріплення коштами, відповідний орган Казначейства надсилає місцевим фінансовим органам письмове попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення цього порушення, а територіальним органам фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування - відповідне звернення.

У разі якщо відповідні місцеві фінансові органи у визначений законодавством строк не усувають порушення бюджетного законодавства, тобто не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення органу Казначейства, керівник відповідного органу Казначейства відповідно до законодавства приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

У разі якщо відповідні територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування у визначений законодавством строк не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання звернення, відповідний орган Казначейства повідомляє про це Казначейство України, яке в свою чергу інформує центральні органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для вжиття відповідних заходів.

15. Сума підкріплення у бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів відображається на відповідних рахунках як отримання (надання) підкріплення коштами для здійснення повернення надходжень відповідно до законодавства.

16. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету здійснюється з того бюджету, до якого зараховувався у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з бюджетним законодавством не передбачений серед джерел надходжень бюджетів у поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

II. Повернення помилково або надміру зарахованих
до державного та місцевих бюджетів платежів,
власних надходжень бюджетних установ

1. Органи Казначейства здійснюють операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме:

1) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

2) за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

3) за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік;

4) за коштами від повернення до загального фонду місцевого бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;

5) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

6) за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії;

7) за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881);

8) за коштами від повернення до спеціального фонду місцевого бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;

9) за коштами, що належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

10) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України, розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

11) за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

12) за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів;

13) за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів;

14) за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

15) за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;

16) за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, у порядку, встановленому законодавством;

17) за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів платежів здійснюється відповідними органами Казначейства з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, у межах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках за надходженнями органи Казначейства можуть здійснювати повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до відповідних бюджетів, шляхом залучення коштів з відповідних рахунків у порядку, встановленому законодавством.

3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється відповідними органами Казначейства за умови надання бюджетною установою - власником рахунків таких документів:

1) подання цієї бюджетної установи з обов'язковим зазначенням інформації, передбаченої пунктом 5 розділу I цього Порядку;

2) копії заяви платника про повернення коштів.

4. Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюються органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ - власників рахунків у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках у порядку, визначеному законодавством.

III. Операції з повернення у готівковій формі платежів,
помилково або надміру зарахованих до
державного та місцевих бюджетів

1. Повернення готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, сплачених фізичними особами, що не мають рахунків у банках, здійснюється:

1) з відповідних рахунків, відкритих органами Казначейства в банках на ім’я органу Казначейства, на підставі чеків, виписаних органами Казначейства на ім’я фізичної особи;

2) з відповідних рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

3) поштовими переказами на адреси, визначені в заявах платників або у податкових деклараціях фізичних осіб, через підприємства поштового зв'язку за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

2. Кошти з відповідних аналітичних рахунків, з яких необхідно зробити повернення, на підставі платіжних доручень органів Казначейства перераховуються:

1) на рахунки, відкриті на ім'я органів Казначейства в банках відповідно до законодавства;

2) на рахунки банків або підприємств поштового зв'язку, відкриті в банках.

3. На підставі відповідних документів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Порядку, органи Казначейства виписують чеки на отримання готівки особами, указаними в зазначених документах.

У разі наявності реєстру одержувачів коштів органи Казначейства передають один його примірник до відповідного банку або підприємства поштового зв'язку.

На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на ім'я яких виписано чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів Казначейства в банках відповідно до законодавства. Чеки на отримання готівки пред'являються до оплати в банк протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).

Виплата коштів готівкою фізичним особам за реєстром одержувачів коштів через банки або підприємства поштового зв'язку здійснюється на підставі документа, що засвідчує особу.

4. Повернення готівкою коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється з каси бюджетної установи. Виплата готівки бюджетним установам здійснюється на підставі оформленої розпорядником бюджетних коштів заявки на видачу готівки (додаток 2 до цього Порядку).

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів
(пункт 14 розділу I)

Звернення

Зі Зверненням можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів
(пункт 4 розділу III)

Заявка
на видачу готівки

Із Заявкою на видачу готівки можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".