НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.07.2013 N 2363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2013 р. за N 1357/23889

Про затвердження Порядку прийняття Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного
пенсійного фонду, які не відбулися, та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 березня 2004 року N 183

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня 2004 року N 183 "Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 травня 2004 року за N 681/9280 (Із змінами).

3. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.

Голова Комісії Б. Візіров

Протокол засідання Комісії
від 18.07.2013 N 5818

Затверджено
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
18.07.2013 N 2363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2013 р. за N 1357/23889

Порядок
прийняття Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за
порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного
фонду, які не відбулися

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1.2. Цей Порядок застосовується у разі прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), які не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників.

1.3. У цьому Порядку нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

збори засновників, які не відбулися - збори засновників фонду, які не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників;

представник уповноваженого органу - фізична особа, яка уповноважена діяти від імені уповноваженого органу на підставі документу, що підтверджує її повноваження;

уповноважений орган - суб'єкт, що здійснив скликання та формування порядку денного зборів засновників фонду. До уповноваженого органу відносяться:

рада фонду;

засновник фонду за наявності у фонді кількох засновників;

учасники фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників фонду.

Інші терміни та поняття у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положенні про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженому Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

2. Порядок подання та розгляду документів

2.1. Для прийняття рішення Нацкомфінпослуг за порядком денним зборів засновників, які були скликані, але не відбулися, уповноважений орган протягом 10 робочих днів з дати, на яку останнім скликанням було призначено збори засновників, подає такі документи:

лист з проханням прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися;

копії першого та другого письмового повідомлення усіх засновників фонду про дату, час, місце проведення та порядок денний зборів засновників які не відбулися;

порядок денний зборів засновників або пропозиції про прийняття рішень з питань, запропонованих до розгляду на зборах засновників (за наявності);

перелік засновників (представників засновників), що зареєструвались для участі у зборах засновників та перелік засновників, які не взяли участі у зборах, за результатами останнього скликання зборів засновників, які не відбулися;

письмові пояснення щодо обґрунтування вимоги скликання зборів засновників та обов'язкового прийняття рішення з питань, запропонованих до розгляду на зборах засновників;

інші документи, що стосуються прийняття рішень з питань порядку денного зборів засновників, які уповноважений орган за власною ініціативою вважає за доцільне надати.

Документи, що складаються уповноваженим органом мають бути підписані керівником уповноваженого органу або особою, що має відповідні повноваження, та посвідчені печаткою відповідної юридичної особи. Якщо уповноважений орган є фізичною особою, документи, засвідчуються особистим підписом фізичної особи.

2.2. Документи подаються представником уповноваженого органу, який пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений підписом особи, яка має право на вчинення правочинів від імені уповноваженого органу.

2.3. Документи подаються до Нацкомфінпослуг за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику уповноваженого органу з відміткою про дату надходження документів.

2.4. Протягом 15 робочих днів з дати подання документів Нацкомфінпослуг має право повернути документи представнику уповноваженого органу на доопрацювання на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

2.5. Залежно від змісту питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, Нацкомфінпослуг може вимагати від уповноваженого органу додаткових документів, крім зазначених у пункті 2.1 цієї глави, для використання їх при прийнятті рішень з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися.

2.6. В задоволенні прохання про прийняття рішення Нацкомфінпослуг за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, може бути відмовлено за наявності підстав:

невідповідність порядку денного зборів засновників компетенції зборів засновників пенсійного фонду, передбаченої Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон) та статутом пенсійного фонду;

встановлення факту відсутності події, передбаченої абзацом другим частини другої статті 16 Закону;

встановлення факту відсутності у суб'єкта, що ініціював прохання про прийняття рішення Нацкомфінпослуг за порядком денним зборів засновників пенсійного фонду відповідних повноважень уповноваженого органу;

невідповідності поданих документів вимогам до їх оформлення, передбаченим пунктом 2.1 цієї глави;

подання документів, визначених пунктом 2.1 цієї глави не в повному обсязі.

Не може бути підставою для відмови виявлена технічна (орфографічна, стилістична тощо) помилка, яка не змінює суті документу та не впливає на розуміння або тлумачення документу.

Повідомлення про відмову в проханні про прийняття рішення Нацкомфінпослуг за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, надсилається фонду протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

2.7. У разі відсутності підстав, визначених у пункті 2.6 цієї глави, рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, приймається Нацкомфінпослуг як колегіальним органом протягом 30 календарних днів з дня отримання документів, необхідних для розгляду питань порядку денного та прийняття рішень за ними.

2.8. На засідання Нацкомфінпослуг, зазначеному в пункті 2.7 цієї глави, можуть бути запрошені члени ради фонду, представники засновників фонду, що були присутні на останніх зборах засновників, які не відбулися, а також інші особи, присутність яких на засіданні є доцільною.

2.9. Примірник розпорядження Нацкомфінпослуг щодо рішення за порядком денним зборів засновників надається особисто представнику уповноваженого органу протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Для отримання документів представник уповноваженого органу пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений підписом особи, яка має право на вчинення правочинів від імені уповноваженого органу.

2.10. Рішення, прийняті на засіданні Нацкомфінпослуг з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за додержанням вимог цього Порядку

3.1. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

3.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Порядку застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

В. о. директор департаменту регулювання та
нагляду за установами накопичувального
пенсійного забезпечення Л. Нестер