Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 лютого 2013 р. N 394
Київ

Про затвердження Державної
цільової програми формування системи
безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

На виконання пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 1 червня 2012 р. N 374 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки, що додається.

2. Міністерству юстиції подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про результати виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. N 394

Державна цільова програма
формування системи безоплатної
правової допомоги на 2013-2017 роки

Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги визначеними Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон) суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, а безоплатної вторинної правової допомоги - 27 центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, утвореними в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці. При цьому для значної частини населення, що проживає у віддалених населених пунктах, оперативне отримання правових послуг, зокрема безоплатної вторинної правової допомоги, залишиться недоступним.

Крім того, зазначений варіант не передбачає здійснення необхідних для формування ефективної системи безоплатної правової допомоги заходів, зокрема, щодо широкого інформування населення про можливість безоплатного отримання правових послуг, інформування та мотивації адвокатів для їх залучення до надання безоплатної правової допомоги, проведення професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання такої допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, налагодження співпраці між суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, арешт чи взяття під варту осіб.

Зазначений варіант також не дасть змоги комплексно розв’язати проблему та підвищити ефективність діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Другий, оптимальний варіант передбачає розв’язання проблеми шляхом формування інституціональної системи, використання якої дасть можливість забезпечити якісне, своєчасне надання у повному обсязі безоплатної правової допомоги на основі ефективної взаємодії між суб’єктами права на неї та суб’єктами надання такої допомоги.

Програма як стратегічний документ також є основою для залучення додаткових фінансових ресурсів від національних та іноземних донорів.

Другий варіант розв’язання проблеми передбачає, що система безоплатної вторинної правової допомоги формується шляхом поступового розширення мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а безоплатна правова допомога надається в обсязі не меншому, ніж гарантований законом, з поетапним його збільшенням, за рахунок залучення та підтримки таких надавачів правових послуг, як юридичні клініки та громадські організації.

Відповідно до абзацу другого розділу IV Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, схваленої Указом Президента України від 9 червня 2006 р. N 509, фінансування безоплатної правової допомоги повинне здійснюватися у достатньому обсязі за рахунок коштів державного бюджету, які закріплюватимуться окремою захищеною статтею видатків у законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Додатковими засобами фінансування можуть бути інші джерела, при цьому обсяги бюджетного фінансування не можуть зменшуватися на суму, що надходить із додаткових джерел.

Програму передбачається виконати протягом 2013-2017 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування Програми наведені в додатку 2.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги;

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - комплексна інформаційно-аналітична система);

створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

запровадження механізму безперервного навчання, зокрема, професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Завданнями інформаційно-роз’яснювальної кампанії є:

підвищення рівня поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків;

інформування зазначених суб’єктів про загальні засади формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги;

проведення тренінгів для представників громадських організацій, надання організаційної та/або фінансової підтримки у виконанні програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу, видання книг та брошур з питань безоплатної правової допомоги.

Своєчасне надання безоплатної правової допомоги забезпечить мережа не менш як із 105 міжрайонних, міських (у містах з населенням понад 250 тис. осіб), міжрайонних у містах (у містах з населенням понад 1 млн. осіб) центрів з надання такої допомоги. Планується, що один центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги обслуговуватиме від 250 до 600 тис. населення. Програма передбачає виконання заходів щодо проведення капітального ремонту в таких центрах, реконструкцію приміщень, у яких вони розміщуються, облаштування меблями та необхідним обладнанням, організацію системи ІР-телефонії, автоматизованих робочих місць та інтеграцію таких центрів до комплексної інформаційно-аналітичної системи, підключення до каналу зв’язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу оптоволоконних ліній з’єднання центрів з провайдерами послуг зв’язку. Зазначене забезпечить безперебійну роботу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у комплексній інформаційно-аналітичній системі, оперативність надання такої допомоги та суттєво зменшить витрати на користування міжміським зв’язком. Щільність розміщення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги територією держави визначається з урахуванням необхідності у забезпеченні доступності оперативного отримання населенням, що проживає у віддалених населених пунктах, правових послуг, зокрема безоплатної вторинної правової допомоги.

Комплексна інформаційно-аналітична система, що матиме елементи електронного інтелекту, дасть змогу об’єднати центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в єдину мережу, забезпечить автоматизацію процесів організації надання безоплатної правової допомоги, оперативний обмін інформацією між суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу.

Комплексна інформаційно-аналітична система складається, зокрема, з модулів, що забезпечують автоматизацію щонайменше таких шести основних груп процесів з можливістю додавання нових:

група 1 - "Створення початкових баз даних. Реєстрація в комплексній інформаційно-аналітичній системі";

група 2 - "Конкурс адвокатів для надання безоплатної правової допомоги";

група 3 - "Підготовка графіка чергування адвокатів та здійснення контролю за його виконанням";

група 4 - "Адміністративне затримання, адміністративний арешт та затримання у кримінальному процесуальному порядку";

група 5 - "Кримінальне провадження";

група 6 - "Цивільні та адміністративні справи".

Спеціальне програмне забезпечення комплексної інформаційно-аналітичної системи також передбачає можливість виконання нових, модифікації та розширення наявних функцій з урахуванням особливостей розвитку мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Комплексна інформаційно-аналітична система складається з автоматизованих робочих місць з організованою системою IP-телефонії для штатних працівників Координаційного центру з надання правової допомоги, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та визначеної кількості адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, що об’єднуються в єдину мережу. Для забезпечення безперешкодного доступу населення до отримання безоплатної правової допомоги починаючи з 2014 року до комплексної інформаційно-аналітичної системи передбачається інтегрувати інформаційні кіоски, які встановлюватимуться у містах обласного значення та районах з метою надання інформації про отримання безоплатної первинної правової допомоги, місцезнаходження найближчих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та запис на прийом.

Обов’язковою умовою функціонування комплексної інформаційно-аналітичної системи є наявність програмного забезпечення для роботи з такою системою через Інтернет.

Комплексна інформаційно-аналітична система, що відповідає технічним вимогам і стандартам та є стійкою до зовнішніх впливів і факторів, забезпечує оброблення вхідної інформації, реалізацію пошуку об’єктів, статистичних і тематичних запитів, адміністрування інформаційного фонду, ведення масивів даних, розмежування доступу, адміністрування лінгвістичного забезпечення, функції адміністрування, безпеки та аудиту.

З метою запровадження механізму безперервного навчання передбачається, що Мін’юст візьме участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки кваліфікації фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність" у навчальних закладах, зокрема, шляхом надання рекомендацій до навчальних програм, модулів навчальних програм для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", підвищення кваліфікації, проведення тренінгів для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тренінги з управлінської тематики планується організовувати протягом 2013-2017 років для всіх керівників центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги та не менше ніж 1 тис. працівників установ, що забезпечують надання безоплатної первинної правової допомоги.

Розроблення рекомендацій щодо вивчення принципів функціонування системи безоплатної правової допомоги та їх урахування у навчальних програмах, модулях навчальних програм для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", забезпечить якісну підготовку кадрів для такої системи та посилить зазначену систему в довгостроковому періоді.

Проведення тематичних семінарів для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дасть змогу надати методичну і консультативну допомогу з питань поліпшення виконання процедур, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України в частині, що стосується системи безоплатної правової допомоги, а також сприятиме визначенню проблем розвитку системи безоплатної правової допомоги та підготовки пропозицій щодо їх розв’язання.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та поетапної реалізації Закону в частині забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації;

забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

автоматизувати процеси організації надання безоплатної правової допомоги, забезпечити оперативний обмін інформацією між суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу;

забезпечити якість надання безоплатної правової допомоги на відповідному рівні у результаті підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, впровадження механізмів управління якістю в системі безоплатної правової допомоги та адвокатурі.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 401,497 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної цільової програми формування системи
безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 435 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 51, ст. 2039).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 394.

3. Державний замовник - Мін’юст.

4. Керівник Програми - перший заступник Міністра юстиції.

5. Виконавець заходів Програми - Мін’юст.

6. Строк виконання Програми - 2013-2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування  Обсяг фінансування,
млн. гривень 
У тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017 
Державний бюджет  352,451  6,208  149,3  107,997  69,57  19,376 
Інші джерела  49,046  8,704  9,627  9,922  10,236  10,557 
Усього  401,497  14,912  158,927  117,919  79,806  29,933 

Додаток 2
до Програми

Завдання і заходи
з виконання Державної цільової програми
формування системи безоплатної правової
допомоги на 2013-2017 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпорядник бюджетних коштів  Джерела фінансування  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн. гривень 
У тому числі за роками 
усього  за роками  2013  2014  2015  2016  2017 
2013  2014  2015  2016  2017 
1. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги  кількість проектів актів  22  1) розроблення проектів актів законодавства з питань надання безоплатної правової допомоги  Мін’юст               
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій  загальний тираж  10000  2000  2000  2000  2000  2000  1) видання книг та брошур з тематики безоплатної вторинної правової допомоги для адвокатів, а також студентів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність"  -"-  державний бюджет  0,333    0,078  0,081  0,085  0,089 
                    інші джерела  0,074  0,074         
  тираж  3455000  691000  691000  691000  691000  691000  2) друкування пам’яток для громадян, виявлених працівниками центрів обліку бездомних громадян, осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  -"-  державний бюджет  1,733    0,54  0,38  0,398  0,415 
                    інші джерела  0,346  0,346         
  тираж  1400000  280000  280000  280000  280000  280000  3) друкування кишенькових календарів для громадян, що оформлюють субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  Мін’юст  державний бюджет  1,009    0,237  0,247  0,257  0,268 
                  інші джерела  0,224  0,224         
  -"-  5000  1000  1000  1000  1000  1000  4) друкування настінних календарів для організацій та установ, задіяних у системі безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  0,338    0,079  0,083  0,086  0,09 
                  інші джерела  0,075  0,075         
  -"-  75000  15000  15000  15000  15000  15000  5) виготовлення наклейок з номером телефонної "гарячої лінії" безоплатної правової допомоги для розміщення у місцях ув’язнення  -"-  державний бюджет  0,068    0,016  0,017  0,017  0,018 
                  інші джерела  0,015  0,015         
  загальний тираж  18750  3750  3750  3750  3750  3750  6) видання книг та брошур для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернатах, притулках для дітей, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  -"-  державний бюджет  0,09    0,021  0,022  0,023  0,024 
                  інші джерела  0,02  0,02         
  тираж  75000  15000  15000  15000  15000  15000  7) друкування плакатів з інформацією про надання безоплатної правової допомоги та номером телефонної "гарячої лінії" безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  0,068    0,016  0,017  0,017  0,018 
                  інші джерела  0,015  0,015         
  загальний тираж  13500  2700  2700  2700  2700  2700  8) підготовка і друкування матеріалів з інформацією довідково-енциклопедичного характеру про розвиток системи безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  0,385  0,07  0,074  0,077  0,08  0,084 
                9) розміщення соціальної реклами з інформацією про надання безоплатної правової допомоги та номером телефонної "гарячої лінії" безоплатної правової допомоги:  -"-  -"-             
  строк розміщення, місяців  30    12  у метрополітені  Мін’юст  державний бюджет  6,994    2,656  1,385  1,446  1,507 
  -"-  30    12  у вагонах приміських електро- та дизель-поїздів  -"-  -"-  3,897    1,48  0,772  0,805  0,84 
  кількість білбордів  1300    520  260  260  260  на білбордах  -"-  -"-  21,117    8,022  4,182  4,363  4,55 
  кількість сітілайтів  4050    1620  810  810  810  на сітілайтах  -"-  -"-  5,855    2,224  1,159  1,211  1,261 
  загальний тираж  2100000    840000  420000  420000  420000  на квитанціях про сплату житлово-комунальних послуг  -"-  -"-  0,779    0,296  0,154  0,161  0,168 
  кількість учасників  400  80  80  80  80  80  10) проведення тренінгів для тренерів-волонтерів, представників громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу, здійснення інших заходів щодо інформування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу стосовно їх прав  -"-  інші джерела  0,55  0,11  0,11  0,11  0,11  0,11 
  кількість програм  108    27  27  27  27  11) розроблення та виконання програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу  -"-  -"-  10    2,5  2,5  2,5  2,5 
  кількість конференцій  12) проведення міжнародної конференції з метою обговорення актуальних питань розвитку системи безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  2,702    0,634  0,661  0,689  0,718 
                  інші джерела  0,6  0,6         
  кількість засідань  405  14  148  81  81  81  13) проведення на регіональному рівні засідань за круглим столом з метою обговорення актуальних питань розвитку системи безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  5,624  0,089  2,11  1,093  1,142  1,19 
                  інші джерела  0,5  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
Разом за завданням 2                      63,411  1,738  21,193  13,04  13,49  13,95 
у тому числі                    державний бюджет  50,992  0,159  18,483  10,33  10,78  11,24 
                    інші джерела  12,419  1,579  2,71  2,71  2,71  2,71 
3. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - комплексна інформаційно-аналітична система)  кількість автоматизованих робочих місць  3309    1929  644  690  46  1) розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи  Мін’юст  державний бюджет  85,472  3,5  45,194  18,416  16,524  1,838 
кількість відвідувачів веб-порталу безоплатної правової допомоги  630000  100000  110000  120000  150000  150000  2) розроблення програмного забезпечення для роботи із комплексною інформаційно-аналітичною системою  -"-  -"-  0,158  0,05  0,053  0,055     
кількість кіосків  2661    1080  1276  305    3) встановлення інформаційних кіосків, що забезпечують надання інформації з питань безоплатної правової допомоги  -"-  -"-  88,169    35,193  42,463  10,513   
Разом за завданням 3                    -"-  173,799  3,55  80,44  60,934  27,037  1,838 
4. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  кількість центрів  105    45  28  30  1) утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-             
кв. метрів  14923  333  5850  4760  3640  340  2) проведення ремонту приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-  49,524  1,5  18,533  15,722  12,547  1,222 
  одиниць  11535    1890  6157  3270  218  3) придбання меблів для обладнання робочих місць працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів  -"-  -"-  9,039    1,213  5,223  2,435  0,168 
  -"-  1260    315  561  360  24  4) обладнання центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги офісною технікою  -"-  -"-  1,899    0,433  0,868  0,562  0,036 
  кількість центрів  133    73  28  30  5) підключення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до каналу зв’язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу / оренди оптоволоконних ліній з’єднання з провайдерами послуг  -"-  -"-  37,195  0,999  19,272  7,707  8,618  0,599 
  кількість центрів  133    73  28  30  6) організація системи ІР-телефонії у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх інтеграція до комплексної інформаційно-аналітичної системи  Мін’юст  державний бюджет  12,946    5,992  3,167  3,541  0,246 
Разом за завданням 4                    -"-  110,103  1,999  45,443  32,687  27,703  2,271 
5. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги  кількість програм  74  20  18  17  11  1) участь у розробленні (удосконаленні) навчальних програм з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство", "Правоохоронна діяльність" у навчальних закладах  -"-  -"-             
-"-  135  27  27  27  27  27  2) участь у розробленні (удосконаленні) програм підвищення кваліфікації для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  -"-             
кількість адвокатів  12500  2500  2500  2500  2500  2500  3) організація підвищення кваліфікації для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги    інші джерела  36,052  6,55  6,917  7,212  7,526  7,847 
  кількість семінарів  540  208  108  108  108  4) проведення тематичних семінарів для адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  10,755    3,991  2,16  2,254  2,35 
                  інші джерела  0,145  0,145         
  кількість тренінгів  156  24  33  42  33  24  5) проведення тренінгів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та інших осіб, залучених до організації надання безоплатної правової допомоги  -"-  державний бюджет  2,64    0,626  0,818  0,681  0,515 
                  інші джерела  0,43  0,43         
  кількість працівників  1308    120  396  396  396  6) проведення стажування для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  -"-  державний бюджет  3,662    0,317  1,068  1,115  1,162 
Разом за завданням 5                      53,684  7,125  11,851  11,258  11,576  11,874 
у тому числі                    державний бюджет  17,057    4,934  4,046  4,05  4,027 
                    інші джерела  36,627  7,125  6,917  7,212  7,526  7,847 
Усього за Програмою                      401,497  14,912  158,927  117,919  79,806  29,933 
у тому числі                    державний бюджет  352,451  6,208  149,3  107,997  69,57  19,376 
                    інші джерела  49,046  8,704  9,627  9,922  10,236  10,557 

Додаток 3
до Програми

Очікувані результати
виконання Державної цільової програми
формування системи безоплатної правової
допомоги на 2013-2017 роки

Найменування завдання  Найменування показників виконання завдання  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017 
1. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги  кількість розроблених проектів нормативно-правових актів  одиниць  22 
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій  гранично допустима частка відмов від послуг адвоката особами, затриманими в адміністративному та кримінальному процесуальному порядку  відсотків  29  33  31  29  27  25 
3. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги  кількість утворених автоматизованих робочих місць в інформаційно-аналітичній системі забезпечення безоплатної правової допомоги  одиниць  3309    1929  644  690  46 
4. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  кількість кримінальних проваджень, у яких надано вторинну правову допомогу за дорученнями зазначених центрів  -"-  73250  14650  14650  14650  14650  14650 
кількість новоутворених центрів  -"-  105    45  28  30 
5. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги  кількість адвокатів, кваліфікацію яких підвищено    12500  2500  2500  2500  2500  2500