ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Державній спеціальній службі транспорту

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 199/2013 від 08.04.20
13)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року N 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони укладені.

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 6 серпня 2004 року N 873 "Питання Державної спеціальної служби транспорту".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 лютого 2009 року
N 60/2009

Затверджено
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року N 60/2009

Положення
про проходження громадянами України
військової служби у Державній
спеціальній службі транспорту

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Державній спеціальній службі транспорту та особливості проходження військової служби у воєнний час.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Державній спеціальній службі транспорту кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищих військових навчальних закладах, а також вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);

військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

5. Громадяни, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, є військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці).

Статус військовослужбовця підтверджується військовим квитком або службовим посвідченням. Зразок військового квитка особи рядового, сержантського та старшинського складу затверджується Міністерством оборони України, а службового посвідчення офіцерського складу - Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 5 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби у запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених цим Положенням. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки.

Військовослужбовці можуть бути направлені як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законами (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

(Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

10. Військовослужбовці можуть бути направлені до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Збройних Сил України (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Державної спеціальної служби транспорту із включенням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, об'єднаних загонів, загонів, установ, навчального центру, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - військові частини), які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище.

Присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині.

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністерством інфраструктури України.

(Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

II. Військова служба за контрактом

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Міністерством інфраструктури України.

(Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

14. Жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

(Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Види контрактів

15. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

контракт про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про проходження військової служби надається:

1) Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - з особами, що призначені або призначаються на посади в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, та з особами, які призначаються на посади офіцерського складу;

2) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу, - з особами, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання від рядового складу до старшого офіцерського складу;

3) посадовій особі, якій надано право звільняти з військової служби, - з особами, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

4) керівнику військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - з курсантами цього закладу про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

17. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

Строки, на які укладаються контракти

18. Контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського та старшинського складу, - строком на 5 років;

з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах офіцерського складу - строком на 5 років;

з особами офіцерського складу - строком на 5 років.

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу.

(Пункт 20 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Обчислення строку проходження військової служби
за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом про проходження військової служби обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом із числа осіб офіцерського складу запасу, - з дня зарахування до списків особового складу військової частини;

(Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

із громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня зарахування до списків особового складу військової частини;

(Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

із військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, - з дня присвоєння військового звання офіцерського складу;

із військовослужбовцями строкової військової служби - з дня укладання контракту;

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - з дня укладення контракту;

(Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

з іншими військовослужбовцями - з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Контракт про навчання набирає чинності з дня його укладення.

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

25. Про дату набрання чинності контрактом у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, а другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до Державної спеціальної служби транспорту та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

присвоєння особам рядового складу військового звання сержантського і старшинського складу, а особам сержантського і старшинського складу - військового звання офіцерського складу.

(Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

28. У випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту.

29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, при досягненні ними 18-річного віку.

Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

(Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового розірвання контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту), а також у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу;

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

у день набрання чинності новим контрактом, укладеним згідно з пунктом 27 цього Положення.

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 172 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г", "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д" і "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

36. Контракт про навчання припиняється (розривається) через недисциплінованість курсанта, невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання, а також у разі відмови курсанта, який уклав контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу з підстав, передбачених пунктами "е" і "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

37. У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник контракту до кадрового органу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог пункту 26 цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, установ і організацій;

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Державної спеціальної служби транспорту з виключенням зі списків особового складу відповідних військових формувань;

3) з депутатами, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

4) з військовозобов'язаними, які мають спеціальні звання.

39. Після закінчення строку контракту про проходження військової служби військова служба військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, може бути продовжена за новим контрактом, який укладається від імені Державної спеціальної служби транспорту:

з особами офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами об'єднаних загонів, загонів і прирівняними до них посадовими особами та вище.

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

III. Військові звання

Види військових звань

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата.

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб
щодо присвоєння військових звань

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом командира (начальника) військової частини, до повноважень якого належить призначення на відповідні посади.

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

43. Чергові військові звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) присвоюються:

(Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

1) до старшого сержанта включно - командирами об'єднаних загонів, загонів і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) до полковника включно - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського та старшинського складу має начальник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра інфраструктури України.

(Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Порядок присвоєння військового звання вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання старшого прапорщика, чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

(Пункт 45 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, строки вислуги у військовому званні не встановлюються.

(Абзац перший пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

(Абзац другий пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта - 1 рік;

(Абзац третій пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

старшини - 2 роки;

(Абзац четвертий пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

прапорщика - 3 роки.

(Абзац п'ятий пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.

(Абзац шостий пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Для курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата - 6 місяців;

старшого солдата - 6 місяців;

молодшого сержанта - 6 місяців;

сержанта - 1 рік;

старшого сержанта - 1 рік.

Строк вислуги у військовому званні старшини не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана - 3 роки;

майора - 4 роки;

підполковника - 5 років;

полковника - 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу із п'ятирічним строком навчання, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується. Військовослужбовцям до строку вислуги у військовому званні сержантського та старшинського складу зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас.

(Абзац двадцять другий пункту 46 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Строки вислуги у військовому званні для осіб, переатестованих у порядку, встановленому цим Положенням, на військове звання, рівнозначне спеціальному званню (класному чину), яке вони мали до переатестування, обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину).

Особи, яким присвоюється військове звання,
та порядок його присвоєння

47. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

48. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу за скороченою програмою навчання;

2) прапорщикам, старшим прапорщикам, які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, перебувають на посадах офіцерського складу не менше одного року, атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання, з урахуванням потреби в офіцерах даної спеціальності;

3) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки.

48-1. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким військове звання раніше не присвоювалося, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата.

(Положення доповнено пунктом 48-1 згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

48-2. Військове звання старшого солдата присвоюється:

1) військовослужбовцям у званні солдата при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата;

2) солдатам у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(Положення доповнено пунктом 48-2 згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

48-3. Військове звання молодшого сержанта особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, присвоюється одночасно з призначенням на посади сержантського та старшинського складу.

(Положення доповнено пунктом 48-3 згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

49. Первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

1) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають повну вищу освіту, пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби;

2) громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу;

(Підпункт 2 пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

3) прапорщикам, старшим прапорщикам, які проходять військову службу на посадах прапорщиків, старших прапорщиків не менш як п'ять років, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, при звільненні з військової служби в запас.

Порядок атестування осіб для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу визначається Міністром оборони України.

(Абзац п'ятий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

50. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів із підстав, визначених пунктами "б" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(Пункт 50 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

51. Проекти наказів Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту про присвоєння первинних військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску.

52. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають, з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби.

53. Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно прапорщикам за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років, незалежно від займаної посади.

(Пункт 53 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

54. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають військове звання солдата, військове звання старшого солдата може бути присвоєно у порядку заохочення за відмінні результати у навчанні та зразкову військову дисципліну.

55. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

56. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого та старшого офіцерського складу, які направлені за кордон, здійснюється з урахуванням штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

57. Командири (начальники) військових частин оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових звань в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню.

58. Військовослужбовцям, які мають корабельні військові звання, у разі призначення на посади до Державної спеціальної служби транспорту одночасно присвоюються відповідні армійські військові звання.

59. Особам офіцерського складу медичної служби та юстиції за наявності повної вищої медичної або юридичної освіти і за умови перебування на відповідних штатних посадах до військових звань додаються слова "медичної служби" або "юстиції" у порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Випадки, в яких військове звання не присвоюється

60. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира (начальника) або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади;

(Підпункт 1 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

Особливості присвоєння військових звань
деяким категоріям військовослужбовців

61. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, строк виконання депутатських повноважень зараховується до строку вислуги для присвоєння чергового військового звання.

62. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, чергових військових звань здійснюється за поданням керівників зазначених органів, установ і організацій з додержанням вимог, передбачених пунктом 52 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях, відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Особливості присвоєння військових звань
при прийнятті на військову службу

63. За військовослужбовцями строкової військової служби і військовозобов'язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

64. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата.

65. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, після зарахування на навчання присвоюється військове звання солдата. За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в навчальний заклад.

66. При прийнятті осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі, на військову службу за контрактом їм може бути присвоєно Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту чергове військове звання офіцерського складу незалежно від строку вислуги у військовому званні, яке вони мають, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються.

67. Військовозобов'язаним, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу до Державної спеціальної служби транспорту присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

68. Рішення про переатестування у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших військовозобов'язаних, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом. Присвоєння військових звань у порядку переатестації проводиться одночасно із зарахуванням до Державної спеціальної служби транспорту.

Пониження у військовому званні
та позбавлення військових звань

69. Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

70. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надане таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду - виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення - виключаються зі списків особового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, - з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата запасу.

71. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

72. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні у разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.

Особам, позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові звання, рівні або нижчі тих, які вони мали до позбавлення їх військового звання, якщо вони зарекомендують себе гідними заміщати відповідні посади, але не раніше строку, встановленого статтею 32 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а особам, позбавленим військового звання у зв'язку із засудженням, - також після погашення чи зняття судимості.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, в попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання.

(Абзац шостий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, в попередньому військовому званні чи присвоєння військового звання видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про позбавлення військового звання або її прямим начальником.

(Абзац сьомий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

Строки перебування на посадах

73. Граничні строки перебування на посадах офіцерського складу та порядок черговості проходження військової служби на них установлюються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац перший пункту 73 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у разі службової необхідності може приймати рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах за згодою військовослужбовців.

Призначення на посади

74. Призначення на посади здійснюється:

1) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом:

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого сержанта включно, - командирами об'єднаних загонів, загонів і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду;

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого прапорщика включно, - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

2) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на посади, за якими передбачені військові звання від солдата до старшини, - начальниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

3) осіб офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

4) Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Президентом України за поданням Міністра інфраструктури України;

(Підпункт 4 пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

5) начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та заступників Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Президентом України за поданням Міністра інфраструктури України.

(Підпункт 5 пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Окремі військові посади в Державній спеціальній службі транспорту у мирний час можуть бути заміщені цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством інфраструктури України.

(Абзац пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Види посад та вимоги при призначенні на посаду

75. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби);

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

(Абзац четвертий підпункту 2 пункту 75 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестації;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності;

(Підпункт 2 пункту 75 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

3) на нижчі посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестації;

за віком або сімейними обставинами - на особисте прохання;

у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення - відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності і неможливістю призначення на рівнозначну посаду;

(Підпункт 3 пункту 75 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

4) у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді.

(Пункт 75 доповнено підпунктом 5 згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або більший посадовий оклад.

76. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом військової служби. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

Переміщення військовослужбовців проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів.

77. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання у цих навчальних закладах, за винятком випускників, які направляються до військових формувань або відряджаються до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

(Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

78. Просування по службі військовослужбовців здійснюється на альтернативній основі за умови перебування військовослужбовців у резерві.

Порядок формування резерву визначається Міністерством інфраструктури України.

(Абзац другий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

79. Для осіб офіцерського складу при просуванні по службі обов'язково враховуються черговість проходження ними військової служби на командних, штабних та інших посадах у військових частинах, в органах військового управління, а також проходження курсів підвищення кваліфікації (перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та інших держав, перелік яких визначається Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 79 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

80. Особи сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути послідовно переміщені на вищу посаду, якщо вони перебувають у резерві та вислужили встановлені Міністерством інфраструктури України строки перебування на попередній посаді.

(Пункт 80 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

81. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у військових частинах і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

82. Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

83. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі та члени їх сімей мають потребу за станом здоров'я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

84. Призначення військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посади, нижчі від їх фактичного військового звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підпунктом 3 пункту 75 цього Положення, а також у разі переміщення військовослужбовців для дальшого проходження військової служби у місцевостях з установленими строками проходження військової служби.

85. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється на підставах, передбачених:

абзацами другим - п'ятим, сьомим цього Положення, - прямими начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади;

(Абзац другий пункту 85 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

абзацом шостим підпункту 3 пункту 75 цього Положення, якщо до військовослужбовців було застосовано таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, яке не відіграло своєї виховної ролі, або пониження в посаді, - командирами (начальниками), яким надано таке право відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

86. Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому просуваються по службі з дотриманням вимог, передбачених пунктами 79, 80 цього Положення, а понижені у посаді в дисциплінарному порядку, - також після зняття дисциплінарного стягнення.

87. Не допускається переміщення на нижчі посади військовослужбовців-жінок з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв'язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів, без їх згоди.

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади з меншим обсягом роботи. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України.

88. Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Служби безпеки України відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органом спеціального зв'язку Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

89. Призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". Порядок призначення офіцерів на зазначені посади встановлюється Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 89 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

90. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

(Пункт 90 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

91. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов'язаних із науково-педагогічною або науковою діяльністю. Призначення на посади в порядку службового сумісництва здійснюється за наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить така посада, на підставі подання. Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або оперативно-тактичний чи оперативно-стратегічний рівень підготовки та відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися для проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу на умовах погодинної оплати праці з дозволу безпосереднього командира (начальника).

Порядок призначення на посади

92. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

93. На посади зі штатними категоріями військових звань молодшого сержанта, старшини та старшого прапорщика призначаються військовослужбовці, які закінчили спеціальні курси відповідного рівня підготовки.

Перелік посад, які не потребують при призначенні на них проходження спеціальних курсів підготовки, визначається Міністерством інфраструктури України.

(Абзац другий пункту 93 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

94. На посади зі штатними категоріями військових звань прапорщиків у разі потреби можуть призначатися підготовлені на високому рівні та дисципліновані старшини, старші сержанти, сержанти, які прослужили не менше трьох років на посадах старшин, старших сержантів, сержантів та за висновком атестації гідні призначення на ці посади за умови, що їм не будуть підпорядковані прапорщики. Призначення та звільнення з таких посад здійснюється наказами командирів (начальників), яким надано право призначати на ці посади прапорщиків.

У разі необхідності призначення на зазначені посади прапорщиків старшини, старші сержанти, сержанти, які займають посади прапорщиків, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади прапорщиків, а в разі відсутності таких - за їх згодою на інші посади.

95. Старші прапорщики та прапорщики з урахуванням їх ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню молодшим офіцерським складом, у разі, якщо вони проходять військову службу на посадах старших прапорщиків та прапорщиків не менше двох років, мають досвід роботи, що відповідає профілю службової діяльності, та відповідний рівень освіти, спорідненої з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та їм не підпорядковані офіцери, і звільняються з них наказами командирів, яким надано право призначати на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі необхідності призначення на зазначені посади офіцерів старші прапорщики та прапорщики, які займають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади старших прапорщиків та прапорщиків. У разі такого призначення старші прапорщики та прапорщики призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких - за їх згодою на інші посади.

96. Курсанти з числа прапорщиків і старших прапорщиків можуть призначатися за їх згодою на посади старшин курсів та заступників командирів взводів (навчальних груп) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

97. Зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України слухачів (ад'юнктів, докторантів) здійснюється наказами Міністра оборони України, а зарахування на навчання курсантів - наказами керівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Накази про зарахування військовослужбовців курсантами, слухачами, ад'юнктами (за денною формою навчання), а також докторантами до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів є підставою для звільнення їх зі штатних посад, які вони займають.

Витяги з наказів про зарахування курсантів до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів надсилаються кадровими органами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів протягом семи днів після підписання наказів відповідно до районних (міських) військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом та кадрових органів військових частин, що направили кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Витяги з наказів про зарахування призовників та військовозобов'язаних до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів є підставою для зняття їх з відповідного обліку.

98. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів призначаються після закінчення навчання на посади офіцерського складу наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

99. Військовослужбовець, якому відмовлено (якого позбавлено) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, призначається на посаду, якою передбачено форму допуску, яку він має або яка не передбачає допуску до відомостей, що містять державну таємницю. В разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби через службову невідповідність.

100. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження до військової частини витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Переміщення військовослужбовців

101. Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх з посад та призначення на інші посади належать до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між об'єднаними загонами, загонами - розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

між окремими загонами - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні загони.

Переміщення осіб офіцерського складу здійснюється наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Призначення на посади, що належать до номенклатури посад нижчої посадової особи, здійснюється наказами тих командирів, до номенклатури призначення яких належать посади, з яких переміщуються військовослужбовці.

102. Офіцери - випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів протягом року не підлягають переміщенню по службі, крім таких випадків:

у разі неможливості проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров'я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності.

(Пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

103. Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 75 цього Положення, а також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній із керівництвом підлеглими особами.

Зазначене переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливість проходження військової служби військовослужбовцем у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

у разі потреби догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, переміщується у зв'язку із службовою необхідністю та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди.

104. Переміщення військовослужбовця за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:

дружини (чоловіка);

його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей - учнів (студентів) навчальних закладів за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи;

непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);

братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

Переміщення на нове місце служби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, викликане потребою догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, здійснюється командирами об'єднаних загонів, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за ними.

105. У разі коли переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його сім'ї, а дружина (чоловік) військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення військовослужбовця до нового місця військової служби вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється також, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади у межах одного населеного пункту (гарнізону), в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби, а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги частини першої статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції.

(Абзац другий пункту 105 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Планова заміна військовослужбовців

106. Плановій заміні підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на території України у місцевостях з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, які направлені за кордон.

Переміщення військовослужбовців у разі планової заміни в місцевості з установленим строком військової служби здійснюється відповідно до цього Положення. Перелік таких місцевостей визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Повторне направлення військовослужбовців без їх згоди в місцевості з установленим строком військової служби раніше, ніж через п'ять років, не допускається.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості з установленим строком військової служби, може бути залишений для дальшого проходження військової служби на строк до одного року. При цьому максимальний строк військової служби не може перевищувати встановленого законом строку військової служби в такій місцевості.

Перебування військовослужбовців
у розпорядженні відповідних командирів

107. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури нижчої посадової особи;

3) пониження у посаді, якщо неможливо відразу призначити їх на іншу посаду;

4) повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій;

(Підпункт 6 пункту 107 виключено на підставі Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

7) якщо стосовно військовослужбовців вжито запобіжний захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду застосовано таке покарання, як арешт;

8) якщо військовослужбовці відсутні більше десяти днів, - до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими;

9) якщо військовослужбовці перебувають у полоні, як заручники або інтерновані особи, - до їх повернення;

10) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, які займають військовослужбовці-жінки, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), за відсутності можливості перемістити таких жінок на вакантні посади, - до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження відповідних командирів наказами тих командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1-6 цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, в чиєму розпорядженні вони перебувають.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній та додатковій відпустках виключається із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду).

Матеріальне та грошове забезпечення військовослужбовців, зарахованих у розпорядження відповідних командирів (начальників), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

108. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади, за винятком випадків, передбачених підпунктами 6-9 пункту 107 цього Положення.

Військовослужбовці, призвані та прийняті на військову службу із запасу, призначаються на посади не пізніше ніж через два тижні з дня вибуття до місця служби, зазначеного у приписі військового комісаріату або територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Порядок призначення військовослужбовців на посади при
проведенні організаційно-штатних заходів

109. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до кадрового органу номенклатури призначення не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення організаційних заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь) або зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 1 пункту 107 цього Положення.

Грошове забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової посади, до вступу до виконання обов'язків за новою посадою здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

110. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, на вакантні посади в першу чергу призначаються військовослужбовці, які згідно із законодавством належать до категорії громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Призначення всіх інших військовослужбовців здійснюється після вирішення питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців.

Порядок тимчасового виконання обов'язків

111. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме:

1) вакантною - за його згодою;

2) невакантною - у разі тимчасової відсутності, усунення чи відсторонення від посади військовослужбовця, який її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною - чотирьох місяців, за винятком випадку, передбаченого пунктом 117 цього Положення.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше двох місяців.

112. Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом командира (начальника) військової частини.

Для тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами можуть призначатися:

1) солдати, сержанти та старшини - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання рядового, сержантського і старшинського складу;

(Підпункт 1 пункту 112 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

2) прапорщики та старші прапорщики - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання прапорщиків, старших прапорщиків або молодших офіцерів;

3) молодші офіцери - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодших офіцерів або старших офіцерів;

4) старші офіцери - на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старших офіцерів або військові звання осіб вищого офіцерського складу.

Для тимчасового заміщення посад, укомплектованих військовослужбовцями-жінками, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посад, укомплектованих військовослужбовцями на період відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), командири (начальники) військових частин можуть тимчасово приймати на роботу цивільних осіб, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період трудового договору.

Тимчасове заміщення посад осіб офіцерського складу цивільними особами на умовах строкового трудового договору здійснюється у випадках та в порядку, визначених Міністерством інфраструктури України.

(Абзац восьмий пункту 112 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків,
відсторонення від виконання службових повноважень,
повноважень на посаді або відсторонення від посади

(Назва підрозділу розділу IV в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

113. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовця від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Військовослужбовці, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою), продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби у межах, визначених командиром (начальником) військової частини.

Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України.

Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов'язків відбувається відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення за відсутності події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень та їм виплачується грошове забезпечення в установлених розмірах за весь час такого відсторонення.

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження, а військовослужбовці, які були відсторонені від виконання повноважень на посаді, поновлюються у виконанні повноважень на посаді у разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

(Пункт 113 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Особливості проходження військової служби
військовослужбовцями, які направляються за кордон

114. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть бути направлені за кордон.

115. Добір та направлення за кордон військовослужбовців здійснюються на добровільній основі відповідно до їх рапортів у порядку, що визначається Міністерством транспорту та зв'язку України.

Добір військовослужбовців для направлення за кордон здійснюється з резерву кандидатів для направлення за кордон.

Порядок створення резерву для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац третій пункту 115 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

116. На військовослужбовців, які направляються за кордон, оформляються виїзні справи у порядку, визначеному Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

117. Військовослужбовці, які призначаються на посади у багатонаціональних органах військового управління, а також направлені для навчання строком до одного року за кордон, не виключаються зі списків особового складу військових частин. Посади, що вивільнені такими військовослужбовцями, зберігаються невакантними на строк їх перебування за кордоном. Дозволяється покладати тимчасове виконання обов'язків за невакантними посадами на інших військовослужбовців у встановленому порядку. Після закінчення строку військової служби або навчання військовослужбовці повертаються до попереднього місця служби.

118. Направлення військовослужбовців для навчання за кордон на строк понад два місяці здійснюється наказами Міністра інфраструктури України.

(Абзац перший пункту 118 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Вимоги до кандидатів на навчання за кордоном визначаються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац другий пункту 118 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Особливості проходження військової
служби військовослужбовцями,
яким призначено кримінальне покарання

119. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами утримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

120. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути підвищені у військовому званні, призначені на вищу посаду або переміщені до нового місця служби, крім випадку, передбаченого пунктом 103 цього Положення.

121. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, в разі скасування вироку суду або винесення судом виправдувального вироку, в разі закриття кримінального провадження направляються до військових частин для дальшого проходження служби, де їх поновлюють у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і на посадах або звільняють з військової служби у запас (відставку) з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

(Абзац перший пункту 121 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

До загального строку військової служби зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, а для військовослужбовців строкової військової служби - час перебування в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

(Абзац другий пункту 121 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), а також строк самовільного залишення військової частини або місця служби понад 10 діб, незалежно від причини залишення.

Направлення військовослужбовців
до інших військових формувань

122. Направлення військовослужбовців із Державної спеціальної служби транспорту до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за їх згодою та оформляється:

на осіб офіцерського складу і прапорщиків - наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

V. Відрядження

123. Військовослужбовці можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі підрозділу (команди) з метою:

навчання на курсах, проходження зборів, вступу до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

участі у заходах, пов'язаних із виконанням завдань за призначенням;

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочні;

супроводження (за потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців та конвоювання заарештованих і засуджених;

отримання нагород;

участі в засіданнях військових судів або прибуття за викликом органів досудового розслідування;

(Абзац восьмий пункту 123 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

в інших випадках за викликом (розпорядженням) старших командирів (начальників).

Курсанти (слухачі), крім випадків, зазначених в абзацах другому - одинадцятому цього пункту, можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики або військового стажування.

Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у службові відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин на підставі розпоряджень старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

124. Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка.

Військовослужбовці після прибуття до пункту відрядження зобов'язані у встановлений строк з'явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони були відряджені, повідомити командира своєї військової частини про прибуття, в установленому порядку стати на облік і виконувати поставлені завдання.

125. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки в проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи в органі місцевого самоврядування, а також повідомити про затримку командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна відряджений військовослужбовець повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також командира військової частини, в якій він проходить військову службу.

126. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з пункту службового відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це командира (начальника) військової частини через начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісара, а в разі їх відсутності - через посадових осіб місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є хвороба, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

127. Про затримку військовослужбовця понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, посадова особа, в розпорядження якої він прибув, або начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовий комісар зобов'язані повідомити командира (начальника), який направив військовослужбовця у відрядження, із зазначенням причин його затримки.

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни в період відрядження начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар мають право припинити відрядження з відповідною позначкою про це у посвідченні про відрядження, строку прибуття військовослужбовця до військової частини, повідомивши про це командира (начальника) військової частини.

128. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит посадовій особі, в розпорядження якої був відряджений військовослужбовець, або начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовому комісару. Після одержання відповіді на запит про те, що відряджений не прибув до пункту призначення або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

Прикомандирування депутатів,
які є військовослужбовцями,
відрядження військовослужбовців
до державних органів, установ
і організацій із залишенням
на військовій службі

129. Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, оформлюється наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

130. Після закінчення строку або дострокового припинення депутатських повноважень депутат, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівнозначній посаді з приписом (супровідним листом) та розпорядженням про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

131. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі, але із звільненням із займаної посади з дальшим призначенням на посади відповідно до Переліку посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях, який затверджується Президентом України.

У разі потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад в державних органах, установах і організаціях керівники цих державних органів, установ і організацій надсилають до Міністерства інфраструктури України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

(Абзац другий пункту 131 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

На підставі письмового запиту Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, установах і організаціях.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Міністром інфраструктури України.

(Абзац четвертий пункту 131 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Відрядження оформляються на підставі запиту керівника відповідного державного органу, установи і організації, рапорту військовослужбовця та відповідного подання наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту по особовому складу.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, установ і організацій письмово повідомляють Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

132. Звільнення з посад відряджених військовослужбовців здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи і організації за погодженням із Міністерством інфраструктури України:

(Абзац перший пункту 132 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

після виконання визначеного обсягу робіт оборонного характеру;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту має право у будь-який час відкликати з державного органу, установи чи організації відряджених військовослужбовців за погодженням із керівником державного органу, установи чи організації.

Звільнені з посади відряджені військовослужбовці направляються у розпорядження Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади.

Після повернення в розпорядження Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджалися.

133. За відрядженими до державних органів, установ і організацій військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені чинним законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення відрядженим військовослужбовцям здійснюється у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

134. Нагородження військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій державними нагородами та відзнаками Державної спеціальної служби транспорту здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджені, а за потреби - за спільним поданням керівника державного органу, установи, організації та Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

VI. Підготовка, перепідготовка
і підвищення кваліфікації

Підготовка громадян до проходження військової
служби за контрактом та підготовка
(перепідготовка, підвищення кваліфікації)
осіб рядового складу, сержантського
та старшинського складу

135. Підготовка громадян до проходження військової служби за контрактом та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу здійснюються на спеціальних курсах у навчальних частинах (центрах) Державної спеціальної служби транспорту, Збройних Сил України, інших військових формувань (далі - навчальні частини) за погодженням із керівниками цих військових формувань.

(Абзац перший пункту 135 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Порядок направлення до навчальних частин для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, строки підготовки, рівень підготовки та перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Міністерством інфраструктури України за погодженням із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні частини.

(Абзац другий пункту 135 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які навчаються у навчальних частинах, іменуються курсантами навчальних частин.

136. Курсанти навчальних частин після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) складають іспити за відповідними навчальними програмами.

Курсантам навчальних частин, які пройшли навчання за програмами третього рівня підготовки і склали встановлені іспити, присвоюється у порядку, визначеному цим Положенням, відповідне військове звання.

137. Після закінчення навчання військовослужбовці, як правило, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

Направлення військовослужбовців, уперше прийнятих на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, після закінчення навчання у навчальних частинах до військових частин для дальшого проходження військової служби здійснюється розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Командир (начальник) військової частини забезпечує військовослужбовців, які проходили підготовку, та членів їх сімей документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд до нового місця служби та перевезення особистих речей.

138. Відрахування курсантів із навчальних частин за станом здоров'я в разі виникнення у них під час навчання захворювань здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Військовослужбовці, які відраховані з навчальної частини до закінчення навчання, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, направляються для проходження строкової військової служби; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, а також жінок, звільняються з військової служби та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання.

Про відрахування військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, з навчальної частини у послужному списку його особової справи робиться відповідний запис, який скріплюється печаткою.

Рішення про відрахування військовослужбовців приймається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Підготовка (навчання) громадян для проходження
військової служби на посадах офіцерського складу

139. Підготовка (навчання) громадян для проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту на посадах офіцерського складу, а також їх перепідготовка (підвищення кваліфікації) здійснюється у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Громадяни, які під час навчання у таких навчальних закладах мають військові звання офіцерського складу, є слухачами, інші - студентами або курсантами.

Жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу за спеціальностями, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

(Абзац третій пункту 139 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

140. Організація і проведення роботи з військово-професійної орієнтації та попереднього добору кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів із числа молоді здійснюється територіальними центрами комплектування, а з числа військовослужбовців - військовими частинами.

Прийом громадян до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів здійснюється в порядку, визначеному правилами прийому до зазначених навчальних закладів, відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Порядок добору та направлення громадян на підготовку (навчання) та порядок проведення підготовки громадян до проходження військової служби на посадах офіцерського складу встановлюються Міністерством інфраструктури України та центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

(Абзац третій пункту 140 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу визначаються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац четвертий пункту 140 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

141. Військовослужбовці, які висловили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, подають рапорти по команді на ім'я командира (начальника) військової частини.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання приймається командиром (начальником) військової частини після проходження ними медичного огляду. У разі потреби подаються матеріали для оформлення їм допуску до державної таємниці.

У разі відмови військовослужбовцю у прийомі до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу через невідповідність умовам прийому обов'язково зазначаються причини відмови, про що військовослужбовцю повідомляється в індивідуальній бесіді.

Рішення про підготовку відповідних документів і направлення їх до навчальних закладів приймається командирами об'єднаних загонів (та їм рівнозначними) після розгляду пропозицій відповідних командирів військових частин.

142. Студенти військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після отримання диплома про базову вищу освіту. За наявності такого диплома та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після закінчення навчання).

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх матеріальне та фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Державної спеціальної служби транспорту.

143. Після зарахування до списків особового складу вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу курсанти проходять первинну військово-професійну підготовку.

Курсанти під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням, виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також для несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України.

Курсанти-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються, крім випадків, визначених статутами Збройних Сил України.

144. Курсанти першого і другого курсів розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України для військовослужбовців строкової військової служби.

Курсанти третього і наступних курсів (слухачі - незалежно від курсу) мають право проживати в гуртожитках, які розташовані на території вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, а сімейні - в сімейних гуртожитках або з дозволу керівника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - у жилих приміщеннях за межами навчального закладу.

Для курсантів-жінок незалежно від курсу навчання обладнуються окремі гуртожитки (спальні приміщення).

Курсанти першого і другого курсів звільняються з розташування вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу в порядку, встановленому для військовослужбовців строкової військової служби. Курсанти третього і наступних курсів (слухачі - незалежно від курсу) звільняються відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня.

Питання, пов'язані з проживанням курсантів (слухачів) у казармах (спальних приміщеннях) і гуртожитках, а також їх соціально-побутові умови визначаються вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів згідно з вимогами статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

(Абзац п'ятий пункту 144 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Право носити цивільний одяг за межами розташування вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу надається:

курсантам першого і другого курсів - під час перебування у відпустці;

курсантам третього і наступних курсів (слухачам - незалежно від курсу) - під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час.

Одруженим курсантам третього і наступних курсів (слухачам - незалежно від курсу) за відсутності сімейного гуртожитку в розташуванні вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу виплачується грошова компенсація за місцем навчання за тимчасовий піднайом (найм) жилого приміщення поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

145. Курсантам вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не проходили військову службу до зарахування на навчання, за відмінні і добрі оцінки в навчанні за результатами екзаменаційних сесій підвищуються посадові оклади в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), підтверджених відповідними документами, надається право на складення іспитів (заліків) у строки, визначені керівником вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

146. Курсантам (слухачам) після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою, видаються диплом державного зразка та нагрудний знак, а також присвоюється первинне офіцерське звання.

Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу із золотою медаллю або дипломом з відзнакою, надається право на вибір місця військової служби. Прізвища військовослужбовців, які закінчили навчання із золотою медаллю, заносяться на Дошку пошани вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

147. Відрахування з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, поновлення на навчанні курсантів (слухачів) чи переведення їх з одного навчального закладу до іншого проводиться в порядку, визначеному центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, та центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки відповідно до вимог цього Положення.

(Пункт 147 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

148. Порядок та вимоги щодо прийому осіб офіцерського складу на навчання для отримання оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня освіти встановлюється керівниками центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, що здійснюють таке навчання.

Право військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, на отримання вищої освіти

149. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби з метою здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки або спеціальністю, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, - також за напрямом підготовки або спеціальністю, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.

Особи офіцерського складу, які здобули базову або повну вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби.

(Пункт 149 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

150. Вступ військовослужбовця на навчання до вищого навчального закладу без відриву від військової служби здійснюється з дозволу командира - від командира об'єднаного загону і вище. Такий дозвіл надається на підставі рапорту військовослужбовця та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу.

Навчання військовослужбовця не повинно перешкоджати виконанню ним службових обов'язків за займаною посадою.

(Пункт 150 в редакції Указу Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Підвищення кваліфікації

151. Добір кандидатів для навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється на підставі планів переміщення по службі з числа військовослужбовців, зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, та на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців, які потребують підвищення професійного рівня.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців офіцерського складу, сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного професійного рівня здійснюється не рідше одного разу на п'ять років.

152. Порядок організації підвищення кваліфікації військовослужбовців визначається Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 152 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

VII. Проведення атестування

153. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та навчання.

154. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування.

155. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців-депутатів та військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій а також військовослужбовців строкової військової служби.

156. Порядок та строки проведення атестування військовослужбовців визначаються Міністерством інфраструктури України.

(Пункт 156 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

VIII. Відпустки

157. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

158. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

159. Військовослужбовцям безпосередньо після закінчення ними навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також ад'юнктам денної форми навчання та докторантам надається щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

160. Відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів надаються, як правило, після закінчення навчального року.

161. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон, щорічна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон.

162. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, надаються на загальних підставах.

163. Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

164. Щорічна основна відпустка переноситься на інший період або продовжується командиром (начальником) військової частини в разі:

1) захворювання військовослужбовця, на підставі довідки закладу охорони здоров'я, завіреної міським (районним) військовим комісаром, - на кількість діб хвороби військовослужбовця;

2) надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, на підставі медичного висновку;

3) виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від виконання обов'язків за посадою зі збереженням грошового забезпечення;

4) збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

165. Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, та постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими графіками здійснюються штабами військових частин.

Накази командирів військових частин про надання щорічних основних відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток строку на підставі рапорту військовослужбовця, розглянутого його прямим начальником.

166. Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

167. У разі втрати відпускного квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар відповідно до даних обліку, а в разі відсутності даних - після встановлення особи військовослужбовця видає довідку, що засвідчує законність перебування військовослужбовця у відпустці, повідомляє про це командування за місцем військової служби військовослужбовця і здійснює контроль за своєчасним його відбуттям до місця служби.

168. Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок перешкод у сполученні чи хвороби військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на підставі документів, засвідчених посадовими особами, зазначеними в абзаці другому пункту 125 цього Положення, - на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами.

Право продовження військовослужбовцю відпустки належить начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Про строки і причини затримки начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар негайно повідомляє командира (начальника) військової частини, з якої прибув військовослужбовець, і робить відповідну позначку у відпускному квитку.

169. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни під час перебування у відпустці начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар має право вжити до нього заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Про вжиті заходи та про вчинене правопорушення, якщо його вчинено за межами гарнізону, зазначені посадові особи повідомляють командира (начальника) військової частини.

170. У разі неповернення військовослужбовця з відпустки в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення військовослужбовцем відпустки. Після одержання відповіді на запит про те, що військовослужбовець не прибув до місця відпустки або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

IX. Особливості проходження строкової військової служби

171. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до військової служби за станом здоров'я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку, і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

172. У випадках, передбачених частиною п'ятою статті 23 та частиною одинадцятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", строкову військову службу проходять військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту про проходження військової служби, а також військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у разі розірвання контракту про навчання.

До строку строкової військової служби зазначених військовослужбовців зараховується тривалість військової служби за контрактом із розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби.

Розрахунок строку військової служби здійснюється в порядку, встановленому Міністерством інфраструктури України.

(Абзац третій пункту 172 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Звільнення у запас військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього пункту, провадиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Присвоєння військових звань

173. Громадянам, призваним на строкову військову службу, військове звання солдата присвоюється наказом обласного військового комісара після формування команд для відправлення до військових частин.

174. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старшого солдата - командирами окремих загонів, які користуються дисциплінарною владою командира батальйону та вище і мають право видавати накази командира військової частини по стройовій частині;

2) молодшого сержанта, сержанта - командирами об'єднаних загонів, загонів і начальниками, які мають рівні з ними права, та вище.

175. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат - солдатам, які зразково виконують свій військовий обов'язок, мають добрі і відмінні показники в професійній підготовці, зразкову військову дисципліну та призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата, а також у порядку заохочення;

2) молодший сержант - військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів і призначені на посади сержантів.

Молодшим сержантам строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання сержанта відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

176. Присвоєння військових звань військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється з урахуванням вимог пунктів 41, 57 і 58 цього Положення.

177. Військовослужбовці строкової військової служби, позбавлені військового звання старшого солдата, сержантських звань у дисциплінарному порядку, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата.

Призначення на посади

178. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями строкової військової служби, та відповідні їм військові звання і тарифні розряди визначаються Міністерством інфраструктури України за погодженням із Міністерством оборони України.

(Абзац перший пункту 178 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Право призначення на посади належить:

1) на посади, за якими передбачені військові звання старшого солдата, молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта, - командирам окремих загонів, які мають дисциплінарні права командира батальйону і право видавати накази по стройовій частині, та вище;

2) на посади, за якими передбачені військові звання старшини, - командирам об'єднаних загонів, загонів і начальникам, які мають рівні з ними права, та вище.

Призначення військовослужбовців строкової військової служби на посади та звільнення з посад, які вони займають, здійснюється наказом командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

Солдати, які до призову на строкову військову службу пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах, призначаються на штатні військові посади відповідно до набутих військово-облікових спеціальностей.

Військовослужбовці строкової військової служби, які пройшли підготовку в навчальних частинах або набули практичних навичок під час проходження військової служби, призначаються на штатні військові посади відповідно до набутої ними спеціальності та присвоєного військового звання.

179. Просування по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється залежно від їх професійних, ділових і моральних якостей, стану здоров'я та за наявності вакантних посад.

На посади, за якими передбачене військове звання молодшого сержанта, можуть призначатися підготовлені та дисципліновані солдати і старші солдати, які закінчили курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах, з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого сержанта.

На посади, за якими передбачені військові звання сержанта, старшого сержанта, старшини, у разі потреби можуть призначатися підготовлені та дисципліновані молодші сержанти, які гідні призначення на ці посади.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом молодші сержанти, які займають посади сержанта, старшого сержанта, старшини, переміщуються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до цього призначення, а в разі відсутності таких - на інші посади.

Переміщення по службі

180. Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

за службовою необхідністю;

за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім'ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

1) у межах об'єднаного загону з однієї військової частини до іншої - за розпорядженням начальника штабу об'єднаного загону;

2) в інших випадках - за розпорядженням начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Переведення військовослужбовців строкової військової служби з Державної спеціальної служби транспорту до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту після погодження з органами військового управління цих формувань.

Дозволяється здійснювати переведення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для спільного проходження служби в одному підрозділі.

Переміщення за службовою необхідністю з однієї військової частини до іншої проводиться лише за наявності обґрунтованих підстав та в разі погодження цього переміщення відповідними посадовими особами.

Матеріали щодо переміщення військовослужбовців строкової військової служби, що подаються для прийняття рішення начальником головного штабу - першим заступником Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, повинні бути погоджені з відповідними командирами (начальниками) військових частин.

Відпустки

181. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) обов'язкова щорічна відпустка - для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) додаткова відпустка - як вид заохочення;

3) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

4) відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення у випадках, встановлених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

182. Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби, що належать до 2 або 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається після проходження ними не менш як трьох місяців строкової військової служби, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку такої служби тривалістю:

для осіб, яким установлено строк служби до 12 місяців, - 30 діб;

для осіб, яким установлено строк служби до 9 місяців, - 20 діб.

183. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається один раз за весь період цієї служби тривалістю до 5 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка надається за високі показники в професійній підготовці, зразкову військову дисципліну, вмілу експлуатацію озброєння, техніки і оголошується наказом командира військової частини по стройовій частині.

Додаткова відпустка надається військовослужбовцю, як правило, разом із відпустками, зазначеними у пункті 181 цього Положення, а в разі, якщо військовослужбовець не має права на такі відпустки або їх використано, - додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

184. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається на підставі висновку госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії, а також військово-лікарської комісії при військовому комісаріаті або лікарської комісії цивільного закладу охорони здоров'я, якщо таким комісіям надано права госпітальної військоволікарської комісії.

У разі неможливості з поважних причин використати відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за межами військової частини військовослужбовець строкової військової служби може бути залишений у військовій частині зі звільненням його на час відпустки від усіх робіт, занять, несення служби у добовому наряді та варті. Така відпустка при військовій частині проводиться, як правило, в медичному пункті (лазареті) військової частини зі здійсненням необхідних лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

Військовослужбовці строкової військової служби під час відпустки для лікування у зв'язку з хворобою за розпорядженням командира військової частини або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військового комісара можуть направлятися на медичний огляд за місцем проведення відпустки. Продовження відпустки для лікування у зв'язку з хворобою таким військовослужбовцям визначається відповідно до постанови військово-лікарської комісії.

Особи, яким до закінчення строку, встановленого для проходження строкової військової служби, залишилося служити менше одного місяця, відпустку для лікування у зв'язку з хворобою проводять при військовій частині.

Особливості проходження строкової військової служби
особами, засудженими до тримання у дисциплінарному
батальйоні (на гауптвахті)

185. Військовослужбовці строкової військової служби, направлені для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, виключаються зі списків військової частини, де вони проходили військову службу до засудження, з дня набрання вироком законної сили.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які відбували покарання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті), час відбування покарання до строку строкової військової служби не зараховується. Час відбування покарання може бути зарахований до строку строкової військової служби у випадках, передбачених Положенням про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону (гауптвахти), направляються для дальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі військові частини, де вони проходили строкову військову службу до засудження.

Звільнення з військової служби

186. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставі указу Президента України та після видання наказу Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині.

(Абзац перший пункту 186 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, можуть бути затримані за рішенням Президента України на службі на строк до шести місяців.

Військовослужбовців строкової військової служби, які під час її проходження оволоділи у повному обсязі професійними навичками відповідно до займаних посад, дисципліновані, зразково виконують службові обов'язки, командир військової частини має право звільнити в запас на місяць раніше строків, установлених для проходження строкової військової служби, але не раніше видання указу Президента України про черговий призов на строкову військову службу та про звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

187. План звільнення військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, затверджується командиром військової частини не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення звільнення військовослужбовців в запас.

Дату звільнення зі строкової військової служби військовослужбовцям доводять безпосередні командири не пізніше ніж через два дні після затвердження плану їх звільнення в запас.

188. Військовослужбовці строкової військової служби, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, строк якої закінчується за п'ять днів до початку звільнення в запас, до місця військової служби не повертаються, а після погодження з командирами військових частин звільняються в запас за рішенням відповідних військових комісарів за місцем проведення відпустки. Про прийняте рішення повідомляються командири військових частин, які надсилають до відповідних військових комісаріатів необхідні документи для взяття на військовий облік звільнених у запас військовослужбовців.

Військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і перебувають на лікуванні (обстеженні) у військово-лікувальних закладах, підлягають огляду військово-лікарською комісією після закінчення лікування (обстеження). Звільнення цих осіб зі строкової військової служби здійснюється наказом начальника військово-лікувального закладу після погодження з командирами військових частин, в яких проходили службу військовослужбовці.

189. Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Районний військовий комісар, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду обласному військовому комісару.

Обласний військовий комісар зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами обласний військовий комісар надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

190. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласного військового комісара акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту для прийняття рішення щодо дострокового звільнення.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;

3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь обласному військовому комісару (заявнику) із зазначенням причин відмови.

191. Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби у запас, командування військової частини видає обліково-послужну картку, припис, службову характеристику та медичну книжку.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

X. Особливості проходження військової служби
за призовом осіб офіцерського складу

192. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Міністра оборони України призиваються офіцери запасу на строк, у кількості і за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

193. Офіцери, призвані на військову службу, направляються у розпорядження Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених цим Положенням. Вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і забезпечуються всіма видами забезпечення, що передбачені для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено законодавством.

Офіцери, призвані на військову службу, за наявності у Державній спеціальній службі транспорту вакантних посад із відповідною військово-обліковою спеціальністю за їх бажанням після закінчення встановленого строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

194. Звільнення, зокрема достроково, з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в порядку, визначеному цим Положенням.

XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік

195. Військовослужбовці можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(Абзац перший пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Під час розгляду питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік ураховуються:

рівень командирської (професійної) підготовки;

наукові ступені і вчені звання;

досвід проходження військової служби у військових підрозділах, які направлялися за кордон;

бойовий досвід;

знання іноземної мови за стандартизованим мовним рівнем не нижче "мінімально необхідний";

наявність освіти оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного рівня (тільки для осіб офіцерського складу).

196. Питання про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі порушується посадовими особами, які мають право видавати накази по особовому складу, і вище.

197. Військовослужбовці-депутати, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, за їх проханням можуть бути залишені на військовій службі на строк не більше ніж п'ять років.

Військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, установ і організацій та досягли граничного віку перебування на військовій службі, продовження строку військової служби здійснюється за клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій.

198. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається:

для осіб офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до пункту 201 цього Положення.

199. Накази про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі доводяться до них особисто командирами (начальниками) військових частин, керівниками відповідних державних органів, установ і організацій.

200. Особи, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах.

Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що командири (начальники) військових частин, керівники відповідних державних органів, установ і організацій особисто повідомляють їх у письмовій формі.

XII. Звільнення з військової служби

Права посадових осіб
щодо звільнення з військової служби

201. Звільнення військовослужбовців з військової служби на підставах, передбачених частинами шостою і сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", здійснюється:

1) у військових званнях до старшого сержанта включно - командирами об'єднаних загонів, загонів та посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу;

2) у військових званнях до полковника включно за будь-якою підставою - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

3) у військових званнях до генерал-лейтенанта включно - Президентом України.

Вимоги щодо звільнення з військової служби

202. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі відсутності інших підстав для звільнення:

1) при скороченні посади, яку військовослужбовець займає, у тому числі при ліквідації (розформуванні), реорганізації військових частин або державних органів, установ і організацій, у разі неможливості використання цього військовослужбовця на військовій службі;

2) при скороченні рівнозначних посад у межах їх загальної чисельності, які підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою військово-обліковою спеціальністю, зокрема якщо займана ними посада не підлягає скороченню, за їх згодою (для військовослужбовців, які мають право на пенсію).

203. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби через службову невідповідність або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за винятком тих, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби.

204. Звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюється:

у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

за результатами атестації військовослужбовця.

205. За наявності підстав, передбачених частинами шостою і сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства, якщо до нього не вжито запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду.

206. Військовослужбовці, які померли, загинули, а також особи, позбавлені військового звання, виключаються зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту наказами по особовому складу командирів (начальників), яким надано право видавати накази по особовому складу, і вище незалежно від номенклатури призначення.

207. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту про проходження військової служби, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання щодо виплати військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку, встановленого для присвоєння чергового військового звання.

208. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або рівнозначній посаді здійснюється наказом посадової особи, яка має право звільнення цієї категорії військовослужбовців з військової служби, їй рівнозначної або вищої. Наказ видається на підставі копії рішення суду, матеріалів службового розслідування та копії наказу, виданого відповідним командиром (начальником), про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у незаконному звільненні військовослужбовця.

Порядок звільнення

209. Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) військовий комісаріат, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

210. Перед звільненням військовослужбовців уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Вислуга років військової служби військовослужбовців розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення.

Інформація про розраховану вислугу років військової служби доводиться військовослужбовцю під підпис перед оформленням документів для цього звільнення з військової служби. У разі незгоди з розрахунком вислуги років військової служби військовослужбовець повинен письмово обґрунтувати свої заперечення на аркуші з розрахунком вислуги років і засвідчити їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис на цьому ж аркуші та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

Заперечення військовослужбовців щодо розрахунку вислуги років військової служби розглядаються командирами (начальниками) військових частин перед оформленням документів для звільнення з військової служби. Спірні питання щодо заліку вислуги років окремих періодів служби для призначення пенсії розглядаються спеціальною комісією Державної спеціальної служби транспорту.

Порядок проведення розрахунку вислуги років визначається Міністерством інфраструктури України.

(Абзац п'ятий пункту 210 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

211. Військовослужбовці протягом 12 місяців до досягнення граничного віку перебування їх на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я на обстеження до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються при визначенні підстав звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, а також у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

Після звільнення зазначених в абзаці другому цього пункту військовослужбовців з військової служби військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку, направляє їх для проходження медичного обстеження з метою визначення придатності до військової служби.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі:

звільнення у зв'язку із закінченням строку контракту;

досягнення граничного віку перебування на військовій службі, якщо вони мають право на максимальну пенсію;

досягнення граничного віку перебування в запасі, якщо вони мають право на пенсію за вислугу років;

звільнення за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

212. З військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення.

Форма, порядок оформлення та зберігання документа, в якому відображається зміст проведення бесіди, визначаються Міністерством інфраструктури України.

(Абзац другий пункту 212 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

213. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту видання наказу про звільнення та здача посади військовослужбовцем повинні бути здійснені не пізніше дня закінчення строку контракту.

214. Наказ про застосування до військовослужбовців такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, є підставою для оформлення документів, необхідних для видання наказу про таке звільнення.

Порядок оформлення документів для видання наказу про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність визначається Міністерством інфраструктури України.

(Абзац другий пункту 214 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

215. Військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і які не набули права на пенсію за вислугу років, командир (начальник) попереджує про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до проведення таких заходів. У такий самий строк про скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині в установленому порядку письмово повідомляється державна служба зайнятості.

216. Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

Рішення про дальше проходження військової служби військовослужбовцями, які визнані обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час, приймає посадова особа, до чиєї номенклатури призначення належить посада, яку займає військовослужбовець на підставі відповідних клопотань.

Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров'я документи про його звільнення з військової служби оформляються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

217. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г" і "д" частини шостої та пунктами "а", "б", "в", "г" і "д" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них.

У наказах командирів (начальників) для військовослужбовців, які звільняються з військової служби, можуть бути застосовані такі види заохочення, як оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією, занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини, нагородження заохочувальними відзнаками Державної спеціальної служби транспорту тощо.

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас або у відставку за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби оголошуються командирами (начальниками) військових частин.

Для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, які позитивно характеризувалися під час проходження військової служби, організовуються урочисті проводи:

звільнених командирів (начальників) військових підрозділів і військових частин - із шикуванням особового складу;

інших звільнених військовослужбовців - на загальних зборах військової частини.

218. Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій відповідний командир (начальник) в обов'язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві на визначених ним посадах. Ця характеристика додається до особової справи військовослужбовця.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

219. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстава звільнення зміні не підлягає, якщо при звільненні не допущені порушення законодавства і не виникли нові обставини, пов'язані зі звільненням.

Особливості звільнення деяких категорій військовослужбовців

220. Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється при досягненні ними граничного віку перебування на військовій службі та в інших випадках, передбачених законодавством.

Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється в установленому цим Положенням порядку за поданням Голови Верховної Ради України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голів місцевих рад, до яких вони прикомандировувалися, посадовими особами, зазначеними у пункті 201 цього Положення. За бажанням військовослужбовців таке звільнення може бути здійснене без зарахування в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту.

221. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 201 цього Положення, за поданням керівників державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджалися, без зарахування в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту.

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, установах і організаціях, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад у державних органах, установах і організаціях, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв'язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, установ і організацій для дальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв'язку зі звільненням з військової служби керівник державного органу, установи, організації видає їм припис для прийняття на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті.

222. Військовослужбовці, яким за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням або обмеженням волі, та яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, можуть бути залишені на військовій службі за рішенням командирів (начальників), яким надано право звільнення таких осіб з військової служби, на підставі клопотання командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу, в порядку, визначеному цим Положенням. При прийнятті рішення про залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі враховуються високі професійні, ділові та моральні якості військовослужбовців, нагальна потреба в таких фахівцях, попереднє ставлення їх до військової служби та придатність до неї за станом здоров'я, наявність державних нагород, вид і ступінь тяжкості вчиненого злочину.

Особи, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, в разі скасування вироку суду поновлюються на військовій службі.

У разі зміни вироку суду особа за рішенням командира (начальника), якому надано право звільнення цієї особи з військової служби, може бути поновлена на військовій службі за клопотанням обласного військового комісара або командира (начальника) військової частини, в якій ця особа проходила службу перед звільненням.

Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність або звільнення з військової служби за контрактом через службову невідповідність, звільняються з військової служби на підставах, передбачених пунктом "е" частини шостої або пунктом "е" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

223. Виключення зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення:

осіб офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до пункту 201 цього Положення.

XIII. Особливості проходження військової служби
та виконання військового обов'язку
в запасі в особливий період

224. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу, а військовозобов'язані виконують військовий обов'язок у запасі у порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

225. У разі оголошення мобілізації:

1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних та громадян призовного віку, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

2) усі військовослужбовці, які перебувають на цей час на військовій службі у Державній спеціальній службі транспорту, звільненню в запас не підлягають, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років (такі військовослужбовці-жінки можуть продовжувати військову службу тільки за власним бажанням). Військовозобов'язані, призвані на збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених зі списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку, в запас у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

3) усі відпустки військовослужбовців, за винятком відпусток для лікування у зв'язку з хворобою, з вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), припиняються. Військовослужбовці, які перебувають у відпустках, зобов'язані знятися з військового обліку за місцем проведення відпустки і негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, повинні з'явитися до військового комісаріату для переосвідчення (повторного огляду), а у разі неможливості прибути за станом здоров'я - негайно повідомити про це військового комісара письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) військового коменданта чи військового комісара;

4) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані з дозволу посадових осіб, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до своїх військових частин;

5) заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється;

6) військовозобов'язані та громадяни призовного віку повинні прибути до пунктів збору у строки, зазначені в їх мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів;

7) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані на посади до військових частин, приступають до виконання обов'язків за цими посадами з моменту їх призначення наказами по стройовій частині відповідно до мобілізаційного призначення.

Якщо військові частини змінили місце дислокації, військовослужбовці зобов'язані прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісаріату і діяти відповідно до наказу (розпорядження) відповідного начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин із відпустки до місця проходження військової служби або не прибули після оголошення мобілізації у визначені для них пункти і строки, несуть відповідальність згідно із законодавством. З моменту оголошення мобілізації виїзд військовозобов'язаних та громадян призовного віку з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.

226. Призови на військову службу військовозобов'язаних та громадян призовного віку у воєнний час проводяться військовими комісаріатами на підставі указів Президента України.

227. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту у воєнний час поповнюється за рахунок призову через Міністерство оборони України військовозобов'язаних під час мобілізації.

Офіцерський склад Державної спеціальної служби транспорту поповнюється також за рахунок осіб, яким присвоєно військові звання офіцерського складу відповідно до пункту 48 цього Положення.

228. Зарахування в особливий період випускників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається у разі, якщо вони не можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до військових частин для дальшого призначення на посади за здобутою спеціальністю. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення цих навчальних закладів.

229. Командири (начальники), які мають право призначення військовослужбовців на посади у воєнний час згідно з номенклатурою посад, повинні постійно мати резерв кандидатів для просування по службі з метою своєчасного укомплектування вакантних посад.

Просуванню по службі у воєнний час підлягають насамперед військовослужбовці, які виявили високі професійні, морально-етичні якості та організаторські здібності в управлінні військовими підрозділами, забезпеченні їх діяльності, ініціативу та наполегливість під час виконання завдань.

Першочерговому і повному укомплектуванню військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, підлягають військові частини, що безпосередньо беруть участь у виконанні завдань за призначенням.

Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, призвані із запасу, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, а також переміщення їх по службі здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

230. Атестування військовослужбовців в особливий період не проводиться. У разі подання документів з питань призначення їх на вищі посади, нагородження чи присвоєння чергових військових звань складаються службові характеристики.

231. Відпустку для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям може бути надано тривалістю не менше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад:

генералам - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

офіцерам, які займають посади командирів (начальників) військових частин, - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від командира об'єднаного загону, прирівняною до нього посадовою особою і вище.

232. Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено у закладі охорони здоров'я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії командиром (начальником) військової частини, а в разі виключення зі списків особового складу військової частини - начальником військово-лікувального закладу може бути надано відпустку для лікування у зв'язку з хворобою на 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показниками - продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати 4 місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовців до військової служби.

233. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, - звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, проводиться:

у званнях до полковника включно - командирами (начальниками), які мають право звільнення у мирний час відповідно до пункту 201 цього Положення;

у званнях генерал-майора, генерал-лейтенанта - Головнокомандувачем Збройних Сил України і за його визначенням іншими посадовими особами.

234. Народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

235. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, установ і організацій, в особливий період виконують обов'язки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА

Додаток 1
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Державній спеціальній
службі транспорту, затвердженого
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року N 60/2009

Контракт
про проходження військової служби у
Державній спеціальній службі транспорту

З Додатком 1 (зі змінами від 08.04.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Укази".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)

Додаток 2
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Державній спеціальній
службі транспорту, затвердженого
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року N 60/2009

Контракт
про проходження військової служби (навчання) у військовому
навчальному підрозділі вищого навчального закладу

З Додатком 2 (зі змінами від 08.04.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Укази".

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 199/2013 від 08.04.2013)