КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2012 р. N 1146
Київ

Про затвердження Порядку передачі повноважень
з управління корпоративними правами держави
суб'єктам управління об'єктами державної власності

Відповідно до підпункту "н" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єктам управління об’єктами державної власності, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. N 1146

Порядок
передачі повноважень з управління корпоративними
правами держави суб’єктам управління
об’єктами державної власності

1. Цей Порядок визначає механізм передачі повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єктам управління об’єктами державної власності (далі - суб’єкти управління).

2. Мінекономрозвитку подає Кабінетові Міністрів України за результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких розмір корпоративних прав держави становить понад 50 відсотків, стану виконання ними фінансових планів та їх платоспроможності, додержання законності щодо використання належного їм майна пропозиції щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави таких суб’єктів господарювання відповідним суб’єктам управління.

3. Суб’єкт управління, що ініціює передачу йому повноважень з управління корпоративними правами держави щодо відповідного суб’єкта господарювання (далі - ініціатор передачі) від іншого суб’єкта управління, що фактично здійснює такі повноваження (далі - фактичний управитель), подає Мінекономрозвитку відповідну пропозицію, до якої додаються:

1) відомості щодо суб’єкта господарювання про:

найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

результати фінансово-господарської діяльності за три попередні роки;

персональний склад органів управління;

найменування фактичного управителя;

2) копія статуту суб’єкта господарювання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою;

3) витяг з Реєстру корпоративних прав держави щодо розміру корпоративних прав держави у статутному капіталі суб’єкта господарювання;

4) техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі повноважень з управління корпоративними правами держави за формою, встановленою Мінекономрозвитку;

5) інформація за формою, встановленою Мінекономрозвитку, про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єктам управління із зазначенням розміру корпоративних прав держави, строку фактичного управління такими правами та показників результатів фінансово-господарської діяльності;

6) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, копія рішення органів Антимонопольного комітету про надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання або копія попередніх висновків органів Антимонопольного комітету про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

4. Мінекономрозвитку надсилає пропозицію щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави, отриману від ініціатора передачі, разом з доданими до неї документами на розгляд фактичного управителя та Фонду державного майна.

За результатами аналізу отриманих від фактичного управителя і Фонду державного майна висновків Мінекономрозвитку:

1) відхиляє пропозицію щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави у разі:

невідповідності такої передачі завданням, покладеним на ініціатора передачі;

відсутності у техніко-економічних обґрунтуваннях, що подаються відповідно до підпункту 4 пункту 3 цього Порядку, розрахунків стосовно забезпечення покращення показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

2) готує разом з ініціатором передачі, Мінфіном і Мін’юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України та разом з документами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, вносить його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

5. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єкт управління, на якого відповідно до прийнятого рішення покладені такі повноваження, здійснює заходи щодо їх оформлення в установленому порядку.