Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

X (ПОЗАЧЕРГОВИЙ) З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ

Затверджено
X позачерговим з'їздом
суддів України
16.09.2010

Положення
про Раду суддів України

І. Загальні положення

1.1. Рада суддів України (далі - Рада) в період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

1.2. Рада організовує виконання рішень з'їзду суддів України, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання організаційного забезпечення судів, Державної судової адміністрації і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя.

Рада сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, а також підвищення рівня роботи з кадрами у системі судів.

1.3. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами, нормативно-правовими актами та чинними міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

II. Обрання Ради суддів України

2.1. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обраними до складу Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах, та секретарі судових палат.

2.2. Делегати з'їзду можуть прийняти рішення про обговорення кандидатур персонально. У такому випадку кожен делегат з'їзду має право на висловлення своєї думки щодо кандидата.

2.3. У разі прийняття рішення про персональне обговорення кандидатур питання про те, включати чи не включати кандидатуру до списку голосування, вирішується шляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі. Кандидатури, щодо яких не прийнято рішення про персональне обговорення, заносяться у список без такого обговорення.

2.4. Рада обирається таємним голосуванням.

2.5. Рада на засіданні обирає із свого складу шляхом відкритого голосування голову, заступника голови і секретаря Ради.

III. Повноваження Ради суддів України

3.1. Рада в період між з'їздами суддів організовує виконання рішень з'їзду, а також здійснює контроль за їх виконанням, приймає рішення про скликання з'їзду суддів.

3.2. Рада вирішує питання внутрішньої діяльності судів, а також інші питання, віднесені законом до її компетенції, зокрема:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;

3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;

4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;

5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

IV. Організація роботи Ради суддів України

4.1. Роботу Ради організовують голова та секретар.

4.2. Голова Ради:

- здійснює безпосереднє керівництво роботою Ради;

- скликає засідання Ради;

- визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради;

- доручає членам Ради підготовку питань для розгляду на її засіданні;

- має право витребовувати матеріали, необхідні для підготовки та проведення засідань Ради;

- видає відповідні розпорядження з питань організації діяльності Ради;

- представляє Раду у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.3. Заступник голови Ради, відповідно до визначених головою обов'язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови - виконує його обов'язки.

4.4. Секретар Ради організовує ведення діловодства, підготовку та проведення засідань Ради і виготовлення її рішень.

4.5. Засідання Ради скликається її головою, а у разі його відсутності - заступником голови Ради або на вимогу не менш як третини членів Ради у міру потреби, але не рідше одного разу на шість місяців.

У випадку необхідності вжиття невідкладних заходів щодо організаційного, матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпечення судів проведення засідання Ради можуть ініціювати Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, а також голови спеціалізованих судів.

4.6. Питання на розгляд Ради можуть вноситись її головою та членами Ради.

Члени Ради можуть ініціювати розгляд певного питання у разі наявності відповідного доручення конференцій або Рад суддів, а члени Ради від Конституційного Суду України та Верховного Суду України - зборів суддів цих судів. Питання мають бути актуальними для суддів всіх юрисдикцій та не відноситись до компетенції інших органів суддівського самоврядування.

4.7. Для внесення питань на розгляд Ради на ім'я її голови подається доповідна записка, у якій викладається суть питання, його обґрунтування, додаються матеріали, необхідні для розгляду та перелік нормативних актів, що регулюють зазначене питання.

Доповідна записка повинна містити перелік осіб, яких пропонується запросити для обговорення.

4.8. Якщо питання, що пропонується розглянути на засіданні Ради, стосується повноважень державних органів, у доповідній записці викладається їх позиція з цього питання.

4.9. Доповідна записка з відповідними вказівками голови Ради щодо порядку денного, дати, часу проведення засідання Ради і переліку осіб, які запрошуються на засідання, передається секретарю Ради.

4.10. Матеріали, які підлягають розгляду Радою, передаються секретареві Ради у друкованому та електронному вигляді не пізніше, ніж за десять робочих днів до засідання Ради.

4.11. Порядок денний засідання Ради складається її секретарем і затверджується головою Ради.

Порядок денний повинен містити: місце, дату і час початку засідання Ради, перелік питань, внесених на розгляд, прізвища доповідачів, а також перелік осіб, запрошених на засідання.

4.12. Матеріали для розгляду Радою передаються поштовим або електронним зв'язком членам Ради і запрошеним особам її секретарем одночасно з повідомленням про порядок денний та дату засідання.

4.13. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Ради.

4.14. На засідання Ради, проведення якого ініціювалось Головою Конституційного Суду України, Головою Верховного Суду України, а також головами спеціалізованих судів, запрошуються відповідні посадові особи.

На засідання Ради запрошуються Міністр юстиції України, а у разі необхідності - інші посадові особи органів виконавчої влади.

4.15. Про час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань, які виносяться на обговорення, члени Ради повідомляються не пізніше ніж за 10 днів. З метою оперативного розгляду невідкладних питань повідомлення може бути зроблено в інший строк, який повинен бути достатнім для прибуття членів Ради на її засідання. В такому випадку перелік питань, які вносяться на обговорення, членам Ради надається перед початком засідання. Вони вправі робити заяви про надання їм можливості ознайомитись з матеріалами і перенесення часу початку засідання. За відсутності таких заяв засіданняпочинається у час, визначений в повідомленні.

4.16. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Рада приймає рішення.

4.17. Під час засідання Ради за її рішенням може здійснюватись звукозапис.

V. Рішення Ради суддів України

5.1. Рішення Ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

5.2. Прийняте рішення підписується головуючим на її засіданні.

5.3. Рішення Ради, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення може бути скасовано з'їздом суддів України.

VI. Заключні положення

6.1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради покладається на Державну судову адміністрацію України, бюджет якої формується з урахуванням видатків, необхідних для забезпечення роботи Ради. Виплати, необхідні для організації роботи Ради, проводяться за поданням їїголови.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення може вносити з'їзд суддів України.