Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2012 р. N 651
Київ

Про затвердження Порядку формування і використання
закордонними дипломатичними установами
України коштів державного бюджету для здійснення
заходів щодо захисту прав та інтересів громадян
України за кордоном і внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 381

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 51 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 381 "Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 752; 2008 р., N 37, ст. 1229; 2010 р., N 74, ст. 2626) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. N 651

Порядок
формування і використання закордонними
дипломатичними установами України коштів
державного бюджету для здійснення заходів щодо
захисту прав та інтересів громадян України за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

2. Здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном забезпечується дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном (далі - закордонні дипломатичні установи).

3. Видатки, пов'язані із здійсненням заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, здійснюються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, що передбачаються МЗС для забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ.

4. Обсяг витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів громадян України за кордоном, визначається МЗС під час підготовки бюджетного запиту в розмірі 2 відсотків обсягу бюджетних призначень, які плануються для забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ.

У разі коли необхідно вжити додаткових заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном у поточному році, обсяг фінансування може бути збільшений відповідно до обґрунтованого подання МЗС, погодженого Кабінетом Міністрів України.

5. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном забезпечується шляхом:

1) надання громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном, разової матеріальної допомоги;

2) оплати оренди житлових приміщень для тимчасового проживання зазначених громадян України до їх повернення в Україну;

3) оплати вартості проїзду з держави перебування в Україну громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном;

4) оплати вартості послуг з перевезення з держави перебування в Україну важко хворих громадян України;

5) оплати вартості послуг іноземних ритуальних служб, пов'язаних з оформленням документів та похованням загиблих або померлих за кордоном громадян України;

6) евакуації громадян України, в тому числі працівників закордонних дипломатичних установ та членів їх сімей, з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення;

7) здійснення заходів з посилення безпеки службових приміщень закордонних дипломатичних установ, їх працівників та членів їх сімей у державах місцезнаходження таких установ, у тому числі щодо матеріального забезпечення закордонних дипломатичних установ на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

8) тимчасового наймання у державі перебування за трудовою угодою працівників для проведення робіт, пов'язаних з виконанням закордонними дипломатичними установами консульських функцій, у разі, коли неможливо забезпечити виконання таких робіт штатними працівниками;

9) організації відряджень консульських посадових осіб у межах консульського округу закордонної дипломатичної установи та до держав, у яких зазначеною установою виконуються консульські функції, пов'язані із захистом прав та інтересів громадян України.

6. Кошти, передбачені для фінансування витрат, що зазначені у підпунктах 1-4 пункту 5 цього Порядку, використовуються закордонними дипломатичними установами з метою надання допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном та залишилися без засобів до існування внаслідок злочинних дій третіх осіб (грабіж чи розбій), нещасних випадків або аварій; які стали жертвами торгівлі людьми, що становить у державі перебування загрозу їх життю чи здоров'ю.

Для одержання відповідної допомоги громадяни України особисто або через своїх законних представників звертаються до закордонної дипломатичної установи з письмовою заявою.

Рішення про надання зазначеної допомоги приймається керівником закордонної дипломатичної установи за умови подання заявником документів, які підтверджують, що постраждалий є громадянином України, та документів, виданих компетентними органами держави перебування для підтвердження фактів, викладених у письмовій заяві, які підтверджують необхідність надання допомоги.

Закордонні дипломатичні установи ведуть реєстр постраждалих під час перебування за кордоном осіб, яким була надана зазначена допомога, до якого вносяться відомості про таких осіб, підстави для надання допомоги та її обсяг.

Закордонні дипломатичні установи подають щомісяця копії таких реєстрів МЗС.

7. Рішення про оплату вартості послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Порядку, приймається керівником закордонної дипломатичної установи за погодженням з МЗС на підставі документів, що підтверджують смерть чи загибель громадянина України за кордоном, заяви його родичів на ім'я керівника зазначеної установи про оплату таких послуг за рахунок коштів державного бюджету та документів, виданих уповноваженими органами та установами України, про розмір доходів найближчих родичів (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати, сестри), що підтверджують неспроможність заявників здійснити оплату вартості послуг за власний рахунок.

Оплата вартості таких послуг здійснюється закордонною дипломатичною установою після визначення найбільш економного варіанта виходячи з необхідного мінімального переліку ритуальних послуг.

Вибір найбільш економного варіанта здійснюється шляхом порівняння цін на такі послуги, що склалися на ринку держави місцезнаходження закордонної дипломатичної установи.

Закордонні дипломатичні установи ведуть реєстр оплати послуг іноземних ритуальних служб, пов'язаних з оформленням документів, похованням загиблих або померлих за кордоном громадян України, до якого вносяться відомості про таких осіб, обсяг здійснених платежів, реквізити документів, що підтверджують неспроможність найближчих родичів загиблого чи померлого громадянина України здійснити оплату вартості послуг за власний рахунок, реквізити відповідного листа-погодження МЗС про оплату послуг за рахунок коштів державного бюджету.

Закордонні дипломатичні установи подають щомісяця копії таких реєстрів МЗС.

8. Рішення про проведення евакуації за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються для забезпечення функціонування закордонної дипломатичної установи, приймається Міністром закордонних справ виходячи з масштабів надзвичайної ситуації, потреби у коштах на організоване вивезення громадян України та членів їх сімей з небезпечного району та обсягу коштів, передбачених для МЗС за відповідною бюджетною програмою.

Закордонна дипломатична установа, на яку покладається забезпечення проведення евакуації, веде облік осіб, евакуйованих з небезпечного району, і подає МЗС копію реєстру таких осіб разом із звітом про кошти, використані для організованого вивезення громадян України та членів їх сімей з небезпечного району.

9. Для оперативного забезпечення захисту прав та інтересів громадян України за кордоном у разі виникнення надзвичайної ситуації та врахування в кошторисах необхідних на цю мету коштів Міністром закордонних справ за погодженням із Службою зовнішньої розвідки визначається перелік держав, на території яких виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, який щороку уточнюється.

10. З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із захистом прав та інтересів громадян України за кордоном у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує безпеці людей, на території держав, в яких виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, МЗС щороку забезпечує:

визначення в паспорті відповідної бюджетної програми та в індивідуальних кошторисах закордонних дипломатичних установ, розташованих у державах, у яких виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, показників видатків на фінансування заходів, пов'язаних із захистом громадян України, за напрямами відповідно до підпунктів 6 і 7 пункту 5 цього Порядку;

постійну наявність на поточних рахунках відповідних закордонних дипломатичних установ, відкритих у банківських установах держави їх місцезнаходження, коштів в обсязі, еквівалентному 10 тис. доларів США;

можливість зберігання зазначених коштів у касі закордонної дипломатичної установи (згідно з розпорядчим документом МЗС) у разі існування загрози припинення функціонування банківської системи в державі її місцезнаходження (на період до стабілізації функціонування банківської системи);

доставку готівкових коштів з України або третіх держав до закордонної дипломатичної установи у разі припинення функціонування банківської системи в державі її місцезнаходження;

перерозподіл бюджетних асигнувань між закордонними дипломатичними установами в межах затверджених МЗС бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою з метою поновлення протягом бюджетного періоду використаних за цільовим призначенням коштів окремими закордонними дипломатичними установами.

МЗС забезпечує доставку готівкових коштів з України до закордонних дипломатичних установ у разі припинення функціонування банківської системи в державі її місцезнаходження відповідно до правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених Національним банком.

11. Керівник закордонної дипломатичної установи забезпечує збереження бюджетних коштів, цільове, раціональне та ефективне їх використання відповідно до законодавства.

12. МЗС подає у строки, визначені для подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, Мінфіну звіт про використання коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. N 651

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 р. N 381

1. У назві та постановляючій частині постанови слова "та використання" виключити.

2. У Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова "та використання" виключити;

2) у пункті 1 слова ", та здійснення відповідно до бюджетних призначень виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ України за кордоном" виключити;

3) у пункті 5:

слова "в розмірах, визначених Державним бюджетом України на відповідний рік," виключити;

слова "Державним казначейством" замінити словом "Казначейством";

4) пункти 6-8 виключити;

5) у тексті Порядку слова "та спеціального" виключити, а слово "фондів" замінити словом "фонду".