КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 січня 2012 р. N 37
Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків,
завданих власникам цільових облігацій підприємств,
виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі
об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування

Відповідно до статті 81 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 37

Порядок
визначення розміру збитків, завданих власникам
цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань
за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини
об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування

1. Цей Порядок установлює механізм визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва (далі - облігації), у разі прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, наслідком якого є зміна користувача земельної ділянки (припинення права користування земельною ділянкою або розірвання договору оренди), призначеної для спорудження зазначеного об’єкта, що фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом емісії облігацій (далі - рішення про зміну користувача), а також відшкодування таких збитків (далі - відшкодування).

2. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади після прийняття ним рішення про зміну користувача (якщо питання зміни користувача земельної ділянки вирішується в судовому порядку - після набрання законної сили відповідним судовим рішенням):

1) забезпечує протягом п’яти робочих днів опублікування оголошення про таку зміну у друкованих засобах масової інформації та розміщує його на власному веб-сайті в Інтернеті;

2) у разі коли в поточному бюджетному періоді видатки на відшкодування не передбачені, звертається у тижневий строк до емітента облігацій з вимогою подати протягом трьох робочих днів з дати надходження звернення інформацію про номінальну вартість розміщених облігацій, їх кількість та дату розміщення.

Орган виконавчої влади подає в одноденний строк зазначену інформацію відповідному органові місцевого самоврядування, який передбачає видатки на відшкодування в місцевому бюджеті.

3. Відшкодування здійснюється за рахунок видатків, передбачених на ці цілі у загальному фонді місцевого бюджету.

У разі коли в поточному бюджетному періоді такі видатки не передбачені, відповідний орган місцевого самоврядування забезпечує внесення змін до рішення про місцевий бюджет на поточний рік та/або передбачає їх у проекті місцевого бюджету на наступний рік.

4. Розмір відшкодування дорівнює:

номінальній вартості облігацій;

сумі доходів, які власники облігацій могли отримати, здійснивши альтернативну придбанню облігацій інвестицію, що визначається виходячи з рівня облікової ставки Національного банку за період з дати придбання облігацій до моменту здійснення відшкодування.

5. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади звертається в одноденний строк після прийняття ним рішення про зміну користувача (набрання законної сили відповідним судовим рішенням у разі вирішення питання зміни користувача земельної ділянки в судовому порядку) або внесення змін до рішення про місцевий бюджет на поточний рік (початку наступного бюджетного періоду) до емітента облігацій з вимогою подати протягом 15 робочих днів з дати надходження звернення перелік власників облігацій із зазначенням:

1) належної кожному власникові кількості облігацій;

2) дати їх розміщення і номінальної вартості;

3) найменування і місцезнаходження (для юридичних осіб);

4) прізвища, імені, по батькові та місця проживання (для фізичних осіб).

6. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади забезпечує протягом трьох робочих днів після надходження зазначеного в пункті 5 цього Порядку переліку опублікування оголошення про початок відшкодування у друкованих засобах масової інформації, розміщує його на власному веб-сайті в Інтернеті та надсилає відповідне письмове повідомлення кожному власникові.

Відшкодування здійснюється протягом двох місяців з дати надходження переліку власникам облігацій або їх спадкоємцям (правонаступникам) чи уповноваженим особам шляхом перерахування в установленому законодавством порядку відповідних сум на їх рахунки, відкриті в банках, або через відділення поштового зв’язку.

7. Власники облігацій або їх спадкоємці (правонаступники) чи уповноважені особи для отримання відшкодування подають органові місцевого самоврядування або органові виконавчої влади заяву за встановленою ним формою разом з нотаріально засвідченою копією сертифіката облігацій (у разі їх існування у документарній формі) або виписку з рахунка власника облігацій у зберігача цінних паперів (у разі їх існування в бездокументарній формі), а також:

1) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб);

2) нотаріально засвідчені копії паспорта та свідоцтва про право на спадщину або довіреності (для фізичних осіб).

8. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади проводить аналіз поданих документів і приймає протягом двох робочих днів рішення про відшкодування, яке здійснюється шляхом придбання у власника облігацій за їх номінальною вартістю та виплати суми доходів, які він міг отримати, здійснивши альтернативну придбанню облігацій інвестицію.

9. Облігації підлягають погашенню.

Облігації, придбані у їх власників органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади, передаються (переказуються) емітенту.

10. Якщо відшкодування здійснюється після закінчення строку обігу облігацій, їх власник після прийняття зазначеного в пункті 8 цього Порядку рішення передає (переказує) облігації емітенту і подає органові місцевого самоврядування або органові виконавчої влади виписку реєстроутримувача про операції за особовим рахунком або виписку зберігача про операції з цінними паперами, що засвідчує факт такої передачі (переказу).

У такому разі орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади здійснює відшкодування без придбання облігацій у власника і повідомляє про це емітентові.

Передані (переказані) емітенту облігації, власникові яких органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади здійснено відшкодування, вважаються такими, зобов’язання за якими виконано, та анулюються в установленому законодавством порядку.

11. У разі прийняття рішення про зміну користувача у зв’язку з використанням емітентом облігацій земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього Порядку, не за цільовим призначенням, іншими порушеннями вимог земельного законодавства або умов договору оренди такої ділянки відшкодування не може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

Спори із зазначеного питання розв’язуються в установленому законом порядку.