КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 1512 від 25.09.96
м. Київ

Про затвердження Положення
про Київське інвестиційне агентство

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.07.96 N 1015 "Про заходи щодо вдосконалення системи залучення інвестицій для розвитку соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури міста":

1. Затвердити Положення про Київське інвестиційне агентство Київської міської державної адміністрації (додається).

2. Управлінням, відділам міської державної адміністрації, інженерним службам міста надавати відповідну допомогу та сприяти Київському інвестиційному агентству в виконанні покладених на нього обов'язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О.Омельченко

Додаток
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації
від 25.09.96 р. N 1512

Положення
про Київське інвестиційне агентство
Київської міської державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Київське інвестиційне агентство Київської міської державної адміністрації (далі по тексту - Агентство) створено згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.07.96 N 1015 з метою залучення інвестицій у економіку міста з різних джерел фінансування для сприяння соціально-економічному розвитку м. Києва з урахуванням економічних інтересів міста та інвестора.

1.2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, рішеннями Київської міської Ради народних депутатів, а також цим Положенням.

1.3. Агентство є державною госпрозрахунковою організацією зі статусом юридичної особи, діє на принципах господарського розрахунку, перебуває на самостійному балансі, має свій розрахунковий та інші рахунки в установах банків, користується встановленими законом видами банківського кредиту, має печатку із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, а також бланки з власними реквізитами.

1.4. Агентство набуває прав юридичної особи з моменту затвердження Положення про нього міською державною адміністрацією.

Місцезнаходження Агентства: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50.

2. Основні завдання агенства

Основними завданнями Агентства є:

2.1. Організація розробки та реалізації міських програм по залученню інвестицій для нового будівництва об'єктів соціальної сфери та обслуговування населення, інженерної та виробничої інфраструктур, реконструкції та ремонту будинків в центральній частині міста, будинків застарілих серій, реалізації екологічних програм тощо.

2.2. Участь у інвестиційній діяльності, як повноважний представник Київської міської державної адміністрації виступає замовником та інвестором розробки, реалізації та управління інвестиційними проектами.

2.3. Підготовка відповідно до чинного законодавства нормативних актів по регулюванню відносин між органами державної влади та суб'єктами інвестиційної діяльності в м. Києві.

2.4. Організація проведення конкурсів та тендерів з питань залучення інвестицій у капітальне будівництво, реконструкцію об'єктів міського господарства та інші галузі економіки, не заборонені чинним законодавством.

2.5. Проведення маркетингових досліджень та рекламної діяльності в сфері інвестицій, організація навчання та перепідготовки спеціалістів з інвестиційного менеджменту та консалтінгу.

2.6. Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення інвесторів на базі банків даних про об'єкти інвестування та потенційних учасників інвестиційної діяльності.

Сприяння підприємствам, організаціям і установам м. Києва в залученні інвестицій.

3. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє поточні та перспективні міські програми залучення інвестицій, організовує їх реалізацію і здійснює контроль за надходженням і використанням залучених коштів.

3.2. Залучає інвестиції на розвиток комунального господарства, соціальної та виробничої сфери міста і вносить пропозиції міськдержадміністрації по використанню залучених коштів.

3.3. Здійснює функції замовника з реалізації загальноміських програм розвитку міського господарства в частині будівництва, реконструкції, енергозбереження, впровадження нових технологій, здійснення природоохоронних та інших заходів.

3.4. Здійснює відповідно до чинного законодавства, як представник Київської міської державної адміністрації функції суб'єкта інвестиційної діяльності, замовника, інвестора та інших учасників інвестиційного процесу за їх дорученням.

3.5. Готує проекти нормативних актів міської державної адміністрації по регулюванню відношень між органами державної влади та суб'єктами інвестиційної діяльності в м. Києві відповідно до чинного законодавства.

3.6. Розробляє та організовує виконання інвестиційних проектів, їх техніко-економічних обгрунтувань, бізнес-планів, їх аналіз та оцінку.

3.7. Надає консультації та інформацію вітчизняним та іноземним інвесторам з питань, що входять в компетенцію Агентства.

3.8. Створює банк даних про міські об'єкти інвестування, накопичує та уніфікує нормативну базу даних щодо інвестиційної політики.

3.9. Здійснює господарську та комерційну діяльність на основі повної господарської самостійності.

3.10. Надає пропозиції Київській міській державній адміністрації щодо закріплення права користування, управління або володіння власністю, створеною суб'єктами інвестиційної діяльності на договорних засадах з Агентством.

4. Права агенства

Агентство має право:

4.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та економічної ситуації.

4.2. Від імені та за дорученням Київської міської державної адміністрації виступати суб'єктом інвестиційної діяльності та у встановленому порядку створювати з інвесторами спільні підприємства, акціонерні товариства.

4.3. Готувати пропозиції міській державній адміністрації про вибір учасників інвестиційної діяльності, виділення земельних ділянок і будинків для реалізації інвестиційних проектів, умови освоєння і користування земельними ділянками, умови реконструкції будинків.

4.4. Укладати договори з державними, громадськими, кооперативними, приватними підприємствами, організаціями і установами, в тому числі іноземними, а також окремими громадянами на виконання ними завдань та надання інформаційно-аналітичних, експертних, консалтінгових послуг з питань залучення інвестицій.

4.5. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та закордонними підприємствами за основними напрямками діяльності агентства.

4.6. Брати участь у здійсненні сумісних інвестиційних проектів, спільної діяльності між юридичними особами різних форм власності.

4.7. Отримувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших служб, що входять до складу Київської міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також учасників інвестиційної діяльності у м. Києві інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій, а від місцевих органів статистики - безоплатно статистичні дані.

4.8. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.10. Представляти Київську міську державну адміністрацію за її дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Агентства.

4.11. Використовувати одержаний від фінансово-господарської діяльності прибуток, в тому числі у валюті, після сплати податків і інших обов'язкових платежів до бюджету, самостійно формувати фонди, їх розмір та використання.

4.12. Користування банківським кредитом та іншими кредитами, в тому числі іноземними, комунальними займами з урахуванням відповідальності за їх цільове використання і своєчасне повернення.

4.13. За узгодженням з власником або уповноваженим ним органом списувати з балансу застаріле, зношене і непридатне для подальшого використання обладнання, транспортні засоби у випадку, коли відновлення цього майна неможливе або економічно недоцільне і воно не може бути реалізоване, відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

5. Обов'язки агенства

5.1. Агентство здійснює свої повноваження стосовно реалізації інвестиційних проектів, створення виробничих і соціальних об'єктів за погодженням з управлінням економіки Київської міської державної адміністрації.

5.2. Якісно і належним чином забезпечувати виконання функцій та вимог, покладених на нього Київською міською державною адміністрацією.

5.3. Координувати в межах своєї компетенції діяльність в частині залучення інвестицій з іншими підрозділами Київської міської державної адміністрації.

5.4. Надавати практичну та методичну допомогу районним державним адміністраціям, підприємствам, організаціям та установам, громадянам, в тому числі на договірній основі, з питань, які входять до компетенції Агентства.

5.5. Розпоряджаючись своїми та залученими фінансовими коштами, забезпечувати їх цільове та економне використання, а також своєчасний розрахунок з державним бюджетом, постачальниками, підрядниками та іншими організаціями.

6. Майно і кошти

6.1. Майно Агентства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його балансі.

6.2. Майно Агентства є комунальною власністю міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

6.3. Джерелами формування майна є:

- майно і кошти, закріплені за Агентством власником;

- кредити банків та інших кредиторів, в тому числі іноземних;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.4. Доходи Агентства становлять надходження від розробки та впровадження інвестиційних програм, їх складових частин, проведення конкурсів та реалізації інвестиційних проектів, надання платних інформаційних та консультативних послуг з питань залучення чи вкладання інвестицій, отримання кредитів банків, продажу цінних паперів та іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством.

6.5. Агентство має право передавати іншим організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику надані йому будинки, споруди, приміщення, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх за згодою власника або уповноваженого ним органу.

6.6. Прибутки Агентства утворюються з надходжень від фінансово-господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці, а також сплати процентів по кредитах банків, облігаціях, виплати податків і інших обов'язкових платежів до бюджету;

Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Агентства, до 40 відсотків якого направляється на поповнення обігових коштів та розвиток виробництва.

6.7. Агентство здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає звітність та подає її у встановлений строк відповідним державним органам України.

6.8. Агентство самостійно виконує свої обов'язки перед бюджетом.

Перевірка діяльності Агентства здійснюється власником або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше одного разу на рік.

7. Управління діяльністю і структура агенства

7.1. Агентство очолює директор, який призначається і звільнюється з посади головою Київської міської державної адміністрації. Директор Агентства діє на основі єдиноначальності, організує роботу Агентства і несе персональну відповідальність за її стан та результативність.

7.2. Директор Агентства:

- затверджує структуру і штатний розклад Агентства, положення про її структурні підрозділи;

- керує діяльністю Агентства, організує його роботу на основі єдиноначальності у відповідності до цього Положення;

- забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень Київської міської державної адміністрації, здійснення перспективної і поточної діяльності Агентства;

- без доручення діє від імені Агентства, є розпорядником коштів Агентства, представляє його в усіх центральних та місцевих органах управління, підприємствах, установах і організаціях, а також у відносинах з вітчизняними і закордонними юридичними особами і громадянами;

- у відповідності до чинного законодавства та цього Положення, розпоряджається майном Агентства, укладає договори, вирішує питання, пов'язані з укладанням контрактів, видає доручення, отримує кредити, приймає рішення про заявлення від імені Агентства позовів та претензій до юридичних осіб та громадян, в тому числі і за кордоном, має право перерозподіляти у встановленому порядку фінанси серед окремих статей витрат;

- відряджає за кордон співробітників Агентства і приймає закордонних представників фірм для вирішень питань, пов'язаних з залученням іноземних інвестицій для розвитку міської інфраструктури;

- з метою реалізації завдань Агентства видає у межах своєї компетенції накази;

- приймає і звільнює з роботи працівників Агентства, вживає заходів до заохочення і накладає стягнення на його працівників;

- визначає компетенцію своїх заступників, керівників структурних підрозділів та інших керівних працівників і координує їхню роботу;

- затверджує розміри та умови преміювання працівників;

- дозволяє, у випадку доцільності, суміщення професій працівників;

- затверджує і змінює на основі діючого законодавства посадові оклади;

- організовує преміювання працівників Агентства у відповідності до діючого в Агентстві положення про преміювання.

7.3. Умови оплати праці працівників Агентства визначаються з урахуванням мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці та фінансових можливостей Агентства відповідно до діючого законодавства.

8. Внесення змін і доповнень до Положення

8.1. Зміни і доповнення до Положення вносяться відповідно до чинного законодавства в тому ж порядку, у якому воно затверджувалось.

9. Реорганізація і ліквідація агенства

9.1. Реорганізація та ліквідація Агентства проводиться Київською міською державною адміністрацією.

9.2. Ліквідація Агентства здійснюється ліквідаційною комісією у встановленому законодавством порядку.

9.3. При реорганізації чи ліквідації Агентства працівникам гарантується додержання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

Заступник голови В.Ромашко