ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності наукових парків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 50, ст. 539, N 51, ст. 547; 2009 р., N 51, ст. 757) слова "партнерам наукових парків" замінити словами "науковим паркам та їхнім партнерам".

2. У Законі України "Про наукові парки" ( 1563-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757):

1) у статті 1:

абзац другий після слів "умов участі" доповнити словами "суб'єктів господарювання";

абзац сьомий після слів "необхідні для виконання" доповнити словами "науковим парком та його партнерами", а після слова "проекту" - словами "наукового парку";

2) у частині другій статті 13 слова "партнерів наукового парку" замінити словами "наукового парку та його партнерів";

3) у статті 15:

частину другу після слів "державній реєстрації" доповнити словами "в порядку, визначеному";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку та його партнерів і не передбачають державної підтримки, не потребують державної реєстрації".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

4) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:

"3. Виконавчий орган управління наукового парку подає узагальнений звіт про результати роботи наукового парку відповідному вищому навчальному закладу або науковій установі та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності щорічно, до 1 лютого кожного наступного року, або на їх вимогу";

5) частину другу статті 17 виключити;

6) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"1. У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому законом";

7) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управління наукового парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і науковим парком та/або партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.

Засновники та партнери наукових парків, у господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, можуть надавати його в оренду для виконання проектів наукових парків.

Кошти, що отримані від оренди такого державного майна, спрямовуються орендодавцю на реалізацію проектів наукового парку.

У разі виникнення необхідності у використанні приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи для розміщення наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом та/або науковою установою укладається договір оренди".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом встановити пільгові ставки плати за оренду для наукових парків, їх засновників та партнерів, у господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, що надається в оренду з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3524-VI