Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2518-VIII від 04.09.20
18)

Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.268 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2004 від 15.04.20
04 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 403-V від 30.11.20
06, ВВР, 2007, N 4, ст.38
N 1008-V від 08.05.20
07, ВВР, 2007, N 35, ст.482
N 2975-VI від 03.02.20
11
N 3039-VI від 17.02.20
11 -
набирає чинності з 15.06.2011 р. )

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.

Стаття 1. Основні поняття і терміни

Для цілей цього Закону вживаються такі поняття і терміни:

бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалізацію;

декларування наявності цукру - подання суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром, декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності; ( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 )

квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;

( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 403-V від 30.11.2006 )

( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 403-V від 30.11.2006 )

мінімальна ціна на цукрові буряки - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А"; ( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

мінімальна ціна на цукор - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в обсягах квоти "А";

оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

Стаття 2. Державне регулювання виробництва цукру та
вирощування цукрових буряків

1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежуються квотою "А". ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

2. Граничні розміри квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

3. Обсяги виробництва цукру в межах квоти "А" розподіляються між цукровими заводами органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року. ( Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

4. Порядок та умови розподілу обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

5. Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом і розподіляються обласними та районними органами виконавчої влади на конкурсних умовах. ( Частина п'ята статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

Стаття 3. Державне регулювання реалізації цукру

( Частину першу статті 3 виключено на підставі Закону N 2975-VI від 03.02.2011 )

( Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2975-VI від 03.02.2011 )

3. Роздрібна торгівля цукром може здійснюватися виключно особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством України.

( Частину четверту статті 3 виключено на підставі Закону N 2975-VI від 03.02.2011 )

5. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру.

( Частину шосту статті 3 виключено на підставі Закону N 403-V від 30.11.2006 )

( Частину сьому статті 3 виключено на підставі Закону N 403-V від 30.11.2006 )

8. Облік операцій з реалізації цукру з квоти "А" здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Частина восьма статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

9. Захист вітчизняних виробників від імпорту цукру та продуктів з підвищеним вмістом цукру здійснюється відповідно до законодавства України.

10. Ввезення цукру в Україну фізичними особами здійснюється лише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

( Частину одинадцяту статті 3 виключено на підставі Закону N 403-V від 30.11.2006 )

Стаття 3-1. Декларування наявності цукру

1. Декларування наявності цукру є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром.

2. Порядок декларування наявності цукру визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Дані про суб'єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними.

4. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів. ( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 )

Стаття 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і
реалізації цукру

1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України.

2. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснюють уповноважені Кабінетом Міністрів України органи.

Рішення органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалізації цукру, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.

Стаття 5. Закупівля цукру для забезпечення державних потреб

1. Обсяги закупівлі цукру для задоволення внутрішніх державних потреб визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється органами (підприємствами), уповноваженими Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

2. Відносини між органами (підприємствами), що здійснюють закупівлю цукру для державних потреб, і виробниками цукру регулюються нормами законодавства України та положеннями угод, що між ними укладаються.

3. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом. У межах попереднього фінансування зазначених витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та вирощування цукрових буряків.

Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та цукрових буряків передбачаються Державним бюджетом України.

При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових буряків здійснюється в такому порядку:

40 відсотків - до початку весняних польових робіт;

60 відсотків - до початку сезону збирання цукрових буряків.

4. Грошові розрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволення державних потреб, і виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються через Державне казначейство України.

Стаття 6.Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі

( Положення статті 6 стосовно запровадження мінімальної ціни на цукор визнанно конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2004 від 15.04.2004 )

1. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Міністерства агропромислового комплексу України з урахуванням базисної цукристості. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

2. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" встановлюються щорічно до 1 січня поточного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції. ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V від 30.11.2006 )

3. Мінімальні ціни на цукор і цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.

4. У разі зміни кон'юнктури ринку цукру протягом маркетингового року Кабінет Міністрів України може вносити зміни щодо рівня мінімальних цін за пропозицією Міністерства аграрної політики України. ( Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1008-V від 08.05.2007 )

Стаття 7. Відносини між учасниками бурякоцукрового
комплексу

Відносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі господарських договорів, які укладаються між ними відповідно до цього Закону.

Типові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом, є обов'язковими до застосування у відносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу всіх форм власності.

Стаття 8. Кредитування товаровиробників

З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.

Обсяги коштів, що призначаються для надання кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, визначаються Державним бюджетом України на поточний рік.

Умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Контроль за виконанням цього Закону та
відповідальність за його порушення

1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені цим Законом, здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами.

2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з законодавством України.

( Положення частини третьої статті 9 щодо стягнення штрафу "у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку" визнанно конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2004 від 15.04.2004 )

3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

У разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Частину третю статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 )

Зазначені штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, винного в порушенні норм цього Закону. ( Абзац третій частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 )

Рішення про стягнення штрафів приймаються судом за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону. ( Абзац частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )

4. Дії органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону, можуть бути оскаржені до суду згідно з порядком, встановленим законодавством України. ( Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

визначити перелік органів, які здійснюють повноваження у сфері державного регулювання виробництва і реалізації цукру, та затвердити нормативно-правові акти, що необхідні для виконання цього Закону;

розробити та прийняти нормативні акти, що стосуються порядку визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також конкурсного розподілу квот на виробництво цукру та цукрових буряків;

визначити у встановленому порядку граничні обсяги цукру, що може ввозитися в Україну фізичними особами для власного споживання.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 червня 1999 року
N 758-XIV