Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.12.2010 N 1205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2010 р. за N 1308/18603

Про затвердження
Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до статті 45 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1716-р "Питання типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" та з метою упорядкування штатів та штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

2. Керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

3. Керівникам закладів привести штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до цього наказу. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 01.09.2012.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2012.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Б.М.Жебровського.

Міністр Д.В.Табачник

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України
Заступник Міністра В.М.Коломієць

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра С.О.Рибак

ЦК Профспілки працівників освіти і науки
Голова ЦК профспілки Г.Ф.Труханов

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.12.2010 N 1205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2010 р. за N 1308/18603

Типові штатні нормативи
загальноосвітніх навчальних закладів

1. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів (далі - школи), крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

2. Штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

3. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в дошкільному навчальному закладі, не враховується.

4. Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг.

                              Таблиця

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Нормативна | Умови введення |
| посади | чисельність | |
| | (максимальна) | |
|---------------+---------------+--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Директор школи | 1 |Посада директора вводиться у |
| | |школах I ступеня за наявності |
| | |20 і більше учнів, а також у |
| | |всіх інших школах незалежно від |
| | |кількості учнів і класів у них: |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Заступник | 0,5 |при кількості 6-9 класів |
|директора школи|---------------+--------------------------------|
|з навчальної, | 1 |при кількості 10-20 класів |
|навчально- |---------------+--------------------------------|
|виховної роботи| 1,5 |при кількості 21-29 класів |
|у школах I, |---------------+--------------------------------|
|I-II, I-III, | 2 |при кількості 30 і більше класів|
|II-III та | | |
|III ступенів | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Крім того: |
|у школах I-III ступенів, які мають один-чотири 9-11 класи, |
|кількість посад заступників директора збільшується на |
|0,5 штатної одиниці, п'ять і більше 9-11 класів - на 1 штатну |
|одиницю; |
|у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим |
|вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах |
|вводиться додатково посада заступника директора. |
|У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше |
|класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади |
|заступника директора з виховної роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник | 1 |Вводиться в міських школах та |
|директора з | |школах селищ міського типу з |
|господарської | |кількістю учнів понад 600 та в |
|роботи | |сільських - з кількістю учнів |
| | |понад 400 осіб |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Завідувач | 1 |Вводиться в міських та селищних |
|господарства | |школах з кількістю учнів від 100|
| | |до 600 та в сільських - з |
| | |кількістю учнів від 80 до |
| | |400 осіб за наявності восьми і |
| | |більше класів. |
| | |У школах I ступеня така посада |
| | |вводиться при кількості шести і |
| | |більше класів |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Педагог- | 0,5 |при кількості 5-7 класів (з 1 по|
|організатор | |9 клас) |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1 |при кількості 8-37 класів (з 1 |
| | |по 9 клас) |
| |---------------+--------------------------------|
| | 2 |при кількості 38 більше класів |
| | |(з 1 по 9 клас) |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Вихователь | |У школах, що мають групи |
| | |продовженого дня, вводиться |
| | |посада вихователя для роботи |
| | |групи продовженого дня залежно |
| | |від загальної кількості годин |
| | |роботи груп, виходячи з норми на|
| | |ставку 30 годин на тиждень. |
| | 0,5 |Вводиться додатково за наявності|
| | (на один |у школі організованого |
| | автобус) |підвезення учнів шкільним |
| | |автобусом для супроводу дітей |
| | |(незалежно від кількості шкіл, |
| | |що обслуговує автобус). |
| | |У школах, де запроваджується |
| | |інклюзивне навчання, може |
| | |вводитися посада вихователя |
| | |(асистента вчителя) для роботи з|
| | |учнями, які мають вади |
| | |розумового (або) фізичного |
| | |розвитку, з розрахунку |
| | |0,5 ставки на клас, у якому |
| | |навчаються такі діти |
|---------------+---------------+--------------------------------|

|Майстер    |        |Вводиться у школах       |
|виробничого | |I-III ступеня, де організовано |
|навчання: | |виробниче навчання з керування |
| | |транспортними засобами, роботі |
| | |на сільськогосподарських |
| | |машинах, роботі на комп'ютері та|
| | |іншій організаційній техніці: |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|з керування | 1 посада |на групу 35 учнів; |
|транспортними | |за кількістю учнів менше 35 - |
|засобами | |пропорційно кількості учнів |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|на | 1 посада |на групу 35 учнів. |
|сільсько- | |Учні в групі для практичного |
|господарських | |навчання роботі на |
|машинах | |сільськогосподарських машинах |
| | |можуть комплектуватися як з |
| | |однієї, так і з кількох шкіл |
|---------------|---------------|--------------------------------|
|по роботі із | 1 посада |вводиться з розрахунку на чотири|
|комп'ютером та | |групи |
|іншою | | |
|оргтехнікою | | |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Керівник | 0,5 |Вводиться в усіх школах: |
|гуртка, секції,| |при кількості 5-15 класів |
|студії |---------------+--------------------------------|
| | 1 |при кількості 16-30 класів |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1,5 |при кількості 31 і більше |
| | |класів. Крім того, в школах |
| | |I-III ступеня на гурткову |
| | |роботу військо-патріотичного |
| | |та спортивного напряму |
| | |передбачається додатково 0,5 |
| | |посади керівника гуртка |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Практичний | |Посади практичних психологів, |
|психолог | |соціальних педагогів вводяться в|
|Соціальний | |штати шкіл за умови наявності |
|педагог | |фахівців за нормативами |
| | |чисельності практичних |
| | |психологів та соціальних |
| | |педагогів шкіл відповідно до |
| | |Положення про психологічну |
| | |службу системи освіти України, |
| | |затвердженого наказом |
| | |Міністерства освіти і науки |
| | |України від 03.05.99 N 127, |
| | |зареєстрованого в |
| | |Міністерстві юстиції 30.12.99 |
| | |за N 922/4215 (із змінами) |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Бухгалтер | 1 |Вводиться у школах, які ведуть |
|(головний | |самостійний бухгалтерський облік|
|бухгалтер) | | |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Секретар | 0,5 |при кількості 8-10 класів |
|(секретар- |---------------+--------------------------------|
|друкарка) | 1 |при кількості 11 і більше класів|
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Завідувач | 1 |Вводиться у школах, що мають |
|бібліотеки | |11 більше класів |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Бібліотекар | 0,5 |при кількості 5-10, або |
| | |25-29 класів |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1 |при кількості 30 і більше класів|
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Лаборант | 0,5 |Вводиться за наявності |
| | |обладнаних кабінетів фізики, |
| | |хімії та біології на кожні п'ять|
| | |7-11 класів, але не більше |
| | |3 штатних одиниць. |
| | |У школах з контингентом менше |
| | |100 учнів посада лаборанта не |
| | |вводиться |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Інженер- | 0,5 |За наявності навчального |
|електронік | |комп'ютерного комплексу з |
| | |кількістю комп'ютерів |
| | |6-10 одиниць |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1 |За наявності навчальних |
| | |комп'ютерних комплексів з |
| | |кількістю комп'ютерів більше |
| | |10 одиниць |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Фахівець | |Вводяться в штати шкіл за |
|з охорони праці| |нормативами, визначеними наказом|
| | |Державного комітету України з |
| | |нагляду за охороною праці |
| | |від 15.11.2004 N 255 |
| | |"Про затвердження |
| | |Типового положення про службу |
| | |охорони праці", зареєстрованого |
| | |в Міністерстві юстиції |
| | |01.12.2004 за N 1526/10125 |
|---------------+---------------+--------------------------------|

|Гардеробник  |    1    |Вводиться за наявності     |
| | |обладнаного гардеробу на |
| | |200 окремих місць. |
| | |За наявності другої зміни |
| | |вводиться додаткова кількість |
| | |гардеробників з розрахунку |
| | |1 штатна одиниця на 200 учнів, |
| | |які навчаються в другу зміну і |
| | |забезпечені місцями в гардеробі |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Робітник з | 0,5 |при кількості до 7 класів |
|комплексного | |включно |
|обслуговування |---------------+--------------------------------|
|й ремонту | 1 |при кількості 8-20 класів |
|будівель |---------------+--------------------------------|
|(або слюсар- | 1,5 |при кількості 21-37 класів |
|сантехнік, |---------------+--------------------------------|
|столяр та інші)| 2 |при кількості 38 і більше |
| | |класів. |
| | |У школах, що мають санітарно- |
| | |очисні споруди, робітник з |
| | |комплексного обслуговування й |
| | |ремонту будівель вводиться з |
| | |розрахунку 1 штатна одиниця в |
| | |зміну з урахуванням кількості |
| | |робітників, передбачених цим |
| | |пунктом |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Електромонтер з| 0,5 |при кількості 9 класів |
|ремонту та |---------------+--------------------------------|
|обслуговування | 1 |при кількості 10 і більше |
|електро- | |класів |
|устаткування | | |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Машиніст | |Вводиться в школах, де опалення |
|(кочегар) | |приміщень не передано в систему |
|котельні | |житлово-комунального |
| | |господарства. |
| | | |
| | |За наявності центрального |
| | |опалення: |
| | | |
| |2 штатні |в котельнях, що опалюються |
| |одиниці в зміну|твердими видами палива (торф, |
| | |кам'яне вугілля), з поверхнею |
| | |нагріву котлів понад 75 куб.м |
| |---------------+--------------------------------|
| |1 штатна |в котельнях з газовим опаленням |
| |одиниця в зміну| |
| |---------------+--------------------------------|
| |2 штатні |в котельнях, що не обладнані |
| |одиниці в зміну|автоматикою безпеки |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Опалювач |0,5 штатної |За наявності пічного опалення |
| |одиниці | |
| |опалювача на | |
| |кожні 5 печей | |
| |(але не менше | |
| |0,5 штатної | |
| |одиниці на | |
| |школу) | |
| |---------------+--------------------------------|
| | |У школах з централізованим |
| | |теплопостачанням (ТЕЦ), що |
| | |мають тепловий пункт або |
| | |елеватор, додатково вводиться |
| | |штатна одиниця робітника з |
| | |комплексного обслуговування й |
| | |ремонту будівель, а за наявності|
| | |бойлерів, насосів - 1 посада |
| | |такого робітника в зміну. |
| | |Штатні одиниці кочегарів, |
| | |опалювачів і робітників з |
| | |обслуговування і поточного |
| | |ремонту, передбачені цим |
| | |пунктом, вводяться на |
| | |опалювальний сезон. |
| | |Із загальної кількості вказаних |
| | |штатних одиниць машиністів |
| | |(кочегарів) і робітників, |
| | |передбачених цим пунктом, |
| | |вводиться одна штатна одиниця |
| | |(0,5 штатної одиниці опалювача) |
| | |на рік |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Водій | 1 |За наявності автотранспортного |
|авто- | |засобу (автобуса) для |
|транспортних | |організованого підвезення учнів |
|засобів | |на навчання і додому |
|(автобуса) | | |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Лікар-педіатр | 1 |Якщо медичне обслуговування |
| | |школи не здійснюється закладами |
| | |охорони здоров'я, посада |
| | |вводиться за наявності 1000 і |
| | |більше учнів |
|---------------+---------------+--------------------------------|

|Сестра медична |        |Якщо медичне обслуговування   |
| | |школи не здійснюється закладами |
| | |охорони здоров'я, посада |
| | |вводиться з розрахунку: |
| | 0,5 |при кількості 100 і менше учнів |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1 |при кількості 101 і більше |
| | |учнів |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Сестра медична | 0,5 |При кількості від 60 до 200 |
|з дієтичного | |учнів, які харчуються |
|харчування |---------------+--------------------------------|
| | 1 |понад 200 учнів, які харчуються |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Кухар | 0,5 |У школах, які самостійно |
| | |організовують харчування учнів |
| | |1-4 класів та інших учнів, які |
| | |згідно з чинним законодавством |
| | |забезпечуються харчуванням: |
| | |до 60 учнів, що харчуються |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1 |60-100 учнів, що харчуються |
| |---------------+--------------------------------|
| | 1,5 |100-200 учнів, що харчуються |
| |---------------+--------------------------------|
| | 2 |понад 200 учнів, що харчуються |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Підсобний | 1 |У школах, які організовують |
|робітник | |харчування учнівсамостійно |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Комірник | 1 |У школах, які організовують |
| | |харчування учнів самостійно |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Двірник | - |Посада двірника вводиться у |
|(садівник) | |школах відповідно до |
| | |встановлених законодавством |
| | |норм площі, що прибирається. |
| | |У школах, які мають фруктовий |
| | |сад чи земельну ділянку з |
| | |декоративними насадженнями |
| | |площею не менше 1,5 га, |
| | |додатково може вводиться штатна |
| | |одиниця посади садівника |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Сторож* | - |Штатна одиниця посади сторожа |
| | |вводяться з метою забезпечення |
| | |охорони приміщень та споруд |
| | |загальноосвітніх навчальних |
| | |закладів упродовж необхідного |
| | |для цього часу, де немає |
| | |можливості передати охорону |
| | |приміщення на пульт позавідомчої|
| | |охорони |
|---------------+---------------+--------------------------------|
|Прибиральник | 0,5 |На кожні 250 кв.м площі, що |
|службових | |прибирається, але неменше 0,5 |
|приміщень | |посади на школу. |
| | |У школах, де заняття проводиться|
| | |в другу зміну або є групи |
| | |продовженого дня, додатково |
| | |вводиться штатна одиниця з |
| | |розрахунку 0,5 штатної одиниці |
| | |на 250 кв.м площі, що |
| | |використовується учнями цієї |
| | |зміни або групами продовженого |
| | |дня. При розрахунку площі, що |
| | |прибирається, не враховується |
| | |площа стін, вікон, панелей. |
| | |Крім того, може не враховуватися|
| | |площа класних кімнат (кабінетів)|
| | |8-11 класів, якщо вона |
| | |прибирається учнями цих класів |
------------------------------------------------------------------

_________________
* Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що
обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004
N 105, загальна чисельність сторожів
розраховується за формулою: Ч = Ч х К , де: Ч - нормативна
зс н н н
чисельність за таблицею, осіб;
К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби
н
тощо).
Прийнято К = 1,15.
н

 Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

------------------------------------------------------------------
| N | Кількість | Тривалість охорони об'єкта на добу, год. |
|з/п|постів, од.| |
| | |------------------------------------------------|
| | | 8 | 12 | 16 | 24 |
| | |------------------------------------------------|
| | | Чисельність, осіб |
|---+-----------+------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 4,5 |
|---+-----------+----------+-----------+------------+------------|
| 2 | 2 | 3,4 | 5,0 | 6,8 | 10,0 |
|---+-----------+----------+-----------+------------+------------|
| 3 | 3 | 5,1 | 7,5 | 10,2 | 15,0 |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту економіки та фінансування О.М.Щеглова