ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.11.2010 N 31

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2010 р. за N 1286/18581

Про порядок стягнення та обліку
заборгованості зі сплати страхових внесків
до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Відповідно до пункту 7 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12 липня 2007 року N 36 "Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 року за N 867/14134.

2. Установити, що:

2.1. Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) та надання страхувальниками за підсумками 2010 року розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду і відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності здійснюються відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12 липня 2007 року N 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 року за N 867/14134;

2.2. Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду звітність до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова правління Б.Райков

Додаток
до постанови правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
30.11.2010 N 31

 Заповнюється страхувальниками,
які мають заборгованість зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України, яка утворилась
станом на 01.01.2011, і подається
до повного її погашення робочим органам
виконавчої дирекції Фонду щокварталу
до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня

 Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) ______________________________
Ідентифікаційний номер (для фізичних осіб за наявності) _________
N страхового свідоцтва страхувальника у Фонді соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України ______________________________________________
_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

_________________________________________________________________
(місцезнаходження / місцепроживання)

Телефон ___________________

                ЗВІТ
щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
за _____ квартал 201_ року

   Установлені строки отримання заробітної плати ______________

                             Таблиця 1

                               грн.

------------------------------------------------------------------
| |Усього| у тому числі |
| | |-----------------------------------|
| | |недоїмка|пеня| заборгованість зі |
| | | | | сплати страхових |
| | | | |внесків, пов'язана з |
| | | | |несвоєчасною виплатою|
| | | | | заробітної плати |
|---------------------+------+--------+----+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+------+--------+----+---------------------|
|Залишок | | | | |
|заборгованості на | | | | |
|початок звітного | | | | |
|кварталу | | | | |
|---------------------+------+--------+----+---------------------|
|Сплачено | | | | |
|заборгованості на | | | | |
|рахунок Фонду у | | | | |
|звітному кварталі | | | | |
|---------------------+------+--------+----+---------------------|
|Списано | | | | |
|заборгованості до | | | | |
|Фонду у звітному | | | | |
|кварталі | | | | |
|---------------------+------+--------+----+---------------------|
|Залишок | | | | |
|заборгованості до | | | | |
|Фонду на кінець | | | | |
|звітного кварталу | | | | |
------------------------------------------------------------------

                            Таблиця 2 *

                               грн.

------------------------------------------------------------------
| Заборгованість зі |Виплачено заробітну плату|Належить до |
| заробітної плати на | у звітному кварталі | сплати |
|початок звітного кварталу| | страхових |
|-------------------------+-------------------------| внесків до |
| місяць та | сума | місяць та | сума |Фонду |
|рік, за який|нарахованої |рік, за який| виплаченої | |
|не виплачено| та не |виплачується| заробітної | |
| заробітну | виплаченої | заробітна | плати | |
| плату | заробітної | плата | | |
| | плати | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Усього | | х | | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Заповнюється страхувальниками, які на звітну дату мають
заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду, пов'язану з
несвоєчасною виплатою заробітної плати, яка утворилась станом на
01.01.2011, починаючи з 01.04.2001.

 Керівник          __________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. Головний бухгалтер __________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"__" ___________ 201__ року

Прийняв звіт ________ ______________________ "__" _____ 201_ року
(підпис) (прізвище та ініціали)