КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання

РІШЕННЯ
02.04.2009 N 272/1328

Про відміну рішень Київської міської ради

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 612/1668 від 28.05.20
09
N 253/2322 від 17.09.20
09
N 264/2333 від 17.09.20
09
N 1326/3395 від 24.12.20
09
N 720/4158 від 29.04.20
10)

(Додатково див. Постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва
N 2а-4620/12/2670 від 21.05.20
12)

Враховуючи доручення Київського міського голови від 22.01.2009 та зважаючи на відмову орендарів від викупу земельних ділянок, керуючись статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 9 Земельного кодексу України та статтею 188 Господарського кодексу України, Київська міська рада вирішила:

1. Відмінити рішення Київської міської ради згідно з додатком до цього рішення.

2. Запропонувати орендарям (згідно з додатком) надати згоду на розірвання договорів оренди земельних ділянок.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Проінформувати орендарів (згідно з додатком) про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договорів оренди земельних ділянок або у разі якщо відповідь не надійде у встановлений законодавством термін, забезпечити підготовку та подання позову про розірвання договорів оренди земельних ділянок до господарського суду міста Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення
Київської міської ради
від 02.04.2009 N 272/1328

Перелік
вільних земельних ділянок, які знаходяться в оренді.
Орендарям направлено листи-пропозиції щодо їх купівлі

N п/п
 
N Спра
ви
 
Назва землеко
ристувача
 
Площа ділян
ки, кв. м
 
р-н
 
Адреса ділянки
 
Май
но
 
Цільове викорис
тання по ділянці
 
Документ, що є підставою для права користу
вання
 
N реєст
рації догово
ру оренди
 
Дата реєст
рації догово
ру оренди
 
Да
та за
кін
чен
ня пра
ва ко
рис
ту
ван
ня 
10  11  12 
1
 
0208
 
Акціонер
не товарис
тво закритого типу "ФІКО" 
2049,22
 
Гол.
 
вул. Нова, 1
 
-
 
під розміщен
ня та обслугову
вання цеху по виробниц
тву титанових сплавів 
Рішення рад N 38 від 12.01.95
 
79-6-00060
 
20.09.
2002
 
20.
09.
20
32
 
2
 
4299
 
Приватна фірма "Спецбуд"
 
2672,35
 
Гол.
 
вул. Сумська
 
-
 
для будівниц
тва та експлуата
ції виробни
чої бази 
Рішення рад N 250/1227 від 03.04.2001
 
79-6-00053
 
16.05.2002
 
16.
05.
20
12
 
3
 
8624
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "СБС-НАДІЯ"
 
798,45
 
Гол.
 
перетин Страте
гічного шосе та просп. Науки
 
-
 
для будівниц
тва та обслуго
вування блоку соціально побутово
го та торговель
ного призна
чення 
Рішення рад N 19/179 від 26.09.2002
 
79-6-00162
 
01.12.
2003
 
01.
12.
20
33
 
  Пункт
скасовано 
   
 
 
 

 

 

 

 
5
 


 
Пункт виключе
но 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
6
 
Д-0191
 
Пасічник Дарія Степанів
на
 
3026,41
 
Гол.
 
вул. Велика Китаїв
ська, 48
 
-
 
для будівниц
тва, експлуата
ції та обслуго
вування торгово-вистав
кового комплексу 
Рішення рад N 366/2941 від 21.04.2005
 
79-6-00382
 
21.01.
2006
 
21.
01.
20
21
 
7
 
0430
 
Закрите акціонер
не товарис
тво "Україн
ський сувенір" 
5186,72
 
Дар.
 
вул. Каналь
на
 

 
для будівниц
тва автопарку легкових автомо
білей
 
Розпоряд
ження N 977 від 25.06.96
 
90-5-00011
 
06.11.
96
 
06.
11.
20
21
 
8
 
4225
 
Мале приватне підприєм
ство "КУРА"
 
554,41
 
Дар.
 
просп. Петра Григо
ренка, 5-а
 
-
 
1.11.3, для будівниц
тва, експлуата
ції і обслуго
вування об'єкта торгівлі (магазин та кафе з сезонним майдан
чиком) 
Рішення рад N 380/1814 від 28.03.2002
 
63-6-00042
 
06.02.
2003
 
06.
02.
20
13
 
9
 
1535
 
ТОВ "Автосер
віс- Троєщина"
 
4629,4
 
Дес.
 
на перети
ні вул. Теодора Драй
зера та Елект
ротех
нічної
 
-
 
для будівниц
тва з подаль
шою експлу
атацією багато
повер
хового гаража з вбудова
ними приміщен
нями сервісного обслуго
вування та автоза
правної станції стаціо
нарного типу 
Розпоряд
ження N 315 від 17.02.98
 
62-5-00022
 
15.07.
98
 
15.
07.
20
47
 
10
 
9612
 
Підприє
мство "Верти
каль" "Благо
дійного фонду "Дзвін надії" 
1795,49
 
Дес.
 
на перети
ні вул. Миколи Закрев
ського та вул. Теодора Драйзе
ра 
-
 
для будівниц
тва, експлуата
ції та обслуго
вування торговель
ного павіль
йону 
Рішення рад N 411/571 від 24.04.2003
 
62-6-00086
 
04.11.
2003
 
04.
11.
20
13
 
11
 
А-0617
 
Дочірнє підприєм
ство "Анастасія Люкс"
 
3651,51
 
Дес.
 
вул. Миколи Закрев
ського, 33-а
 
-
 
для будівниц
тва, експлуата
ції та обслуго
вування центру дозвілля 
Рішення рад N 549/709 від 26.06.2003
 
62-6-00127
 
16.04.
2004
 
16.
04.
20
29
 
12
 


 
Пункт
виключе
но 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
13
 
Д-0532
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "Універ
сальне будівниц
тво"
 
12936,62
 
Дес.
 
вул. Шолом-Алейхема, 6-а
 
-
 
для будівни
цтва житлово-офісного комплексу з вбудова
но-прибудо
ваними приміщен
нями та підземною автостоян
кою 
Рішення рад N 1130/2540 від 28.12.2004
 
62-6-00315
 
07.04.
2006
 
07.
04.
20
16
 
14
 
9344
 
Акціонер
не товарис
тво закритого типу концерн "ЕКОП"
 
3320,84
 
Дні.
 
набережна Русанів
ська, 10-б
 
-
 
для будівниц
тва, експлуа
тації та обслуго
вування офісно-житлового комплексу з підзем
ними гаражами 
Рішення рад N 289/449 від 27.02.2003
 
66-6-00130
 
10.02.
2004
 
10.
02.
20
29
 
15
 
5520
 
Гаражно-будівель
ний коопера
тив "Агромаш"
 
9322,92
 
Дні.
 
вздовж залізнич
ної колії Київ-Петрівка
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування гаражів 
Рішення рад N 59/1269 від 12.02.2004
 
66-6-00169
 
06.07.
2004
 
06.
07.
20
14
 
16
 


 
Пункт
виключе
но 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
17
 
Д-1001
 
Товарис
тво з обмеже
ною відповіда
льністю "Компанія "ВІРТУС плюс" 
4258,92
 
Дні.
 
вул. Берез
няків
ська, 26-а
 
-
 
для будівни
цтва житло
вого будинку з приміщен
нями соціально-громад
ського приз
начення та підземним паркінгом 
Рішення рад N 346/3807 від 27.10.2005
 
66-6-00331
 
30.03.
2006
 
30.
03.
20
16
 
18
 
А-0071
 
Товарис
тво з обмеже
ною відпові
дальністю "Фірма "Крейтер" 
2000
 
Обо.
 
вул. Богатирська (навпроти ДАІ)
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування придоро
жнього комплексу 
Рішення рад N 316/1191 від 23.12.2003
 
78-6-00182
 
01.07.
2004
 
01.
07.
20
14
 
19
 
А-3840
 
Маркуль
чак- Білоброва Оксана Андріївна
 
4035,67 1314,28
 
Обо.
 
вул. Богатирська
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування станції для ремонту автомо
білів 
Рішення рад N 919/2329 від 23.12.2004 / інший N б/н7808
2050 від 06.07.2006
 
78-6-00380
 
20.07.
2006
 
20.
07.
20
21
 
20
 
Д-0375
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "Вілета"
 
2730,83
 
Обо.
 
вул. Героїв Дніпра (між будинками 38-е та 38-г)
 
-
 
для будівни
цтва житлового будинку з приміщен
нями соціально-громад
ського призначен
ня та підзем
ним паркінгом 
Рішення рад N 715/2125 від 18.11.2004
 
78-6-00264
 
18.03.
2005
 
18.
03.
20
15
 
21
 
А-3741
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "Авангар
дбуд"
 
3689,83
 
Печ.
 
вул. Кіквідзе, 1-б
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування житлово-офісного комплексу з вбудова
но-прибудо
ваними приміщен
нями та підземним паркінгом 
Рішення рад N 339/1549 від 24.06.2004
 
82-6-00242
 
04.11.
2004
 
04.
11.
20
14
 
22
 
А-0173
 
Закрите акціонер
не товарис
тво "Центр СПАР Україна"
 
6155,12 2868,54
 
Свя.
 
просп. Акаде
міка Палладі
на, 16/39
 
-
 
для будівни
цтва, експлу
атації та обслуго
вування торго
вельного комплексу 
Рішення рад N 411/571 від 24.04.2003
 
75-6-00073
 
30.07.
2003
 
30.
07.
20
13
 
23
 
А-1365
 
Товари
ство з обмеже
ною відпові
дальністю "ЕЛМА"
 
1001,25
 
Свя.
 
перетин Кільце
вої дороги та вул. Перемо
ги
 
-
 
для будівни
цтва, експлу
атації та обслуго
вування станції технічного обслуго
вування на 8 постів 
Рішення рад N 834/3409 від 19.07.2005
 
75-6-00295
 
13.04.
2006
 
13.
04.
20
21
 
24
 
Д-1127
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "БК "Травер
тин"
 
4095,43
 
Свя.
 
вул. Тулузи, 6-д
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування житлового будинку з підземним паркінгом та вбудова
ними та прибудованими нежит
ловими приміщен
нями 
Рішення рад N 831/3406 від 19.07.2005
 
75-6-00251
 
25.11.
2005
 
25.
11.
20
20
 
25  Пункт 25 втратив чинність 
26
 
А-1558
 
Товари
ство з обмеже
ною відпові
дальністю "Монарх"
 
18756,87
 
Сол.
 
вул. Уманська, 8 - 12
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслугову
вання навчально-виховного закладу 
Рішення рад N 238-2/1448-1 від 29.04.2004
 
72-6-00265
 
11.04.
2005
 
11.
04.
20
30
 
27
 
А-2653
 
Товариство з обмеже
ною відпові
дальністю "Україн
ська торгова група "Семаргл-Велес"
 
4870,22
 
Сол.
 
вул. Воло
димиро- Либід
ська, 28
 
-
 
для рекон
струкції склад
ських будівель під громад
сько-офісний комплекс з багато
ярусним паркінгом, його подальшої експлуа
тації та обслуго
вування 
Рішення рад N 1094/2504 від 28.12.2004
 
72-6-00309
 
23.08.
2005
 
23.
08.
20
20
 
28
 
А-3961
 
Товариство з обмеже
ною відповіда
льністю "Укрбуд
фірма"
 
5122,17
 
Гол
 
вул. Антоновича, 155-а
 
-
 
для будівниц
тва, експлуа
тації та обслугову
вання житлово-офісного комплексу з вбудова
но- прибудо
ваними приміщен
нями, дошкіль
ним дитячим закладом та підземною автосто
янкою 
Рішення рад від 15.07.2004 N 419/1829
 
79-6-00305
 
20.05.
2005
 
20.
05.
20
15
 
29
 
4182
 
ТОВ АТП-N 3721
 
3474,97
 
Шев.
 
вул. Сім'ї Хохлових, 9-а
 
-
 
для експлуа
тації та обслуго
вування відкритої автостоян
ки 
Рішення рад N 53/774 від 23.03.2000
 
91-6-00008
 
30.08.
2000
 
30.
08.
20
10
 
30
 
6352
 
Товари
ство з обмеже
ною відпові
дальністю "Модекс-ЛТД" 
434,48
 
Шев.
 
просп. Пере
моги, 28
 
-
 
для будівни
цтва, експлуа
тації та обслуго
вування торго
вельного комплексу 
Рішення рад N 300/1734 від 14.03.2002
 
91-6-00055
 
02.08.
2002
 
02.
08.
20
17
 
31  Пункт 31 втратив чинність 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 612/1668 від 28.05.2009, N 253/2322 від 17.09.2009, N 264/2333 від 17.09.2009, N 1326/3395 від 24.12.2009, N 720/4158 від 29.04.2010)

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий