Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
21.07.2009 N 415

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2009 р. за N 752/16768

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 277 від 21.04.20
16)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 47 від 04.02.20
10 )

Відповідно до статей 25 та 27 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою підвищення ролі процентної політики Національного банку України в управлінні грошово-кредитним ринком Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 N 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2004 за N 1092/9691 (зі змінами), такі зміни:

1.1. В абзацах дев'ятому та десятому пункту 1.1 глави 1 слова "строком на один робочий день" замінити словами "на термін до наступного робочого дня".

1.2. У пункті 2.2 глави 2:

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за кредитами, які надані банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий уважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Облікова ставка є базовою ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку".

1.3. У главі 3:

в абзаці четвертому пункту 3.1 слова "реальному рівні щодо рівня інфляції" замінити словами "рівні щодо прогнозного рівня інфляції";

пункти 3.2, 3.3 викласти в такій редакції:

"3.2. Визначення рівня та характеру змін облікової ставки Національного банку залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку.

До уваги беруться тенденції розвитку та змін таких показників:

фактичний та прогнозний рівень інфляції у відповідному періоді;

фактичний та прогнозний рівень зміни індексу цін виробників промислової продукції, рентабельність основних галузей економіки;

фактичний та прогнозний рівень реального валового внутрішнього продукту;

розмір дефіциту державного бюджету та джерел його покриття;

фактичний та прогнозний розмір платіжного та торгового балансів;

темпи приросту грошової маси в обігу;

фактична та прогнозна структура випущених в обіг Національним банком платіжних засобів у відповідному періоді;

динаміка процентних ставок на міжбанківському ринку кредитних ресурсів;

динаміка процентних ставок за кредитами та депозитами банків.

Національний банк під час визначення облікової ставки враховує й інші фактори, які можуть вплинути на вартість коштів у національній валюті, - інфляційні або девальваційні очікування, процентні ставки рефінансування, які використовуються центральними банками країн, що мають тісні торговельно-економічні зв'язки з Україною тощо.

3.3. Департамент монетарної політики готує узагальнені пропозиції щодо визначення рівня облікової ставки. Розмір облікової ставки затверджується рішенням Правління Національного банку та діє до її зміни".

1.4. У главі 4:

у пункті 4.1 слова "строком на один робочий день" замінити словами "на термін до наступного робочого дня";

доповнити главу новим пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Процентна ставка за кредитом овернайт без забезпечення (бланковим) є найвищою процентною ставкою Національного банку і встановлюється на тендерній основі в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка Національного банку плюс п'ять процентних пунктів.

Процентна ставка за кредитами овернайт під забезпечення встановлюється в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка Національного банку плюс три процентних пункти".

1.5. У главі 5:

назву глави доповнити словами "та процентної ставки за кредитами, які надані банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи";

доповнити главу новими пунктами 5.4 і 5.5 такого змісту:

"5.4. Процентна ставка за кредитами, які надані банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи, установлюється в розмірі середньозваженої процентної ставки рефінансування, розрахованої за останні 30 днів, що передували даті прийняття рішення про надання кредиту.

5.5. Процентна ставка за пролонгованими кредитами встановлюється на рівні процентної ставки, визначеної в кредитному договорі, плюс один процентний пункт".

1.6. У главі 6:

у пункті 6.1 слова "цінних паперів" і "цінними паперами" замінити відповідно словами "облігацій України" та "облігаціями України";

у пункті 6.3 слова "цінними паперами" замінити словами "облігаціями України", а після слів "кредитному ринку" доповнити словами "середньозважену процентну ставку за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями України".

1.7. У главі 7:

у пункті 7.1 слова "або шляхом укладення депозитних договорів" виключити;

у абзаці першому пункту 7.3 слово "аукціону" замінити словом "тендера";

пункти 7.4 і 7.5 виключити.

У зв'язку з цим пункт 7.6 уважати пунктом 7.4.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 47 від 04.02.2010 )

3. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови довести її зміст до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Ця постанова набирає чинності через 40 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.В.Шаповалова.

Голова В.С.Стельмах