Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.11.2009 N 1050

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 100/17395

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1204 від 28.12.20
15)

Про вдосконалення порядку підготовки митними
органами податкових повідомлень платникам
податків та дій митних органів при несвоєчасному
погашенні платниками податків податкових зобов'язань

Відповідно до статей 2, 4 - 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 N 1387, та з метою вдосконалення процедури направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 11.05.2006 N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2006 за N 613/12487, що додаються.

2. Унести до Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань, затвердженого наказом Державної митної служби України від 11.05.2006 N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2006 за N 613/12487, такі зміни:

2.1. Доповнити главу 1 пунктом 1.9 такого змісту:

"1.9. Цей Порядок не регулює питання погашення податкового зобов'язання або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).

2.2. У главі 2:

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Подання в день його складання передається на паперових носіях і в електронному вигляді на носіях електронної інформації (дискетах, дисках тощо) до загального відділу митного органу для надіслання (вручення) відповідному податковому органу";

доповнити пунктом 2.17 такого змісту:

"2.17. У разі надходження до митного органу ухвали суду про відкриття провадження у справі за позовом платника податків щодо оскарження нарахованих митним органом податкових зобов'язань після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання митний орган у встановлені строки надсилає податковим органам інформацію з цього питання, в тому числі копію ухвали. При цьому митні органи зобов'язані повідомити податкові органи про рішення суду в цій справі".

2.3. Доповнити главу 4 пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Суми штрафних санкцій зараховуються до Державного бюджету України й обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й відповідні податки та збори (обов'язкові платежі), за якими виник податковий борг, що погашається".

3. Регіональній інформаційній митниці (Копосову С.А.) у період від дати державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України до дати набрання чинності цим наказом доопрацювати програмно-інформаційний комплекс "Інспектор-2006".

4. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.

6. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І.О.

Голова Служби А.В.Макаренко

Погоджено:

Перший заступник Міністра фінансів України І.І.Уманський

Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
02.11.2009 N 1050

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 100/17395

Зміни
до Порядку підготовки та направлення митними
органами податкових повідомлень платникам
податків, установлення й експлуатації дощок
податкових повідомлень

1. У главі 1:

1.1. Підпункт "в" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане митним органом (якщо такий платник податків у встановлені Законом ( 2181-14 ) строки розпочинає процедуру апеляційного узгодження), уважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження або в день прийняття судом відповідного рішення по суті".

1.2. Доповнити пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Суми податкового зобов'язання, штрафні санкцій (штрафи) підлягають сплаті платниками податків до Державного бюджету України на рахунки з обліку доходів, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів бюджету".

2. У главі 2:

2.1. В абзаці другому пункту 2.2:

після слова та цифр "підпунктів 17.1.1-17.1.6" доповнити цифрами та словом "17.1.6-1 та 17.1.9";

доповнити реченням такого змісту: "У разі застосування штрафних санкцій згідно з підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону ( 2181-14 ) у податковому повідомленні форми "Р" інформація щодо "суми податкового зобов'язання за основним платежем" не заповнюється".

2.2. У пункті 2.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Податкове повідомлення підлягає візуванню керівниками структурних підрозділів митного органу, яким здійснюється підготовка та направлення такого податкового повідомлення: зокрема юридичного відділу та структурним підрозділом, до компетенції якого належить забезпечення контролю за дотриманням митного законодавства України учасниками зовнішньоекономічних зв'язків";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Податкове повідомлення про нарахування штрафних санкцій за порушення строків, встановлених законом для подання вантажної митної декларації, складається:

на наступний день після закінчення встановлених законом строків для подання вантажної митної декларації після подання тимчасової, неповної чи періодичної митної декларацій;

на наступний день після подання вантажної митної декларації, за якою було здійснено нарахування та/або сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), у разі порушення платником податку встановленого законом строку для подання вантажної митної декларації (за винятком коли строки декларування перевищено у зв'язку з необхідністю отримання дозволу митного органу на поміщення товарів у певний митний режим або отримання документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України).

Підрозділ митного оформлення митного органу, яким встановлено порушення платником податків строків, встановлених законом для подання вантажної митної декларації, передає засобами оперативного зв'язку відповідну інформацію до відділу митних платежів для складання податкового повідомлення".

2.3. Доповнити пунктом 2.7 такого змісту:

"2.7. Податкове повідомлення складається протягом п'яти робочих днів від дня, наступного за днем строку, установленого законодавством для ознайомлення з актом перевірки.

У разі проведення перевірки іншим митним органом, ніж той, що здійснював нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), податкове повідомлення складається протягом п'яти робочих днів, наступних за днем надходження до такого митного органу матеріалів перевірки від митного органу, який здійснював перевірку.

У разі повернення поштою рекомендованого листа з примірниками актів перевірки (у зв'язку з відсутністю платника податків за вказаним місцезнаходженням) податкове повідомлення складається протягом п'яти робочих днів, наступних за днем повернення листа до митного органу. Днем повернення листа вважається дата, проставлена на повідомленні про вручення працівником загального відділу в день фактичного надходження листа до митного органу з відділення поштового зв'язку.

За наявності заперечень або зауважень платника податків до акта перевірки (з урахуванням письмового висновку про результати розгляду заперечень або зауважень до акта перевірки) податкове повідомлення складається протягом п'яти робочих днів, наступних за днем вручення платнику податків письмового висновку (якщо висновок було вручено платнику податків під розписку) або днем вручення (якщо письмовий висновок було направлено платнику податків листом з повідомленням про вручення)".

3. У главі 5:

3.1. Абзац перший пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. У разі подання платником податків скарги щодо визначеного в податковому повідомленні податкового зобов'язання відділ митних платежів митного органу в день отримання скарги (інформації про подання повторної скарги) уносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень".

3.2. У пункті 5.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5.3. У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення відповідно до термінів апеляційного узгодження сум податкових зобов'язань, визначених Законом ( 2181-14 ), та при надходженні до митного органу ухвали суду про відкриття провадження у справі за позовом платника податків щодо оскарження нарахованих митним органом податкових зобов'язань до настання граничного строку сплати узгодженого податкового зобов'язання структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, у день її отримання вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень";

абзаци другий - п'ятий виключити.

3.3. Доповнити пунктами 5.4 - 5.5 такого змісту:

"5.4. У разі надходження до митного органу ухвали суду про відкриття провадження у справі за позовом платника податків щодо оскарження нарахованих митним органом податкових зобов'язань після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання така сума підлягає виведенню з картки податкового боргу платника податків та обліковується в реєстрі податкових повідомлень із зазначенням цієї інформації у відповідній графі цього реєстру.

5.5. При погашенні податкових зобов'язань, оскарженні податкових повідомлень в адміністративному або судовому порядку або виникненні податкового боргу інформація про це відображається у відповідній графі реєстру податкових повідомлень".

4. У додатку 1 до Порядку у формі Податкового повідомлення форми "Р":

слова "в установі банку" замінити словами "у Головному управлінні Державного казначейства України";

5. У додатку 2 до Порядку у формі Податкового повідомлення форми "Ш" слова "в установі банку" замінити словами "в Головному управлінні Державного казначейства України".

6. Додаток 3 до Порядку викласти в редакції, що додається.

Директор Департаменту митних платежів Державної митної служби України С.О.Джигалов

Додаток 3
до Порядку підготовки
та направлення митними
органами податкових
повідомлень платникам
податків, установлення
й експлуатації дощок
податкових повідомлень

               РЕЄСТР
податкових повідомлень,
направлених платникам податків

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Дата |Найменування| Іденти- | Код | Сума | Дата | Дата прийняття | Сума |Інформація |
|повідом-| складання | отримання | юридичної |фікаційний|платежу| податкового | подання | рішення при |податкових | щодо |
| лення |повідомлення|повідомлення| особи або | код | |зобов'язання,| скарги | оскарженні |зобов'язань|узгоджених |
| | |(рішення про| прізвище, | (номер) | | грн |платником| податкового | за |податкових |
| | | розгляд | ініціали | платника | | |податків | повідомлення в | прийнятим |зобов'язань|
| | | скарги) | фізичної | податків | | | (дата |адміністративному| рішенням, | |
| | | платником | особи - | | | |звернення| або судовому | грн | |
| | | податків | платника | | | |до суду) | порядку | | |
| | | (дата | податків | | | | | | | |
| | | розміщення | | | | | | | | |
| | |повідомлення| | | | | | | | |
| | | на дошці | | | | | | | | |
| | | податкових | | | | | | | | |
| | |повідомлень)| | | | | | | | |
|--------+------------+------------+------------+----------+-------+-------------+---------+-----------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту митних платежів Державної митної служби України С.О.Джигалов