Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.01.2005 N 35

Про затвердження Положення про комунальний
заклад "Театрально-видовищний заклад культури
"Київська мала опера"

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Київміськради
N 1270 від 15.07.2005)

На виконання рішення Київської міської ради від 24.06.2004 N 310/1520 "Про створення театрально-видовищного закладу культури "Київська мала опера":

1. Затвердити Положення про комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера".

(Пункт 1 в редакції Розпорядження Київміськради N 1270 від 15.07.2005)

2. Головному управлінню культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснювати координацію діяльності комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера".

(Підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Київміськради N 1270 від 15.07.2005)

2.2. Призначити директора комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера" в установленому законодавством України порядку.

(Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Київміськради N 1270 від 15.07.2005)

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку закріпити за комунальним закладом "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера" майно, необхідне для здійснення його діяльності, на праві оперативного управління.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Київміськради N 1270 від 15.07.2005)

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації - начальника Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Данькевича І.П.

Київський міський голова О.Омельченко

Затверджено
розпорядженням
Київської міської
державної адміністрації
від 17.01.2005 N 35

(в редакції розпорядження
Київської міської
державної адміністрації
від 15.07.2005 N 1270)

Положення
про комунальний заклад "Театрально-видовищний
заклад культури "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера" (далі за текстом - Театр) є некомерційним театрально-видовищним закладом культури, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва, і підпорядкованим Головному управлінню культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Театр створений рішенням Київської міської ради від 24.06.2004 N 310/1520 "Про створення комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера".

1.3. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.4. Театр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку, має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді.

1.5. Місцезнаходження: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, 5

2. Мета та напрямки діяльності

2.1. Основною метою діяльності Театру є здійснення театрально-концертної та культурно-просвітницької діяльності шляхом створення високохудожніх вистав для дорослих та дітей, що пропагують кращі надбання української та світової культури.

2.2. Напрямки діяльності театру:

2.2.1. Створення та прокат вистав на високому художньому рівні.

2.2.2. Проведення концертів, літературно-музичних вечорів і творчих зустрічей з майстрами мистецтв.

2.2.3. Організація на самостійних засадах студій, що будуть займатися записом на аудіо- та відеокасетах, грамплатівках, компакт-дисках, кращих музичних творів українських та зарубіжних виконавців, що пропагують національну та світову культуру, і реалізація цих записів.

2.2.4. Проведення та участь у національних і міжнародних конкурсах, конгресах, фестивалях та інших заходах, організація культурних та творчих обмінів, пов'язаних з пропагандою музичного та театрального мистецтва.

2.2.5. Педагогічна робота з молодими акторами, викладацька робота працівників театру в інститутах, театрах, студіях, коледжах як в Україні, так і за кордоном.

2.2.6. Здійснення обміну театральними виставами, концертними програмами, організація в Україні та за кордоном фестивалів, конкурсів театрального мистецтва та участь у них.

2.2.7. Випуск буклетів, проспектів, плакатів, значків, іншої рекламної продукції, що пропагують театральну, концертну та іншу діяльність Театру.

2.2.8. Виготовлення, реалізація та прокат театральних та концертних костюмів, а також постановочних засобів.

2.2.9. Утворення нотного, книжкового і музичного фондів як для власних потреб, так і для реалізації та прокату.

2.2.10. Благодійна діяльність.

2.2.11. Надання інших платних послуг, передбачених законодавством України.

3. Управління Театром

3.1. Управління Театром здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попереднім погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

3.2. Директор відповідно до законодавства України укладає трудові договори (контракти, угоди) з працівниками Театру, заохочує працівників і накладає стягнення в межах трудового законодавства України.

3.3. Директор Театру:

3.3.1. Діє без доручення від імені Театру, представляє його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків.

3.3.2. Затверджує за поданням художнього керівника склад постановочних груп і виконавців мистецьких програм.

3.3.3. Згідно з законодавством України спільно з художнім керівником визначає структуру Театру, складає та затверджує штатний розпис Театру в межах граничної чисельності, доведеної Головним управлінням культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3.4. Згідно з законодавством України затверджує план використання бюджетних коштів Театру за погодженням з Головним управлінням культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3.5. Подає в установленому законодавством порядку проект річного фінансового плану на затвердження до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3.6. Видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками трудового колективу, затверджує посадові інструкції.

3.3.7. Затверджує плани культурно-мистецьких заходів творчої діяльності.

3.3.8. Розпоряджається в установленому порядку коштами та майном Театру.

3.3.9. Здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо управління Театром.

3.4. Художній керівник Театру призначається на посаду і звільняється з посади наказом Головного управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.5. Художній керівник Театру:

3.5.1. Здійснює керівництво художньо-творчим персоналом Театру.

3.5.2. Забезпечує високий художній рівень вистав на стаціонарі, виїздах та гастролях.

3.5.3. Керує комплексом робіт, пов'язаних зі створенням вистав.

3.5.4. Розглядає та погоджує з директором театру календарні дні показу вистав поточного репертуару.

3.5.5. Веде роботу з авторами із створення нових сценічних творів.

3.5.6. Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки створення вистав.

3.5.7. Формує склади постановочних груп та виконавців і подає їх на затвердження директору Театру.

3.5.8. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, підбір, розстановку та використання творчих кадрів.

3.5.9. Контролює дотримання творчої та трудової дисципліни художньо-творчим персоналом.

3.5.10. Вносить пропозиції директору театру щодо тарифікації та заохочення працівників, а також про дисциплінарні стягнення.

3.6. В Театрі, за пропозицією його керівників, може бути створена художня рада або інший дорадчий орган, котрий формується і діє в порядку, встановленому в театрі самостійно.

4. Трудовий колектив Театру

4.1. Трудовий колектив Театру становлять всі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Театром.

4.2. Трудовий колектив Театру функціонує згідно з трудовим законодавством України.

4.3. Вищим органом самоврядування Театру є загальні збори трудового колективу Театру.

5. Майно та кошти Театру

5.1. Майно Театру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Театром на праві оперативного управління.

5.2. Майно Театру складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Театру.

5.3. Джерелами формування майна Театру є:

5.3.1. Майно, передане власником або уповноваженим ним органом.

5.3.2. Доходи від основної діяльності.

5.3.3. Кошти з міського бюджету.

5.3.4. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, організацій, громадян (майно, кошти в національній та іноземній валюті та інше).

5.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Театр має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу продавати, передавати іншим фізичним та юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в позичку (безоплатне користування) належне йому майно (будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності), а також списувати його з балансу в установленому порядку.

5.5. Відносини Театру з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

6. Міжнародна культурна діяльність

6.1. З метою пропаганди театрального мистецтва, зміцнення матеріальної бази Театр здійснює міжнародну культурну діяльність згідно із законодавством України.

6.2. Театр має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів; здійснювати міжнародну культурну діяльність відповідно до вимог законодавства.

6.3. Валютні надходження використовуються Театром відповідно до законодавства України.

7. Облік, звітність і ревізія діяльності

7.1. Театр здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде бухгалтерську та статистичну звітність в порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Ревізія та перевірки діяльності театру проводяться власником чи уповноваженим ним органом за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

7.3. Театр надає фінансову звітність до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

8. Припинення діяльності Театру

8.1. Припинення діяльності Театру відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням власника, а також суду, господарського суду у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. При припиненні діяльності Театру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

8.3. У разі ліквідації Театру майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, можуть бути передані до доходу бюджету за рішенням власника.

(Положення в редакції Розпорядження Київміськради N 1270 від 15.07.2005)

Заступник голови - керівник апарату Б.Стичинський