Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 618/2012 від 29 жовтня 2012 ро
ку)

Про Положення про проходження
громадянами України служби у військовому
резерві Збройних Сил України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 353/2007 від 25.04.20
07
N 1226/2008 від 31.12.20
08
N 518/2009 від 08.07.20
09 )

Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) постановляю:

Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 лютого 2007 року
N 66/2007

Затверджено
Указом Президента України
від 1 лютого 2007 року N 66/2007

Положення
про проходження громадянами України служби
у військовому резерві Збройних Сил України

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок відбору, умови прийняття громадян України на службу у військовому резерві Збройних Сил України (далі - військовий резерв) та проходження ними служби у військовому резерві.

2. Громадяни України (далі - громадяни) можуть виконувати військовий обов'язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.

3. У разі прийняття на службу у військовому резерві або продовження строку такої служби громадяни укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України (далі - контракт) за зразком, що додається.

4. Службу у військовому резерві проходять військовозобов'язані, придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у ньому (далі - резервісти). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

5. Перелік органів військового управління, з'єднань, військових частин (далі - військові частини), які комплектуються резервістами, чисельність і посади, які підлягають заміщенню резервістами, а також порядок комплектування військових частин резервістами визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 518/2009 від 08.07.2009 )

6. Проходження служби у військовому резерві полягає у додержанні резервістами вимог законодавства про військовий обов'язок, виконанні умов контракту, службових обов'язків відповідно до займаної посади та інших завдань, покладених на підрозділи, в яких вони проходять службу.

7. Склад і військові звання резервістів відповідають складу і військовим званням військовозобов'язаних.

8. Граничний вік перебування у військовому резерві є граничним віком перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

9. Початком проходження громадянином служби у військовому резерві вважається день набрання чинності контрактом та видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду.

10. Закінченням проходження резервістом служби у військовому резерві вважається день закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві.

11. Резервісти вважаються такими, що виконують обов'язки служби у військовому резерві, під час:

а) перебування на території військової частини або в місці проведення зборів, підготовки протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком дня (розкладом підготовки); ( Підпункт "а" пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

б) службових поїздок, прямування до місця проведення зборів, підготовки і назад; ( Підпункт "б" пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

в) перебування поза військовою частиною, якщо це передбачено обов'язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника).

12. Резервісти не підлягають бронюванню за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

13. Генеральний штаб Збройних Сил України забезпечує виконання та контроль за додержанням вимог законодавства з питань проходження громадянами служби у військовому резерві, визначає порядок оповіщення, виклику та прибуття резервістів до військових частин.

14. Військові частини проводять роз'яснювальну та агітаційну роботу, відбір і прийняття громадян для проходження служби у військовому резерві, завчасно ознайомлюють резервістів з планом заходів з підготовки на рік, організовують і здійснюють підготовку резервістів, створюють умови для проходження ними служби у військовому резерві та виконання службових обов'язків, здійснюють матеріальне та інше забезпечення резервістів, ведуть їх військовий облік.

15. Військовий комісаріат, територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом або його філіал (далі - територіальний центр) проводять роз'яснювальну та агітаційну роботу, відбір громадян для проходження служби у військовому резерві та ведуть військовий облік резервістів.

Порядок проведення відбору, умови прийняття
громадян для проходження служби у військовому
резерві. Укладення контракту

16. Відбір громадян для проходження служби у військовому резерві проводиться з числа:

а) військовослужбовців, які звільняються з військової служби, - військовими частинами;

б) військовозобов'язаних, що проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, за умови наявності в них посад, що підлягають заміщенню резервістами, - військовими комісаріатами (територіальними центрами) на підставі заявок військових частин або безпосередньо військовими частинами. ( Підпункт "б" пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

У заявках військових частин про наявність вакантних посад, які підлягають заміщенню резервістами, зазначаються умовне або дійсне найменування та пункт дислокації військової частини, військово-облікова спеціальність, найменування вакантної посади, професійні вимоги до громадян (досвід проходження військової служби на відповідних посадах, участь у бойових діях, міжнародних миротворчих операціях, володіння іноземними мовами, кількість годин нальоту тощо), ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я, а також необхідність оформлення допуску до державної таємниці.

17. Громадяни можуть бути відібрані для проходження служби у військовому резерві за умови, якщо вони відповідають вимогам пункту 4 цього Положення, з урахуванням того, що до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві їм залишилося не менш як 5 років.

Не можуть бути відібрані для проходження служби у військовому резерві громадяни, які в установлених законом випадках не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

18. Громадяни, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, подають:

а) військовослужбовці, які звільняються з військової служби, - рапорт командиру військової частини;

б) військовозобов'язані - заяву військовому комісару (начальнику територіального центру).

19. Для встановлення ступеня придатності до служби у військовому резерві за станом здоров'я громадяни проходять обов'язковий медичний огляд, який проводиться військово-медичними комісіями в порядку, затвердженому Міністерством оборони України. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

20. Оформлення допуску до державної таємниці громадянам, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

21. Особові справи громадян, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, оформляються військовими комісаріатами (територіальними центрами).

Особова справа військовослужбовця, який звільняється з військової служби і виявив бажання проходити службу у військовому резерві, оформляється після його звільнення з військової служби та взяття на військовий облік військовозобов'язаних.

22. Військовий комісаріат (територіальний центр) надсилає оформлену особову справу до військової частини.

За результатами розгляду особової справи командир військової частини приймає рішення про відбір громадянина для проходження служби у військовому резерві або відмову у відборі для проходження такої служби, про що повідомляє громадянина та військовий комісаріат (територіальний центр).

23. До повідомлення про відмову у відборі громадянина для проходження служби у військовому резерві та її причини додається копія рішення командира військової частини. Особові справи громадян, яким відмовлено у прийнятті на службу у військовому резерві, повертаються до військового комісаріату (територіального центру).

24. Громадяни, яким відмовлено у прийнятті на службу у військовому резерві та які відповідають вимогам пункту 4 цього Положення, можуть бути відібрані за їх бажанням кандидатами для зарахування на таку службу. Порядок ведення обліку кандидатів для зарахування на службу у військовому резерві та умови прийняття їх на службу встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

25. Громадяни, яких відібрано для проходження служби у військовому резерві, направляються військовим комісаріатом (територіальним центром) до військової частини для укладення контракту.

26. Контракт - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої діє Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин під час проходження служби у військовому резерві.

Контракт укладається у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), підписується громадянином і командиром військової частини та скріплюється гербовою печаткою військової частини. Контракт є підставою для видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду або продовження строку служби.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України надається командиру військової частини, який видає накази по особовому складу.

Перший контракт з резервістами укладається строком на 2-5 років. ( Абзац четвертий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 1-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві, про що видається наказ по особовому складу. ( Абзац п'ятий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

Новий контракт укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення чинного контракту і набирає чинності після закінчення дії попереднього контракту. ( Абзац шостий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 353/2007 від 25.04.2007 )

27. Контракт набирає чинності з дати його підписання. Про дату набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту, один з яких зберігається в особовій справі.

У разі переміщення резервіста по службі з однієї військової частини до іншої контракт не розривається. Окремі умови контракту за новим місцем проходження служби у військовому резерві можуть бути переглянуті і засвідчені підписами командира військової частини і резервіста.

Строк дії контракту обчислюється повними роками.

28. Військова частина надсилає до військового комісаріату (територіального центру) витяг з наказу про прийняття громадянина на службу у військовому резерві та призначення його на посаду або продовження строку служби.

29. Порядок повідомлення керівників підприємств, установ та організацій про прийняття громадянина на службу у військовому резерві, строки проведення підготовки і зборів резервістів установлює Генеральний штаб Збройних Сил України.

Інформація про строки проведення підготовки і зборів на наступний рік доводиться до резервістів та керівників підприємств, установ і організацій, в яких працюють резервісти, щороку до 1 грудня. ( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 ) ( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

30. Дія контракту припиняється (контракт розривається):

а) у день закінчення його строку;

б) у день, зазначений у наказі про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві, в разі дострокового розірвання контракту;

в) з наступного дня після смерті (загибелі) резервіста чи визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

У разі припинення чинного контракту у примірнику, що зберігається в особовій справі резервіста, зазначаються підстава і дата припинення дії контракту.

Військові звання

31. Військові звання присвоюються резервістам з урахуванням їх професійних якостей, організаторських здібностей, рівня військової та спеціальної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

32. За резервістами зберігаються військові звання запасу, присвоєні їм до прийняття на службу у військовому резерві.

33. Військові звання присвоюються в порядку та на умовах, установлених для військовозобов'язаних.

34. Резервісти можуть бути позбавлені військових звань на підставі вироку суду.

Проходження резервістами підготовки та зборів

35. Чисельність резервістів визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на оборону.

Генеральний штаб Збройних Сил України щороку розробляє план підготовки резервістів Збройних Сил України, в якому для командувань видів Збройних Сил України, відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України визначається кількість посад, що комплектуються резервістами, обсяги, час і строки проведення їх підготовки, зборів.

Резервісти залучаються на підготовку, збори командирами військових частин у порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України. ( Пункт 35 в редакції Указу Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

36. Збори резервістів (навчальні, перевірочні або спеціальні) проводяться, як правило, у військових частинах, у яких резервісти проходять службу у військовому резерві.

37. У разі проведення підготовки та зборів у пунктах дислокації військових частин резервісти розміщуються в окремих приміщеннях, а на полігонах (у таборах) - в місцях розташування підрозділів, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

За рішенням командира військової частини резервісту під час проведення зборів може бути дозволено перебувати у вільний час за місцем його проживання (перебування).

38. Резервісти можуть бути звільнені від підготовки і зборів: ( Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

а) у зв'язку з хворобою;

б) за сімейними обставинами у разі тяжкої хвороби або смерті родичів (батька, матері, дітей, рідних братів і сестер, дружини та її батьків), пожежі або стихійного лиха, що завдали шкоди майну сім'ї резервіста;

в) в інших випадках за рішенням командира військової частини.

Призначення на посаду. Переміщення по службі

39. Посади, на яких проходять службу резервісти, відповідні військові звання та тарифні розряди посад визначаються штатами воєнного часу військових частин.

40. Перше призначення резервістів на посади здійснюється за основною або спорідненою військово-обліковою спеціальністю.

41. Резервістів призначає на посади командир військової частини, який має право видавати накази по особовому складу.

42. Резервісти, призначені на посади, складають Військову присягу на вірність Українському народу, якщо вони не складали її раніше.

43. Переміщення по службі резервіста здійснюється за його згодою.

44. Рішення про переміщення по службі резервіста приймається командиром військової частини з урахуванням посади, результатів підготовки, досвіду, професійних і моральних якостей резервіста за наявності вакантних посад.

45. Переведення резервістів з однієї військової частини до іншої у зв'язку з переміщенням по службі здійснюється у разі, коли це зумовлено службовою необхідністю або пов'язане з проведенням організаційних заходів.

46. Переміщення по службі резервістів на вищі посади здійснюється у порядку просування по службі, на рівні - у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для більш доцільного застосування фаху чи досвіду роботи резервіста, на нижчі - у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості переміщення на рівну посаду.

Переміщення по службі резервістів у межах військової частини здійснюється відповідно до наказу командира військової частини, у разі переведення з однієї військової частини до іншої - відповідно до наказу старшого командира (начальника).

47. Командир військової частини повідомляє у триденний строк військовому комісаріату (територіальному центру) про переміщення по службі резервіста.

Відрядження

48. Резервісти можуть направлятися у службові відрядження, в тому числі у складі підрозділів, у яких вони проходять службу у військовому резерві. ( Абзац перший пункту 48 в редакції Указу Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

Резервісти направляються у службові відрядження:

а) для додаткової підготовки (перепідготовки) за посадою, на якій вони проходять службу у військовому резерві або на яку будуть переміщені;

б) в інших випадках, передбачених законодавством.

У складі підрозділів резервісти направляються у службові відрядження, пов'язані з навчанням і виконанням завдань, покладених на підрозділ.

49. На резервістів поширюється дія порядку направлення у відрядження та відшкодування пов'язаних з ним витрат, установленого для військовослужбовців.

50. Направлення резервістів у відрядження оформлюється згідно з наказом командира військової частини із зазначенням найменування пункту призначення, строку та мети відрядження.

Звільнення із служби у військовому резерві

51. Звільнення резервістів із служби у військовому резерві здійснюється:

а) у запас - якщо вони не досягли граничного віку перебування у запасі та за станом здоров'я придатні до військової служби;

б) у відставку - якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі або не придатні за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

52. Дія контракту припиняється (контракт розривається), а резервісти звільняються із служби у військовому резерві:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі у військовому резерві;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх подальшого перебування на службі у військовому резерві;

ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;

д) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

е) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту резервістом;

ж) у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом; ( Пункт 52 доповнено підпунктом згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

з) у зв'язку із бронюванням або в разі виникнення установлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. ( Пункт 52 доповнено підпунктом згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

53. Командир військової частини має право достроково припинити дію контракту (розірвати контракт) з резервістом за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "г", "д", "є", "ж" і "з" пункту 52 цього Положення. ( Пункт 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

54. З ініціативи резервіста дію контракту може бути припинено (контракт може бути розірвано) за наявності підстав, зазначених у підпунктах "б", "ґ", "е" , "ж" і "з" пункту 52 цього Положення. ( Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )

55. Про дострокове припинення дії (розірвання) контракту командир військової частини повинен попередити резервіста не пізніше ніж за місяць до його розірвання, крім випадків, коли дія контракту припиняється (контракт розривається) на підставах, передбачених підпунктом "д" пункту 52 цього Положення. У такий самий строк резервіст повинен повідомити командира військової частини, якщо він виявляє намір достроково припинити дію контракту (розірвати контракт).

56. Резервіст, стосовно якого прийнято рішення про дострокове припинення дії (розірвання) контракту, має право оскаржити в установленому законодавством порядку наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення із служби у військовому резерві.

У разі визнання незаконним рішення про дострокове припинення дії (розірвання) контракту і звільнення зі служби у військовому резерві громадянин поновлюється на посаді, яку займав раніше, або на рівній посаді.

57. Припинення дії (розірвання) контракту є підставою для звільнення резервіста зі служби у військовому резерві. Резервісти звільняються зі служби у військовому резерві згідно з наказом командира військової частини по особовому складу з наданням припису до військового комісаріату, в якому вони перебувають на військовому обліку.

58. Командир військової частини надсилає у п'ятиденний строк до військового комісаріату (територіального центру) особову справу звільненого резервіста разом з витягом з наказу про його звільнення та заяву про наявність вакантної посади, яка підлягає заміщенню резервістами.

59. Громадяни, що звільнилися із служби у військовому резерві і відповідають вимогам пункту 4 цього Положення, можуть бути відібрані за їх бажанням кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві.

Матеріальне та інше забезпечення

60. Розміри грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

61. Порядок медичного забезпечення резервістів під час проходження підготовки та зборів визначається Міністерством оборони України.

62. Під час проходження зборів резервісти забезпечуються військовою формою одягу і на них поширюються правила носіння форми встановленого зразка зі знаками розрізнення та відзнаками відповідно до військових звань військовослужбовців Збройних Сил України.

63. Харчування резервістів у військових частинах під час проходження зборів здійснюється у порядку та за нормами, встановленими для військовослужбовців.

64. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання Міністерства оборони України.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА

Додаток
до Положення про проходження громадянами України
служби у військовому резерві Збройних Сил України,
затвердженого Указом Президента України
від 1 лютого 2007 року N 66/2007

Зразок

         (Малий Державний Герб України)

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

               КОНТРАКТ
про проходження громадянами України служби
у військовому резерві Збройних Сил України

   Міністерство оборони України в особі ________________________
_________________________________________________________________,
(посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
командира (начальника)

з одного боку, та громадянин
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження,
__________________________________________________________________
військове звання, військово-облікова спеціальність, особистий
__________________________________________________________________
номер (якщо є), ідентифікаційний номер)

з другого боку, відповідно до Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" та Положення про проходження
громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил
України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами
України, що регулюють порядок проходження служби у військовому
резерві, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України
протягом строку дії контракту на умовах, установлених законами та
іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок
проходження служби у військовому резерві, та цим Контрактом;

належно виконувати службові обов'язки, передбачені посадою,
програму підготовки резервістів, а також інші завдання, покладені
на військову частину, в якій він проходить службу;

систематично вдосконалювати теоретичні знання та практичні
навики, необхідні для виконання службових обов'язків, у тому числі
під час проходження підготовки та зборів;

під час проходження підготовки та зборів мати при собі
військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу;

своєчасно прибувати на збори;

   прибувати до військової частини у строк, визначений програмою
підготовки резервістів.

2. Міністерство оборони України зобов'язується забезпечувати
громадянинові ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

додержання його прав, включаючи надання гарантій правового і
соціального захисту, установлених законами та іншими
нормативно-правовими актами, які визначають статус резервістів та
порядок проходження служби у військовому резерві, а також
призначення їх на посади, передбачені штатами воєнного часу,
відповідно до професійних і моральних якостей, військового звання
та військово-облікової спеціальності;

створення умов для систематичного удосконалення теоретичних
знань і практичних навиків;

завчасне ознайомлення з планом заходів з підготовки на рік;

виплату в установленому законодавством порядку грошового
забезпечення та заохочення.

3. Контракт, укладений на _________ років, набирає чинності з
(словами)
__ _____ 200_ р. та припиняє дію з __ _____ 20__ року.

4. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір
укласти контракт на новий строк або його неукладення не пізніше
ніж за 1 місяць до закінчення строку дії контракту.

5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, один з яких видано громадянину України, а другий
зберігається в його особовій справі.

6. Інші умови контракту _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(особистий підпис, прізвище та (посада, військове звання,
ініціали, домашня адреса особистий підпис, прізвище та
громадянина) ініціали командира (начальника)

МП

7. Зміни до контракту вносяться тільки за письмовою згодою
сторін і є його невід'ємною частиною.

8. Відповідальність сторін.

У разі невиконання чи неналежного виконання умов контракту
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Підписи та адреси сторін:

(особистий підпис, прізвище та    (посада, військове звання,
ініціали, домашня адреса особистий підпис, прізвище та
громадянина) ініціали командира (начальника)

МП

___ ___________200_ р. ___ ___________ 200_ р.

10. Дію контракту припинено (контракт розірвано) ____ 200_ р.
у зв'язку з
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(підстави припинення дії (розірвання) контракту)
__________________________________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та
ініціали командира (начальника)

МП

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1226/2008 від 31.12.2008 )