Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.06.2004 N 631

Про схвалення примірного договору
між ДП "Енергоринок" та постачальниками
електричної енергії за нерегульованим тарифом

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1219 від 17.12.20
04
N 162 від 15.03.2005
N 436 від 10.06.20
05
N 754 від 31.08.20
05
N 808 від 19.09.20
05
N 1148 від 16.12.20
05
N 726 від 31.05.20
06
N 1570 від 29.11.20
06
N 771 від 16.06.20
07
N 1717 від 11.12.20
07
N 695 від 17.06.20
08
N 1134 від 02.10.20
08
N 526 від 12.05.20
09 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Схвалити примірний договір купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом (додається).

2. Рекомендувати ДП "Енергоринок" та постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом укладати договори купівлі-продажу електричної енергії за цією примірною формою. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1219 від 17.12.2004, N 162 від 15.03.2005, N 436 від 10.06.2005, N 808 від 19.09.2005, N 1148 від 16.12.2005, N 726 від 31.05.2006, N 1570 від 29.11.2006, N 771 від 16.06.2007, N 1717 від 11.12.2007, N 695 від 17.06.2008 )

Голова Комісії С.Тітенко

Схвалено
Постанова НКРЕ
18.06.2004 N 631

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу електричної енергії
між Державним підприємством "Енергоринок" та
постачальником електричної енергії
за нерегульованим тарифом

    ( По тексту Примірного договору слова "максимальний
місячний" замінено словом "середньомісячний" у
відповідному відмінку згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 771 від 16.06.2007 )

   м. Київ               "___"___________ _____ р.

   Державне підприємство "Енергоринок" (далі ДПЕ), що має статус
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі
директора _______________________________, який діє на підставі
Статуту ДПЕ та ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної енергії від 16.06.2000 ПСО N 1078,
з одного боку, і _________________________________________________
(далі Постачальник), що має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств", в особі __________________________________,
який діє на підставі _________________________________ та ліцензії
на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом від ___________ N ________, з
другого боку, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір
про наступне:

            1. Предмет Договору

   1.1. За цим договором (далі - Договір) ДПЕ зобов'язується
продавати, а Постачальник зобов'язується купувати електричну
енергію відповідно до умов цього Договору.

          2. Загальні умови Договору

   Визначення термінів
В цьому договорі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
Банківський день - день, коли банківська система України
дозволяє перерахування коштів.
Вирівнювальна націнка (знижка) - затверджена НКРЕ України
націнка (знижка) для коригування платежу Постачальника за куповану
у ДПЕ електричну енергію, віднесена до відповідного класу
споживачів, у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів
на електричну енергію для кожного із класів споживачів, крім
населення, на території України. ( Статтю 2 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 754 від 31.08.2005 )
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії
України (далі - ДЧОРЕ) - договір з додатками, укладений
15 листопада 1996 року з наступними змінами та доповненнями до
нього. ДЧОРЕ встановлює (регламентує) умови та правила роботи
Оптового ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ), права,
обов'язки та відповідальність членів ОРЕ. Додатки до ДЧОРЕ є його
невід'ємною частиною.
Інструкція про порядок використання коштів Оптового ринку
електричної енергії України (далі - ІВКОР) - додаток до ДЧОРЕ,
який регулює розрахунки за продану та куплену електричну енергію
на ОРЕ, рух коштів в ОРЕ та інше.
Макет 30900 - фактичні щодобові погодинні дані щодо обсягів
купівлі електричної енергії постачальниками за нерегульованим
тарифом.
Межа балансової належності електричних мереж - точка
розподілу електричних мереж між власниками електроустановок за
ознаками права власності або повного господарського відання.
Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) -
ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору між
членами ОРЕ України.
Орієнтовна вартість електричної енергії за розрахунковий
місяць
- вартість електроенергії, визначена на підставі заявленого
Постачальником обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ та
встановленої НКРЕ України прогнозної оптової ринкової ціни з
урахуванням встановлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для
коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням
єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів
споживачів, крім населення, на території України у наступному
розрахунковому місяці (з урахуванням ПДВ). ( Абзац восьмий статті
2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 754 від 31.08.2005 )
Очікувана вартість електричної енергії за розрахунковий
місяць
- вартість електроенергії, визначена оперативно
(наростаючим підсумком з першого по останній день розрахункового
місяця) відповідно до Правил ОРЕ на підставі щоденних погодинних
обсягів купівлі електричної енергії Постачальником у ДПЕ за
розрахунковий місяць (з урахуванням ПДВ). ( Абзац дев'ятий статті
2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 754 від 31.08.2005 )
Площадка вимірювання - сукупність точок обліку електричної
енергії, в яких визначаються рівні потужності та обсяги
електричної енергії та між якими можливі перетікання активної
електричної енергії технологічними електричними мережами
споживача.
Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії
на ОРЕ
- документ, що надається Постачальником на адресу ДПЕ в
порядку і в терміни, встановлені цим Договором. Форма Повідомлення
на заявлений обсяг купівлі електроенергії на ОРЕ затверджена НКРЕ.
Правила Оптового ринку електричної енергії України
(далі - Правила ОРЕ) - додаток до ДЧОРЕ, який визначає механізм
функціонування ОРЕ, порядок розподілу навантажень між генеруючими
джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.
Прогнозна оптова ринкова ціна - затверджена постановою НКРЕ
ціна, яка використовується для розрахунку орієнтовної вартості
електроенергії, що купуватиметься Постачальником у ДПЕ в
розрахунковому місяці. ( Абзац тринадцятий статті 2 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005 )
Точка обліку електричної енергії - точка електричної мережі,
в якій ведеться розрахунковий (комерційний) облік купленої
електроенергії.
Фактична вартість електричної енергії за розрахунковий місяць
- вартість купівлі електричної енергії Постачальником у ДПЕ за
розрахунковий місяць (з урахуванням ПДВ), що визначена на підставі
фактичного обсягу купівлі електричної енергії Постачальником на
ОРЕ України та середньозваженої ціни, уточненої ДПЕ відповідно до
Правил ОРЕ України. ( Абзац п'ятнадцятий статті 2 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005 )

   2.1. Сторони визнають свої зобов'язання за ДЧОРЕ України,
Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, Умовами
та Правилами здійснення підприємницької діяльності з оптового
постачання електричної енергії.

2.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого
по останнє число включно).

2.3. Мінімальним терміном, протягом якого має здійснюватись
продаж електричної енергії Постачальнику, є календарний місяць, за
виключенням випадків, передбачених пунктом 5.4.1 цього Договору.

2.4. ДПЕ продає електричну енергію Постачальнику на межі
балансової належності електричних мереж в точках поставки
електричної енергії відповідних споживачів згідно з обсягом
погодинного споживання з урахуванням нормативних технологічних
витрат електричної енергії на її транспортування місцевими
(локальними) електричними мережами (далі - нормативні технологічні
витрати електроенергії) на підставі показів розрахункових приладів
диференційного (погодинного) обліку електроенергії (за виключенням
умов, передбачених п. 3.2 цього Договору) для подальшого продажу
її споживачам за умови виконання Постачальником таких вимог:
2.4.1. Укладення Постачальником договорів купівлі-продажу
електричної енергії зі споживачами.
2.4.2. Укладення договору з відповідною електропередавальною
організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
знаходяться споживачі Постачальника (далі - ЕК), на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.
2.4.3. Надання до ДПЕ Повідомлення на заявлений обсяг купівлі
електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України
(далі - Повідомлення) відповідно до п. 3.7 та п. 3.8 цього
Договору. Форма Повідомлення наведена в Додатку 1 до цього
Договору.
2.4.4. Оплати купованої Постачальником електричної енергії
відповідно до Розділу 4 цього Договору.
2.4.5. Постачальник зобов'язаний передбачити у договорі з ЕК
(п. 2.4.2 цього Договору) забезпечення щодобового зняття та
передачу до ДПЕ через ЕК погодинних показів приладів
диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії
(з урахуванням п. 3.5 цього Договору), які використовуються для
визначення погодинних обсягів купівлі електричної енергії
Постачальника в ОРЕ України (з урахуванням власного виробництва та
обсягу нормативних технологічних витрат електроенергії).

2.5. Якщо Постачальник не виконав будь-яку з умов,
передбачених пп. 2.4.1-2.4.5, то електрична енергія йому не
продається і ДПЕ не включає Повідомлення Постачальника до реєстру,
що надається ЕК.

      3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу
електричної енергії

   3.1. Постачальник надає підтвердження ДПЕ про те, що у
споживачів Постачальника в усіх точках розрахункового обліку
електроенергії встановлені прилади диференційного (погодинного)
обліку споживання електроенергії, автоматизована система
комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ) або
локальне устаткування збору і обробки даних (далі - ЛОУ), які
відповідають вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку
електричної енергії та забезпечують погодинний
облік всієї спожитої споживачами Постачальника електроенергії,
крім випадків, передбачених у пунктах 3.2 та 3.3 цього Договору.
Зазначене підтвердження надається по кожному споживачу
Постачальника до 15 числа місяця, що передує розрахунковому, у
вигляді довідки за формою додатків 3а, 3б або 4а, 4б, підписаної
Постачальником, споживачем Постачальника, ЕК та представником
обласної (міської) інспекції Держенергонагляду.
Довідка надається одноразово або повторно у випадку перерви
постачання електроенергії Постачальником споживачу на термін
більше 3-х місяців, а також на письмову вимогу ДПЕ. Зазначена
вимога ДПЕ має бути надана Постачальнику не пізніше 5 числа
місяця, що передує розрахунковому.
Постачальник надає ДПЕ довідку за формою додатків 4а, 4б щодо
наявності у споживачів АСКОЕ або ЛОУ після впровадження їх у
терміни та з дотриманням процедур, визначених Правилами
користування електричною енергією.
Постачальник надає ДПЕ інформацію по кожному споживачу щодо
величини приєднаної потужності по кожній площадці вимірювання
споживача, погоджену відповідною ЕК.
У разі, якщо Постачальник здійснює постачання споживачам
електроенергії, виробленої на власних або орендованих
електростанціях, він повинен також надати ДПЕ підтвердження про
те, що розрахунковий облік відпущеної електроенергії на таких
електростанціях здійснюється на підставі приладів диференційного
(погодинного) обліку. Зазначене підтвердження надається до 15
числа місяця, що передує розрахунковому, по кожній електростанції
у вигляді довідки за формою додатків 3в, 4в, підписаної
Постачальником, ЕК та Держенергонаглядом.
( Пункт 3.1 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

3.2. В разі, якщо середньомісячний обсяг споживання
електроенергії у точці обліку споживача Постачальника за останні
12 місяців не перевищує 50 тис. кВт г, встановлення приладів
диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії у
цій точці не є обов'язковим. При цьому у разі відсутності в таких
точках приладів диференційного (погодинного) обліку електроенергії
Постачальник повинен забезпечити визначення погодинних обсягів
купленої електроенергії на підставі даних, розрахованих відповідно
до Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів
споживання електричної енергії споживачами, які отримують
електричну енергію від постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом, затвердженого НКРЕ (далі - Порядок).

3.3. У разі постачання електроенергії Постачальником
одночасно основному споживачу та всім його субспоживачам, яким
електрична енергія постачається тільки через мережі основного
споживача Постачальника, встановлення розрахункових приладів
диференційного (погодинного) обліку на межі балансової належності
між основним споживачем та його субспоживачами не є обов'язковим.
При цьому надані Постачальником відповідно до п. 3.11 цього
Договору погодинні дані повинні відповідати показам приладів
диференційного (погодинного) обліку, за якими здійснюється облік
електроенергії.
Зазначена схема живлення субспоживачів має бути підтверджена
Довідкою за формою Додатків 3б, 4б до цього Договору, завіреною
Постачальником, ЕК, основним споживачем, субспоживачем та
уповноваженою особою Держенергонагляду.

   3.4. В разі, якщо споживачі Постачальника, обсяги споживання
яких у точках обліку відповідають п. 3.2 цього Договору,
заявляються Постачальником в Повідомленні на купівлю електричної
енергії вперше, то до надання Повідомлення Постачальник
зобов'язаний надати до ДПЕ довідку, в якій вказується
середньомісячний обсяг споживання електроенергії за останні 12
місяців по всіх точках обліку споживачів Постачальника за формою,
вказаною у Додатку 6 до цього Договору, підписану Постачальником,
ЕК та споживачем. Довідка надається Постачальником до 15 числа
місяця, що передує розрахунковому.
( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005, N 1148 від 16.12.2005 )

3.5. У точках розрахункового обліку споживачів, що
відповідають п. 3.2 цього Договору, Постачальник забезпечує
(шляхом укладання договору з ЕК відповідно до п. 2.4.2 цього
Договору) зняття щодобових показів обсягів споживання електричної
енергії. Визначення погодинних обсягів споживання здійснюється на
підставі даних, розрахованих відповідно до Порядку.

3.6. ДПЕ перевіряє довідки, надані за формою додатків 3а, 3б,
3в, 4а, 4б, 4в, 6. У випадку непогодження наданих довідок, ДПЕ до
18 числа місяця, що передує розрахунковому, повідомляє про це
Постачальника та відповідну ЕК.
( Пункт 3.6 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

3.7. Постачальник до 19 числа (включно) місяця, що передує
розрахунковому, забезпечує передачу через ЕК до ДПЕ електронною
поштою реєстру, до якого включено погоджене ЕК Повідомлення на
розрахунковий місяць. ( Пункт 3.7 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005 )

3.8. Постачальник до 1600 години 20 числа місяця, що передує
розрахунковому, надає через уповноваженого представника до ДПЕ
Повідомлення, яке повинно бути підписано Постачальником і
погоджено та зареєстровано ЕК. Повідомлення, які надані
Постачальником після 1600 години 20 числа місяця, що передує
розрахунковому, ДПЕ не розглядає. Постачальник з відповідною ЕК
погоджує на місяць тільки одне Повідомлення та додаток до цього
Повідомлення з розбивкою обсягу споживання споживачів за класами
напруги і врахуванням обсягу нормативних технологічних витрат
електричної енергії на кожному із класів напруги. Вартість
вказаного у Повідомленні обсягу електричної енергії, яку ДПЕ
продає Постачальнику, розраховується за прогнозною оптовою
ринковою ціною на наступний місяць. ( Пункт 3.8 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005 )

3.9. ДПЕ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому,
приймає та перевіряє правильність оформлення Повідомлення на
купівлю електричної енергії, його наявність у реєстрі ЕК.
Повідомлення не приймається для розгляду та оформлення в разі,
якщо:
Постачальник, у споживачів якого при визначенні обсягів
споживання електроенергії повинні застосовуватися розрахункові
прилади диференційного (погодинного) обліку споживання
електроенергії (або система обліку), не надав довідок відповідно
до п. 3.1 цього Договору;
Постачальник, у споживачів якого при визначенні обсягів
споживання електроенергії повинні застосовуватися дані,
розраховані відповідно до Порядку, не надав їх відповідно до п.
3.5 цього Договору, а також не надав довідки відповідно до п. 3.4
цього Договору;
до Повідомлення включені споживачі, щодо яких ДПЕ не узгодило
довідки відповідно до пунктів 3.1 та 3.4 цього Договору.
( Пункт 3.9 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 754 від 31.08.2005 )

3.10 ДПЕ проводить реєстрацію Повідомлення, чим підтверджує
згоду на продаж електричної енергії Постачальнику, тільки після
внесення Постачальником платежу грошовими коштами на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання відповідно до
розділу 4 цього Договору.
( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 526
від 12.05.2009 )

   3.11. Обсяг  погодинного  продажу  електричної  енергії
Постачальнику розраховується як сума обсягу спожитої електричної
енергії споживачами Постачальника, з урахуванням власного
виробництва Постачальника та обсягу нормативних технологічних
витрат електричної енергії на кожному із класів напруги, на яких
споживач отримує електричну енергію. Постачальник забезпечує,
відповідно до умов викладених у п. 2.4.5, надання до ДПЕ через ЕК
до 1000 кожної доби, наступною за розрахунковою, щоденних даних
про погодинні обсяги купівлі електроенергії за макетом 30900.
3.11.1. В разі наявності у споживача Постачальника
розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку
споживання електроенергії, що підтверджується довідкою, надані
Постачальником погодинні дані відповідно до п. 3.11 цього Договору
повинні відповідати показанням встановлених у споживача приладів
диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії з
урахуванням власного виробництва та обсягу нормативних
технологічних витрат.

В разі виходу з ладу розрахункових приладів диференційного
(погодинного) обліку споживання електроенергії (складових
вимірювального комплексу) у точці обліку споживача, якому
Постачальник постачає електричну енергію, використовуються
дублюючі прилади диференційного (погодинного) обліку (складові
вимірювального комплексу), а в разі їх відсутності визначення
обсягів споживання по таких точках обліку споживача здійснюється
за середньодобовим графіком споживання електроенергії попереднього
розрахункового періоду (до моменту виходу з ладу розрахункового
приладу диференційного (погодинного) обліку споживання), про що
Постачальник повідомляє ДПЕ протягом розрахункового періоду.
Постачальник зобов'язаний в термін не більше одного місяця
відновити погодинний розрахунковий облік і письмово повідомити про
це ДПЕ. До отримання ДПЕ письмового підтвердження про відновлення
погодинного розрахункового обліку, Довідка надана Постачальником
відповідно до п. 3.1 вважається недійсною.
3.11.2. В разі відсутності у споживача Постачальника
розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку
споживання електроенергії надані Постачальником погодинні дані
відповідно до п. 3.11 цього Договору повинні визначатися на
підставі Порядку.
3.11.3. В разі, якщо у споживача Постачальника розрахункові
прилади диференційного (погодинного) обліку споживання
електроенергії встановлені тільки у частині точок обліку,
погодинні дані, які надаються відповідно до п. 3.11 цього
Договору, в цих точках обліку споживача повинні відповідати
показанням встановлених приладів диференційного (погодинного)
обліку споживання електроенергії з урахуванням обсягу нормативних
технологічних витрат. В решті точок обліку такого споживача, що
відповідають положенням п. 3.2 цього Договору, погодинні дані
відповідно до п. 3.11 цього Договору повинні визначатися на
підставі Порядку (п. 3.5 цього Договору).

3.12. ДПЕ має право зобов'язати Постачальника перевірити
надані до ДПЕ відповідно до п. 3.11 цього Договору погодинні дані
за період та по споживачах, що вказані ДПЕ. Для цього ДПЕ надає
Постачальнику, ЕК та Держенергонагляду факсимільним зв'язком
повідомлення про необхідність здійснення перевірки погодинних
даних, у якому визначає період, за який необхідно перевірити ці
дані.
Постачальник протягом п'яти діб після отримання факсимільного
повідомлення про необхідність здійснення перевірки погодинних
даних зобов'язаний здійснити разом з ЕК та Держенергонаглядом
вказану перевірку та надати до ДПЕ підтверджені (уточнені)
погодинні дані за період, вказаний ДПЕ, за формою згідно з
додатками 7 (з урахуванням власного виробництва Постачальника) та
8а.
Підтверджені (уточнені) погодинні дані надаються в 2-х
примірниках: перший - у письмовому вигляді, завірений відповідними
підписами та печатками, другий - у електронному вигляді через ЕК.
( Пункт 3.12 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

   3.13. ДПЕ має право після отримання підтверджених (уточнених)
даних, у разі виникнення сумнівів відносно їх достовірності,
зобов'язати Постачальника здійснити додаткову перевірку погодинних
даних. Для цього ДПЕ надає Постачальнику, ЕК та Держенергонагляду
факсимільним зв'язком повідомлення про необхідність здійснення
додаткової перевірки погодинних даних, у якому визначає період, за
який необхідно перевірити ці дані.
Постачальник протягом п'яти діб після отримання повідомлення
про необхідність здійснення додаткової перевірки погодинних даних
зобов'язаний здійснити додаткову перевірку та надати до ДПЕ
перевірені погодинні дані, завірені споживачем, ЕК, та підписані
відповідальною особою Держенергонагляду, за формою згідно з
додатками 7 (з урахуванням власного виробництва Постачальника) та
8а.
Перевірені погодинні дані надаються в 2-х примірниках: перший
- у письмовому вигляді, завірений відповідними підписами та
печатками, другий - у електронному вигляді через ЕК.
( Пункт 3.13 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

3.14. ДПЕ має право, за своєю ініціативою, здійснити
перевірку погодинних даних з залученням представників
Постачальника, ЕК, Держенергонагляду, повідомивши про це
територіальні представництва НКРЕ:
у разі нездійснення Постачальником перевірки після отримання
від ДПЕ повідомлення про необхідність здійснення перевірки
погодинних даних та (або) ненадання даних щодо пунктів 3.6, 3.12,
3.13 цього Договору;
у разі виникнення сумнівів відносно достовірності
представлених Постачальником даних;
у разі, якщо Постачальник, ЕК, Держенергонагляд не дійшли
згоди стосовно достовірності отриманих у результаті перевірки
даних.
При цьому результати перевірки, підписані представниками ДПЕ
та Держенергонагляду, вважатимуться достовірними.
( Пункт 3.14 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

3.15. У випадку виявлення розбіжностей між погодинними даними
щодо обсягів споживання електроенергії споживачами Постачальника,
наданими відповідно до п. 3.11 цього Договору, та погодинними
даними щодо обсягів споживання електроенергії споживачами
Постачальника, отриманими в результаті перевірки (згідно п. 3.12,
3.13, 3.14 цього Договору), ДПЕ здійснює перерахунок вартості
електричної енергії, купленої Постачальником у ДПЕ, на підставі
фактичних погодинних даних споживання електричної енергії за
відповідний період (період перерахунку), про що повідомляє НКРЕ.

3.15.1. В разі якщо вартість електричної енергії, отримана в
результаті перерахунку, виявилась вищою ніж вартість електричної
енергії, яка була розрахована за погодинними даними, наданими
Постачальником відповідно до п. 3.11 цього Договору, ДПЕ надсилає
Постачальнику повідомлення про коригування вартості електричної
енергії за відповідний період (повідомлення про коригування) із
зазначенням суми коштів, яку Постачальник повинен сплатити
додатково на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
ДПЕ (недостатня сума).
Впродовж 2-х банківських днів після отримання від ДПЕ
повідомлення про коригування Постачальник зобов'язаний здійснити
перерахування недостатньої суми відповідно до повідомлення про
коригування на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ДПЕ.
3.15.2. В разі якщо вартість електричної енергії, отримана в
результаті перерахунку, виявилась нижчою ніж вартість електричної
енергії, яка була розрахована за погодинними даними, наданими
відповідно до п. 3.11 цього Договору, ДПЕ надсилає Постачальнику
повідомлення про коригування вартості електричної енергії за
відповідний період (повідомлення про коригування) із зазначенням
суми коштів, яку ДПЕ за згодою Постачальника зараховує як платіж
за електроенергію в розрахунковому місяці, або як авансовий платіж
на наступний розрахунковий період або перераховує на поточний
рахунок Постачальника шляхом внесення змін до алгоритму розподілу
коштів ОРЕ.

   3.16. Якщо  протягом  розрахункового  місяця  виявлені
розбіжності між погодинними даними обсягів споживання
електроенергії споживачами Постачальника, наданими відповідно до
п. 3.11 цього Договору, та погодинними даними обсягів споживання
електроенергії споживачами Постачальника, отриманими в результаті
перевірки, то кошти в рахунок оплати за електричну енергію,
куплену Постачальником в цьому місяці, ДПЕ має право зараховувати
як сплату Постачальником виявленої перевіркою недостатньої суми.
При цьому, продаж електричної енергії Постачальнику в
розрахунковому місяці буде здійснюватися тільки на суму коштів,
яка залишилася після зазначеного зарахування, про що ДПЕ
повідомляє Постачальника та ЕК.

3.17. Протягом розрахункового місяця заявлені Постачальником
обсяги купівлі електроенергії можуть бути збільшені за таких умов:
- здійснення Постачальником попередньої оплати додатково
заявлених обсягів закупівлі електричної енергії;
- передачі до ДПЕ через ЕК письмового факсимільного
повідомлення про збільшення Постачальником обсягів закупівлі
електричної енергії не менш ніж за три робочі дні до моменту
очікуваного перевищення заявлених обсягів закупівлі
електроенергії.
Якщо протягом розрахункового місяця очікується збільшення
обсягів постачання електричної енергії одним споживачам з
відповідним зниженням обсягів постачання іншим, Постачальник
забезпечує передачу в ДПЕ через відповідну ЕК письмового
факсимільного повідомлення про корегування заявлених обсягів
постачання, не пізніше надання до ДПЕ Акту прийому-передачі
електричної енергії за розрахунковий місяць.

3.18. По закінченню розрахункового місяця на підставі даних
п. 3.11 цього Договору складається Акт прийому-передачі
електричної енергії за місяць (Додаток 2), з переліком споживачів
Постачальника. Дані по обсягах електричної енергії, що вказуються
в Акті прийому-передачі електричної енергії, повинні дорівнювати
сумі погодинних даних купівлі електричної енергії за місяць, що
надавались відповідно до п. 3.11 цього Договору через ЕК до ДПЕ
щодобово за макетом 30900.

3.19. Постачальник з 1 до 4 числа (включно) місяця,
наступного за розрахунковим, оформлює Акт прийому-передачі
електричної енергії за місяць та реєструє його у відповідній ЕК.

3.20. Постачальник з 1 до 4 числа (включно) місяця,
наступного за розрахунковим, забезпечує передачу через ЕК до ДПЕ
електронною поштою реєстру Акту прийому-передачі електричної
енергії між Постачальником і ДПЕ за розрахунковий місяць,
погодженого ЕК.

3.21. По закінченню розрахункового місяця Постачальник
зобов'язаний з 1 числа до 1600 годин 5 числа місяця, що слідує за
розрахунковим, надати ДПЕ через уповноваженого представника Акт
прийому-передачі електричної енергії, погоджений відповідною ЕК.
Разом з Актом прийому-передачі електроенергії Постачальник
надає ДПЕ довідку, в якій вказані сумарні фактичні погодинні
обсяги купівлі електричної енергії, з урахуванням власного
виробництва та обсягу нормативних технологічних витрат, по всіх
споживачах Постачальника окремо по кожній ЕК. Довідка надається за
підписом Постачальника та ЕК за формою, вказаною у Додатку 5 до
цього Договору. Обсяги електроенергії вказані в Акті та довідці
повинні відповідати даним, що надавались відповідно до п. 3.11
цього Договору. ( Абзац другий пункту 3.21 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )
Довідка надається в 2-х примірниках, перший - у письмовому
вигляді, завірений відповідними підписами та печатками, другий - у
електронному вигляді через ЕК.

   3.22. ДПЕ  перевіряє  правильність  оформлення  Акту  по
встановленій формі, його наявність в реєстрі відповідної ЕК,
оформляє, підписує, скріпляє печаткою ДПЕ та реєструє наданий Акт.
ДПЕ не несе відповідальності за правильність відображення
Постачальником і ЕК в Акті даних щодо обсягів споживання
електричної енергії споживачем.

3.23. Усі документи по пп. 3.8 та 3.21 цього Договору
надаються уповноваженими представниками Постачальника до ДПЕ в
оригіналах.

3.24. Постачальник забезпечує передачу через ЕК в ДПЕ щоденно
до 9-ї години електронною поштою заявки на погодинний обсяг
купівлі ним електроенергії на наступний день.

           4. Порядок розрахунків

   4.1.   Фактична   вартість  електроенергії,  купленої
Постачальником у ДПЕ в розрахунковому місяці, визначається за
середньозваженою ціною відповідно до п. 4.2 та фактичними обсягами
електроенергії, купленої Постачальником у ДПЕ (п. 3.18 цього
Договору).
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1148
від 16.12.2005 )

4.2. Середньозважена за розрахунковий місяць оптова ринкова
ціна на купівлю електричної енергії Постачальником у ДПЕ
розраховується відповідно до Правил ОРЕ на підставі щоденних
погодинних обсягів купівлі електроенергії у ДПЕ.
Після закінчення розрахункового місяця середньозважена ціна
уточнюється ДПЕ відповідно до Правил ОРЕ України.
( Пункт 4.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 754 від 31.08.2005 )

4.3. Розмір оплати за заявлений обсяг електричної енергії
розраховується як сума орієнтовної вартості електричної енергії та
розміру податку на додану вартість (ПДВ), що нараховується при
проведенні операцій купівлі-продажу електричної енергії відповідно
до законодавства України. ( Пункт 4.3 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 754
від 31.08.2005 )

4.4. Постачальник здійснює оплату вартості купленої
електроенергії шляхом перерахування ДПЕ суми, визначеної
відповідно до п. 4.3 цього Договору, на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання. При здійсненні платежів
Постачальник повинен вказувати у платіжному дорученні призначення
платежу, в якому обов'язково зазначається відповідний договір, за
яким здійснюється купівля-продаж електроенергії. Постачальник
здійснює платежі на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання відповідно до одного з наступних порядків:
4.4.1. Оплата у місяці, що передує розрахунковому. Оплата
проводиться Постачальником шляхом здійснення на адресу ДПЕ
попередньої оплати.
4.4.2. Оплата у розрахунковому місяці. Оплата проводиться
Постачальником протягом двох банківських днів розрахункового
місяця, але не пізніше 1700 годин (час зарахування коштів на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ) другого
банківського дня розрахункового місяця.
4.4.3. Оплата за графіком у розрахунковому місяці. Оплата
проводиться Постачальником поетапно:
першу частку оплати Постачальник зобов'язується здійснити не
пізніше 17.00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання ДПЕ) другого банківського дня
розрахункового місяця у розмірі не меншому 1/3 від суми,
визначеної відповідно до п. 4.3, з урахуванням ПДВ;
подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати
1/6 від суми, визначеної відповідно до п. 4.3, у кожен з наступних
періодів: (II) з 06 до 10; (III) з 11 до 15; (IV) з 16 до 20; (V)
з 21 до 25 числа розрахункового місяця. При цьому розмір оплати в
указані періоди повинен бути не менше вартості електричної енергії
на 5 днів поставки.
( Пункт 4.4.3 в редакції Постанови НКРЕ N 526 від 12.05.2009 )

   4.5. Якщо Постачальник не здійснив платіж до 1700 годин (час
зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ДПЕ) другого банківського дня розрахункового місяця
відповідно до п. 4.4 цього Договору, електрична енергія
Постачальнику не продається і ДПЕ не включає Повідомлення
Постачальника до реєстру, що надається ЕК, про що ДПЕ повідомляє
Постачальника та відповідну ЕК. У цьому випадку єдиним
постачальником електричної енергії для її подальшого постачання
споживачам є ЕК.
( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Постановю НКРЕ N 526
від 12.05.2009 )

( Пункт 4.5.1 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 526
від 12.05.2009 )

4.6. Якщо ціна на електроенергію підвищиться і фактично
розрахована вартість електроенергії, купленої Постачальником у ДПЕ
протягом розрахункового місяця, виявиться більшою ніж орієнтовна
вартість обсягу електричної енергії, яка визначена відповідно до
п. 4.3 цього Договору, то Постачальник зобов'язаний, при
повідомленні ДПЕ, здійснити протягом розрахункового місяця
додаткову оплату вартості купованої електричної енергії.
При цьому розмір додаткової оплати повинен бути таким, щоб
постійно забезпечувалася оплата вартості електричної енергії не
менш ніж на 5 днів поставки.

4.7. У разі надходження коштів в рахунок оплати за електричну
енергію, куплену Постачальником в розрахунковому місяці, понад
очікувану її вартість, зазначені кошти зараховуються як авансовий
платіж на наступний розрахунковий період, або за зверненням
Постачальника перераховуються на його поточний рахунок.
При цьому зарахування коштів здійснюється ДПЕ до 2-го числа
місяця, наступного за розрахунковим, в сумі, зменшеній на 5% від
величини очікуваної вартості, та до 20-го числа місяця, наступного
за розрахунковим - в розмірі уточненого залишку коштів,
визначеного за фактичною вартістю купівлі електричної енергії
Постачальником у ДПЕ.

4.8. ДПЕ надає Постачальнику рахунок-фактуру та інші
фінансові документи в терміни, передбачені ІВКОР.

4.9. В разі, якщо зазначена у рахунку-фактурі вартість
електроенергії купленої Постачальником, перевищує фактичний обсяг
оплати електроенергії протягом розрахункового місяця, то
Постачальник зобов'язаний здійснити остаточний платіж до 14 числа
місяця, наступного за розрахунковим.

4.10. У разі невиконання Постачальником умов п.п. 2.2, 2.3,
4.4.3, 4.6 та 4.9 цього Договору, ДПЕ має право відмовити
Постачальнику в поставках електроенергії в наступних періодах.

4.11. Відповідно до умов цього договору Сторони дійшли згоди
про те, що у разі недостатності суми здійсненого Постачальником
платежу для виконання ним у повному обсязі зобов'язання по оплаті
електричної енергії, ця сума погашає вимоги ДПЕ у такій
черговості:
- у першу чергу з урахуванням умов ДЧОРЕ погашається сума
основного боргу;
- у другу чергу сплачуються пеня та штраф;
- у третю чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані
з одержанням виконання.

    5. Права, зобов'язання та відповідальність Сторін

   5.1. Постачальник зобов'язаний:
5.1.1. Забезпечити своєчасне надання через ЕК погодинних
даних обсягів споживання електричної енергії відповідними
споживачами за п. 3.11 цього Договору.
5.1.2. Своєчасно надавати Повідомлення, Акт прийому-передачі
електричної енергії та довідку про сумарні фактичні погодинні
обсяги купівлі електроенергії (додаток 5) згідно з пунктами 3.8 та
3.21 цього Договору. ( Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 в редакції
Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )
5.1.3. Якщо Постачальник не надав ДПЕ Акт та (або) довідку
відповідно до п. 3.21 цього Договору, ДПЕ може виставити вимогу
про сплату штрафу у розмірі двох тисяч гривень (2000 грн.) Штраф
повинен бути сплачений в строк, не більший від 6 банківських днів
з моменту отримання Постачальником письмового повідомлення від ДПЕ
про порушення умов п. 3.21 цього Договору.
5.1.4. Своєчасно і в повному обсязі розраховуватися з ДПЕ за
куплену електричну енергію.
5.1.5. В разі недоплати Постачальником за куплену в ДПЕ
електроенергію відповідно до терміну, встановленого п. 4.9 цього
Договору, з наступного дня після закінчення терміну сплати
Постачальнику нараховується пеня у розмірі 0,2% від суми
простроченого платежу (але не більше подвійної облікової ставки
НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення.
Пеня нараховується до повного виконання Постачальником
зобов'язання по оплаті купленої в ДПЕ електроенергії.
5.1.6. В разі надання відповідно до п. 3.11 цього Договору до
ДПЕ недостовірних погодинних даних щодо обсягів споживання
електроенергії споживачами Постачальника, Постачальник
зобов'язаний сплатити недостатню суму, відповідно до п. 3.15 цього
Договору.
5.1.7. В разі невідповідності місячного обсягу електричної
енергії, що Постачальник купив у ДПЕ обсягу електричної енергії,
який Постачальник замовив в Повідомленні, сплатити штраф на
поточний рахунок ДПЕ в разі нарахування штрафу відповідно до
п. 5.4.2 цього Договору.

5.2. ДПЕ зобов'язане:
5.2.1. Здійснювати продаж електроенергії Постачальнику на
умовах цього Договору.
5.2.2. Здійснювати своєчасний прийом та реєстрацію
Повідомлень та Актів прийому-передачі електричної енергії у
Постачальників.
5.2.3. Надавати у встановлені терміни реєстри Повідомлень та
Актів прийому-передачі електричної енергії до ЕК.

5.3. Постачальник має право:
5.3.1. Вимагати від ДПЕ надання всієї інформації,
передбаченої цим Договором, в порядку і в терміни, передбачені цим
Договором.

   5.4. ДПЕ має право:
5.4.1. В разі виникнення заборгованості Постачальника перед
ДПЕ припинити продаж електричної енергії Постачальнику,
повідомивши про це Постачальника, НКРЕ та ЕК.
5.4.2. У разі перевищення фактичного обсягу купівлі
електричної енергії Постачальником за розрахунковий місяць від
замовленого (відповідно до Повідомлення п. 3.8 цього Договору з
урахуванням п. 3.17 цього Договору) на величину, що перевищує 10%,
нарахувати Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості різниці
між фактичним та замовленим обсягом електричної енергії.
( Пункт 5.4.2 в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 754 від
31.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1134 від 02.10.2008 )
5.4.3. У разі ненадання або несвоєчасного надання результатів
контрольної перевірки щодо пунктів 3.12, 3.13 цього Договору, ДПЕ
має право припинити продаж електричної енергії Постачальнику в
наступних розрахункових періодах, повідомивши про це
Постачальника, НКРЕ та ЕК. ( Примірний договір доповнено
підпунктом 5.4.3 згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

             6. Форс-мажор

   6.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили
(стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного
ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни,
терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму,
блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу
або ожеледь, недостача води через погодні чи довкільні умови,
вибух, ситуації, що створюють загрозу сталості ОЕС України та
енергетичній безпеці України, або її окремих регіонів), що
спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за
цим Договором.

6.2. При настанні обставин форс-мажору Сторони не несуть
відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором на
термін дії форс-мажорних обставин і усунення їхніх наслідків.

6.3. Обставини форс-мажору засвідчуються Торгово-промисловою
палатою України відповідно до чинного законодавства України.


6.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка
знаходиться під дією таких обставин негайно повідомляє іншу
Сторону про виникнення таких обставин. При цьому Сторони
докладають усіх зусиль щодо усунення обставин непереборної сили та
їх наслідків.

           7. Вирішення суперечок

   7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні
умов цього Договору чи в зв'язку з ним, вирішуватимуться по
можливості шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню
господарським судом.

             8. Інші умови

   8.1. Сторони погоджуються з тим, що до Договору та його
додатків у разі необхідності можуть бути внесені зміни та
доповнення за взаємною домовленістю Сторін.

8.2. У разі змін чинного законодавства України або ДЧОРЕ
Сторони вносять відповідні зміни до Договору, необхідні для
усунення протиріч.

8.3. У випадку внесення змін до цього Договору, вони мають
бути оформлені у вигляді додаткової угоди (за виключенням
повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за
підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками.
У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі
Сторін, остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу
Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення,
підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером стає
частиною цього Договору лише за умови безпосереднього його
отримання іншою Стороною.
Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

8.4. Договір підписано в двох примірниках, по одному для
кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

8.5. Договір вступає в силу з "___"________________ 2004 року
та діє до 31 грудня 2004 року. Договір може бути розірвано в разі
письмового повідомлення про це однією Стороною Договору іншої
Сторони за місяць до дати розірвання цього Договору. В цьому
випадку дія Договору в частині поставки електричної енергії
припиняється, а в частині розрахунків дія Договору припиняється
після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.6. Сторона не несе відповідальності по зобов'язаннях другої
Сторони цього Договору перед третіми особами, або за збитки, які
можуть бути заподіяні другою Стороною третій особі.

8.7. Права та обов'язки, що виникають за цим Договором у
однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні.

              9. Додатки

   Додаток 1. Форма Повідомлення на заявлений обсяг купівлі
електричної енергії для споживачів та додаток до нього, всього на
2-х аркушах.

Додаток 2. Форма Акту прийому-передачі електричної енергії та
додаток до нього, всього на 2-х аркушах.

Додатки 3а, 3б. Довідка про наявність розрахункових приладів
диференційного (погодинного) обліку електроенергії у споживачів
Постачальника.

Додатки 4а, 4б. Довідка про наявність розрахункової системи
комерційного обліку електроенергії у споживачів Постачальника.

Додаток 3в. Довідка про наявність розрахункових приладів
диференційного (погодинного) обліку електроенергії на
електростанції Постачальника.

Додаток 4в. Довідка про наявність розрахункової системи
комерційного обліку електроенергії на електростанції
Постачальника.

Додатки 3б, 4б. Довідка щодо електропостачання субспоживачів,
яким постачає електроенергію Постачальник по електропередавальній
організації.

Додаток 5. Сумарні погодинні обсяги споживання
електроенергії, з урахуванням власного виробництва та обсягу
нормативних технологічних витрат, по всім споживачам Постачальника
окремо по кожній ЕК.

Додаток 6. Довідка Постачальника про середньомісячний
обсяг споживання.

Додаток 7. Графік контрольного заміру погодинного добового
споживання електроенергії споживачем Постачальника.

Додатки 8, 8а. Погодинні обсяги споживання електроенергії
кожним споживачем Постачальника.

Додатки 9, 9а. Погодинні обсяги відпуску електроенергії
кожною електростанцією Постачальника.

          10. Юридичні адреси Сторін

ДП "Енергоринок"        __________________________________

Адреса: 01032, м. Київ, Адреса: __________________________
вул. Комінтерну, 27 П/р N __________________________ у
П/р із спеціальним режимом __________________________________
використання N 260313325146 в
Головному операційному
управлінні Промінвестбанку МФО _________
МФО 300012 ЄДРПОУ _________
ЄДРПОУ 21515381 Телефон: _________
Телефон: 249-16-00 Факс: _________
Факс: 227-71-88
Директор
_______________ В.М.Кальченко __________________________________

Додаток 1
до Договору N ________
від __ ________ ____ р.

            ПОВІДОМЛЕННЯ N___
на заявлений обсяг купівлі електричної енергії
на Оптовому ринку електричної енергії України
від "___"___________"________" р.

   Термін поставки електричної енергії з "___"__________"____ р.
по "___"_________" ____ р.

Електричну енергію на Оптовому ринку від ДП "Енергоринок"
купує: ___________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (підприємство)

ЗКПО ____________

Для споживачів ___________________ області
(область)

Заявлений обсяг електричної енергії, що купується на Оптовому
ринку згідно з додатком, кВт. г ___________ ____________________
(цифра) (прописом)

Прогнозована вартість поставки електричної енергії, грн. ____
(цифра)
__________________________________________________________________
(прописом)

Керівник підприємства __________ _________________________
підпис П.І.Б.

М.П. Дата _________________________

   Електричну енергію,  що  купуватиметься  ліцензіатом  з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на
Оптовому ринку від ДП "Енергоринок", передає:
__________________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами (ЕК)

ЗКПО ____________

Обсяг електричної енергії, що передається споживачам згідно з
додатком, кВт. г ___________ _________________________________
(цифра) (прописом)

Керівник ЕК ____________ ____________________________
підпис П.І.Б.

М.П. N реєстр._____ Дата ________________

Дата та номер реєстрації РСР ________ _________ _________
дата номер підпис

   Повідомлення надається  нарочним  Розпоряднику  системи
розрахунків до 25 числа місяця, що передує розрахунковому і після
встановленого терміну не приймається.

Директор ДП "Енергоринок" Керівник
_______________ В.М. Кальченко _________________________

Додаток
до Повідомлення на заявлений
обсяг купівлі електричної
енергії на Оптовому ринку
електричної енергії України
від "___"___________"____ р.
N _________

              РОЗРАХУНОК
заявлених обсягів купівлі електричної енергії
на Оптовому ринку на __________ ________
місяць рік

   _____________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (підприємство)

   для споживачів___________________ області.
(область)

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Споживач | Заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку, |
| з/п | | кВт.г |
| | |--------------------------------------------------------------------|
| | | Всього(*)| на 2 класі напруги | на 1 класі напруги |
| | | | (менше 35 кВ) | (35 кВ і вище) |
| |--------------| |----------------------------+----------------------------|
| | ЗКПО | Назва | | Обсяг | Обсяг | Обсяг | Обсяг |
| | | | | купівлі | нормативних | купівлі | нормативних |
| | | | | споживачем | технологічних | споживачем | технологічних |
| | | | | | витрат(***) | | витрат |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(**) | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| 1 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| 2 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| 3 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| ... | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+------------+---------------+------------+---------------|
| Всього | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
(*) Згідно з п. 1 постанови НКРЕ від 18.08.99 N 1058 (далі -
постанова) обсяг електричної енергії, що купується з Оптового
ринку, визначається на підставі обсягів заявленої споживачем
електричної енергії і обсягу (обсягів) нормативних технологічних
витрат. Енергопостачальна компанія надає дані за п. 4 постанови і
заповнює наведену форму.
(**) 4 = 5 + 6 + 7 + 8
(***) Обсяг нормативних технологічних витрат на 2 класі
напруги розраховується з врахуванням витрат на 1 класі напруги.

Керівник підприємства _______________ ____________________ М.П.
підпис П.І.Б.

Керівник ЕК _______________ ____________________ М.П.
підпис П.І.Б.

Додаток 2
до Договору N _________
від ___ _____________ р.

              АКТ N ___
Прийому-передачі електричної енергії з
Оптового ринку електричної енергії України
від "___"___________"_____ р.

   Термін поставки  електричної  енергії  з  Оптового ринку
з "___"___________"_____ р. по "___"________"_____ р.

Електричну енергію з Оптового ринку від ДП "Енергоринок"
прийняв: _________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (підприємство)

ЗКПО ____________

Для споживачів ___________________ області
(область)

Обсяг прийнятої електричної енергії з Оптового ринку згідно з
додатком, кВт. г ___________ __________________________________
(цифра) (прописом)

Керівник підприємства __________ __________________________
підпис П.І.Б.
М.П.
Дата ________________

Електричну енергію, прийняту ліцензіатом з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом з Оптового ринку від
ДП "Енергоринок", місцевими (локальними) електричними мережами
передав: _________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами (ЕК)

ЗКПО ____________

Обсяг переданої електричної енергії споживачам згідно з
додатком, кВт. г ___________ ___________________________________
(цифра) (прописом)

Керівник ЕК ___________ ___________________________________
підпис П.І.Б.
М.П.
N реєстр. _________ Дата ________________

Електричну енергію з Оптового ринку відпустив: ДП
"Енергоринок"

ЗКПО __________

Обсяг відпущеної електричної енергії з Оптового ринку, кВт. г
__________________ __________________________________________
(цифра) (прописом)

Керівник ДП "Енергоринок" __________ ______________________
підпис П.І.Б.
М.П.

Дата та номер реєстрації РСР ________ _________ _________
дата номер підпис

   Акт надається нарочним Розпоряднику системи розрахунків до
5 числа місяця, наступного після розрахункового і після
встановленого терміну не приймається.

Директор ДП "Енергоринок" Керівник
_______________В.М.Кальченко _________________________

Додаток
до Акту прийому-передачі
електричної енергії Оптового
ринку електричної енергії
України
від "___"__________"____ р.
N _______

              РОЗРАХУНОК
обсягів прийому-передачі електричної енергії
з Оптового ринку за __________ ____________
місяць рік

   _____________________________________________________________
Повне найменування ліцензіата з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (підприємство)

для споживачів ___________________ області.
(область)

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Споживач | Обсяг електричної енергії, відпущеної з Оптового ринку, кВт. г |
| з/п | |------------------------------------------------------------------|
| | | Всього(*)| на 2 класі напруги | на 1 класі напруги |
| | | | (менше 35 кВ) | (35 кВ і вище) |
| |--------------| |---------------------------+---------------------------|
| | ЗКПО | Назва | | Обсяг, що | Обсяг | Обсяг, що | Обсяг |
| | | | | одержав | нормативних | одержав | нормативних |
| | | | | споживач | технологічних | споживач | технологічних |
| | | | | | витрат(***) | | витрат |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(**) | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| 1 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| 2 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| 3 | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| ... | | | | | | | |
|--------+------+-------+----------+-----------+---------------+-----------+---------------|
| Всього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
(*) Згідно з п. 1 постанови НКРЕ від 18.08.99 N 1058
(далі - постанова) обсяг електричної енергії, що купується з
Оптового ринку, визначається на підставі обсягів спожитої
споживачем електричної енергії і обсягу (обсягів) нормативних
технологічних витрат. Енергопостачальна компанія надає дані за п.
4 постанови і заповнює наведену форму.
(**) 4 = 5 + 6 + 7 + 8
(***) Обсяг нормативних технологічних витрат на 2 класі
напруги розраховується з врахуванням витрат на 1 класі напруги.

Керівник підприємства _______________ ____________________ М.П.
підпис П.І.Б.

Керівник ЕК _______________ ____________________ М.П.
підпис П.І.Б.

Додаток 3а
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у споживачів

   Станом на __ ________ 200_ року на ______________ встановлені
(назва споживача)
розрахункові прилади диференційного обліку електроенергії, що
забезпечують погодинний облік всієї спожитої
_________________________________________ (код ЄДРПОУ ___________)
(назва споживача)

електроенергії (враховуючи електроенергію, що відпущена
субспоживачам, та транзит).

Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного
обліку (у т. ч. на приєднаннях субспоживачів та транзиту):

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
| | (підстанція) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження електроенергії: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відпуск електроенергії субспоживачам: (назва субспоживача) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транзит електроенергії в мережі електропередавальних |
| організацій: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Споживач                ________________ /П.І.Б./

Постачальник за нерегульованим тарифом ________________ /П.І.Б./

Енергопостачальна компанія ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./


ДП "Енергоринок" _________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

Додаток 3б
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у споживачів

   Станом на __ _______ 200__ року на __________________________
(назва споживача)
постачальника ________________________ встановлені розрахункові
(назва постачальника)
прилади диференційного обліку електроенергії, що забезпечують
погодинний облік всієї спожитої __________________________________
(назва споживача)
(код ЄДРПОУ __________) електроенергії (враховуючи електроенергію,
що відпущена субспоживачам, та транзит), за виключенням точок
обліку, середньомісячний обсяг споживання яких менше
50 тис. кВт. г, та електроенергії, що надходить до мереж
субспоживачів, постачання яким здійснює постачальник.

   Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного
обліку (у т. ч. на приєднаннях субспоживачів та транзиту):

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
| | (підстанція) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження електроенергії: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+--------------+--------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відпуск електроенергії субспоживачам: (назва субспоживача) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+--------------+--------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транзит електроенергії в мережі електропередавальних |
| організацій: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+--------------+--------------+---------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Перелік та характеристика розрахункових приладів в точках
обліку, середньомісячний обсяг споживання яких менше
50 тис. кВт. г:

----------------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас | Тип |Середньомісячний|
| з/п | встановлення | (фідер) | напруги, | лічильника | обсяг |
| | (підстанція) | | кВ | | споживання |
|-----+--------------+------------+----------+------------+----------------|
| | | | | | |
|-----+--------------+------------+----------+------------+----------------|
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

   Перелік та характеристика розрахункових приладів обліку на
приєднаннях субспоживачів, постачання яким здійснює постачальник
(окремо по кожному субспоживачу):

----------------------------------------------------------------------
| N | Місце встановлення | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | (підстанція) | (фідер) | кВ | лічильника |
|-----+--------------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|-----+--------------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------

 Споживач                ________________ /П.І.Б./

Постачальник за нерегульованим тарифом ________________ /П.І.Б./

Електропередавальна організація ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./

ДП "Енергоринок" ________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

Додаток 3в
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у постачальника

   Станом на ___ _____________ 200__ року на всіх лініях, що
відходять від ________________________________________ встановлені
(назва ТЕЦ)
розрахункові прилади диференційного обліку електроенергії, що
забезпечують погодинний облік всієї відпущеної
_______________________________________ електроенергії.
(назва ТЕЦ)

               ПЕРЕЛІК
та характеристика розрахункових приладів
погодинного обліку:

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Постачальник              ________________ /П.І.Б./

Енергопостачальна компанія ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./

ДП "Енергоринок" ________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

Додаток 4а
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у споживачів

   Станом на ___ ___________ 200__ року на _____________________
(назва споживача)

впроваджена розрахункова АСКОЕ (ЛОУ) ____________________________,
(назва АСКОЕ (ЛОУ))

атестована ____________________________ ___ __________ 200__ року
(назва органу) (дата)

свідоцтво N _____ на базі ______________, що забезпечує погодинний
(тип лічильників)

облік всієї спожитої ________________________________________ (код
(назва споживача)
ЄДРПОУ_________) електроенергії (враховуючи електроенергію, що
відпущена субспоживачам, та транзит).

   Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного
обліку (у т. ч. на приєднаннях субспоживачів та транзиту):

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
| | (підстанція) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження електроенергії: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відпуск електроенергії субспоживачам: (назва субспоживача) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транзит електроенергії в мережі електропередавальних |
| організацій: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Споживач                ________________ /П.І.Б./

Постачальник за нерегульованим тарифом ________________ /П.І.Б./

Електропередавальна організація ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./

ДП "Енергоринок" _________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

( Додаток 4а із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

Додаток 4б
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у споживачів

   Станом на ___ ___________ 200__ року на _____________________
(назва споживача)
постачальника ___________________________ впроваджена розрахункова
(назва постачальника)
АСКОЕ (ЛОУ) ______________________, атестована ___________________
(назва АСКОЕ (ЛОУ)) (назва органу)
___ _________ 200__ року свідоцтво N _____ на базі ______________,
(дата) (тип лічильників)

що забезпечує погодинний облік всієї спожитої ____________________
(назва споживача)
_______________ (код ЄДРПОУ__________) електроенергії (враховуючи
електроенергію, що відпущена субспоживачам, та транзит), за
виключенням точок обліку, середньомісячний обсяг споживання
яких менше 50 тис. кВт. г, та електроенергії, що надходить до
мереж субспоживачів, постачання яким здійснює постачальник.

   Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного
обліку (у т. ч. на приєднаннях субспоживачів та транзиту):

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
| | (підстанція) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Надходження електроенергії: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відпуск електроенергії субспоживачам: (назва субспоживача) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транзит електроенергії в мережі електропередавальних |
| організацій: |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|-----+----------------+------------+---------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Перелік та характеристика розрахункових приладів в точках
обліку, середньомісячний обсяг споживання яких менше
50 тис. кВт. г:

----------------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас | Тип |Середньомісячний|
| з/п | встановлення | (фідер) | напруги, | лічильника | обсяг |
| | (підстанція) | | кВ | | споживання |
|-----+--------------+------------+----------+------------+----------------|
| | | | | | |
|-----+--------------+------------+----------+------------+----------------|
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

   Перелік та характеристика розрахункових приладів обліку на
приєднаннях субспоживачів, постачання яким здійснює постачальник
(окремо по кожному субспоживачу):

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
| | (підстанція) | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Споживач                ________________ /П.І.Б./

Постачальник за нерегульованим тарифом ________________ /П.І.Б./

Електропередавальна організація ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./

ДП "Енергоринок" _________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

( Додаток 4б із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

Додаток 4в
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
про стан обліку електроенергії у постачальника

   Станом на ___ ___________ 200__ року на _____________________
(назва ТЕЦ)
впроваджена розрахункова АСКОЕ (ЛОУ) ____________________________,
(назва АСКОЕ (ЛОУ))
атестована ______________________________ ___ _________ 200__ року
(назва органу) (дата)

свідоцтво N ______ на базі _____________, що забезпечує погодинний
(тип лічильників)

облік всієї відпущеної ___________________________ електроенергії.
(назва ТЕЦ)

   Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного
обліку:

------------------------------------------------------------------
| N | Місце | Приєднання | Клас напруги, | Тип |
| з/п | встановлення | (фідер) | кВ | лічильника |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
|-----+--------------+------------+---------------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Постачальник              ________________ /П.І.Б./

Електропередавальна організація ________________ /П.І.Б./

Держенергонагляд ________________ /П.І.Б./

ДП "Енергоринок" _________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

( Додаток 4d із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

Додаток 5
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

     Фактичні погодинні обсяги купівлі електроенергії
по всіх споживачах постачальника за нерегульованим тарифом
__________________________________________________________
(назва постачальника)

    (код ЗКПО ____________) в ______________ 200__ р.
по електропередавальній організації ________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число, | Назва показника | клас | Години доби | За |
| місяць, | | напруги |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| добу |
| рік | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|-----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.1. По | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладам |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.2. Без | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладів |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Надходження | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергії |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | власного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживачам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кВт. г | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 3. Нормативні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | техн. втрати, |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | кВт. г (*) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 4. Купівля в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ОРЕ - всього, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. ...03 | кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.1. По | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладам |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.2. Без | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладів |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Надходження | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергії |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | власного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживачам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кВт. г | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 3. Нормативні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | техн.втрати, |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | кВт. г (*) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 4. Купівля в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ОРЕ - всього, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.1. По | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладам |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.2. Без | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладів |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|

|      | 2. Надходження |  1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| | електроенергії |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | власного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживачам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кВт. г | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 3. Нормативні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | техн. втрати, |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | кВт. г (*) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 4. Купівля в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ОРЕ - всього, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|30(31)...03| кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.1. По | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладам |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1.2. Без | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приладів |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | диференційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Надходження | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | електроенергії |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | власного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживачам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кВт. г | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 3. Нормативні | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | техн.втрати, |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | кВт. г (*) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 4. Купівля в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього за | ОРЕ - всього, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| місяць | кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
(*) - відповідно до Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 18.08.1999 р. N 1058
"Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку
електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом".

Керівник постачальника __________ ______________________
за нерегульованим тарифом М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник __________ ______________________
електропередавальної М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
організації

ДП "Енергоринок" ______________________________________
(назва постачальника за нерегульованим
тарифом)
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

Додаток 6
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

               ДОВІДКА
постачальника за нерегульованим тарифом ___________
про середньомісячні обсяги споживання

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Місяць | Назва споживача | ЗКПО | Середньомісячний | Точка обліку | Середньомісячний |
| з/п | | | | обсяг споживання | (N лічильника) | обсяг споживання по |
| | | | | по споживачу, кВт. г | | точках обліку, кВт. г |
|-----+--------+-----------------+------+-----------------------+----------------+-----------------------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Постачальник    Енергопостачальна компанія    Споживач
____________ _______________________ _____________
М.П. М.П. М.П.

ДП "Енергоринок" _________________
_______________ В.М.Кальченко _________________
М.П. М.П.

Додаток 7
до Договору N __________
від _____________ 200__р.

(в редакції постанови НКРЕ
від 16.12.2005 N 1148)

       ПОГОДИННІ ОБСЯГИ ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
______________________________________
(назва електростанції)

постачальника за нерегульованим тарифом
_____________________(код ЗКПО ___________)
(назва постачальника)

за період з ___ __________ по ___ __________ 200__р.
по електропередавальній організації
______________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Число, | Назва |клас | Години доби |За добу|
|місяць,|показника|нап- |--------------------------------------------------------------| |
|рік | |руги |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24| |
|-------+---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1. Обсяг | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відпуску |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |- всього,| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.1. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |спожива- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.2. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |ЕК | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__.__. |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|__ |2. Норма-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тивні |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |техн. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |втрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транзиті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам (*), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |3. Надхо-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дження |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |електро- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|..... |1. Обсяг | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відпуску |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |- всього,| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.1. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |спожива- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.2. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |ЕК | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |2. Норма-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тивні |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |техн. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |втрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транзиті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам (*), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |3. Надхо-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дження |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |електро- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1. Обсяг | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відпуску |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |- всього,| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.1. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |спожива- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.2. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |ЕК | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__.__. |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|

|__   |2. Норма-| 1  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |
| |тивні |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |техн. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |втрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транзиті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам (*), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |3. Надхо-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дження |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |електро- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1. Обсяг | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відпуску |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |- всього,| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.1. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |спожива- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |1.2. в | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т.ч. для |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |ЕК | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Всього |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |2. Норма-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тивні |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |техн. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |втрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транзиті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам (*), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |3. Надхо-| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дження |-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| |електро- | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спожива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кВт.г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) - відповідно до постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 18.08.1999 N 1058
"Про порядок закупівлі електричної енергії з
Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом"

Керівник споживача         _____________ _________________
М.П. (підпис) (прізвище та
ініціали)
Керівник постачальника за
нерегульованим тарифом _____________ ________________
М.П. (підпис) (прізвище та
Керівник ініціали)
електропередавальної
організації _____________ ________________
М.П. (підпис) (прізвище та
ініціали)

Керівник Держенергонагляду _____________ ________________
М.П. (підпис) (прізвище та
ініціали)

ДП "Енергоринок" ______________________________________
(назва постачальника за нерегульованим
тарифом)
_______________ Ю.В.Саква __________________/___________/
М.П. М.П.

( Додаток 7 в редакції Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

( Додаток 8 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

Додаток 8а
до Договору N ________
від __ __________ 200_ р.

          ПОГОДИННІ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ
електроенергії споживачем ___________ (код ЗКПО ______)
постачальника за нерегульованим тарифом _______________
(назва постачальника)
(код ЗКПО ____________) за період
з ____ ________________ по ___ ____________ 200__ р.
по електропередавальній організації ________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число, | Назва показника | клас | Години доби | За |
| місяць, | | напруги |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| добу |
| рік | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. По приладам | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Без приладів | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| __.__.__ | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. По приладам | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Без приладів | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. По приладам | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Без приладів | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| __.__.__ | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | Обсяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | споживання - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього, кВт. г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 1. По приладам | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | 2. Без приладів | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | диференційного |---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | (погодинного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | обліку | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник споживача        ________ ______________________
М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник постачальника ________ ______________________
за нерегульованим тарифом М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник ________ ______________________
електропередавальної М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
організації

Керівник Держенергонагляду ________ ______________________
М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

ДП "Енергоринок" ______________________________________
(назва постачальника за нерегульованим
тарифом)
_______________ В.М.Кальченко _________________/________/
М.П. М.П.

( Додаток 9 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )

( Додаток 9а вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1148 від 16.12.2005 )