ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
08.04.2009 N 20

Про внесення змін
до Регламенту Центральної виборчої комісії

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 10, пункту 8 статті 17, частини другої статті 27, статті 32, частини четвертої статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), частини другої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) Центральна виборча комісія постановляє:

Внести до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року N 72, такі зміни:

1. У частині другій статті 4:

пункт 1 після слова "Секретаріатом" доповнити словами "Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру)";

пункт 8 після слів "Секретаріат Комісії" доповнити словами "положення про Службу розпорядника Реєстру", слово "його" замінити словом "їх";

пункт 9 після слів "керівника Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівника Служби розпорядника Реєстру", після слів "працівників Секретаріату Комісії" - словами "Служби розпорядника Реєстру";

пункт 12 після слова "Секретаріату" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру";

пункт 13 після слова "Секретаріату" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

2. Пункт 7 частини другої статті 7 після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

3. Пункт 13 статті 8 після слів "Секретаріатом Комісії" доповнити словами "Службою розпорядника Реєстру".

4. Назву розділу IV після слів "Секретаріат Комісії" доповнити словами "Служба розпорядника Реєстру".

5. У статті 9:

частину першу доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців";

частину другу після слів "Секретаріат Комісії" доповнити словами "положення про Службу розпорядника Реєстру", слово "його" замінити словом "їх";

частину третю після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру";

частину шосту після слів "працівники Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру".

6. У статті 10:

частину восьму після слів "керівника Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівника Служби розпорядника Реєстру";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"На засіданні Комісії повинні бути присутніми керівники Секретаріату та Служби розпорядника Реєстру, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, а також працівники Секретаріату, Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання.

При вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців на засіданні Комісії повинні бути присутніми керівник Служби розпорядника Реєстру, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, а також працівники Служби розпорядника Реєстру, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання".

7. У статті 11:

частину першу після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру";

частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Проекти документів для внесення на розгляд Комісії щодо ведення або функціонування Державного реєстру виборців візують виконавець, керівник відповідного структурного підрозділу, відповідальний за підготовку питання порядку денного засідання, літредактор, керівник управління організаційно-правового забезпечення Служби розпорядника Реєстру, керівник Служби розпорядника Реєстру";

абзац третій частини третьої викласти у такій редакції:

"У разі незгоди з проектом документа відповідна особа візує його із зауваженнями, що додаються до проекту в письмовій формі ".

8. Частину першу статті 15 після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

9. Частину другу статті 19 після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

10. Статтю 21 після слів "Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

11. У статті 24:

абзац перший частини третьої після слів "керівнику Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівниками структурних підрозділів Служби розпорядника Реєстру - керівнику Служби розпорядника Реєстру";

абзац другий частини третьої після слів "керівником Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівником Служби розпорядника Реєстру";

частину четверту після слів "підрозділів Секретаріату Комісії" доповнити словами "керівникам структурних підрозділів Служби розпорядника Реєстру";

частину п'яту після слів "підрозділів Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру", після слів "відділів Секретаріату" - словами "Служби розпорядника Реєстру", після слів "керівнику Секретаріату" - словами "керівнику Служби розпорядника Реєстру відповідно";

частину шосту після слів "Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру";

частину сьому після слів "підрозділах Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру", після слів "керівником Секретаріату Комісії" - словами "керівником Служби розпорядника Реєстру відповідно";

абзац перший частини десятої після слів "підрозділів Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру", слова "керівником Секретаріату Комісії" замінити словами "керівниками Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Реєстру".

12. Статтю 27 після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

13. У статті 28:

абзац перший частини першої після слів "патронатна служба Комісії" доповнити словами "Служба розпорядника Реєстру";

частину другу після слів "патронатної служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру";

частину четверту після слів "працівників Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру", після слів "підрозділах Секретаріату Комісії" - словами "Служби розпорядника Реєстру".

14. У статті 30:

перше речення частини першої викласти у такій редакції:

"Робочі приміщення відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби, юридичного управління, управління документального забезпечення, приміщення серверної управління інформатизації Секретаріату Комісії, серверної Служби розпорядника Реєстру, відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії, в яких зберігаються документи основної діяльності Комісії, грошові та значні матеріальні цінності, в позаробочий час здаються під охорону";

друге речення частини першої після слів "керівника Секретаріату Комісії" доповнити словами "та керівника Служби розпорядника Реєстру відповідно".

15. У статті 31:

частини першу, другу після слів "Відомості з" доповнити словами "бази даних Реєстру", після слів "патронатної служби Комісії" - словами "Служби розпорядника Реєстру";

частину третю доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"Приміщення Служби розпорядника Реєстру, в якому розміщено сервер Служби розпорядника Реєстру, в робочий час знаходиться під постійним наглядом спеціально визначених розпорядженням Голови Комісії працівників відповідного управління, які несуть персональну відповідальність за збереження бази даних Реєстру та несанкціонований доступ до неї, а в позаробочий час - під охоронною сигналізацією";

у першому реченні частини четвертої слова "приміщенні серверної кімнати" замінити словами "приміщеннях серверних кімнат", у цьому ж реченні слова "начальника управління інформатизації" - словами "начальників відповідних управлінь Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Реєстру";

друге речення частини четвертої викласти у такій редакції:

"Про дату, час та мету перебування сторонніх осіб у приміщеннях серверних кімнат робиться запис у спеціальних журналах, які зберігаються у начальників цих управлінь";

у частині п'ятій слова у лапках "Про захист інформації в автоматизованих системах" замінити словами у лапках "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"Захист бази даних Реєстру здійснюється відповідно до Законів України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України".

16. У статті 33:

частини першу, другу, шосту, абзац перший частини сьомої після слів "представництв Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

17. Частину четверту статті 34 після слів "до відання Секретаріату Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Реєстру".

18. Статтю 35 після слів у лапках "Секретаріат Центральної виборчої комісії" доповнити словами в лапках "Служба розпорядника Державного реєстру виборців".

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА