ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 1999 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 8, ст.59 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/99 від 24.06.99 )

( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/99 від 24.06.99 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 776-XIV від 29.06.
99, ВВР, 1999, N 41, ст.371
N 964-XIV від 15.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст.346
N 1375-XIV від 13.01.20
00, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 2120-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

I. Державний бюджет України на 1999 рік

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у сумі 25.135.260,8 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 630.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1999 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з імпортних товарів;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України;

плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;

відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти; ( Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

збір до Державного інноваційного фонду;

платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна, та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями;

6) 80 відсотків надходжень гербового збору;

7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у розмірах, визначених законодавством.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по основних джерелах у таких сумах:

                          (тис. гривень)

Податкові надходження - всього 15.989.266,9

у тому числі:

Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості - всього 2.486.120

з них:

прибутковий податок з громадян 1.168.850
податок на прибуток підприємств 1.317.270

Платежі за використання природних ресурсів -
всього 642.496
з них:

плата за використання лісових ресурсів 53.840
плата за спеціальне користування водними
ресурсами 191.120
платежі за користування надрами 14.651
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету 381.885

Внутрішні податки на товари та послуги - всього 11.193.040,9

з них:

податок на додану вартість 8.302.728
акцизний збір з вітчизняних товарів 1.364.652,9
акцизний збір з імпортних товарів 859.870
ліцензії на підприємницьку та професійну
діяльність 665.790

з них:

гербовий збір 500.000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції - всього 1.649.210

з них:

ввізне мито 1.587.810

Інші податки - всього 18.400

Неподаткові надходження - всього 5.132.852

у тому числі:

Доходи від власності та підприємницької
діяльності - всього 1.135.600

з них:

рентна плата за нафту власного видобутку 30.000
рентна плата за природний газ власного
видобутку 303.700
надходження коштів від приватизації державного
майна 675.000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу - всього 330.631

з них:

державне мито 298.761
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 43.680

Інші неподаткові надходження - всього 3.622.941

         з них:

надходження коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил 208.000
України

відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України 1.616.300

відрахування від прибутку, що залишається у
розпорядженні підприємств, які здійснюють
транспортування нафти 200.000

відрахування від плати за транзит аміаку через
територію України 9.986

надходження амортизаційних відрахувань для
фінансування заходів структурної перебудови
базових галузей національної економіки 1.130.000

надходження коштів в рахунок погашення
заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 300.000

Доходи від операцій з капіталом - всього 412.610

у тому числі:

Надходження від продажу основного капіталу 12.610

з них:

надходження коштів до Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 2.840
України
Надходження від продажу державних запасів
товарів 400.000
з них:

надходження коштів від Державного комітету
України по матеріальних резервах 400.000

Офіційні трансферти - всього 382.215,9

у тому числі:

Кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджету міста Києва 382.215,9

Державні цільові фонди - всього 1.978.316

         у тому числі:

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення 400.000

Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення 554.000

Збір до Державного інноваційного фонду 739.940

Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів 40.000

Збір за забруднення навколишнього природного
середовища до Фонду охорони навколишнього
природного середовища 13.076

Надходження відрахувань та збору на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування 231.300

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1) затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та 2 є невід'ємною частиною цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховуються:

частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

місцеві податки і збори;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

20 відсотків надходжень гербового збору;

надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;

надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством.

Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи та цього Закону.

Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

                Прибутковий Податок на Акцизний
податок прибуток збір з
з громадян підприємств вітчизняних
товарів

   Автономна Республіка Крим   100    100    100

області:

Вінницька 100 100 50
Волинська 100 100 50
Дніпропетровська 100 30 50
Донецька 50 70 20
Житомирська 100 100 50
Закарпатська 100 100 50
Запорізька 50 50 20
Івано-Франківська 100 100 50
Київська 100 100 50
Кіровоградська 100 100 50
Луганська 100 100 50
Львівська 100 100 50
Миколаївська 60 70 50
Одеська 50 80 50
Полтавська 50 50 10
Рівненська 100 100 50
Сумська 100 100 50
Тернопільська 100 100 50
Харківська 50 50 20
Херсонська 100 100 50
Хмельницька 100 100 50
Черкаська 100 100 50
Чернівецька 100 100 50
Чернігівська 100 100 50

міста:

Київ 25 70 10
Севастополь 100 50 50

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, у тому числі:

                   (тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 74.186,9

області:

Вінницька 140.226,6
Волинська 145.301
Дніпропетровська 20.407,5
Донецька 39.230,3
Житомирська 215.472,6
Закарпатська 185.594,1
Запорізька 22.896,9
Івано-Франківська 96.018,9
Київська 155.583,5
Кіровоградська 147.670
Луганська 58.065,6
Львівська 74.889,1
Миколаївська 21.323,2
Одеська 32.901,8
Полтавська 622,7
Рівненська 56.880,9
Сумська 20.938,6
Тернопільська 143.336,9
Харківська 12.479,8
Херсонська 111.749
Хмельницька 110.517,5
Черкаська 80.827,3
Чернівецька 27.341,7
Чернігівська 42.441,1

місто Севастополь 8.217,8

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі 341.167,7 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), в тому числі: ( Абзац перший частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

                  (тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 15.167,7

області:

Вінницька 11.895,2
Волинська 8.640,7
Дніпропетровська 26.048,3
Донецька 31.620,1
Житомирська 15.117,1
Закарпатська 9.757,4
Запорізька 13.782,1
Івано-Франківська 9.912,5
Київська 12.412,6
Кіровоградська 8.276,5
Луганська 14.536,7
Львівська 16.499,4
Миколаївська 9.790,7
Одеська 15.167,6
Полтавська 11.318,5
Рівненська 8.538,6
Сумська 8.529
Тернопільська 8.291,4
Харківська 18.724,9
Херсонська 9.165,1
Хмельницька 10.585,2
Черкаська 10.654,7
Чернівецька 6.361,6
Чернігівська 8.743,4

міста:

Київ 18.937,3
Севастополь 2.693,4

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9 тис. гривень.

Стаття 9. Надати право Головному управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення.

Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.

Стаття 11. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її транспортування; ( Абзац другий статті 11 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України.

Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2 рази.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок.

Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою.

Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. ( Дію статті 15 зупинено щодо сплати збору до Державного інноваційного фонду на період проведення експерименту для підприємств - учасників економічного експерименту на підставі Закону N 1375-XIV від 13.01.2000 ) Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, сплачують до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 964-XIV від 15.07.99 )

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.

Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності. ( Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:

100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );

452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах;

інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше 187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом. ( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому у 1998 році.

До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням.

Стаття 17. Установити, що у 1999 році:

плата за понадлімітне використання водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у межах ліміту;

розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї статті Кодексу.

Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

( Положення статті 19 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 6-рп/99 від 24.06.99 ) Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);

нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти місцевим бюджетам (код 1399);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян) (код 1340).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по заробітній платі (за її наявності).

Установити, що на фінансування визначених цією статтею видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України. ( Стаття 19 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, фактично отриманих за вчинення консульських дій за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до складу доходів Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і спрямовуються на погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового фонду.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

( Дію окремих положень, визначених статтею 24, зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):

пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;

пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове будівництво громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 12 статті 22 в частині надання пільгової позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 36 в частині одержання громадянами, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, безпроцентних позик за новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім'ю із строком сплати до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу їх евакуації, відселення або самостійного переселення.

Стаття 25. Установити тариф на доставку пенсій та грошової допомоги, що фінансуються з Пенсійного фонду України, в розмірі не вище 1,7 відсотка від фактичного обсягу виплачених пенсій та грошових допомог, а також плату комерційних банків на 1999 рік за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Виплата пенсій та грошових допомог військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям, державної грошової допомоги, допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку, пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України. Проведення зазначених виплат за рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України забороняється. ( Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 26. Установити, що у 1999 році державні централізовані капітальні вкладення здійснюються за рахунок і в межах надходження до Державного бюджету України відповідно до законодавства 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями.

Стаття 27. Установити, що Фонд державного майна України має забезпечити в 1999 році мобілізацію коштів до Державного бюджету України у сумі не менше 800.000 тис. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств. Кошти понад 675.000 тис. гривень, що не враховані у доходній частині Державного бюджету України, спрямовуються на погашення основної суми державного боргу.

Стаття 28. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення, але не нижче встановленого законодавством.

Стаття 29. З метою становлення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України дозволити Міністерству фінансів України спрямовувати у 1999 році кошти, отримані понад обсяги, зазначені у статті 3 цього Закону від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на формування цього Фонду.

Стаття 30. Надати право Міністерству оборони України проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі 208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

Стаття 32. Установити, що у 1999 році надходження до Державного бюджету України коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.

Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, що в 1999 році для стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органами державної податкової служби України застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких реструктуризується.

Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про реструктуризацію, забезпечується заставою або порукою. При цьому плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.

Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом Національного банку України станом на 1 грудня 1998 року, спрямовуються на погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу України.

Стаття 37. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2000 року в сумі 20.260.949,4 тис. гривень.

Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів США.

Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.

Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним експортерам). ( Стаття 40 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 41. Установити, що:

з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету України за доходами здійснюється органами Державного казначейства України; ( Абзац другий статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в органах Державного казначейства України;

безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного казначейства України.

Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості вугледобувним підприємствам за станом на 1 січня 1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш як на 1.500.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку. ( Стаття 42 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 ) ( Щодо визнання неконституційними положень статті 42 у частині надання повноважень Кабінету Міністрів України здійснювати обмеження видатків з Державного бюджету України на утримання судових органів України без урахування передбачених статтею 130 Конституції України конституційних гарантій їх фінансування див. Рішення Конституційного суду N 6-рп/99 від 24.06.99 )

Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх справ України за станом на 1 січня 1999 року, а також для розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти, за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів мінімальної необхідної потреби. У разі невідповідності сум номінальної заборгованості та реального розрахунку різниця відноситься на загальне фінансування головних розпорядників бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку та уступки боргу.

Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами. ( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково зараховуються надходження від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України, яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі 2.800.115 тис. гривень. ( Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7 цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:

                   (тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 127.296

області:

Вінницька 177.033
Волинська 130.972
Дніпропетровська 354.477
Донецька 351.451
Житомирська 186.335
Закарпатська 97.174
Запорізька 294.470
Івано-Франківська 144.575
Київська 392.030
Кіровоградська 121.280
Луганська 425.024
Львівська 350.656
Миколаївська 113.469
Одеська 233.622
Полтавська 225.048
Рівненська 106.988
Сумська 123.844
Тернопільська 149.382
Харківська 250.000
Херсонська 84.258
Хмельницька 185.544
Черкаська 193.471
Чернівецька 48.903
Чернігівська 186.043
міста:
Київ 302.613
Севастополь 94.157

( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та пільгах населенню.

Фінансування субвенцій з Державного бюджету України проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині першій цієї статті Закону.

Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів, видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.

Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій відповідним бюджетам.

Дотації, які надаються з Державного бюджету України республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей бюджету.

Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (включаючи податок на додану вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів, що надходять на рахунки розташованих на території відповідних регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міського (міста Севастополя) бюджетів.

Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь.

Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

II. Порядок введення в дію Закону України
"Про державний бюджет України на 1999 рік"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

2. Кабінету Міністрів України:

при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних депутатів України;

виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис. гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000 тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;

виділити за рахунок видатків на здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;

визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі 538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275 тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.) - на додаткове фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ); ( Абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

при здійсненні розподілу державних централізованих капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи у сфері національної оборони, закупівлю сільськогосподарської техніки (у сумі 565.000 тис. грн.), підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000 тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі 20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000 тис. грн.);

при визначенні спрямування коштів на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000 тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового конденсату та природного газу;

при розподілі видатків Державного бюджету України на геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у східних і південних областях України та Автономній Республіці Крим;

при розподілі видатків Державного бюджету України на протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин;

визначити джерела і додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування вугільної галузі; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

здійснити погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис. гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999 рік; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

забезпечити відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким призначенням: ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з Державного бюджету України; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 378-XIV

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"

               РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1999 рік
за функціональною класифікацією

                                 (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Поточні видатки | Капітальні
Код | Назва функції | Всього|----------------------| видатки
| | |Всього | з них: |
| | | |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------
010000 Державне управління 1063667,8 1014606,5 621169 49061,3

010100 Функціонування законодавчої влади 70989,8 53695,2 21527 17294,6

010101 Апарат Верховної Ради України 37193 25494 9714 11699

010103 Забезпечення діяльності народних 10916 10916 6202
депутатів

010104 Апарат Рахункової палати 7932,3 3239,1 1448,4 4693,2

010105 Інші видатки 12541,5 11691,1 2810,1 850,4

010106 Діяльність Уповноваженого Верховної 2407 2355 1352,5 52
Ради України з прав людини

010200 Функціонування виконавчої влади 419626,7 403668,7 227301,4 15958

010201 Апарат Кабінету Міністрів України 29248,6 21568 5290,2 7680,6

010203 Апарат міністерств, інших 212311,9 204034,5 120188,9 8277,4
центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів

010204 Місцеві державні адміністрації 178066,2 178066,2 101822,3

010300 Утримання Президента України та 25188,6 18655,6 5480,5 6533
його апарату

010400 Утримання фінансових і фіскальних 515415,8 507155,1 361437,5 8260,7
органів

010401 Державна податкова служба в Україні 373036,9 373036,9 276428,3

010403 Державна контрольно-ревізійна 29272,7 29272,7 19950,1
служба в Україні

010405 Державне казначейство України 36562,9 35465,5 19865,1 1097,4

010407 Митна служба України 67285,7 67285,7 45194

010409 Витрати на комп'ютеризацію 9257,6 2094,3 7163,3
Держказначейства та інших фінансових
органів

010500 Загальне планування і статистичні 13118,3 13118,3 4462,1
служби

010501 Проведення статистичних досліджень 12158,3 12158,3 4462,1
і переписів

010502 Ведення записів щодо сімейних 960 960
бюджетів

010600 Інші видатки на загальнодержавне 19328,6 18313,6 960,5 1015
управління

010601 Виготовлення орденів, медалей, 1906,5 1906,5
документів до них

010604 Утримання Пробірної палати України 1907,1 1907,1 804,5

010605 Утримання Центру правової реформи і 310,4 295,4 91 15
законопроектних робіт

010606 Утримання Фонду сприяння становленню 172,6 172,6 65
місцевого та регіонального
самоврядування

010607 Видатки на паспортизацію населення 15032 14032 1000
України

020000 Судова влада 132000 110545,6 49910,2 21454,4

020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190

020002 Верховний Суд України 14215 8694,3 2724,4 5520,7

020003 Обласні суди 18070 16770 8253,5 1300

020004 Районні (міські) суди 63820 61259,5 28018,5 2560,5

020005 Вищий арбітражний суд України 3050 2199,3 1018,5 850,7

020006 Арбітражні суди 13780 11020 5437,1 2760

020007 Військові суди 3970 3397,5 2069,2 572,5

020100 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700

020101 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700

030000 Міжнародна діяльність 549541,8 488154,8 89065,5 61387

030100 Міжнародне співробітництво 495490,8 434103,8 89061 61387

030101 Внески до бюджету ООН, органів і 200776 200776
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій

030102 Утримання дипломатичних представництв 236488 212661 89061 23827
України за кордоном

030103 Придбання за кордоном у державну 37560 37560
власність України приміщень для
розміщення дипломатичних представництв
України

030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 18951,4 18951,4
за кордон працівників органів
державної влади

030105 Інші витрати неторгівельного 1715,4 1715,4
характеру

030200 Реалізація міжнародних угод 54051 54051 4,5

030201 Внески до міжнародних фінансових
організацій 42791 42791

030202 Внески до установ і організацій СНД 5150 5150

030204 Протокольні заходи, пов'язані з 5000 5000
офіційними візитами

030205 Фінансування діяльності 820 820
міжурядових двосторонніх комісій

030206 Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду 290 290 4,5

040000 Фундаментальні дослідження і сприяння 511225,1 511225,1
науково-технічному прогресу

040100 Фундаментальні дослідження 236990,1 236990,1

040101 Фундаментальні дослідження 227686,1 227686,1
наукових установ

040102 Державний фонд фундаментальних 9304 9304
досліджень

040200 Розробка перспективних технологій 274235 274235
і пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу

040201 Фінансування пошукових та прикладних 136084 136084
розробок

040202 Фінансування наукової частини 39142 39142
державних, міжгалузевих та галузевих
програм

040203 Фінансування державних контрактів 32638 32638

040204 Державні і міждержавні 59768 59768
науково-технічні програми

040205 Фінансування наукових розробок з 4703 4703
проблем стандартизації, сертифікації
та еталонної бази

040206 Державні премії України та Державні 1900 1900
стипендії в галузі науки і техніки

050000 Національна оборона 1700255,6 1672455,6 819151,9 27800

050100 Утримання Збройних Сил України 1441133,6 1441133,6 806030

050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
техніки

050300 Капітальне будівництво 33000 8000 25000

050301 Капітальне будівництво і придбання 8000 8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України

050302 Будівництво житла для 25000 25000
військовослужбовців

050400 Науково-дослідні і 65000 65000
дослідно-конструкторські роботи

050500 Інші видатки в галузі оборони 51902 49102 12616,3 2800

050501 Участь в міжнародних заходах по 20000 20000 8204
підтримці миру

050502 Національний координаційний центр 450 450 182,3
адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас

050503 Утримання Генеральної військової 285 285 230
інспекції при Президентові України

050504 Фінансування заходів щодо ліквідації 3950,1 1150,1 2800
стратегічних озброєнь

050505 Підготовка призовників для 12216,9 12216,9 4000
Збройних Сил України та інших
військових формувань в навчальних
організаціях Товариства сприяння
обороні України

050507 Забезпечення живучості та 15000 15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів

050600 Мобілізаційна підготовка галузей 9220 9220 505,6
народного господарства

060000 Правоохоронна діяльність та 1653421,4 1623973,9 980440,4 29447,5
забезпечення безпеки держави

060100 Органи внутрішніх справ 543300 543300 414300

060101 Матеріально-технічне забезпечення 7000 7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю

060102 Підрозділи органів внутрішніх справ 525970 525970 406330

060108 Паспортно-реєстраційна та міграційна 10330 10330 7970
робота

060200 Внутрішні війська Міністерства 78000 78000 47482
внутрішніх справ України

060201 Поточне утримання внутрішніх військ 78000 78000 47482
МВС України

060300 Прокуратура 81480 75290 45600 6190

060400 Кримінально-виправна система 215000 212500 97904 2500

060401 Установи і підприємства Державного 215000 212500 97904 2500
департаменту України з питань
виконання покарань

060500 Прикордонні війська України 174750 174750 72311

060501 Утримання Прикордонних військ 174750 174750 72311
України

060600 Служба безпеки України 238350 229378 125852,4 8972

060601 Поточне утримання Служби безпеки
України 224350 219350 125000 5000

060602 Антитерористичний центр Служби 11000 7028 852,4 3972
безпеки України

060603 Матеріально-технічне забезпечення 3000 3000
спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю

060700 Пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5

060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5

060800   Національна гвардія України        65040   65040   35000

060801   Поточне утримання підрозділів       65040   65040   35000
      Національної гвардії України

060900   Департамент спеціальних          79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та
      захисту інформації Служби безпеки
      України

061000   Інші правоохоронні органи        88501,4  77788,4   41007   10713

061001   Управління державної охорони      18501,4  18501,4   11800

061004   Зведений бюджет розвідувальних      50000   45104   20907    4896
      органів

061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817

070000   Освіта                1480877,3 1448710,1  710703,3  32167,2

070100   Дошкільна освіта            51709,8  51021,5  22565,2   688,3

070101   Дошкільні заклади освіти        51709,8  51021,5  22565,2   688,3

070200   Загальна середня освіта          723,5   723,5   338,9

070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
      школі),  спеціалізовані  школи,
      ліцеї, гімназії, колегіуми

070300   Заклади освіти для громадян, які   8940,8  8840,8   3809,6    100
      потребують соціальної допомоги та
      реабілітації

070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   8940,8  8840,8   3809,6    100
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати

070400   Позашкільна освіта           36468,4  33482,7   4909,7   2985,7

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   36468,4  33482,7   4909,7   2985,7
      із позашкільної роботи з дітьми

070500   Професійно-технічна освіта       299404,3 292462,5  129374,2   6941,8

070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8

070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації

070600   Вища освіта              992072,9 972550,4   532692  19522,5

070601   Вищі заклади освіти І та II      192431,9 190702,9  104204,5    1729
      рівнів акредитації

070602   Вищі заклади освіти III та IV      799641 781847,5  428487,5  17793,5
      рівнів акредитації

070700   Післядипломна освіта          33934,6  32158,1  12761,4   1776,5

070701   Заклади післядипломної    освіти   26897,2  25120,7  12173,3   1776,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070702   Інші заклади і заходи післядипломної   7037,4  7037,4   588,1
      освіти

070800   Інші заклади та заходи в галузі      57623  57470,6   4252,3   152,4
      освіти

070801   Придбання підручників           33400   33400

070802   Методична робота, інші заходи по    22381,5  22229,1   3109,3   152,4
      народній освіті

070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8

070806   Інші заклади освіти           1386,7  1386,7   862,2

080000   Охорона здоров'я            580634,4 531379,9  170383,7  49254,5

080100   Лікарні широкого профілю        140781,8 138529,5  65658,5   2252,3

080101   Лікарні                140781,8 138529,5  65658,5   2252,3

080200   Спеціалізовані медичні заклади     253494,4  231853  69254,5  21641,4

080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   69032,5  65737,7  24070,8   3294,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)

080202   Клініки науково-дослідних інститутів  131431,7 114281,8   32455  17149,9

080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6

080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7

080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223
      (нетуберкульозні)

080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5

080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   21404,5  21035,5   9300,5    369
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)

080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2644,7  2580,7   963,5     64
      числі диспансери, медико-санітарні
      частини, пересувні консультативні
      діагностичні центри, тощо, які не
      мають ліжкового фонду)

080500   Загальні і спеціалізовані        4928,1   4744   1818,8   184,1
      стоматологічні поліклініки

080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      1460,2  1460,2   940,3

080700   Санітарно-епідеміологічна служба    21461,1  21135,9   6711,5   325,2

080701   Санітарно-епідеміологічні станції    15461,1  15135,9   6711,5   325,2

080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000

081000   Інші заклади в галузі охорони     134459,6 110041,1  15736,1  24418,5
      здоров'я

081002   Інші заходи по охороні здоров'я    134459,6 110041,1  15736,1  24418,5

090000   Соціальний захист та соціальне
      забезпечення             2210476,7 2196456,4   562,1  14020,3

090100   Виплата пенсій та допомоги        876003  876003

090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
      Пенсійного фонду України на виплату
      пенсій     військовослужбовцям
      рядового,   сержантського   та
      старшинського  складу  строкової
      служби та їх сім'ям

090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
      Пенсійного  фонду  України  на
      розмежування джерел  фінансування
      пенсій,  призначених  за різними
      пенсійними програмами

090400   Інші види соціальної допомоги      62768,6  59748,3   367,1   3020,3

090404   Грошова допомога біженцям          50    50

090408   Програма протезування           1901   1901

090409   Утримання стаціонарів при протезуванні  1885,8  1725,5   367,1   160,3

090410   Кошти на  виплату  заборгованості    50000   50000
      з регресних позовів та одноразової
      допомоги  по  втраті професійної
      працездатності шахтарям та гірникам
      підприємств з підземного видобутку
      вугілля та залізної руди

090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860

090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
      особам начальницького та рядового
      складу органів внутрішніх справ

091000   Кошти з бюджету, що передаються до   110000  110000
      Фонду України соціального захисту
      інвалідів

091100   Молодіжні програми             9000   9000

091106   Інші видатки                9000   9000

091200   Інші заклади та заходи в галузі   32705,1  21705,1    195   11000
      соціальної політики

091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
      інших національностей, які  були
      незаконно депортовані з України

091205   Утримання пунктів тимчасового       260,5   260,5     25
      розміщення біженців

091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу

091209   Фінансова підтримка   громадських    11900   11900
      організацій інвалідів і ветеранів

100000   Житлово-комунальне господарство     23863,5   20222        3641,5

100100   Житлове господарство          23773,5   20132        3641,5

100104   Відомчий житловий фонд (капітальний   3641,5             3641,5
      ремонт)

100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
      соціальної   сфери  непрацюючих
      вугледобувних  підприємств,  що
      передаються   до   комунальної
      власності

100106   Операційні видатки             132    132

100200   Комунальне господарство           90    90

100203   Благоустрій міст               90    90

110000   Культура і мистецтво           164000 129715,5   8527,3  34284,5

110100   Мистецтво               108173,5  76303,5    41,7   31870

110101   Творчі спілки               2687   2687

110102   Театри                  20470   14520         5950

110103   Філармонії, музичні  колективи  і   83516,5  59096,5    41,7   24420
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву

110104   Видатки на заходи,   передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
      розвитку культури і мистецтва

110200   Культура                35336,9  34022,4   7100,5   1314,5

110201   Бібліотеки               15315,9  15288,4   2698,8    27,5

110202   Музеї і виставки              9908   9605    1909    303

110203   Заповідники                7188   6304   1048,1    884

110204   Палаци і будинки культури, клуби та    2882   2782   1444,6    100
      інші заклади клубного типу

110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43

110300   Кінематографія              13600   13600

110400   Архівна справа               2722   2472   950,8    250

110401   Державні архівні установи         2722   2472   950,8    250

110500   Інші заходи та заклади в галузі     4167,6  3317,6   434,3    850
      мистецтва і культури

110501   Державні премії України в галузі
      літератури та мистецтва           165    165

110502   Інші культурно-освітні заклади та    4002,6  3152,6   434,3    850
      заходи

120000   Засоби масової інформації       161003,5 147953,5  19914,6   13050

120100   Телебачення і радіомовлення      141018,5 127968,5  19914,6   13050

120200   Преса                   11340   11340

120201   Періодичні видання (газети        11340   11340
      та журнали)

120300   Книговидання                5145   5145

120301   Видавництва                5145   5145

120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500

130000   Фізична культура і спорт         81700  67398,1  19350,6  14301,9

130100   Здійснення заходів з фізичної       52310  38328,6   6130,4  13981,4
      культури і спорту

130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6    5492    1041

130102   Проведення навчально-тренувальних
      зборів і змагань            10011,6  9951,6          60

130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд  України   в
      Олімпійських  та Параолімпійських
      іграх

130104   Видатки на  утримання центрів з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
      реабілітаційних шкіл

130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
      інвалідного спорту

130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури

130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій

130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
      для баз Олімпійської підготовки

130110   Фінансова підтримка спортивних споруд   1752   1752

130112   Інші видатки                2570   1461         1109

130200   Державна підтримка   громадських    29390  29069,5  13220,2   320,5
      організацій фізкультурно-спортивної
      спрямованості

130201   Проведення  навчально-тренувальних   6317,1  6317,1
      зборів і змагань

130202   Проведення заходів з нетрадиційних     300    300
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури

130203   Утримання та навчально-тренувальна   14359,7  14219,7   9396,8    140
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130204   Утримання апарату    управління   3028,4  2999,9   1944,6    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій

130205   Фінансова підтримка спортивних споруд  3434,8  3282,8   907,6    152

130206   Інші видатки                1950   1950   971,2

140000   Промисловість та енергетика      2105664,5 2105664,5

140100   Паливно-енергетичний комплекс      1596000  1596000

140104   Видатки, пов'язані        з   421000  421000
      реструктуризацією     вугільної
      промисловості

140105   Утримання державної  воєнізованої    45000   45000
      гірничорятувальної служби

140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
      підприємств

140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000

140200   Конверсія та розвиток підприємств    90000   90000
      оборонного  та  машинобудівного
      комплексів

140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
      конверсії  підприємств оборонного
      комплексу і створення нових видів
      цивільної продукції

140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
      сільськогосподарського
      машинобудування

140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000

140300   Відтворення мінерально-сировинної   383664,5 383664,5
      бази

140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
      фінансуються за рахунок відрахувань
      видобувних підприємств

140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
      пошук золота за рахунок бюджетних
      коштів

140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
      розробці   методів   дегазації
      вугільних  пластів,   вирішенню
      проблем пошуку, використанню метану

140400   Інші галузі промисловості         36000   36000

140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
      виробництва важкої води та інших
      об'єктів   на   підприємствах
      Мінпромполітики

140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
      залізорудних   підприємств   з
      підземного видобутку руди

140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
      підприємств

150000   Будівництво              1132496,2   606,2        1131890

150100   Будівництво               1130000             1130000

150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000

150200   Архітектура               2496,2   606,2         1890

150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890              1890

150202   Розробка схем та проектних рішень     500    500
      масового застосування

150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
      інвентаризація       пам'яток
      архітектури, премії по архітектурі

160000   Сільське господарство,    лісове  375735,8  363714,1  78592,4  12021,7
      господарство,   рибальство   і
      мисливство

160100   Земельні ресурси             24400   24400

160102   Оплата робіт по докорінному        3500   3500
      поліпшенню земель

160103   Проведення земельної реформи       20000   20000

160104   Хімічна паспортизація земель        900    900

160200 Водне господарство 129502,6 119502,6 11040 10000

160201 Експлуатація загальнодержавних і 129502,6 119502,6 11040 10000
міжгосподарських державних
меліоративних систем

160300 Сільськогосподарське виробництво 104105,5 104105,5 3104

160302 Державна програма селекції в 32863 32863 3104
тваринництві

160303 Заходи по боротьбі з шкідниками та 2000 2000
хворобами сільськогосподарських
рослин

160304 Протиепізоотичні заходи 39733,6 39733,6

160305 Підтримка виробництва продукції 5000 5000
тваринництва та рослинництва

160306 Фінансування витрат на закладення і 10000 10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками

160307 Державна програма селекції в 11464,9 11464,9
рослинництві

160309 Державна підтримка селянських 3044 3044
(фермерських) господарств

160600 Лісове господарство і мисливство 66208,2 66208,2 44756,1

160700 Риболовецьке господарство 16532,2 15370,5 3426,2 1161,7

160701 Рибогосподарські заходи 2764,3 2764,3 425,7

160702 Аквакультури 1092,5 1092,5

160703 Капітальний ремонт 1022,5 1022,5

160704 Утримання органів рибоохорони 11313,9 11174,7 3000,5 139,2

160705 Селекція в рибництві 339 339

160800 Дослідження і практичні розробки в 1083,5 1083,5
галузі сільського господарства

160802 Розробка проектно-кошторисної 1083,5 1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості

160900 Діяльність і послуги в галузі 4653,8 4353,8 300
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства і
мисливства, не віднесені до інших
категорій

160901 Фінансування господарств, що 2000 2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах

160902 Фінансування Національного виставкового 300 300
центру

160903 Інші заходи та заклади в галузі 2353,8 2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства

161000 Фінансування бюджетних установ 29250 28690 16266,1 560
агропромислового комплексу

161013 Інші бюджетні установи 29250 28690 16266,1 560
агропромислового комплексу

170000 Транспорт, дорожнє господарство, 275000 274000 5755,2 1000
зв'язок, телекомунікації та
інформатика

170200 Водний транспорт 6520 6520

170201 Українське державне підприємство 6520 6520
"Укрводшлях"

170400 Повітряний транспорт 8400 8400

170401 Державне авіапідприємство "Україна" 8400 8400

170700   Дорожнє господарство           231300  231300

170703 Видатки на фінансування робіт, 231300 231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування

170800 Зв'язок 9060,2 9060,2 4343

170801 Утримання фельдзв'язку 7500 7500 3243

170802 Спецоб'єкти 1560,2 1560,2 1100

170900 Інформатика 10000 10000

170901 Національна програма інформатизації 10000 10000

171000 Діяльність і послуги, не віднесені до 9719,8 8719,8 1412,2 1000
інших категорій

171001 Витрати на утримання засобів 9719,8 8719,8 1412,2 1000
навігаційно-гідрографічного
обладнання

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною 146000 145264,9 25483,9 735,1
діяльністю

180100 Проекти багатоцільового розвитку 112045,2 112045,2 10681,7

180101 Фінансування Загальнодержавної 69953,1 69953,1
(Національної) космічної програми

180102 Утримання Національного центру 32747,7 32747,7 10542,5
управління та випробувань космічних
засобів

180103 Фінансування Національної програми 1308,2 1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану

180104 Державна програма створення служби 1949,2 1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації

180105 Фінансування витрат, пов'язаних з 1850 1850 139,2
функціонуванням антарктичної
станції "Академік Вернадський"

180106 Фінансування Державної програми 2630,3 2630,3
"Гідрографія"

180107 Фінансування міжгалузевих 886,7 886,7
енергозберігаючих заходів

180108 Фінансування спецінформацій 720 720

180200 Діяльність, пов'язана з формуванням 33954,8 33219,7 14802,2 735,1
загальної економічної політики,
управлінням у галузі
стандартизації, гідрометеорології,
геодезії та контролем за
виробництвом

180201 Фінансування робіт по 349,7 349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації

180204 Фінансування центрів 2128,7 2128,7 1168
стандартизації, метрології і
сертифікації для проведення
державного нагляду

180205 Утримання обласних, міських та 18117,4 17482,3 8660 635,1
інших гідрометеорологічних центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування

180206 Утримання місцевих органів 7391,8 7391,8 4560
Держнаглядохоронпраці

180207 Фінансування робіт з 1438,9 1338,9 414,2 100
хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю

180208 Фінансування топографо-геодезичних 4528,3 4528,3
робіт

190000   Заходи, пов'язані  з  ліквідацією   1746800  1514875        231925
наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціальним захистом населення

190100 Витрати на соціальний захист 1310099 1310099
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

190101 Виплата компенсацій і надання пільг 854459 854459

190102 Соціальне страхування 203619 203619

190103 Надання пільг по пенсійному 252021 252021
забезпеченню та допомоги

190200 Державні капітальні вкладення 180992 180992

190300 Самостійне переселення громадян з 50933 50933
радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії І
постраждалих

190400 Витрати на забезпечення робіт у зоні 129120 129120
відчуження

190401 Здійснення заходів на об'єкті 32000 32000
"Укриття"

190402 Здійснення інших заходів у зоні
відчуження 97120 97120

190500 Інші цільові програми 75656 75656

190501 Комплексне медико-санітарне 32079 32079
забезпечення постраждалого
населення

190502 Екологічне оздоровлення та 23173 23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення

190503 Наукове забезпечення робіт та 17382 17382
інформаційні системи

190504 Контрактна система оплати праці 170 170

190505 Непередбачені витрати (резерв) 852 852

190506 Здійснення окремих заходів 2000 2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

200000 Охорона навколишнього природного 85427 84712,4 18692,9 714,6
середовища та ядерна безпека

200100 Охорона і раціональне використання 37940 37443,4 496,6
водних ресурсів

200200 Охорона і раціональне використання 4600 4600
земель

200300 Створення захисних лісових 9500 9500 5797,4
насаджень та полезахисних лісових
смуг

200400 Охорона і раціональне використання 6900 6900
мінеральних ресурсів

200500 Утримання місцевих природоохоронних 10800 10800 7180
органів

200600 Збереження природно-заповідного фонду 10132 9914 5219,5 218

200700 Інші природоохоронні заходи 300 300

200800 Утримання організацій з ядерної 5255 5255 496
безпеки та інші заходи, спрямовані
на забезпечення державного
регулювання ядерної безпеки

200801 Утримання Головної державної 755 755 496
інспекції по нагляду за ядерною
безпекою

200802 Покриття планових збитків, 4500 4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"

210000   Попередження     та ліквідація   91773,9  90273,9  28114,3    1500
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

210100 Попередження та ліквідація 32232,2 31232,2 2310,1 1000
надзвичайних ситуацій

210102 Утримання головної воєнізованої 1189,5 1189,5 866,5
протифонтанної частини

210103 Фінансування невідкладних заходів 7800 7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"

210104 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13742,7 12742,7 1443,6 1000

210106 Утримання державної 9500 9500
аварійно-рятувальної служби

210200 Війська Цивільної оборони України 59541,7 59041,7 25804,2 500

210201 Утримання військ Цивільної оборони 59541,7 59041,7 25804,2 500
України

220000 Поповнення державних запасів і 416752,1 15397,1 3315,3 401355
резервів

220100 Державні запаси дорогоцінних 1400 45 15,3 1355
металів і каміння

220101 Державний фонд дорогоцінних металів і 1400 45 15,3 1355
дорогоцінного каміння

220200 Державний матеріальний резерв 415352,1 15352,1 3300 400000

220201 Накопичення (приріст) матеріальних 400000 400000
цінностей матеріального резерву

220202 Утримання і розвиток системи 8459 8459 3300
матеріального резерву

220203 Відшкодування витрат підприємствам, 6893,1 6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву

230000 Обслуговування державного боргу 3545056 3545056

230100 Обслуговування внутрішнього 1536000 1536000
державного боргу

230102 Сплата доходу за облігаціями 1528000 1528000
державних позик

230103 Сплата комісій 6000 6000

230104 Витрати, пов'язані з друкуванням 2000 2000
державних цінних паперів

230200 Обслуговування зовнішнього державного 2009056 2009056
боргу

230201 Сплата процентів 1581924 1581924

230202 Сплата комісій по зобов'язаннях 18332 18332

230204 Сплата інших платежів по 21976 21976
зобов'язаннях

230205 Сплата комісій за обслуговування 1396 1396
агентських (посередницьких) послуг

230206 Сплата доходу (процентів) 385428 385428
за облігаціями зовнішньої позики

240000 Державні цільові фонди (за винятком 794466 726916 27808 67550
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення)

240300 Державний фонд сприяння зайнятості 554000 492500 26910 61500
населення

240400 Державний інноваційний фонд 187390 184840 898 2550

240600 Фонд охорони навколишнього 13076 9576 3500
природного середовища

240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
інвалідів

250000 Видатки, не віднесені до 4107422,2 3778565,6 623 40000
основних груп

250100 Резервні фонди 300000

250101 Резервний Фонд Кабінету
Міністрів України 300000

250200 Проведення виборів 77188,6 77188,6 623

250201 Вибори Президента України 75000 75000

( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV
від 29.06.99 )

250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
      комісії

250300   Кошти, що передаються до        2426289  2386289         40000
      бюджетів інших рівнів

250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
      Автономної   Республіки   Крим,
      областей, міст Києва і Севастополя

250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000

250400   Різні виплати              1315088  1315088

250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
      по знецінених грошових заощадженнях
      громадян в установах Ощадного банку
      і колишнього Укрдержстраху та викуп
      облігацій  Державної   цільової
      безпроцентної позики 1990 року

250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
      заборгованостей,  що  виникли  у
      попередні роки по заробітній платі
      працівників  бюджетних  установ,
      грошовому забезпеченню, стипендіях
      та інших соціальних виплатах


250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
      реструктуризованої  заборгованості
      перед комерційними банками

250500   Бюджетні позички           - 11143,4

250502   Повернення бюджетних позичок     - 11143,4

            ВСЬОГО ВИДАТКІВ     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"

               Розподіл
     видатків Державного бюджету України на 1999 рік
         по головних розпорядниках коштів

                                     (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
     |                   |    |Поточні видатки    | Капітальні
  Код  |       Назва функції      | Всього|----------------------|  видатки
     |                   |    |Всього  |  з них:  |
     |                   |    |     |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------

  11         Управління справами Верховної Ради України


010101   Апарат Верховної Ради України       37193   25494    9714   11699

010103   Забезпечення діяльності народних     10916   10916    6202
      депутатів

010105   Інші видатки              12541,5  11691,1   2810,1   850,4

030101   Внески до бюджету ООН, органів і     584    584
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями   3661,4  3661,4
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

030105   Інші витрати неторгівельного       1715,4  1715,4
      характеру

070101   Дошкільні заклади освіти         498,3   410,3   118,6     88

081002   Інші заходи по охороні здоров'я      9770  5012,7   1579,3   4757,3

100104   Відомчий житловий фонд           1080              1080
      (капітальний ремонт)

120100   Телебачення і радіомовлення        5600   5600

120201   Періодичні видання (газети та       3850   3850
      журнали)

160302   Державна програма селекції в        306    306
      тваринництві

160307   Державна програма селекції в         30    30
      рослинництві

                Всього:       87745,6  69270,9   20424  18474,7

  30         Адміністрація Президента України

010300   Утримання Президента України та його  25188,6  18655,6   5480,5    6533
      апарату

010601   Виготовлення орденів, медалей,      1906,5  1906,5
      документів до них

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    3324   3324
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

081002   Інші заходи по охороні здоров'я      2643   879,9   635,7   1763,1

                Всього:       33062,1   24766   6116,2   8296,1


  40         Кабінет Міністрів України

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4734   4734
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

                Всього:        4734   4734


  41         Господарське управління Кабінету Міністрів України

010201   Апарат Кабінету Міністрів України    29248,6   21568   5290,2   7680,6

070101   Дошкільні заклади освіти         714,2   701,7   291,2    12,5

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    609,8   604,8   185,6     5
      із позашкільної роботи з дітьми

081002   Інші заходи по охороні здоров'я     8555,4  7197,4    2000    1358

100104   Відомчий житловий фонд          1100              1100
      (капітальний ремонт)

                Всього:        40228  30071,9    7767  10156,1


  60         Верховний Суд України

020002   Верховний Суд України           14215  8694,3   2724,4   5520,7

070702   Інші заклади і заходи
      післядипломної освіти            30    30

                Всього:        14245  8724,3   2724,4   5520,7


  70         Вищий арбітражний суд України

020005   Вищий арбітражний суд України       3050  2199,3   1018,5   850,7

020006   Арбітражні суди              13780   11020   5437,1    2760

040201   Фінансування пошукових та          61    61
      прикладних розробок

                Всього:        16891  13280,3   6455,6   3610,7


  80         Конституційний Суд України

020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190

            Всього:            12170   4980   1629,6    7190


  90         Генеральна прокуратура України

060300   Прокуратура                81480   75290   45600    6190

070701   Заклади післядипломної    освіти    318,5   318,5   219,3
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

                Всього:       81798,5  75608,5  45819,3    6190

  100        Міністерство внутрішніх справ України

010607   Видатки на паспортизацію населення    15032   14032         1000
      України

060101   Матеріально-технічне  забезпечення    7000   7000
      спеціальних підрозділів по боротьбі
      з організованою злочинністю

060102   Підрозділи органів внутрішніх справ   525970  525970   406330

060108   Паспортно-реєстраційна та         10330   10330    7970
      міграційна робота

                Всього:       558332  557332   414300    1000


  110        Міністерство вугільної промисловості України

010203   Апарат міністерств,      інших    775,1   775,1   424,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних   3169   3169
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1155   1155
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      435    435

090410   Кошти на виплату заборгованості з    50000   50000
      регресних позовів та одноразової
      допомоги по  втраті  професійної
      працездатності шахтарям та гірникам
      підприємств з підземного видобутку
      вугілля та залізної руди

140104   Видатки, пов'язані з реструктуризацією  421000  421000
      вугільної промисловості

140105   Утримання державної воєнізованої     45000   45000
      гірничорятувальної служби

140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
      підприємств

                Всього:      1621534,1 1621534,1   424,9


  120        Міністерство економіки України

010203   Апарат міністерств,      інших   9684,2  9684,2   5173,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    7670   7670
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1360   1360
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      60    60

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    89,4   89,4     26
      із позашкільної роботи з дітьми

070701   Заклади післядипломної    освіти    71,4   71,4     26
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

100104   Відомчий житловий фонд (капітальний     400               400
      ремонт)

120201   Періодичні видання (газети та журнали)    60    60

                Всього:        19395   18995   5225,3    400

  130        Міністерство енергетики України

040201   Фінансування пошукових та прикладних    415    415
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     278    278
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      310    310

080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    17484   17484   8470,2
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)

080701   Санітарно-епідеміологічні станції     1136   1136   670,7

140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000

                Всього:        49623   49623   9140,9


  140        Міністерство закордонних справ України

010203   Апарат міністерств,      інших   8207,8  8047,8   2390,9    160
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

030101   Внески до бюджету ООН, органів і   200136  200136
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій

030102   Утримання дипломатичних представництв  236488  212661   89061   23827
      України за кордоном

030103   Придбання за кордоном у державну    37560              37560
      власність  України приміщень для
      розміщення      дипломатичних
      представництв України

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4000   4000
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

040201   Фінансування пошукових та прикладних    200    200
      розробок

070701   Заклади післядипломної    освіти    613,5   613,5   255,8
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

120201   Періодичні видання (газети та        170    170
      журнали)

                Всього:      487375,3 425828,3  91707,7   61547

  150        Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

010203   Апарат міністерств,      інших   2758,6  2758,6    1155
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

030101   Внески до бюджету ООН, органів і     56    56
      спеціальних установ системи ООН та
      інших міжнародних організацій

040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок

070701   Заклади післядипломної    освіти     766    766   302,5
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

                Всього:       3737,6  3737,6   1457,5


  170        Міністерство інформації України

010203   Апарат міністерств,      інших    804,2   804,2   430,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    260    260
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     361    361
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040204   Державні і міждержавні           955    955
      науково-технічні програми

110502   Інші культурно-освітні заклади та      588    588   276,1
      заходи

120201   Періодичні видання (газети та       2271   2271
      журнали)

120301   Видавництва                5145   5145

120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500

170901   Національна програма інформатизації    10000   10000

                Всього:       23884,2  23884,2    707

  180        Міністерство культури і мистецтв України

010203   Апарат міністерств,      інших    478,9   478,9    263
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних
      розробок                  613    613

070101   Дошкільні заклади освіти         137,1   137,1    36,3

070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
      школі),  спеціалізовані  школи,
      ліцеї, гімназії, колегіуми

070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   2879,7  2879,7   1708,8
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    793,7   793,7   314,3
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів
      акредитації                21482   20482  11533,6    1000

070701   Заклади післядипломної    освіти    520,8   520,8    337
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070802   Методична робота, інші заходи по     121,2   121,2     30
      народній освіті

110102   Театри                  20470   14520         5950

110103   Філармонії, музичні  колективи  і    82805   58525         24280
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву

110104   Видатки на  заходи,  передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
      розвитку культури і мистецтва

110201   Бібліотеки               13732,4  13732,4   2288,9

110202   Музеї і виставки              8415   8115   1471,8    300

110203   Заповідники                5619   4835   702,9    784

110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43

110300   Кінематографія              13000   13000

110401   Державні архівні установи          932    682     90    250

110502   Інші культурно-освітні заклади      414,6   364,6   158,2     50
      та заходи

120201   Періодичні видання (газети та        554    554
      журнали)

                Всього:      175234,9 141120,9   19273,7   34114

  190        Державний комітет лісового господарства України

010203   Апарат міністерств,      інших     604    604   291,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових
      установ                   84    84

040201   Фінансування пошукових та прикладних    1066   1066
      розробок

070101   Дошкільні заклади освіти          300    300   171,7

070601   Вищі заклали освіти І та ІІ рівнів    3308,2  3308,2   1874,8
      акредитації

160600   Лісове господарство і мисливство    59347,6  59347,6   40691

200300   Створення захисних лісових насаджень    9500   9500   5797,4
      та полезахисних лісових смуг

200600   Збереження природно-заповідного      3300   3300   2172,1
      фонду

                Всього:       77509,8  77509,8  50998,7


  210        Міністерство оборони України

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями     72    72
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

050100   Утримання Збройних Сил України    1441133,6 1441133,6   806030

050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
      техніки

050301   Капітальне будівництво і придбання    8000   8000
      обладнання в системі Міністерства
      оборони України

050302   Будівництво житла для           25000              25000
      військовослужбовців

050400   Науково-дослідні і            65000   65000
      дослідно-конструкторські роботи

050501   Участь в міжнародних заходах по      20000   20000    8204
      підтримці миру

050504   Фінансування заходів щодо ліквідації   3950,1  1150,1         2800
      стратегічних озброєнь

050507   Забезпечення живучості      та    15000   15000
      вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
      і  складів  озброєння,  ракет  і
      боєприпасів Збройних Сил України,
      утилізації  не  придатних  для
      подальшого   використання   і
      зберігання   звичайних   видів
      боєприпасів

                Всього:      1678155,7 1650355,7   814234   27800

  220        Міністерство освіти України

010203   Апарат      міністерств, інших    651,6   651,6   421,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових    32995   32995
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    8880   8880
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1899   1899
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів     2335   2335

070101   Дошкільні заклади освіти          491    481    208     10

070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   6061,1  5961,1   2100,8    100
      загальноосвітні      санаторні
      школи-інтернати

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   13495,7  13345,7   1335,4    150
      із позашкільної роботи з дітьми

070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8

070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ      114223,6 113223,6  65342,4    1000
      рівнів акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ  та  ІV  567410,9 561224,7  315453,4   6186,2
      рівнів акредитації

070701   Заклади післядипломної    освіти    622,5   622,5   370,1
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070801   Придбання підручників           33400   33400

070802   Методична робота, інші заходи по    20748,5  20698,5    2808     50
      народній освіті

070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8

080101   Лікарні                  362,2   362,2   217,5

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім    426,8   426,8   267,4
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)

130201   Проведення навчально-тренувальних    4713,1  4713,1
      зборів і змагань

130203   Утримання та навчально-тренувальна   2927,3  2887,3   1475,7     40
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130204   Утримання апарату управління       1044,8  1016,3   550,9    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій

130205   Фінансова підтримка спортивних      2164,8  2012,8   907,6    152
      споруд

                Всього:       1114712 1100053,5  521113,8  14658,5

  230        Міністерство охорони здоров'я України

010203   Апарат міністерств,      інших    747,4   747,4   362,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових    6428   6428
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних   12672   12672
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    2508   2508
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      945    945

070101   Дошкільні заклади освіти          62,4   62,4    15,6

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    249,3   249,3    156
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV       62790   62790  36782,7
      рівнів акредитації

070701   Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV  10642,3  10642,3   6416,8
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070802   Методична робота, інші заходи по     1070,6  1070,6    49,9
      народній освіті

080101   Лікарні                 25226,3  24897,2   9283,1   329,1

080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   49048,5  48253,7  15600,6   794,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)

080202   Клініки науково-дослідних інститутів  44524,9   44003  12358,9   521,9

080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7

080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223
      (нетуберкульозні)

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   3164,9  3124,9   1217,6     40
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)

080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2553,7  2489,7   906,9     64
      числі диспансери, медико-санітарні
      частини, пересувні консультативні
      діагностичні центри, тощо, які не
      мають ліжкового фонду)

080500   Загальні і спеціалізовані        4359,1   4175   1485,9   184,1
      стоматологічні поліклініки

080701   Санітарно-епідеміологічні станції    13910,6  13585,4   5835,2   325,2

080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000

081002   Інші заходи по охороні здоров'я     69155,5  61302,5   732,2    7853

110201   Бібліотеки                1138,5   1111   302,3    27,5

110202   Музеї і виставки              177    177    76,1

                Всього:      365866,5 355080,2   102097  10786,3

  240  Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
             ядерної безпеки України

010203   Апарат міністерств,      інших    874,5   874,5   485,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2656   2656
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    2756   2756
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      397    397

070701   Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV    83,2   83,2    60,5
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

200500   Утримання місцевих природоохоронних    10800   10800    7180
      органів

200600   Збереження природно-заповідного      5300   5300   2510,4
      фонду

200700   Інші природоохоронні заходи         300    300

200801   Утримання Головної    державної     755    755    496
      інспекції по нагляду за ядерною
      безпекою

240600   Фонд охорони навколишнього природного   13076   9576         3500
      середовища

                Всього:       36997,7  33497,7  10732,5    3500


  250        Міністерство праці та соціальної політики України

010203   Апарат міністерств,      інших   1961,2  1961,2   1202,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2416   2416
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     312    312
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070101   Дошкільні заклади освіти         111,7   111,7    31,2

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    2041,6  2041,6   645,8
      акредитації

070701   Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV   110,3   110,3    80,2
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070702   Інші заклади і заходи післядипломної   117,5   117,5    46,5
      освіти

080202   Клініки науково-дослідних інститутів   1566,8  1528,8   346,1     38

081002   Інші заходи по охороні здоров'я     14223,2  14133,2    2538     90

090408   Програма протезування           1901   1901

090409   Утримання стаціонарів при        1885,8  1725,5   367,1   160,3
      протезуванні

090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860

091000   Кошти з бюджету, що передаються до    110000  110000
      Фонду України соціального захисту
      інвалідів

180206   Утримання місцевих органів        7391,8  7391,8    4560
      Держнаглядохоронпраці

240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
      інвалідів

                Всього:      192970,7 189822,4   9817,8   3148,3  260        Міністерство промислової політики України

010203   Апарат міністерств,      інших   3298,7   3144   1808,1   154,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    3469   3469
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    5913   5913
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів     1389   1389

070806   Інші заклади освіти            105,6   105,6    56,2

080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    2500              2500
      спеціалізовані  заклади  (центри,
      диспансери, госпіталі для інвалідів
      ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
      частини, тощо, що мають ліжкову
      мережу)

110201   Бібліотеки                 200    200     59

110202   Музеї і виставки               51    51    11,8

140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
      конверсії підприємств  оборонного
      комплексу і створення нових видів
      цивільної продукції

140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
      сільськогосподарського
      машинобудування

140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000

140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
      виробництва важкої води та інших
      об'єктів   на   підприємствах
      Мінпромполітики

140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
      залізорудних  підприємств    з
      підземного видобутку руди

140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
      підприємств

210103   Фінансування невідкладних  заходів    7800   7800
      по           розв'язанню
      соціально-економічних      та
      екологічних  наслідків діяльності
      Яворівського   ДГХП   "Сірка",
      Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
      Роздільського ДГХП "Сірка"

              Всього:        150726,3 148071,6   1935,1   2654,7


  280        Міністерство агропромислового комплексу України


010203   Апарат міністерств,      інших   2443,8  2353,8   1171,4     90
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    6127   6127
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     979    979
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      590    590

070101   Дошкільні заклади освіти         16238   16238    6864

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   3507,8  3507,8    1976
      із позашкільної роботи з дітьми

070601   Вищі заклали освіти І та ІІ рівнів   48020,4  47660,4  24211,2    360
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів   53867   53767   29120    100
      акредитації

070701   Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV   402,6   402,6   239,2
      рівня   акредитації  (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    4748   4748
      освіти

070806   Інші заклади освіти           1281,1  1281,1    806

080600   Фельдшерсько-акушерські пункти       700    700    418

081002   Інші заходи по охороні здоров'я      6300   6300

091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу

110204   Палаци і будинки культури, клуби      1024   1024    730
      та інші заклади клубного типу

160102   Оплата робіт по докорінному        3286   3286
      поліпшенню земель

160104   Хімічна паспортизація земель        900    900

160302   Державна програма селекції в       28834   28834    3104
      тваринництві

160303   Заходи по боротьбі з шкідниками та     2000   2000
      хворобами сільськогосподарських рослин

160304   Протиепізоотичні заходи         39733,6  39733,6

160305   Підтримка виробництва продукції      5000   5000
      тваринництва та рослинництва

160307   Державна програма селекції в       9534,9  9534,9
      рослинництві

160309   Державна підтримка селянських       3044   3044
      (фермерських) господарств

160600   Лісове господарство і мисливство     6809,2  6809,2    4040

160802   Розробка    проектно-кошторисної   1083,5  1083,5
      документації,  виготовлення  та
      випробування  дослідних  зразків
      техніки    для    сільського
      господарства,   харчової   та
      переробної промисловості

160901   Фінансування господарств,    що    2000   2000
      знаходяться  в особливо складних
      кліматичних умовах

160903   Інші заходи та заклади в галузі   2353,8  2353,8
      сільського господарства, лісового
      господарства,   рибальства   та
      мисливства

161013   Інші бюджетні установи агропромислового 28702,6  28142,6   16025    560
      комплексу

                Всього:      280054,9 278944,9  88874,8    1110

  300        Державний комітет статистики України

010203   Апарат міністерств,      інших   39344,3  39344,3  24150,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

010501   Проведення статистичних досліджень і  12158,3  12158,3   4462,1
      переписів

010502   Ведення записів щодо сімейних бюджетів   960    960

040101   Фундаментальні дослідження наукових     578    578
      установ

040202   Фінансування наукової    частини    1697   1697
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
      освіти

                Всього:       54767,6  54767,6  28612,2


  310        Міністерство транспорту України

010203   Апарат міністерств,      інших   1584,6  1584,6    787
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    964    964
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1630   1630
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      150    150

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    359,9   359,9   187,2
      акредитації

070602   Вищі заклали освіти ІІІ та ІV       8210   8210   4113,2
      рівнів акредитації

170703   Видатки на  фінансування  робіт,   231300  231300
      пов'язаних   з   будівництвом,
      реконструкцією,   ремонтом   і
      утриманням  автомобільних  доріг
      загального користування

171001   Витрати на утримання    засобів   9719,8  8719,8   1412,2    1000
      навігаційно-гідрографічного
      обладнання

180106   Фінансування Державної програми     2630,3  2630,3
      "Гідрографія"

                Всього:      256548,6 255548,6   6499,6    1000

  320        Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
        у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

040203   Фінансування державних контрактів      70    70

190101   Виплата компенсацій і надання пільг   854459  854459

190102   Соціальне страхування          203619  203619

190103   Надання пільг по пенсійному       252021  252021
      забезпеченню та допомоги

190200   Державні капітальні вкладення      180992             180992

190300   Самостійне переселення громадян з    50933              50933
      радіоактивно забруднених територій
      і будівництво житла для громадян,
      віднесених   до  категорії  І
      постраждалих

190401   Здійснення заходів на об'єкті "Укриття"  32000   32000

190402   Здійснення інших заходів у зоні      97120   97120
      відчуження

190501   Комплексне     медико-санітарне    32079   32079
      забезпечення     постраждалого
      населення

190502   Екологічне оздоровлення     та    23173   23173
      радіаційний захист території, що
      зазнала радіаційного забруднення

190503   Наукове забезпечення робіт та       17382   17382
      інформаційні системи

190504   Контрактна система оплати праці       170    170

190505   Непередбачені витрати (резерв)       852    852

190506   Здійснення окремих     заходів    2000   2000
      Всеукраїнською     громадською
      організацією  "Союз   Чорнобиль
      України"  по соціальному захисту
      громадян, які постраждали внаслідок
      Чорнобильської катастрофи

200802   Покриття планових     збитків,    4500   4500
      формування  фондів  заохочення і
      розвитку    виробництва    по
      Українському державному об'єднанню
      "Радон"

210102   Утримання головної воєнізованої     1189,5  1189,5   866,5
      протифонтанної частини

210104   Авіаційні роботи з пошуку та      13742,7  12742,7   1443,6    1000
      рятування

210106   Утримання державної            9500   9500
      аварійно-рятувальної служби

210201   Утримання військ Цивільної оборони   59541,7  59041,7  25804,2    500
      України

                Всього:      1835343,9 1601918,9  28114,3   233425

  330        Міністерство України у справах науки і технологій

010203   Апарат міністерств,      інших    654,9   654,9   252,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових    7752   7752
      установ

040102   Державний фонд фундаментальних       9304   9304
      досліджень

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2021   2021
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    3631   3631
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів     6505   6505

040204   Державні і міждержавні          58813   58813
      науково-технічні програми

040206   Державні премії України та Державні     900    900
      стипендії в галузі науки і техніки

070101   Дошкільні заклади освіти          38,5   38,5    12,5

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім     37    37    23,9
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)

120201   Періодичні видання (газети та        85    85
      журнали)

180103   Фінансування Національної програми   1308,2  1308,2
      досліджень  використання ресурсів
      Азово-Чорноморського басейну, інших
      районів Світового океану

180105   Фінансування витрат, пов'язаних з    1850   1850   139,2
      функціонуванням    антарктичної
      станції "Академік Вернадський"

180108   Фінансування спецінформацій         720    720

                Всього:       93619,6  93619,6   428,5


  340        Міністерство України у справах сім'ї та молоді

010203   Апарат міністерств,      інших    402,3   402,3   222,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    138    138
      розробок

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   16146,9  13346,9   812,2    2800
      із позашкільної роботи з дітьми

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    33,4   33,4    21,2
      освіти

                Всього:       16720,6  13920,6    1056    2800

  350        Міністерство фінансів України

010203   Апарат міністерств,      інших   43314,9  42814,9   27361    500
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

010409   Витрати на     комп'ютеризацію   2681,8  2094,3         587,5
      Держказначейства та інших фінансових
      органів

010604   Утримання Пробірної палати України    1907,1  1907,1   804,5

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2184   2184
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1136   1136
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів     2201   2126   905,1     75
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів   2899,9  2794,9   1197,2    105
      акредитації

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    450    450
      освіти

070802   Методична робота, інші заходи по      10,7   10,7    7,7
      народній освіті

110202   Музеї і виставки               90    87     15     3

110204   Палаци і будинки культури, клуби      802    702    91,1    100
      та інші заклади клубного типу

120201   Періодичні видання (газети та        190    190
      журнали)

                Всього:       57867,4  56496,9  30381,6   1370,5

  351        Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)

030201   Внески до міжнародних фінансових     42791   42791
      організацій

030202   Внески до установ і організацій      5150   5150
      СНД

030204   Протокольні заходи, пов'язані з      5000   5000
      офіційними візитами

030205   Фінансування діяльності           820    820
      міжурядових двосторонніх комісій

050600   Мобілізаційна підготовка галузей      9220   9220   505,6
      народного господарства

090404   Грошова допомога біженцям          50    50

090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
      особам начальницького та рядового
      складу органів внутрішніх справ

100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
      соціальної   сфери  непрацюючих
      вугледобувних  підприємств,  що
      передаються   до   комунальної
      власності

150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000

220101   Державний фонд дорогоцінних металів    1400    45    15,3    1355
      і дорогоцінного каміння

230102   Сплата доходу за облігаціями      1528000  1528000
      державних позик

230103   Сплата комісій               6000   6000

230104   Витрати, пов'язані з друкуванням      2000   2000
      державних цінних паперів

230201   Сплата процентів            1581924  1581924

230202   Сплата комісій по зобов'язаннях      18332   18332

230204   Сплата інших платежів по         21976   21976
      зобов'язаннях

230205   Сплата комісій за  обслуговування    1396   1396
      агентських (посередницьких) послуг

230206   Сплата доходу (процентів) за       385428  385428
      облігаціями зовнішньої позики

250101   Резервний Фонд Кабінету Міністрів    300000
      України

250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
      Автономної   Республіки   Крим,
      областей, міст Києва і Севастополя

250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000

250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
      по знецінених грошових заощадженнях
      громадян в установах Ощадного банку
      і колишнього Укрдержстраху та викуп
      облігацій   Державної  цільової
      безпроцентної позики 1990 року

250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
      заборгованостей,  що  виникли  у
      попередні роки по заробітній платі
      працівників  бюджетних  установ,
      грошовому забезпеченню, стипендіях
      та інших соціальних виплатах

250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
      реструктуризованої  заборгованості
      перед комерційними банками

250502   Повернення бюджетних позичок     -11143,4

                Всього:     9909720,6  8449509   520,9  1171355

  360        Міністерство юстиції України

010203   Апарат міністерств,      інших   32781,1  27301,3  17814,5   5479,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

010605   Утримання Центру правової реформи і    310,4   295,4     91     15
      законопроектних робіт

020003   Обласні суди               18070   16770   8253,5    1300

020004   Районні (міські) суди           63820  61259,5  28018,5   2560,5

020007   Військові суди               3970  3397,5   2069,2   572,5

040201   Фінансування пошукових та прикладних    1576   1576
      розробок

070702   Інші заклади і заходи післядипломної   208,4   208,4   133,7
      освіти

110502   Інші культурно-освітні заклади та      200    200
      заходи

120201   Періодичні видання (газети та        60    60
      журнали)

                Всього:      120995,9 111068,1  56380,4   9927,8


  500        Державний комітет України по водному господарству

010203   Апарат міністерств,      інших    431,2   431,2   226,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    646    646
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     100    100
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      40    40

070101   Дошкільні заклади освіти         118,4   118,4    56,2

070701   Заклади післядипломної    освіти    207,4   207,4   141,4
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

160201   Експлуатація загальнодержавних  і  129502,6 119502,6   11040   10000
      міжгосподарських     державних
      меліоративних систем

200100   Охорона і раціональне використання    36340   36340
      водних ресурсів

                Всього:      167385,6 157385,6  11464,2   10000

502    Державний комітет України по геології і використанню надр

010203   Апарат міністерств,      інших    394,6   394,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040202   Фінансування наукової    частини     31    31
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    1154,2  1154,2   579,3
      акредитації

140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
      фінансуються за рахунок відрахувань
      видобувних підприємств

140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
      пошук золота за рахунок бюджетних
      коштів

140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
      розробці   методів   дегазації
      вугільних  пластів,   вирішенню
      проблем пошуку, використанню метану

200400   Охорона і раціональне використання     6900   6900
      мінеральних ресурсів

                Всього:      392144,3  392144,3   781,6

  504        Державний комітет України по гідрометеорології


010203   Апарат міністерств,      інших    189,6   189,6    97,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    934    934
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини    1444   1444
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      264    264

180205   Утримання обласних, міських та інших  18117,4  17482,3    8660   635,1
      гідрометеорологічних    центрів,
      включаючи витрати на забезпечення
      збору,   обробки  і  передачі
      оперативної  гідрометеорологічної
      інформації і прогнозування

200100   Охорона і раціональне використання     1600  1103,4         496,6
      водних ресурсів

                Всього:        22549  21417,3   8757,5   1131,7


  506        Державний комітет України з енергозбереження

010203   Апарат міністерств,      інших    533,6   233,6   131,5    300
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040202   Фінансування наукової    частини    1672   1672
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      130    130

180107   Фінансування міжгалузевих         886,7   886,7
      енергозберігаючих заходів

                Всього:       3222,3  2922,3   131,5    300


  510        Державний комітет України по земельних ресурсах

010203   Апарат міністерств,      інших   22050,4  22050,4  15258,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
      освіти

160103   Проведення земельної реформи       20000   20000

200200   Охорона і раціональне використання     4600   4600
      земель

                Всього:       46680,4  46680,4  15258,4


  512        Державний комітет України по матеріальних резервах

010203   Апарат міністерств,      інших    468,6   468,6   297,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

070101   Дошкільні заклади освіти          76,6   76,6    20,8

220201   Накопичення (приріст) матеріальних    400000             400000
      цінностей матеріального резерву

220202   Утримання і розвиток системи        8459   8459    3300
      матеріального резерву

220203   Відшкодування витрат підприємствам,   6893,1  6893,1
      установам, організаціям, пов'язаних
      з   обслуговуванням   цінностей
      матеріального резерву

                Всього:      415897,3  15897,3   3618,2   400000

  514        Державний комітет України з медичної та
              мікробіологічної промисловості

010203   Апарат міністерств,      інших    235,1   230,1   129,5     5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040202   Фінансування наукової    частини    2292   2292
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

                Всього:       2527,1  2522,1   129,5     5


  516        Державна митна служба України

010407   Митна служба України          67285,7  67285,7   45194

040202   Фінансування наукової    частини    1436   1436
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    723,1   723,1    438
      акредитації

070702   Інші заклади і заходи післядипломної   515,9   515,9   301,6
      освіти

                Всього:       69960,7  69960,7  45933,6


  520        Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної
                   промисловості України


010203   Апарат міністерств,      інших    482,3   482,3   190,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040203   Фінансування державних контрактів      60    60

                Всього:        542,3   542,3   190,2


  522        Державний комітет України з питань державних секретів
                 та технічного захисту інформації

010203   Апарат міністерств,      інших    976,7   976,7   558,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

070702   Інші заклади і заходи післядипломної     20    20
      освіти


                Всього:        996,7   996,7   558,1

  524        Комітет з питань садівництва, виноградарства та
               виноробної промисловості України

040201   Фінансування пошукових та прикладних     90    90
      розробок

070101   Дошкільні заклади освіти         2678,5  2678,5   1501,4

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    147,7   147,7    34,7
      із позашкільної роботи з дітьми

070702   Інші заклади і заходи післядипломної     26    26    18,9
      освіти

110204   Палаци і будинки культури, клуби та     367    367   124,7
      інші заклади клубного типу

160102   Оплата робіт по докорінному         200    200
      поліпшенню земель

160302   Державна програма селекції в        335    335
      тваринництві

160306   Фінансування витрат на закладення і    10000   10000
      догляд  за  молодими  садами,
      виноградниками і ягідниками

160307   Державна програма селекції в        500    500
      рослинництві

160600   Лісове господарство і мисливство      51,4   51,4    25,1

161013   Інші бюджетні установи агропромислового  167,4   167,4    82,2
      комплексу

                Всього:        14563   14563    1787


  526        Державний комітет України у справах релігій

010203   Апарат міністерств,      інших    176,3   176,3   103,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

110502   Інші культурно-освітні заклади та заходи  200    200

                Всього:        376,3   376,3   103,6


  528        Державний комітет України у справах захисту
                   прав споживачів

010203   Апарат міністерств,      інших   1409,5  1409,5   677,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

180207   Фінансування робіт        з   1438,9  1338,9   414,2    100
      хіміко-токсикологічного     та
      фізико-хімічного контролю

                Всього:       2848,4  2748,4   1091,6    100

  530        Державний комітет України у справах будівництва,
              архітектури та житлової політики

010203   Апарат міністерств,      інших    842,5   842,5   378,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2245   2245
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     946    946
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      50    50

040205   Фінансування наукових розробок  з     515    515
      проблем       стандартизації,
      сертифікації та еталонної бази

070101   Дошкільні заклади освіти          55,2   55,2     26

100104   Відомчий житловий фонд          1061,5             1061,5
      (капітальний ремонт)

100106   Операційні видатки             132    132

100203   Благоустрій міст               90    90

110201   Бібліотеки                 245    245    48,6

110203   Заповідники                1569   1469   345,2    100

150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890   1890

150202   Розробка схем та проектних рішень      500    500
      масового застосування

150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
      інвентаризація       пам'яток
      архітектури, премії по архітектурі

200600   Збереження природно-заповідного фонду    32    32     13

                Всього:       10279,4  7227,9   811,1   3051,5


  532        Державний комітет України у справах національностей
                       та міграції

010203   Апарат міністерств,      інших    383,6   383,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
      інших національностей, які  були
      незаконно депортовані з України

091205   Утримання пунктів    тимчасового    260,5   260,5     25
      розміщення біженців

110502   Інші культурно-освітні заклади       400    400
      та заходи

                Всього:       21044,1  10044,1    227,3   11000

  534        Державний комітет у справах охорони Державного
                   кордону України

060501   Утримання Прикордонних військ України  174750  174750   72311

061004   Зведений бюджет розвідувальних       6950   4785    3345    2165
      органів

                Всього:       181700  179535   75656    2165


  536        Державний комітет України по стандартизації, метрології
                        та сертифікації

010203   Апарат міністерств,      інших    341,4   341,4   182,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    1365   1365
      розробок

040205   Фінансування наукових розробок  з    4188   4188
      проблем       стандартизації,
      сертифікації та еталонної бази

180104   Державна програма створення служби   1949,2  1949,2
      єдиного  часу  та придбання для
      Національного  фонду  стандартів
      нормативної інформації

180204   Фінансування        центрів   2128,7  2128,7    1168
      стандартизації,   метрології  і
      сертифікації   для   проведення
      державного нагляду

                Всього:       9972,3  9972,3   1350,1


  538        Державний комітет України по туризму

010203   Апарат міністерств,      інших   1138,4   238,4   129,5    900
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

110502   Інші культурно-освітні заклади та     1500    700          800
      заходи

                Всього:       2638,4   938,4   129,5    1700


  539        Державний комітет телебачення і радіомовлення України

010203   Апарат міністерств,      інших    241,3   241,3   121,4
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

070701   Заклади післядипломної    освіти    155,2   145,2    99,8     10
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

120100   Телебачення і радіомовлення      135368,5 122368,5  19914,6   13000

                Всього:       135765  122755  20135,8   13010

  540        Комітет харчової промисловості України

040201   Фінансування пошукових та прикладних    347    347
      розробок

040203   Фінансування державних контрактів      45    45

070101   Дошкільні заклади освіти         5152,2  4952,2   2631,2    200

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    389,7   389,7   184,1
      із позашкільної роботи з дітьми

070701   Заклади післядипломної    освіти     980   975,5   565,8    4,5
      ІІІ-ІV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

110204   Палаци і будинки культури, клуби та     416    416   302,4
      інші заклади клубного типу

160102   Оплата робіт по докорінному         11    11
      поліпшенню земель

161013   Інші бюджетні установи
      агропромислового комплексу         190    190    72,1

                Всього:       7530,9  7326,4   3755,6   204,5


  542        Державний комітет України з фізичної культури і спорту

010203   Апарат      міністерств, інших    310,7   310,7   182,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    725    725
      розробок

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    1392,5  1392,5   716,6
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів   7755,9  7535,9   3994,6    220
      акредитації

070702   Інші заклади і заходи післядипломної     31     31
      освіти

070802   Методична робота, інші заходи по      59,2    59,2   28,5
      народній освіті

110202   Музеї і виставки               21     21    9,3

130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6   5492    1041

130102   Проведення навчально-тренувальних    10011,6   9951,6          60
      зборів і змагань

130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд   України  в
      Олімпійських та  Параолімпійських
      іграх

130104   Видатки на утримання  центрів  з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
      реабілітаційних шкіл

130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
      інвалідного спорту

130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури

130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій

130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
      для баз Олімпійської підготовки

130110   Фінансова підтримка спортивних       1752   1752
      споруд

130112   Інші видатки                2570   1461         1109

                Всього:       62605,3  48403,9  11061,5  14201,4

  543        Національне агентство України з управління
                 корпоративними правами

010203   Апарат міністерств,      інших    952,5   952,5    536
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        952,5   952,5    536


  544        Державний комітет України з монополії на виробництво
                та обіг спирту, алкогольних напоїв і
                    тютюнових виробів

010203   Апарат міністерств,      інших   1627,8  1627,8   967,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:       1627,8  1627,8   967,6


  545        Державний комітет зв'язку України

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1840   1840
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    1418,6  1418,6   754,3
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівнів   3573,6  3573,6   1846,6
      акредитації

120201   Періодичні видання (газети та       3000   3000
      журнали)

170801   Утримання фельдзв'язку           7500   7500    3243

170802   Спецоб'єкти               1560,2  1560,2    1100

                Всього:       18892,4  18892,4   6943,9

  546        Державний комітет рибного господарства України

010203   Апарат міністерств,      інших    294,8   294,8   161,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових    1156   1156
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    1980   1980
      розробок

070101   Дошкільні заклади освіти          36,4   36,4     27

070601   Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів    2078,9  2078,9   811,2
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти ІІІ та ІV      1185,6  1185,6   696,8
      рівнів акредитації

070802   Методична робота, інші заходи по     257,4   157,4   114,4    100
      народній освіті

080600   Фельдшерсько-акушерські пункти        36    36     16

110204   Палаци і будинки культури, клуби       13    13    7,5
      та інші заклади клубного типу

160701   Рибогосподарські заходи         2764,3  2764,3   425,7

160702   Аквакультури               1092,5  1092,5

160703   Капітальний ремонт            1022,5             1022,5

160704   Утримання органів рибоохорони      11313,9  11174,7   3000,5   139,2

160705   Селекція в рибництві            339    339

                Всього:       23570,3  22308,6    5261   1261,7


  547        Державний центр зайнятості населення

240300   Державний фонд сприяння зайнятості    554000  492500   26910   61500
      населення

                Всього:       554000  492500   26910   61500

  596        Головне управління розвідки Міністерства оборони України

061004   Зведений бюджет розвідувальних      32850   31550   12800    1300
      органів

                Всього:        32850   31550   12800    1300


  597        Комітет з питань розвідки при Президентові України

061004   Зведений бюджет розвідувальних       1900   1900    839
      органів

                Всього:        1900   1900    839


  598        Вища рада юстиції

020101   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700

                Всього:        2925   2225   759,4    700

  599        Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України
                    з прав людини

010106   Діяльність      Уповноваженого    2407   2355   1352,5     52
      Верховної Ради  України  з  прав
      людини

                Всього:        2407   2355   1352,5     52


  600        Агентство з питань банкрутства

010203   Апарат міністерств,      інших     584    584   292,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:         584    584   292,5


  601        Антимонопольний комітет України

010203   Апарат міністерств,      інших   4169,9  4169,9    2013
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та          70    70
      прикладних розробок

                Всього:       4239,9  4239,9    2013


  602         Вища атестаційна комісія України

010203   Апарат міністерств,      інших     168    168   103,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

070702   Інші заклади    і    заходи    158,9   158,9    51,5
      післядипломної освіти

                Всього:        326,9   326,9   155,1

  603        Генеральна військова інспекція при Президентові України

050503   Утримання Генеральної  військової     285    285    230
      інспекції при Президентові України

                Всього:         285    285    230

  604         Головне управління Командувача Національною гвардією України

060801   Поточне утримання    підрозділів    65040   65040   35000
      Національної гвардії України

                Всього:        65040   65040   35000


  605        Головне управління Державного казначейства України

010405   Державне казначейство України      36562,9  35465,5  19865,1   1097,4

010409   Витрати на     комп'ютеризацію   6575,8             6575,8
      Держказначейства   та   інших
      фінансових органів

                Всього:       43138,7  35465,5  19865,1   7673,2

  606        Головне управління внутрішніх військ Міністерства
                  внутрішніх справ України

060201   Поточне утримання внутрішніх військ    78000   78000   47482
      МВС України

                Всього:        78000   78000   47482


  607        Державний департамент України з питань виконання покарань

060401   Установи і підприємства Державного   215000  212500   97904    2500
      департаменту  України  з  питань
      виконання покарань

                Всього:       215000  212500   97904    2500


  608        Департамент спеціальних телекомунікаційних систем
             та захисту інформації Служби безпеки України

060900   Департамент       спеціальних    79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та захисту
      інформації Служби безпеки України

180201   Фінансування робіт        по    349,7   349,7
      стандартизації,  сертифікації  в
      галузі   технічного   захисту
      інформації

                Всього:       79349,7  79199,7   31474    150

  609        Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті
                    Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших    117,2   117,2     39
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        117,2   117,2     39


  610        Головне контрольно-ревізійне Управління

010403   Державна контрольно-ревізійна      29272,7  29272,7  19950,1
      служба в Україні

070702   Інші заклади і заходи            40    40
      післядипломної освіти

                Всього:       29312,7  29312,7  19950,1


  611         Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України

040201   Фінансування пошукових та прикладних    275    275
      розробок

110401   Державні архівні установи         1790   1790   860,8

                Всього:        2065   2065   860,8

  612        Головне управління державної служби при Кабінеті
                   Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших     850    850    253
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040202   Фінансування наукової    частини     466    466
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

070701   Заклади післядипломної    освіти    2000   2000
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

                Всього:        3316   3316    253


  613         Головне управління геодезії, картографії та кадастру
                 при Кабінеті Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших    193,1   193,1   101,5
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

180208   Фінансування топографо-геодезичних    4528,3  4528,3
      робіт

                Всього:       4721,4  4721,4   101,5


  614        Державна податкова адміністрація України

010401   Державна податкова служба в Україні  373036,9 373036,9  276428,3

040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    236,6   236,6   145,6
      акредитації

070602   Вищі заклади освіти III та IV      10594,5  4594,5    1976    6000
      рівнів акредитації

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    577    577
      освіти

081002   Інші заходи по охороні здоров'я      1943              1943

                Всього:       386545  378602  278549,9    7943


  615        Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

010203   Апарат міністерств,      інших   4837,6  4587,6   1376,3    250
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:       4837,6  4587,6   1376,3    250

  616        Державна міжвідомча комісія України у справах
            випробувань і реєстрації засобів захисту та
                регуляторів росту рослин і добрив

010203   Апарат міністерств,      інших    85,5   85,5    41,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        85,5   85,5    41,6


  617        Державна служба експортного контролю України

010203   Апарат міністерств,      інших    600,7   600,7   225,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040201   Фінансування пошукових та прикладних    273    273
      розробок

040203   Фінансування державних контрактів      25    25

                Всього:        898,7   898,7   225,1


  619        Державний інноваційний фонд України

240400   Державний інноваційний фонд       187390  184840    898    2550

                Всього:       187390  184840    898    2550


  620        Державний науково-виробничий центр страхового фонду
                    документації України

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2830   2830
      розробок

                Всього:        2830   2830

  627        Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
             в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших    259,4   259,4   119,3
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        259,4   259,4   119,3


  628        Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

010203   Апарат міністерств,      інших    298,7   298,7   173,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        298,7   298,7   173,9


  629        Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства
                    внутрішніх справ України

060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5

                Всього:        90000  89077,5   69510   922,5

  630        Комітет по Державних преміях України в галузі науки і
                техніки при Кабінеті Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших    48,6   48,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040206   Державні премії України та Державні    1000   1000
      стипендії в галузі науки і техніки

                Всього:       1048,6  1048,6    20,8


  631        Комітет по Державних преміях України імені
           Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших    38,6   38,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

110501   Державні премії України в галузі
      літератури та мистецтва           165    165

                Всього:        203,6   203,6    20,8


  632        Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті
                  Міністрів України

070101   Дошкільні заклади освіти         216,1   216,1   116,8

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,4   10,4    7,3
      освіти

080101   Лікарні                 13451,1  12480,5   4440,5   970,6

080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги

080300  Поліклініки і  амбулаторії  (крім    9602,5  9273,5    2793    329
     спеціалізованих  поліклінік  та
     загальних   і   спеціалізованих
     стоматологічних поліклінік)

080701  Санітарно-епідеміологічні станції     414,5   414,5   205,6

081002  Інші заходи по охороні здоров'я     15791,2  9137,1   4170,6   6654,1

                Всього:       42076,5  33572,8  12902,4   8503,7


  634        Національне агентство України з питань розвитку та
                   європейської інтеграції

010203   Апарат міністерств,      інших    1049   1049   555,7
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        1049   1049   555,7


  635        Національний інститут стратегічних досліджень при
               Раді Національної безпеки і оборони

040101   Фундаментальні дослідження наукових    2400   2400
      установ

                Всього:        2400   2400

  636        Національна комісія радіаційного захисту населення

010203   Апарат міністерств,      інших    86,5   86,5     26
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        86,5   86,5     26

  638         Національне космічне агентство України при
               Кабінеті Міністрів України

010203   Апарат міністерств,      інших     618    618   299,9
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040203   Фінансування державних контрактів      70    70

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    1711,3  1711,3   212,2
      із позашкільної роботи з дітьми

180101   Фінансування Загальнодержавної     69953,1  69953,1
      (Національної) космічної програми

180102   Утримання Національного центру     32747,7  32747,7  10542,5
      управління та випробувань космічних
      засобів

                Всього:      105100,1 105100,1  11054,6


  640        Національний координаційний центр реалізації Комплексної
               програми соціальної та професійної адаптації
             військовослужбовців, звільнених у запас або відставку

050502   Національний координаційний центр      450   450    182,3
      адаптації військовослужбовців,
      звільнених у запас

                Всього:         450    450   182,3


  642        Національне бюро розслідувань України

061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817

                Всього:        20000   14183    8300    5817


  643        Національна рада соціального партнерства

010203   Апарат міністерств,      інших    92,7   87,5    23,4    5,2
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        92,7   87,5   23,4     5,2


  644        Національна рада України з питань телебачення і
                    радіомовлення

010203   Апарат міністерств,      інших    659,9   622,3   353,9    37,6
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

120100   Телебачення і радіомовлення         50               50

                Всього:        709,9   622,3   353,9    87,6


  645        Національний виставковий центр

160902   Фінансування Національного         300               300
      виставкового центру

                Всього:         300               300

  648        Пенсійний фонд України

090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
      Пенсійного фонду України на виплату
      пенсій     військовослужбовцям
      рядового,   сержантського   та
      старшинського  складу  строкової
      служби та їх сім'ям

090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
      Пенсійного  фонду  України  на
      розмежування джерел  фінансування
      пенсій, призначених  за  різними
      пенсійними програмами

                Всього:       876003  876003


  649        Представництво Президента України в Автономній
                    Республіці Крим

010203   Апарат міністерств,      інших    343,9   333,8    144    10,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:        343,9   333,8    144    10,1


  650        Рада Національної безпеки і оборони України

010203   Апарат міністерств,      інших   2560,4  2175,4   933,9    385
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

040101   Фундаментальні дослідження наукових     874    874
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    2500   2500
      розробок

            Всього:           5934,4  5549,4   933,9    385


  651        Рахункова палата

010104   Апарат Рахункової палати         7932,3  3239,1   1448,4   4693,2

            Всього:           7932,3  3239,1   1448,4   4693,2


  652        Служба безпеки України

030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1320   3320
      за  кордон  працівників  органів
      державної влади

060601   Поточне утримання Служби безпеки     224350  219350   125000    5000
      України

060602   Антитерористичний центр Служби      11000   7028   852,4    3972
      безпеки України

060603   Матеріально-технічне  забезпечення    3000   3000
      спеціальних підрозділів по боротьбі
      з організованою злочинністю

061004   Зведений бюджет розвідувальних       8300   6869    3923    1431
      органів

                Всього:       247970  237567  129775,4   10403

  654         Національна Академія наук України

040101   Фундаментальні дослідження наукових  112821,1 112821,1
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних   33333   33333
      розробок

040202   Фінансування наукової частини       3626   3626
      державних, міжгалузевих та галузевих
      програм

040203   Фінансування державних контрактів     16675   16675

070101   Дошкільні заклади освіти         1200,7  1143,3   425,9    57,4

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    211,9   181,2    33,5    30,7
      із позашкільної роботи з дітьми

070602   Вищі заклади освіти III та IV      1154,5  1154,5   114,7
      рівнів акредитації

070802   Методична робота, інші заходи по      36,2   33,8    18,8    2,4
      народній освіті

080101   Лікарні                  5525  5172,4   1253,5   352,6

                Всього:      174583,4 174140,3   1846,4   443,1

  655        Академія педагогічних наук України

040101   Фундаментальні дослідження наукових    8000   8000
      установ

070701   Заклади післядипломної    освіти   1259,7  1199,7   711,5     60
      III-IV рівня акредитації (академії,
      інститути,  центри   підвищення
      кваліфікації,    перепідготовки,
      вдосконалення)

110202   Музеї і виставки               54    54    24,8

                Всього:       9313,7  9253,7    736,3     60


  656        Академія медичних наук України

040101   Фундаментальні дослідження наукових    7005   7005
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    4549   4549
      розробок

040202   Фінансування наукової    частини     371    371
      державних,   міжгалузевих   та
      галузевих програм

040203   Фінансування державних контрактів      298    298

080202   Клініки науково-дослідних інститутів   85340   68750   19750   16590

                Всього:        97563   80973   19750   16590


  657        Академія мистецтв України

040101   Фундаментальні дослідження наукових     416   416
      установ

                Всього:         416   416


  658        Академія правових наук України

040101   Фундаментальні дослідження наукових    1549   1549
      установ

                Всього:        1549   1549

  659        Українська Академія аграрних наук

040101 Фундаментальні дослідження наукових 39790 39790
установ

040201 Фінансування пошукових та прикладних 24982 24982
розробок

040203 Фінансування державних контрактів 1476 1476

070101 Дошкільні заклади освіти 1708,4 1708,4 951,6

160102 Оплата робіт по докорінному поліпшенню 3 3
земель

160302 Державна програма селекції в 3388 3383
тваринництві

160307 Державна програма селекції в 1400 1400
рослинництві

161013 Інші бюджетні установи 190 190 86,8
агропромислового комплексу

200600 Збереження природно-заповідного 1500 1282 524 218
фонду

Всього: 74437,4 74219,4 1562,4 218


660 Управління державної охорони України

061001 Управління державної охорони 18501,4 18501,4 11800

Всього: 18501,4 18501,4 11800

661 Фонд державного майна України

010203 Апарат міністерств, інших 8338,7 8338,7 5338,3
центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів

Всього: 8338,7 8338,7 5338,3


662 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

010606 Утримання Фонду сприяння 172,6 172,6 65
становленню місцевого та
регіонального самоврядування

120201 Періодичні видання (газети та 50 50
журнали)

Всього: 222,6 222,6 65


666 Українська Академія державного управління при
Президентові України

040101 Фундаментальні дослідження 812 812
наукових установ

040201 Фінансування пошукових та 309 309
прикладних розробок

070701 Заклади післядипломної освіти 8143,8 6441,8 2347,4 1702
III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)

Всього: 9264,8 7562,8 2347,4 1702

  667        Український науково-технологічний центр

030206 Утримання УНТЦ по зобов'язаннях 290 290 4,5
Уряду

Всього: 290 290 4,5

672 Національна комісія з питань повернення в Україну
культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України

110103 Філармонії, музичні колективи і 211,5 171,5 41,7 40
ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву

Всього: 211,5 171,5 41,7 40


673 Центральна виборча комісія

250201 Вибори Президента України 75000 75000

( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV
від 29.06.99 )

250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
комісії

Всього: 77188,6 77188,6 623

681 Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

070602 Вищі заклали освіти III та IV рівнів 9267 8107 3061,8 1160
акредитації

Всього: 9267 8107 3061,8 1160

682 Український національний комітет молодіжних
організацій

091106 Інші видатки 9000 9000

Всього: 9000 9000

700 Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"

080101 Лікарні 2500 1900 415 600

Всього: 2500 1900 415 600

702 Державне авіапідприємство "Україна"

170401 Державне авіапідприємство "Україна" 8400 8400

Всього: 8400 8400

705 Консорціум "Укрфітотерапія"

040201 Фінансування пошукових та 144 144
прикладних розробок

Всього: 144 144

706 Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"

080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому 91 91 56,6
числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)

Всього: 91 91 56,6

708 Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"

040201 Фінансування пошукових та прикладних 66 66
розробок

040203 Фінансування державних контрактів 185 185

Всього: 251 251

711 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву
медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"

040202 Фінансування наукової частини 1143 1143
державних, міжгалузевих та
галузевих програм

Всього: 1143 1143

712 Українське об'єднання цивільної авіації
"Аеропорти України"

070101 Дошкільні заклади освіти 525,9 525,9 310,1

080101 Лікарні 762 762 336

080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 1141 1141 644
спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)

Всього: 2428,9 2428,9 1290,1

713 Український Державний концерн місцевої промисловості
"Укрмісцевпром"

070601 Вищі заклади освіти І та II рівнів 1237,9 1237,9 717,6
акредитації

Всього: 1237,9 1237,9 717,6

  715        Виробниче об'єднання "Укрводшлях"

170201 Українське державне підприємство 6520 6520
"Укрводшлях"

Всього: 6520 6520

716 Український союз об'єднань обслуговування населення
"Укрсоюзсервіс"

070601 Вищі заклади освіти І та II рівнів 807,6 807,6 369
акредитації

Всього: 807,6 807,6 369

717 Українська корпорація "Укрбуд"

040203 Фінансування державних контрактів 60 60

Всього: 60 60

718 Центральна спілка споживчих товариств України
(Укоопспілка)

070601 Вищі заклади освіти І та II рівнів 2249,9 2249,9 1367,4
акредитації

070602 Вищі заклади освіти III та IV 1627,9 1627,9 1012,2
рівнів акредитації

Всього: 3877,8 3877,8 2379,6

800 Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Т.Шевченка

110502 Інші культурно-освітні заклади та 220 220
заходи

Всього: 220 220

801 Головна Рада українського товариства охорони пам'яток
історії та культури

110202 Музеї і виставки 1100 1100 300,2

110502 Інші культурно-освітні заклади 250 250
та заходи

Всього: 1350 1350 300,2

804 Національний комітет Товариства Червоного Хреста
України

081002 Інші заходи по охороні здоров'я 5736 5736 3852,1

Всього: 5736 5736 3852,1

805 Профспілкове спортивне товариство "Україна"

130203 Утримання та навчально-тренувальна 2900 2900 2024,6
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 200 200

Всього: 3100 3100 2024,6

  806        Рада профспілки залізничників та транспортних
будівельників України

110204 Палаци і будинки культури, клуби 202 202 146,9
та інші заклади клубного типу

Всього: 202 202 146,9

807 Всеукраїнська музична спілка

110101 Творчі спілки 257 257

Всього: 257 257

808 Спілка архітекторів України

110101 Творчі спілки 20 20

Всього: 20 20

809 Спілка композиторів України

110101 Творчі спілки 450 450

Всього: 450 450

810 Спілка письменників України

110101 Творчі спілки 449 449

Всього: 449 449

811 Спілка художників України

110101 Творчі спілки 380 380

Всього: 380 380

812 Спілка фотохудожників України

110101 Творчі спілки 70 70

Всього: 70 70

813 Спілка театральних діячів України

110101 Творчі спілки 365 365

Всього: 365 365

814 Спілка майстрів народного мистецтва України

110101 Творчі спілки 189 189

Всього: 189 189

816 Спілка кінематографістів України

110101 Творчі спілки 96 96

Всього: 96 96

  817        Спілка журналістів України

110101 Творчі спілки 111 111

Всього: 111 111

819 Туристсько-спортивна спілка України

130204 Утримання апарату управління 550 550 272,7
фізкультурно-спортивних організацій

Всього: 550 550 272,7


820 Українська спілка ветеранів Афганістану

091209 Фінансова підтримка громадських 1400 1400
організацій інвалідів і ветеранів

Всього: 1400 1400

821 Українська спілка учасників війни

091209 Фінансова підтримка громадських 60 60
організацій інвалідів і ветеранів

Всього: 60 60

822 Союз організацій інвалідів України

091209 Фінансова підтримка громадських 50 50
організацій інвалідів і ветеранів

Всього: 50 50

823 Товариство сприяння обороні України

050505 Підготовка призовників для Збройних 12216,9 12216,9 4000
Сил України та інших військових
формувань в навчальних організаціях
Товариства сприяння обороні України

130201 Проведення навчально-тренувальних 100 100
зборів і змагань

130206 Інші видатки 1950 1950 971,2

Всього: 14266,9 14266,9 4971,2


824 Товариство зв'язків з українцями за межами України

110502 Інші культурно-освітні заклади та 200 200
заходи

120201 Періодичні видання (газети та 50 50
журнали)

Всього: 250 250

  825        Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України

130201   Проведення навчально-тренувальних      500    500
      зборів і змагань

130202   Проведення заходів з нетрадиційних     100    100
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури

130203   Утримання та навчально-тренувальна    2266   2266    1648
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130204   Утримання апарату управління        1354   1354   1063,1
      фізкультурно-спортивних організацій

130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    770    770

                Всього:        4990   4990   2711,1


  826        Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"

130201   Проведення навчально-тренувальних     1004   1004
      зборів і змагань

130202   Проведення заходів з нетрадиційних     200    200
      видів спорту і масових заходів з
      фізичної культури

130203   Утримання та навчально-тренувальна    6266,4  6166,4   4248,5    100
      робота дитячо-юнацьких спортивних
      шкіл

130204   Утримання апарату управління        79,6   79,6    57,9
      фізкультурно-спортивних організацій

130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    300    300

                Всього:        7850   7750   4306,4    100

  828        Українське товариство сліпих

040201   Фінансування пошукових та прикладних    141    141
      розробок

091209   Фінансова підтримка громадських      8000   8000
      організацій інвалідів і ветеранів

                Всього:        8141   8141

  829        Українське товариство глухих

091209   Фінансова підтримка громадських      2300   2300
      організацій інвалідів і ветеранів

                Всього:        2300   2300

  830        Український центр творчості дітей та юнацтва

110502   Інші культурно-освітні заклади та      30    30
      заходи

                Всього:         30    30

  831        Українська організація інвалідів війни та збройних сил

091209   Фінансова підтримка громадських       30    30
      організацій інвалідів і ветеранів

                Всього:         30    30

  832        Українська рада ветеранів війни та праці

091209   Фінансова підтримка громадських
      організацій інвалідів і ветеранів      60    60

                Всього:         60    60

  834        Палац мистецтв "Український дім" при Кабінеті
                   Міністрів України

110103   Філармонії, музичні  колективи  і     500    400          100
      ансамблі та інші заходи та заклади
      по мистецтву

                Всього:         500    400          100

  835        Центральний комітет профспілки авіапрацівників

110204   Палаци і будинки культури, клуби       58    58     42
      та інші заклади клубного типу

                Всього:         58    58     42


  851        Видавництво "Преса України"

070101   Дошкільні заклади освіти         190,2   190,2    98,8

                Всього:        190,2   190,2    98,8

  852        Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства
                   транспорту України

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    891,6   891,6   453,3
      акредитації

080101   Лікарні                 92955,2  92955,2  49712,9

080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6

080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   7032,3  7032,3   4354,6
      спеціалізованих  поліклінік  та
      загальних   і   спеціалізованих
      стоматологічних поліклінік)

080500   Загальні і спеціалізовані          569    569   332,9
      стоматологічні поліклініки

080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      724,2   724,2   506,3

081002   Інші заходи по охороні здоров'я      342,3   342,3   228,2

                Всього:      104461,6 104461,6  56633,3


  853        Відділ навчальних закладів Укрзалізниці

070101   Дошкільні заклади освіти        20887,4   20567   8557,8   320,4

070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    158,2   158,2    110
      із позашкільної роботи з дітьми

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    5076,2  4926,2   2433,6    150
      акредитації

070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,9   10,9    7,4
      освіти

070802   Методична робота, інші заходи по      77,7   77,7     52
      народній освіті

                Всього:       26210,4   25740  11160,8   470,4

  854        Київський університет імені Тараса Шевченка

040101   Фундаментальні дослідження наукових    4626   4626
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    356    356
      розробок

040203   Фінансування державних контрактів      74    74

070101   Дошкільні заклади освіти         116,2   116,2    41,6

070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів  28845,4  27845,4  10577,8    1000
      акредитації

                Всього:       34017,6  33017,6  10619,4    1000


  861        Національний аграрний університет

040101   Фундаментальні дослідження наукових     400    400
      установ

040201   Фінансування пошукових та прикладних    896    896
      розробок

070101   Дошкільні заклади освіти         156,4   156,4    50,9

070601   Вищі заклади освіти І та II рівнів    3967,1  3823,1   1781,8    144
      акредитації

070602   Вищі заклали освіти III та IV рівнів  12323,1  11513,1   4555,2    810
      акредитації

                Всього:       17742,6  16788,6   6387,9    954


  862        Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
      розробок

070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   6653,7  5441,4   2451,7   1212,3
      акредитації

                Всього:       6810,7  5598,4   2451,7   1212,3

  863        Національна кінематека України

110300   Кінематографія               600   600

                Всього:         600   600

  865        Редакція газети "Урядовий кур'єр"

120201   Періодичні видання (газети та       1000   1000
      журнали)

                Всього:        1000   1000


  868        Державний комітет України з питань розвитку
                  підприємництва

010203   Апарат міністерств,      інших   1458,5  1458,5   830,1
      центральних  органів  виконавчої
      влади та їх місцевих органів

                Всього:       1458,5  1458,5   830,1

  873        Місцеві державні адміністрації

010204   Місцеві державні адміністрації     178066,2 178066,2  101822,3

                Всього:      178066,2 178066,2  101822,3


  881        Всеукраїнська спілка кобзарів

110101   Творчі спілки                200    200

                Всього:         200    200


  882        Національна ліга українських композиторів

110101   Творчі спілки                100    100

                Всього:         100    100


                Всього:     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV від 29.06.99 )

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"

      Нормативи щоденних відрахувань від податків,
    зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною
   третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум
      дотацій республіканському бюджету Автономної
  Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя)
   бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону

                  Нормативи щоденних відрахувань

 Автономна Республіка Крим        29
 Вінницька                85
 Волинська               100
 Дніпропетровська             4
 Донецька                 4
 Житомирська              100
 Закарпатська              100
 Запорізька               11
 Івано-Франківська            75
 Київська                50
 Кіровоградська             100
 Луганська                29
 Львівська                24
 Миколаївська              14
 Одеська                 10
 Полтавська                0
 Рівненська               55
 Сумська                 12
 Тернопільська              90
 Харківська                1
 Херсонська               82
 Хмельницька               80
 Черкаська                34
 Чернівецька               60
 Чернігівська              24
 м. Севастополь             14

( Додаток N 3 в редакції Закону N 776-XIV від 29.06.99 )