Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2005 р. N 878
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 741 від 4 жовтня 2017
р.)

Про затвердження Типового положення
про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1620 від 15.11.20
06
N 1047 від 15.08.20
07 )

( У назві і тексті Постанови слова "соціальний гуртожиток"
в усіх відмінках та формах числа замінено словами
"соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" у відповідному
відмінку та числі згідно з Постановою КМ N 1047
від 15.08.2007 )

Відповідно до статті 18 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту:

за погодженням з Міністерством фінансів розробити та затвердити у місячний строк типові структуру і штатні нормативи соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики посад (професій) працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечити координацію роботи з утворення соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2005 р. N 878

Типове положення
про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1047 від 15.08.2007 )

1. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - гуртожиток) - заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, метою діяльності якого є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1047 від 15.08.2007 )

2. Гуртожиток у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про гуртожиток.

3. Гуртожиток утворюється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають вимогам пожежної безпеки, технічним нормам і санітарно-гігієнічним вимогам, державним будівельним нормам щодо такого житла, та використовується лише за призначенням.

Не допускається розміщення гуртожитку у підвалах і цокольних поверхах, у приміщеннях, віддалених від населених пунктів, за відсутності розвиненої транспортної інфраструктури. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1047 від 15.08.2007 )

4. Утримання гуртожитку здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених для виконання програм, спрямованих на розв'язання проблем дітей, жінок та сім'ї.

5. Основними завданнями гуртожитку є:

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років житлом;

надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг зазначеним особам.

6. Гуртожиток відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

створення соціально-побутових умов для проживання;

захист прав та інтересів осіб, що в ньому проживають.

7. Гуртожиток має право:

визначати форми та методи роботи за погодженням з органом, який його утворив;

залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг (консультацій, медичної допомоги) підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;

використовувати згідно із законодавством для провадження своєї діяльності кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти.

8. Гуртожиток провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

9. Координацію діяльності гуртожитків здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1620 від 15.11.2006 )

Гуртожиток підконтрольний та підзвітний органу, який його утворив.

10. Гуртожиток у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, службою у справах неповнолітніх, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами.

11. До гуртожитку поселяються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років після завершення періоду перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, припинення піклування, припинення договору про патронат, завершення строкової служби у Збройних Силах, відбуття покарання у вигляді позбавлення волі за умови відсутності у них житла або у разі, коли їх житло визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1047 від 15.08.2007 )

12. Зарахування до гуртожитку здійснюється згідно з наказом директора гуртожитку на підставі письмової заяви та за письмовим направленням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Особі, що зараховується до гуртожитку, видаються постільні речі, перепустка на право входу в гуртожиток. Вона повинна бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками мешканців гуртожитку.

Особи, що проживають в гуртожитку, мають право:

відвідувати приміщення загального користування;

користуватися обладнанням, інвентарем гуртожитку та отримувати житлово-комунальні послуги;

стати на соціальний квартирний облік та отримати соціальне житло.

До гуртожитку не поселяються особи, що перебувають в стані алкогольної, наркотичної або токсичної залежності, ті, що потребують стороннього догляду, а також психічно хворі особи. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1047 від 15.08.2007 )

13. У гуртожитку може проживати не більше 30 осіб.

Граничний строк перебування особи у гуртожитку становить три роки. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1047 від 15.08.2007 )

14. Відрахування особи з гуртожитку здійснюється згідно з наказом директора у разі: ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1047 від 15.08.2007 )

подання нею відповідної письмової заяви; ( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1047 від 15.08.2007 )

закінчення граничного строку її перебування в гуртожитку;

одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

її забезпечення житлом.

15. Гуртожиток очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив гуртожиток. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1620 від 15.11.2006 )

16. Директор гуртожитку:

організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на гуртожиток завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

звітує про роботу гуртожитку перед органом, який його утворив, відповідним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Держсоцслужбою; ( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1620 від 15.11.2006 )

призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

затверджує посадові інструкції працівників;

затверджує правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, контролює їх виконання;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

укладає договори, діє від імені гуртожитку і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами гуртожитку в межах затвердженого кошторису витрат;

організовує підвищення кваліфікації працівників гуртожитку.

17. Положення про гуртожиток та його штатний розпис затверджує керівник органу, який утворив гуртожиток.

18. Гуртожиток володіє та користується майном, переданим йому органом, який утворив гуртожиток, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету.

19. Типові нормативи оснащення гуртожитку затверджуються Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

20. Гуртожиток має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

21. Гуртожиток є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.