КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2008 р. N 273
Київ

Про затвердження Порядку надання у 2008 році
спеціальних дозволів на користування надрами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 691 від 02.08.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1540 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2100);

пункт 51 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 273

Порядок
надання у 2008 році спеціальних
дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозвіл) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Дія Порядку поширюється на всі види користування надрами.

2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, передбачених у пункті 7 цього Порядку.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) за результатами проведеного заявником геологічного дослідження таких родовищ.

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин надається після проведення ДКЗ експертизи та затвердження розвіданих запасів корисних копалин.

В окремих випадках дозвіл на видобування корисних копалин з попередньо розвіданих родовищ може бути надано, якщо родовище за результатами проведеної ДКЗ апробації його запасів перебуває в резерві Державного фонду родовищ корисних копалин. При цьому до особливих умов дозволу включається обов'язкова вимога стосовно затвердження ДКЗ протягом трьох років з моменту надання дозволу запасів корисних копалин, що містяться у ділянці надр, яка надається у користування.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку нафтогазоносних надр, має право протягом строку дії дозволу видобувати для власних технологічних потреб підземні води в межах наданої йому ділянки, про що зазначається у дозволі.

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення;

задоволення інших потреб.

6. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

Дозвіл надається на:

геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, - не більш як на 10 років;

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ), - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші та не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;

будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років;

будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років;

задоволення інших потреб - не більш як на 10 років.

Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку дії.

У разі перебування цілісних майнових комплексів з видобування та переробки корисних копалин в оренді строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди зазначених комплексів.

7. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ;

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

3) геологічного вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім промислового розливу), підземних питних і технічних вод для технічних цілей;

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету (у разі, коли дозволи надаються суб'єктам господарювання на підставі укладеного договору про виконання робіт відповідно до законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

5) геологічного вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів державними лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

6) виконання угод про розподіл продукції (якщо ділянка надр надається у користування в установленому Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) порядку);

7) видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, а також геологічного вивчення, якщо відповідно до законодавства заявник є власником зазначеного цілісного майнового комплексу або майновий комплекс надано надрокористувачу в довгострокову оренду;

8) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

9) будівництва споруд для підземного зберігання нафти та газу відповідно до рішення Кабінету Міністрів України;

10) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади), в частині їх геологічного вивчення і збереження;

11) видобування природного газу для формування ресурсу, що використовується для потреб населення;

12) геологічного вивчення газоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки газових родовищ, з подальшим видобуванням природного газу, що використовується для потреб населення;

13) видобування корисних копалин з родовищ, що містять незначні запаси, затверджені ДКЗ;

14) геологічного вивчення та видобування корисних копалин, якщо заявник погодив із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері вугільної промисловості інвестиційний проект щодо будівництва нових, реконструкції або технічного переоснащення діючих вугледобувних підприємств, за умови, що ділянку надр раніше не надано у користування;

15) геологічне вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення, придатних для використання як будівельна сировина, з ділянок надр, що розташовані в межах Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23- 27 липня 2008 року. ( Пункт 7 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 691 від 02.08.2008 )

Заявники, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціонів, подають Мінприроди в установленому порядку заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, та обов'язково погоджують питання надання дозволів з:

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними радами, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянки надр, що надаються для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на ділянки надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

територіальним органом Мінприроди;

Держгірпромнаглядом - на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку (крім нафтогазоносних надр), видобування корисних копалин, будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, задоволення інших потреб, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади), в частині їх геологічного вивчення і збереження;

МОЗ - на геологічне вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів;

Мінвуглепромом - на геологічне вивчення та видобування вугілля;

Мінпаливенерго - на видобування нафти і газу.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 70 днів після надходження заяви разом з документами у повному обсязі.

Заява, подана з комплектом документів не в повному обсязі, не розглядається.

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 (крім тих, коли заявником є державне підприємство), 7, 11, 12 і 14 цього пункту, дозволи надаються за рішенням Кабінету Міністрів України. В інших випадках, передбачених цим пунктом, дозволи надаються на підставі відповідного рішення Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування. Склад зазначеної групи затверджується Кабінетом Міністрів України, а положення про неї - Мінприроди.

Наказ про надання дозволу розміщується протягом п'яти днів на офіційному веб-сайті Міністерства.

Мінприроди подає щомісяця Мінфіну інформацію про суб'єктів господарювання, яким упродовж місяця надано дозволи за формою, встановленою Мінфіном.

Порядок реєстрації та розгляду документів, що надійшли для видачі дозволів, затверджується Мінприроди.

8. Мінприроди з метою раціонального та ефективного використання надр під час надання дозволу встановлює особливі умови користування надрами щодо:

вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.

Примірні угоди щодо кожного виду користування надрами затверджуються Мінприроди.

9. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням особливого режиму морських просторів.

Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

У разі надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

У дозволі на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України передбачається особливий режим проведення робіт, який погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

На ділянках нафтогазоносних надр континентального шельфу особливий режим проведення робіт установлюється власником за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Мінприроди і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

10. Дозвіл видається надрокористувачу, а його копія та робочий примірник разом з відповідними документами зберігаються в Мінприроди.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та обмежень щодо глибини використання (у разі потреби);

вид корисної копалини (відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами;

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код (номер), місцезнаходження);

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу затверджується Мінприроди.

11. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону.

Розмір збору за надання дозволу без проведення аукціону визначається згідно з додатком 2. Розмір збору за надання дозволу розраховується відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014).

Дозвіл надається переможцю аукціону не пізніше 30 днів після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту господарювання, який має право отримати дозвіл відповідно до пункту 7 цього Порядку, після оплати протягом 60 днів збору за надання дозволу та вартості геологічної інформації про ділянку надр (у разі потреби), яка надається у користування відповідно до законодавства.

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення відповідно до пункту 7 цього Порядку, втрачає право на його отримання. При цьому Міжвідомча робоча група з питань надрокористування може визнати причину несвоєчасного внесення плати поважною та визначити строк, протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як 30 днів з моменту закінчення шестидесятиденного строку.

12. Надрокористувач не може дарувати, продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів суб'єктів господарювання, що утворюються за його участю, а також до складу майна з метою провадження спільної діяльності.

13. Надрокористувач, якому надано дозвіл (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами), повинен приступити до користування ділянкою надр протягом двох років починаючи з дати його надання.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен приступити до користування ділянкою надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії такого дозволу.

14. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення і проведення оцінки запасів родовища корисних копалин, продовженні розробки родовища чи закінченні ліквідаційних робіт за умови відсутності порушень умов дозволу з боку надрокористувача строк його дії може бути продовжено.

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення проводиться без додаткового погодження з органами місцевого самоврядування.

При цьому строк дії зазначеного дозволу продовжується один раз на строк, необхідний для закінчення робіт, але не більш як на п'ять років.

Для продовження строку дії зазначеного дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням причини його продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для дозволу на геологічне вивчення надр - за три місяці до закінчення строку його дії. Якщо надрокористувач не подав заяви у визначений строк, він втрачає право на продовження строку дії дозволу.

Дотримання надрокористувачем умов дозволу підтверджується висновками Держгірпромнагляду і Мінприроди, а у разі користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Мінприроди протягом 70 днів після надходження документів у повному обсязі.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає такі ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

15. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу в разі:

недотримання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

порушення надрокористувачем вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

16. Переоформлення дозволу проводиться у разі:

реорганізації юридичної особи (надрокористувача) відповідно до законодавства;

зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача), а також зміни місцезнаходження надрокористувача;

зміни особливих умов, визначених у дозволі, та умов користування надрами, визначених у відповідній угоді;

прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.

Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

У разі втрати дозволу або його непридатності до подальшого використання надрокористувачу видається в установленому Мінприроди порядку дублікат дозволу.

17. Умови користування ділянкою надр, визначені у дозволі та у відповідній угоді, можуть бути змінені Мінприроди за погодженням з органами, до компетенції яких належить погодження таких умов, у разі:

зміни в установленому порядку проектної документації на геологічне вивчення, розробку та облаштування родовища;

зменшення площі ділянки надр за ініціативою як надрокористувача, так і відповідних контролюючих органів;

виявлення невідомих на час надання дозволу даних про нові види корисних копалин і супутні компоненти, а також про нові властивості або якість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів.

Заява надрокористувача про зміни умов дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр розглядається Мінприроди протягом 90 днів після її надходження.

За результатами розгляду заяви Мінприроди вносить зміни до дозволу та угоди або надсилає надрокористувачу вмотивовану відмову.

Зміни до угоди про умови користування ділянкою надр оформлюються як доповнення до неї і є її невід'ємною частиною.

У разі переоформлення або продовження строку дії дозволу справляється збір у розмірі, визначеному згідно з додатком 2.

18. Дія дозволу може бути зупинена Мінприроди безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування та ДПА у разі:

порушення надрокористувачем умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування;

невнесення протягом шести місяців плати за користування надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання надр;

проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених у дозволі;

невиконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2347) у частині обов'язкового продажу НАК "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу власного видобутку надрокористувачем якому надано дозвіл відповідно до підпунктів 12 і 13 пункту 7 цього Порядку.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку дії дозволу.

Дія дозволу поновлюється Мінприроди після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із зупиненням дії дозволу.

19. Мінприроди анулює дозвіл у разі:

відсутності потреби у подальшому користуванні надрами;

відмови користувача ділянки надр від права користування;

припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи - підприємця, що є власниками дозволу;

подання надрокористувачем свідомо неправдивих відомостей;

користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я людей;

використання надр не за призначенням;

визнання аукціону, за результатами якого був наданий дозвіл, недійсним;

неодноразового порушення надрокористувачем умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

визнання дозволу недійсним у судовому порядку;

невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлені строки;

вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

встановлення факту видачі дозволу з порушенням вимог цього Порядку;

відсутності у надрокористувача на момент початку робіт ліцензії на відповідний вид господарської діяльності або укладеного договору із спеціалізованим підприємством, яке має ліцензію на відповідний вид господарської діяльності;

припинення робіт, передбачених дозволом, більш як на два роки, а у разі, коли дозвіл надано на користування нафтогазоносними надрами, - більш як на 180 днів;

дострокового розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу - для підприємств, яким надано дозвіл відповідно до абзацу восьмого пункту 7 цього Порядку;

коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а щодо нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів з початку дії дозволу не приступив до користування ділянкою надр без поважної причини.

Витрати надрокористувача у період починаючи з надання дозволу до його анулювання, а також витрати із сплати збору за надання дозволу не компенсуються.

20. Рішення Мінприроди про відмову в наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

21. Порядок обліку наданих дозволів установлюється Мінприроди.

22. Контроль за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своєї компетенції Мінприроди, Держгірпромнагляд, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, а також органи місцевого самоврядування.

Додаток 1
до Порядку

               ПЕРЕЛІК
документів, що подаються разом із заявою
про надання дозволу на користування надрами
без проведення аукціону

------------------------------------------------------------------
| Вид | Найменування документа |
|користування | |
| надрами | |
|-------------+--------------------------------------------------|
|1. Геологічне|нотаріально засвідчена копія свідоцтва про|
|вивчення (у |державну реєстрацію |
|тому числі | |
|дослідно- |нотаріально засвідчені копії установчих документів|
|промислова |і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних|
|розробка) |осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння|
| |ідентифікаційного номера (для фізичних осіб) |
| | |
| |інформація про фінансово-економічні можливості|
| |заявника, які дають змогу проводити|
| |геологорозвідувальні роботи, а саме: |
| | |
| |довідка заявника про наявність коштів, у тому|
| |числі запозичених |
| | |
| |довідки установ банків про розрахункові рахунки |
| | |
| |засвідчені заявником копії балансу та фінансового|
| |звіту за минулий або поточний рік за формою 1 і 2 |
| | |
| |довідка про наявність порушеної згідно із|
| |законодавством процедури банкрутства або|
| |ліквідації |
| | |
| |довідка про наявність податкової заборгованості та|
| |її розмір |
| | |
| |пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності|
| |проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці|
| |надр із зазначенням мети її геологічного вивчення |
| | |
| |програма робіт з геологічного вивчення ділянки|
| |надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело|
| |фінансування, календарний план виконання за|
| |роками, ефективність можливого використання та|
| |очікувані техніко-економічні показники|
| |експлуатації ресурсів) у двох примірниках |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок|
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із|
| |зазначенням її площі (для геологічного вивчення|
| |підземних вод - координати свердловин) |
| | |
| |проект угоди про умови користування надрами у|
| |двох примірниках |
| | |
| |графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб 1:200000) |
| | |
| |ситуаційний план з нанесеними межами площі|
| |геологічного вивчення та географічними|
| |координатами її кутових точок (похибка - менш як 1|
| |секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити|
| |правильність визначення координат |
| | |
| |оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 -|
| |1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів |
| | |
| |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) |
| | |

|       |геологічні розрізи                |
| | |
| |додаються: |
| | |
| |у разі проведення геологічного вивчення за рахунок|
| |коштів державного бюджету - засвідчена в|
| |установленому порядку виписка з пооб'єктного плану|
| | |
| |у разі розширення меж ділянки надр, наданої для|
| |геологічного вивчення: |
| | |
| | копія дозволу на її геологічне вивчення |
| | |
| | результати проведення геологорозвідувальних|
| |робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа)|
| |виходить за межі ділянки надр, наданої в|
| |користування для геологічного вивчення родовища|
| |(площі) або створення підземного сховища |
| | |
| |у разі використання природних ресурсів санаторними|
| |закладами: |
| | |
| |довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів|
| |загальнодержавного значення та районною|
| |держадміністрацією для лікувальних закладів|
| |місцевого значення) про те, що лікувальний заклад|
| |є діючим та спеціалізується на використанні|
| |природних ресурсів виключно з лікувальною метою |
| | |
| |перелік структурних підрозділів (філій,|
| |представництв тощо), які надають лікувальні|
| |послуги з використанням лікувальних природних|
| |ресурсів родовища, що надається у користування (за|
| |наявності) |
| | |
| |для власника (орендаря) цілісного майнового|
| |комплексу - нотаріально засвідчені документи, що|
| |підтверджують право власності (оренди) на цілісний|
| |майновий комплекс |
| | |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2. |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про|
|Видобування |державну реєстрацію |
|корисних | |
|копалин |нотаріально засвідчені копії установчих документів|
| |і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних|
| |осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння|
| |ідентифікаційного номера (для фізичних осіб) |
| | |
| |інформація про фінансово-економічні можливості|
| |заявника, які дають змогу проводити видобування|
| |корисних копалин, а саме: |
| | |
| |довідка заявника про наявність коштів, у тому|
| |числі запозичених |
| | |
| |довідки установ банків про розрахункові рахунки |
| | |
| |засвідчені заявником копії балансу та фінансового|
| |звіту за минулий або поточний рік за формою 1 і 2 |
| | |
| |довідка про наявність порушеної згідно із|
| |законодавством процедури банкрутства або|
| |ліквідації |
| | |
| |довідка про наявність податкового боргу та його|
| |розмір |
| | |

|       |пояснювальна записка з характеристикою об'єкта,|
| |стану його геологічного вивчення, методу розробки|
| |та обґрунтування необхідності використання надр |
| | |
| |техніко-економічні показники роботи підприємства|
| |за останні два роки (крім новостворених) |
| | |
| |програма робіт з розробки ділянки надр,|
| |ефективність використання та очікувані|
| |техніко-економічні показники експлуатації запасів|
| |(обсяг капітальних вкладень, річна потужність з|
| |видобутку корисної копалини та готової продукції,|
| |собівартість сировини та готової продукції,|
| |відпускна ціна готової продукції, рентабельність,|
| |джерела фінансування) у двох примірниках |
| | |
| |для підприємств, які розпочинають розробку|
| |родовища, - програма робіт з введення родовища в|
| |експлуатацію із зазначенням окремих етапів їх|
| |проведення, строку виконання та джерел|
| |фінансування до виходу підприємства на проектну|
| |потужність |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок|
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із|
| |зазначенням її площі (для родовищ підземних вод -|
| |координати свердловин) |
| | |
| |залишкові запаси корисної копалини на початок|
| |поточного року за даними державного балансу|
| |запасів |
| | |
| |результати хімічного та бактеріологічного аналізу|
| |води строком давності не більш як шість місяців|
| |(для родовищ підземних вод) |
| | |
| |технологічна схема розробки родовища та проект зон|
| |санітарної охорони (для родовищ підземних вод) |
| | |
| |протоколи Державної комісії по запасах|
| |(Української територіальної комісії по запасах|
| |корисних копалин, центральної комісії по запасах|
| |корисних копалин, науково-технічних/технічних|
| |рад) про затвердження (апробацію) запасів у|
| |повному обсязі (копії, завірені заявником) |
| | |
| |висновок Українського науково-дослідного інституту|
| |медичної реабілітації та курортології,|
| |технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ|
| |мінеральних вод) |
| | |
| |проект договору про умови користування надрами у|
| |двох примірниках |
| | |
| |графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) |
| | |
| |ситуаційний план з нанесеними межами площі|
| |видобування та географічними координатами її|
| |кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у|
| |масштабі, який дає змогу перевірити правильність|
| |визначення координат |
| | |
| |план підрахунку запасів корисної копалини на|
| |топографічній основі з нанесеними межами категорій|
| |A, B, C і C , межами земельного та гірничого|
| | 1 2 |
| |відводів (за наявності), контуром ліцензійної|
| |площі з географічними координатами кутових точок|
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а|
| |також з лініями геологічних розрізів |

|       |                         |
| |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) |
| | |
| |структурна карта (для родовищ нафти і газу) |
| | |
| |характерні геологічні розрізи з межами категорій|
| |запасів та умовними позначками |
| | |
| |додаються: |
| | |
| |у разі проведення геологічного вивчення за власні|
| |кошти: |
| | |
| | копія дозволу на геологічне вивчення надр |
| | |
| | копії фінансових звітів підприємства (філій) за|
| |роки проведення геологорозвідувальних робіт |
| | |
| | довідка за підписом керівника та головного|
| |бухгалтера про загальну вартість|
| |геологорозвідувальних робіт, проведених на|
| |родовищі за власні кошти |
| | |
| |у разі видобування природного газу для формування|
| |ресурсу, що використовується для потреб населення:|
| | |
| | ліцензія на провадження господарської діяльності|
| |з поставки природного газу за регульованими|
| |державою тарифами або копія договору поставки|
| |природного газу для потреб населення між НАК|
| |"Нафтогаз України" та надрокористувачем |
| | |
| | видана НКРЕ довідка про роздрібну ціну|
| |природного газу, що реалізується для задоволення|
| |потреб населення |
| | |
| |у разі геологічного вивчення газоносних надр, у|
| |тому числі дослідно-промислової розробки газових|
| |родовищ, з подальшим видобуванням природного газу,|
| |що використовується для потреб населення: |
| | |
| | ліцензія на провадження господарської діяльності|
| |з постачання природного газу за регульованими|
| |державою тарифами або копія договору поставки|
| |природного газу для потреб населення між НАК|
| |"Нафтогаз України" та надрокористувачем |
| | |
| | видана НКРЕ довідка про роздрібну ціну|
| |природного газу, що реалізується для задоволення|
| |потреб населення |
| | |
| |у разі використання природних ресурсів державними|
| |лікувально-профілактичними та санаторно-курортними|
| |закладами: |
| | |
| | довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів|
| |загальнодержавного значення та районною|
| |держадміністрацією для лікувальних закладів|
| |місцевого значення) про те, що лікувальний заклад|
| |є діючим та спеціалізується на використанні|
| |природних ресурсів виключно з лікувальною метою |
| | |
| | перелік структурних підрозділів (філій,|
| |представництв тощо), які надають лікувальні|
| |послуги з використанням лікувальних природних|
| |ресурсів родовища, що надається у користування |
| | |

|       | для власника (орендаря)  цілісного  майнового|
| |комплексу - нотаріально засвідчені документи, що|
| |підтверджують право власності (оренди) на цілісний|
| |майновий комплекс |
|-------------+--------------------------------------------------|
|3. |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про|
|Будівництво |державну реєстрацію |
|та | |
|експлуатація |нотаріально засвідчені копії установчих документів|
|підземних |і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних|
|споруд, не |осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння|
|пов'язаних з |ідентифікаційного номера (для фізичних осіб) |
|видобуванням | |
|корисних |інформація про фінансово-економічні можливості|
|копалин, у |заявника, які дають змогу проводити відповідні|
|тому числі |роботи, а саме: |
|для | |
|захоронення |довідка заявника про наявність коштів, у тому|
|шкідливих |числі запозичених |
|речовин і | |
|відходів |довідки установ банків про розрахункові рахунки |
|виробництва, | |
|скидання |засвідчені заявником копії балансу та фінансового|
|стічних і |звіту за минулий або поточний рік за формою 1 і 2 |
|супутніх вод,| |
|будівництво |довідка про наявність порушеної згідно із|
|споруд для |законодавством процедури банкрутства або|
|підземного |ліквідації |
|зберігання | |
|нафти і газу |довідка про наявність податкового боргу та його|
|відповідно до|розмір |
|рішення | |
|Кабінету |пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та|
|Міністрів |обґрунтуванням необхідності використання надр (у|
|України |разі планування комерційного використання надр) |
| | |
| |робочий (технічний) проект |
| | |
| |програма робіт з будівництва або експлуатації|
| |підземних споруд з техніко-економічними|
| |показниками роботи підприємства на наступні два|
| |роки та зазначенням джерел фінансування у двох|
| |примірниках |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок|
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її|
| |площа |
| | |
| |проект угоди про умови користування надрами |
| | |
| |графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб більш як 1:200000) |
| | |
| |ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки|
| |надр та географічними координатами її кутових|
| |точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі,|
| |який дає змогу перевірити правильність визначення|
| |координат |
|-------------+--------------------------------------------------|
|4. Створення |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про|
|геологічних |державну реєстрацію |
|територій та | |
|об'єктів у |нотаріально засвідчені копії установчих документів|
|частині їх |і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних|
|геологічного |осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння|
|вивчення та |ідентифікаційного номера (для фізичних осіб) |
|збереження, | |
|що мають |інформація про фінансово-економічні можливості|
|важливе |заявника, які дають змогу проводити відповідні|
|наукове, |роботи, а саме: |
|культурне, | |
|рекреаційно- |довідка заявника про наявність коштів, у тому|
|оздоровче |числі запозичених |
|значення | |
|(наукові |довідки установ банків про розрахункові рахунки |
|полігони, | |
|геологічні |засвідчені заявником копії балансу та фінансового|
|заповідники, |звіту за минулий або поточний рік за формою 1 і 2 |
|заказники, | |
|пам'ятки |довідка про наявність порушеної згідно із|
|природи, |законодавством процедури банкрутства або|
|лікувальні та|ліквідації |
|оздоровчі | |
|заклади) |довідка про наявність податкового боргу та його|
| |розмір |
| | |
| |пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та|
| |зазначенням мети використання надр, перспективний|
| |план розвитку геологічної території (об'єкта) із|
| |зазначенням джерел фінансування, програма|
| |облаштування території та охорони довкілля |
| | |
| |висновок Інституту геологічних наук Національної|
| |академії наук про можливість використання об'єкта|
| |з науковою та культурною метою (для територій та|
| |об'єктів, які мають важливе наукове і культурне|
| |значення) |
| | |
| |каталог географічних координат кутових точок|
| |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із|
| |зазначенням її площі, проект договору про умови|
| |користування надрами |
| | |
| |графічні матеріали: |
| | |
| |оглядова карта (масштаб більш як 1:200000) |
| | |
| |ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки|
| |надр та географічними координатами її кутових|
| |точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі,|
| |який дає змогу перевірити правильність визначення|
| |координат |
------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні
підприємства додатково подають:

копію інформаційного повідомлення про внесення
іноземної інвестиції із зазначенням реєстраційного
номера (за наявності);

бізнес-план робіт з відповідного виду
надрокористування з визначенням обсягу інвестицій, у
тому числі іноземних.

2. Для надання дозволу на користування надрами
континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України заявник додатково подає
погоджений з Адміністрацією Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди режим
ведення робіт на ділянці надр.

3. Для надання дозволу на користування надрами з метою
виконання угод про розподіл продукції документи
подаються за переліком, визначеним Законом України
"Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

Додаток 2
до Порядку

               РОЗМІР
збору за надання спеціальних дозволів
на користування надрами без проведення аукціону

------------------------------------------------------------------
| Вид користування надрами | Розмір збору |
| |--------------------------------|
| |неоподатковува-| відсотків |
| |них мінімумів |початкової ціни |
| | доходів |продажу дозволу |
| | громадян | на аукціоні |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення надр за | 20 | |
|рахунок коштів державного | | |
|бюджету | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення та | 20 | |
|видобування підземних питних | | |
|вод для централізованого і | | |
|нецентралізованого | | |
|водопостачання (крім | | |
|виробництва фасованої питної | | |
|води) | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Видобування корисних копалин, | | 100 |
|якщо заявник, провівши | | |
|геологічне вивчення ділянки | | |
|надр за власні кошти, здійснив | | |
|підрахунок запасів корисних | | |
|копалин, який затверджено | | |
|Державною комісією по запасах, | | |
|та сплачує в установленому | | |
|порядку збір за проведені | | |
|геологорозвідувальні роботи під| | |
|час розробки родовища | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення і | | 100 |
|видобування природних | | |
|лікувальних ресурсів державними| | |
|лікувально-профілактичними та | | |
|санаторно-курортними закладами,| | |
|які спеціалізуються на їх | | |
|використанні для лікувальних | | |
|цілей і які мають лікувальну | | |
|інфраструктуру | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення або | | 100 |
|видобування корисних копалин, | | |
|якщо відповідно до | | |
|законодавства заявник є | | |
|власником цілісного майнового | | |
|комплексу, побудованого | | |
|(реконструйованого) з метою | | |
|видобування та переробки | | |
|корисних копалин з ділянки | | |
|надр, на користування якою | | |
|надається дозвіл, або такий | | |
|майновий комплекс надано | | |
|надрокористувачу в | | |
|довгострокову оренду | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Видобування природного газу для| | 100 |
|формування ресурсу, що | | |
|використовується для потреб | | |
|населення | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення газоносних | | 100 |
|надр, у тому числі | | |
|дослідно-промислова розробка | | |
|газових родовищ, з подальшим | | |
|видобуванням природного газу, | | |
|що використовується для потреб | | |
|населення | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|

|Видобування корисних копалин з |        |   100    |
|родовищ, що містять незначні | | |
|запаси, затверджені Державною | | |
|комісією по запасах | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Геологічне вивчення надр та | | 1 |
|видобування корисних копалин | | |
|відповідно до Закону України | | |
|"Про угоди про розподіл | | |
|продукції" ( 1039-14 ) | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Розширення меж не більш як на | | 100 |
|50 відсотків раніше наданої у | | |
|користування площі ділянки надр| | |
|з метою її геологічного | | |
|вивчення або розміщення | | |
|підземних сховищ, а також | | |
|видобування корисних копалин у | | |
|результаті розширення меж | | |
|ділянки, але не більш як на 50 | | |
|відсотків запасів, визначених | | |
|раніше наданим дозволом, за | | |
|умови, що суміжну ділянку не | | |
|надано у користування | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Будівництво та експлуатація | 1000 | |
|підземних споруд, не пов'язаних| | |
|з видобуванням корисних | | |
|копалин, у тому числі для | | |
|захоронення шкідливих речовин і| | |
|відходів виробництва, скидання | | |
|стічних і супутніх вод, | | |
|будівництво споруд для | | |
|підземного зберігання нафти і | | |
|газу відповідно до рішення | | |
|Кабінету Міністрів України | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Створення геологічних територій| 100 | |
|та об'єктів у частині їх | | |
|геологічного вивчення та | | |
|збереження, що мають важливе | | |
|наукове, культурне, | | |
|рекреаційно-оздоровче значення | | |
|(наукові полігони, геологічні | | |
|заповідники, заказники, | | |
|пам'ятки природи, лікувальні та| | |
|оздоровчі заклади) | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Продовження строку дії дозволу:| | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|на геологічне вивчення | |1 за кожний рік |
| | |продовження (але|
| | | не менш як 20 |
| | |неоподатковува- |
| | |них мінімумів) |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|на геологічне вивчення за | 20 | |
|рахунок коштів державного | | |
|бюджету | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|на геологічне вивчення, у тому | |2 за кожний рік |
|числі дослідно-промислову | | продовження |
|розробку | | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|на видобування | | 10 |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Переоформлення дозволу | 20 | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Видача дубліката дозволу | 20 | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Внесення змін до дозволу | 20 | |
------------------------------------------------------------------