ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
27.02.2008 N 47

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 березня 2008 р. за N 212/14903

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статей 5, 6, 8, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), що додаються.

2. До Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за N 656/13923, унести такі зміни:

главу 6 доповнити новим пунктом 6.4 такого змісту:

"6.4. Члени ІАТА (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) та агенти авіапідприємств - членів ІАТА можуть використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу відповідно до отриманих індивідуальних ліцензій Національного банку, а фізичні особи - під час проведення розрахунків із зазначеними авіапідприємствами в разі оплати послуг з міжнародних авіаперевезень".

У зв'язку з цим пункти 6.4, 6.5 уважати відповідно пунктами 6.5, 6.6;

главу 8 доповнити новим пунктом 8.12 такого змісту:

"8.12. Фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і національний оператор поштового зв'язку можуть використовувати готівкову іноземну валюту для проведення валютних операцій відповідно до отриманих генеральних ліцензій Національного банку на здійснення валютних операцій".

У зв'язку з цим пункти 8.12-8.14 уважати відповідно пунктами 8.13-8.15.

3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
27.02.2008 N 47

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 березня 2008 р. за N 212/14903

Зміни
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України

1. У пункті 1.1 глави 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"пункт обміну іноземної валюти - це структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти банку (фінансової установи))";

абзаци дванадцятий-чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий-сімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим-чотирнадцятим;

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий виключити.

2. У главі 2:

2.1. Абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку (далі - фінансові установи), що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями".

2.2. Абзац другий підпункту "б" пункту 2.8 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій-шостий уважати відповідно абзацами другим-п'ятим.

2.3. Доповнити главу новим пунктом 2.12 такого змісту:

"2.12. У разі перейменування банку (фінансової установи), його (її) філій, банк (фінансова установа) письмово інформує про таку зміну відповідне територіальне управління, яке на безоплатній основі має зробити відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти та в довідці про реєстрацію пункту обміну валюти".

У зв'язку з цим пункти 2.12-2.18 уважати відповідно пунктами 2.13-2.19.

3. Абзаци перший і другий пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.1. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касах банку, фінансової установи, в операційному залі об'єкта поштового зв'язку ((далі - каса банку (фінансової установи)), у їх відокремлених підрозділах, а також у пунктах обміну валюти встановлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) керівників банку, фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку або згідно з відповідним розпорядженням заступників зазначених керівників.

Керівники відокремлених підрозділів банку, національного оператора поштового зв'язку мають право встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касах зазначених підрозділів банку та в операційному залі об'єкта поштового зв'язку за умови, якщо відповідно до законодавства України та установчих документів зазначеним особам надано таке право".

4. У главі 4:

4.1. В абзаці сьомому пункту 4.6 слово і цифри "(додаток 13)" замінити словом і цифрами "(додаток 12)".

4.2. В абзаці одинадцятому пункту 4.7 слово і цифри "(додаток 13)" замінити словом і цифрами "(додаток 12)".

4.3. Друге речення пункту 4.8 доповнити словами "за винятком тих пунктів обміну валюти, що розташовані в аеропортах і на зазначених вокзалах, якщо згідно з їх розкладами не передбачено відправлення або прибуття в нічний час відповідних транспортних засобів".

4.4. В абзаці п'ятому пункту 4.9 слово і цифри "(додаток 11)" замінити словом і цифрами "(додаток 10)".

4.5. В абзаці першому пункту 4.12 слово "Касир" замінити словами "Касир банку (фінансової установи), пункту обміну валюти і оператор поштового зв'язку".

4.6. Перше речення абзацу другого пункту 4.14 після слів "пунктів обміну валюти" доповнити словами "оператори поштового зв'язку" та слово і цифри "додатку 13" замінити словом і цифрами "додатку 12".

5. У главі 5:

5.1. В абзаці шостому пункту 5.1 слово і цифри "(додаток 12)" замінити словом і цифрами "(додаток 11)".

5.2. Доповнити абзац п'ятий пункту 5.11 після слів "у касі фінансової установи" словами та цифрами "та у квитанції за формою N 377-К під час здійснення зазначених операцій в операційному залі об'єкта поштового зв'язку".

5.3. У пункті 5.16:

доповнити абзац перший пункту 5.16 словами "(за наявності)";

друге речення абзацу третього після слів "(фінансової установи)" доповнити словами "оператор поштового зв'язку".

6. У главі 6:

пункт 6.1 після слів "пунктів обміну валюти" доповнити словами "оператори поштового зв'язку";

пункт 6.6 після слів "пункту обміну валюти" доповнити словами "операторам поштового зв'язку".

7. Доповнити абзац другий пункту 7.4 глави 7 після слова "каси" словами "операторами поштового зв'язку".

8. Додаток 10 до Інструкції виключити.

У зв'язку з цим додатки 11-13 уважати відповідно додатками 10-12.

Директор Департаменту валютного
регулювання О.А.Щербакова

Головний економіст Департаменту
валютного регулювання Н.А.Телепанова