Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2007 р. N 1382
Київ

Про затвердження Технічного регламенту
закритих джерел іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання та план заходів щодо запровадження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Установити, що Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання застосовується суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії у добровільному порядку до 2011 року включно, а з 2012 року обов'язково.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1382

Технічний регламент
закритих джерел іонізуючого випромінювання

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до закритих джерел іонізуючого випромінювання щодо забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання, а також процедури оцінки відповідності таких джерел установленим вимогам та порядок їх застосування.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

закрите джерело іонізуючого випромінювання (далі - закрите джерело) - радіоактивна речовина, повністю упакована у тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу та/або інкапсульована у достатньо міцну захисну оболонку для запобігання витоку речовини за належних умов експлуатації протягом установленого строку служби, а також у непередбачених умовах;

модуль процедури оцінки відповідності (далі - модуль) - комплекс узгоджених процедур оцінки відповідності виробів установленим вимогам.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).

3. Дія Технічного регламенту поширюється на усі закриті джерела вітчизняного або іноземного виробництва, що не звільняються в установленому законодавством порядку від регулюючого контролю.

4. Закриті джерела вводяться в обіг на території України за умови підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту та визнання в установленому порядку результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України.

Власник закритого джерела, що вводиться в обіг в установленому порядку на території України, зобов'язаний завчасно одержати ліцензію на провадження діяльності з його використання.

Якщо виробник або постачальник закритого джерела застосовує до нього національний знак відповідності згідно з іншими технічними регламентами, у технічній документації робиться відмітка про відповідність такого джерела зазначеним регламентам.

Основні технічні вимоги до закритих джерел

5. Закриті джерела повинні:

мати конструкцію, яка за належних умов експлуатації забезпечує радіаційну безпеку в місцях експлуатації та зберігання, і номер, який проштамповується на джерелі та його контейнері. Якщо використовується контейнер багаторазового використання, на нього наноситься інформація про тип джерела;

виготовлятися відповідно до стандартів і технічних умов на конкретний тип закритого джерела, іншої технологічної документації, затвердженої в установленому порядку;

бути герметично закритими (рівень герметичності визначається шляхом застосування одного з радіометричних або нерадіометричних методів в установленому порядку);

відповідати своєму призначенню і основним технічним вимогам.

За належних умов експлуатації основні технічні вимоги до закритих джерел повинні виконуватися протягом установленого строку служби.

Процедура оцінки відповідності

6. Оцінку відповідності закритого джерела вимогам цього Технічного регламенту (далі - оцінка відповідності) проводить виробник або уповноважена ним особа - резидент України шляхом декларування чи призначений в установленому порядку Держспоживстандартом орган з оцінки відповідності шляхом застосування модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31), з подальшою видачею сертифіката відповідності закритого джерела.

Форма декларації про відповідність наведена в додатку 1.

Обрання процедури оцінки відповідності залежить від категорії закритого джерела (додаток 2) і здійснюється відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України із застосуванням одного з модулів або їх комбінації (додаток 3).

Цей Технічний регламент не обмежує виробника щодо застосування складніших модулів.

7. Технічна документація, що подається виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України органові з оцінки відповідності, повинна містити вимоги до конструкції закритого джерела та умов його експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, заходів щодо забезпечення безпеки зберігання та використання закритого джерела, кваліфікації персоналу, а також фотокартки закритого джерела, його контейнера, транспортувальної упаковки, приладу і обладнання.

Технічна документація, що складається державною мовою, забезпечує можливість проведення оцінки відповідності.

8. Зобов'язання щодо складення декларацій про відповідність, маркування закритого джерела національним знаком відповідності покладається у разі:

введення в обіг закритого джерела вітчизняного виробництва - на виробника;

введення в обіг закритого джерела іноземного виробництва - на уповноважену виробником особу - резидента України, що постачає закрите джерело.

У разі відсутності уповноваженої виробником особи - резидента України зобов'язання щодо складення декларації про відповідність, маркування національним знаком відповідності покладається на особу, що вводить в обіг закрите джерело іноземного виробництва.

9. Після складення декларації про відповідність виробник або уповноважена ним особа - резидент України наносить національний знак відповідності на закрите джерело або його контейнер, транспортувальну упаковку, прилад чи обладнання та/або технічну документацію відповідно до Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

10. Національний знак відповідності на закритому джерелі або на його транспортувальній упаковці, приладі чи обладнанні та/або технічній документації свідчить про відповідність такого джерела вимогам цього Технічного регламенту і нормам радіаційної безпеки.

11. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України повинен зберігати протягом десяти років після введення в обіг закритого джерела декларацію про відповідність та технічну документацію, зазначену в пункті 7 цього Технічного регламенту, і надавати її для перевірки в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності уповноваженої виробником особи зобов'язання щодо зберігання декларації про відповідність та технічної документації покладається на особу, що ввела таке джерело в обіг.

Додаток 1
до Технічного регламенту

              ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність закритого джерела іонізуючого
випромінювання вимогам Технічного регламенту

__________________________________________________________________
(повне найменування виробника/уповноваженої
особи - резидента України/
__________________________________________________________________
особи, що вводить в обіг закрите джерело іонізуючого
випромінювання,
__________________________________________________________________
його (її) місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що _________________________________________________,
(повна назва закритого джерела
іонізуючого випромінювання)
яке випускається за _____________________________________________,
(назва та позначення документації)

відповідає Технічному регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання згідно з __________________________________________
(назва та позначення нормативних
документів
__________________________________________________________________
(за наявності), які є доказом відповідності закритого
_________________________________________________________________,
джерела іонізуючого випромінювання
_________________________________________________________________.
вимогам Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності* ___________________________________
(номер сертифіката відповідності,
дата його реєстрації,
_________________________________________________________________.
строк дії, назва та місцезнаходження органу з оцінки
відповідності)

Декларація складена під цілковиту відповідальність
виробника/уповноваженої виробником особи - резидента
України/особи, що вводить в обіг закрите джерело іонізуючого
випромінювання.
(непотрібне викреслити)

_____________________    ____________  ______________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
що склала декларацію)

МП

_______________          -------------------------------
* Застосовується у разі | |
використання виробником модуля, в | Місце для позначки |
якому процедура оцінки | про реєстрацію декларації |
відповідності закритого джерела | про відповідність |
іонізуючого випромінювання | |
проводиться призначеним органом. -------------------------------

Додаток 2
до Технічного регламенту

              КАТЕГОРІЇ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Категорія |Застосування закритого |Відношення активності |
|закритого джерела| джерела(1) | (А/D)(2) |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 1 |радіоізотопні |A/D>= 1000 |
| |термоелектричні | |
| |генератори, | |
| |опромінювачі, джерела | |
| |для телетерапії, | |
| |джерела для | |
| |багатопроменевої | |
| |телетерапії | |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 2 |джерела для промислової|1000> A/D>= 10 |
| |гамма-радіографії, | |
| |джерела для | |
| |брахітерапії високих | |
| |або середніх | |
| |активностей | |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 3 |стаціонарні промислові |10>A/D>= 1 |
| |засоби вимірювань, що | |
| |містять високоактивні | |
| |джерела, прилади для | |
| |проведення геофізичних | |
| |досліджень та каротажу | |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 4 |джерела для |1> A/D>= 0,01 |
| |брахітерапії малих | |
| |активностей, промислові| |
| |засоби вимірювання, які| |
| |не містять | |
| |високоактивних джерел, | |
| |кісткові денситометри, | |
| |нейтралізатори | |
| |статичної електрики | |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 5 |джерела для |0,01> A/D і |
| |брахітерапії малих |A> рівня звільнення |
| |активностей, прилади |від регулюючого |
| |для проведення |контролю(3) |
| |рентгенофлоуресцентного| |
| |аналізу, прилади | |
| |електронного захвату, | |
| |джерела для проведення | |
| |спектрометрії, | |
| |контрольні джерела | |
| |позитронної емісійної | |
| |томографії | |
------------------------------------------------------------------

_______________

(1) Перелік закритих джерел та їх характеристики наведені у таблиці 2 цього додатка. Якщо закрите джерело у таблиці 2 не зазначене, категорію джерела визначає виробник/уповноважена ним особа - резидент України/особа, що вводить в обіг закрите джерело, за погодженням з Держатомрегулювання.

(2) Величина D характеризує активність закритого джерела, яке у разі неперебування під регулюючим контролем може призвести до опромінення, достатнього для виникнення серйозних наслідків. Величина A характеризує активність на момент виготовлення закритого джерела.

(3) Рівень звільнення від регулюючого контролю визначається згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034).

               ПЕРЕЛІК
закритих джерел іонізуючого випромінювання
та їх характеристики

                        Таблиця 2 додатка 2
-------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Радіонуклід| Значення | Величина | Величина | Відношення |
| закритого | |активності |активності,|активності,|активностей,|
| джерела | | | А, ТБк | D, TБк | A/D |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Категорія 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Джерела для |Sr-90 |максимальна| 2.5E+04 | 1.0E+00 | 2.5E+04 |
|радіоізотопних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|термоелектро- | |мінімальна | 3.3E+02 | 1.0E+00 | 3.3E+02 |
|генераторів | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E+02 | 1.0E+00 | 7.4E+02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Pu-238 |максимальна| 1.0E+01 | 6.E-02 | 1.7E+02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.0E+00 | 6.E-02 | 1.7E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.0E+01 | 6.E-02 | 1.7E+02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Опромінювачі, що|Co-60 |максимальна| 5.6E+05 | 3.E-02 | 1.9E+07 |
|використовуються| |-----------+-----------+-----------+------------|
|для стерилізації| |мінімальна | 1.9E+02 | 3.E-02 | 6.2E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.5E+05 | 3.E-02 | 4.9E+06 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 1.9E+05 | 1.E-01 | 1.9E+06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E+02 | 1.E-01 | 1.9E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E+05 | 1.E-01 | 1.1E+06 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Cs-137 |максимальна| 1.6E+03 | 1.E-01 | 1.6E+04 |
|самозахищених | |-----------+-----------+-----------+------------|
|опромінювачів | |мінімальна | 9.3E+01 | 1.E-01 | 9.3E+02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 5.6E+02 | 1.E-01 | 5.6E+03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 1.9E+03 | 3.E-02 | 6.2E+04 |
|опромінення | |-----------+-----------+-----------+------------|
|крові/тканин | |мінімальна | 5.6E+01 | 3.E-02 | 1.9E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 9.3E+02 | 3.E-02 | 3.1E+04 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 4.4E+02 | 1.E-01 | 4.4E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E+01 | 1.E-01 | 3.7E+02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.6E+02 | 1.E-01 | 2.6E+03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Co-60 |максимальна| 1.1E+02 | 3.E-02 | 3.7E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 5.6E+01 | 3.E-02 | 1.9E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 8.9E+01 | 3.E-02 | 3.0E+03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 3.7E+02 | 3.E-02 | 1.2E+04 |
|багатопучкової | |-----------+-----------+-----------+------------|
|дистанційної | |мінімальна | 1.5E+02 | 3.E-02 | 4.9E+03 |
|променевої | |-----------+-----------+-----------+------------|
|терапії | |типова | 2.6E+02 | 3.E-02 | 8.6E+03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 5.6E+02 | 3.E-02 | 1.9E+04 |
|дистанційної | |-----------+-----------+-----------+------------|
|променевої | |мінімальна | 3.7E+01 | 3.E-02 | 1.2E+03 |
|терапії | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.5E+02 | 3.E-02 | 4.9E+03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 5.6E+01 | 1.E-01 | 5.6E+02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E+01 | 1.E-01 | 1.9E+02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E+01 | 1.E-01 | 1.9E+02 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                   Категорія 2               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 7.4E+00 | 3.E-02 | 2.5E+02 |
|промислової | |-----------+-----------+-----------+------------|
|радіографії | |мінімальна | 4.1E-01 | 3.E-02 | 1.4E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E+00 | 3.E-02 | 7.4E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ir-192 |максимальна| 7.4E+00 | 8.E-02 | 9.3E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-01 | 8.E-02 | 2.3E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E+00 | 8.E-02 | 4.6E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Se-75 |максимальна| 3.0E+00 | 2.E-01 | 1.5E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.0E+00 | 2.E-01 | 1.5E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.0E+00 | 2.E-01 | 1.5E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Yb-169 |максимальна| 3.7E-01 | 3.E-01 | 1.2E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 9.3E-02 | 3.E-01 | 3.1E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-01 | 3.E-01 | 6.2E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Tm-170 |максимальна| 7.4E+00 | 2.E+01 | 3.7E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-01 | 2.E+01 | 3.7E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 5.6E+00 | 2.E+01 | 2.8E-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 7.4E-01 | 3.E-02 | 2.5E+01 |
|брахітерапії | |-----------+-----------+-----------+------------|
|високої/ | |мінімальна | 1.9E-01 | 3.E-02 | 6.2E+00 |
|середньої | |-----------+-----------+-----------+------------|
|потужності | |типова | 3.7E-01 | 3.E-02 | 1.2E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 3.0E-01 | 1.E-01 | 3.0E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-01 | 1.E-01 | 1.1E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-01 | 1.E-01 | 1.1E+00 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ir-192 |максимальна| 4.4E-01 | 8.E-02 | 5.6E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-01 | 8.E-02 | 1.4E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-01 | 8.E-02 | 2.8E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Калібрувальні |Co-60 |максимальна| 1.2E+00 | 3.E-02 | 4.1E+01 |
|джерела | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 2.0E-02 | 3.E-02 | 6.8E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-01 | 3.E-02 | 2.5E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 1.1E+02 | 1.E-01 | 1.1E+03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 5.6E-02 | 1.E-01 | 5.6E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E+00 | 1.E-01 | 2.2E+01 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Категорія 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Джерела для |Cs-137 |максимальна| 1.9E-01 | 1.E-01 | 1.9E+00 |
|датчиків рівня | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E-02 | 1.E-01 | 3.7E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-01 | 1.E-01 | 1.9E+00 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Co-60 |максимальна| 3.7E-01 | 3.E-02 | 1.2E+01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E-03 | 3.E-02 | 1.2E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-01 | 3.E-02 | 6.2E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Калібрувальні |Am-241 |максимальна| 7.4E-01 | 6.E-02 | 1.2E+01 |
|джерела | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-01 | 6.E-02 | 3.1E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-01 | 6.E-02 | 6.2E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

|Джерела для   |Cs-137   |максимальна| 1.5E+00 | 1.E-01  | 1.5E+01  |
|конвеєрних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|датчиків | |мінімальна | 1.1E-04 | 1.E-01 | 1.1E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-01 | 1.E-01 | 1.1E+00 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cf-252 |максимальна| 1.4E-03 | 2.E-02 | 6.8E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.4E-03 | 2.E-02 | 6.8E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.4E-03 | 2.E-02 | 6.8E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 7.4E-02 | 3.E-02 | 2.5E+00 |
|здійснення | |-----------+-----------+-----------+------------|
|контролю за | |мінімальна | 3.7E-02 | 3.E-02 | 1.2E+00 |
|вигоранням печей| |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-02 | 3.E-02 | 1.2E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-60 |максимальна| 9.6E-02 | 3.E-02 | 3.2E+00 |
|вимірювання | |-----------+-----------+-----------+------------|
|глибини | |мінімальна | 9.3E-03 | 3.E-02 | 3.1E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.8E-02 | 3.E-02 | 9.3E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 3.7E-01 | 1.E-01 | 3.7E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-03 | 1.E-01 | 7.4E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-02 | 1.E-01 | 7.4E-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Cs-137 |максимальна| 1.9E-01 | 1.E-01 | 1.9E+00 |
|ротаційних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|систем контролю | |мінімальна | 7.4E-02 | 1.E-01 | 7.4E-01 |
|за трубами | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-02 | 1.E-01 | 7.4E-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Am-241/Be |максимальна| 1.9E-01 | 6.E-02 | 3.1E+00 |
|запуску експе- | |-----------+-----------+-----------+------------|
|риментальних | |мінімальна | 7.4E-02 | 6.E-02 | 1.2E+00 |
|реакторів | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-02 | 6.E-02 | 1.2E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Am-241/Be |максимальна| 8.5E-01 | 6.E-02 | 1.4E+01 |
|каротажних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|пристроїв | |мінімальна | 1.9E-02 | 6.E-02 | 3.1E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-01 | 6.E-02 | 1.2E+01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 7.4E-02 | 1.E-01 | 7.4E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E-02 | 1.E-01 | 3.7E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-02 | 1.E-01 | 7.4E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cf-252 |максимальна| 4.1E-03 | 2.E-02 | 2.0E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.0E-03 | 2.E-02 | 5.0E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-03 | 2.E-02 | 5.6E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Pu-238 |максимальна| 3.0E-01 | 6.E-02 | 4.9E+00 |
|серцевих | |-----------+-----------+-----------+------------|
|стимуляторів | |мінімальна | 1.1E-01 | 6.E-02 | 1.8E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-01 | 6.E-02 | 1.9E+00 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

|Калібрувальні  |Pu-239/Be |максимальна| 3.7E-01 | 6.E-02  | 6.2E+00  |
|джерела | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-02 | 6.E-02 | 1.2E+00 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-01 | 6.E-02 | 1.9E+00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Категорія 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Джерела для |Cs-137 |максимальна| 2.6E-02 | 1.E-01 | 2.6E-01 |
|брахітерапії | |-----------+-----------+-----------+------------|
|низької | |мінімальна | 3.7E-04 | 1.E-01 | 3.7E-03 |
|потужності | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-02 | 1.E-01 | 1.9E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ra-226 |максимальна| 1.9E-03 | 4.E-02 | 4.6E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-04 | 4.E-02 | 4.6E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 5.6E-04 | 4.E-02 | 1.4E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |I-125 |максимальна| 1.5E-03 | 2.E-01 | 7.4E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.5E-03 | 2.E-01 | 7.4E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.5E-03 | 2.E-01 | 7.4E-03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ir-192 |максимальна| 2.8E-02 | 8.E-02 | 3.5E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-04 | 8.E-02 | 9.3E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-02 | 8.E-02 | 2.3E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Au-198 |максимальна| 3.0E-03 | 2.E-01 | 1.5E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.0E-03 | 2.E-01 | 1.5E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.0E-03 | 2.E-01 | 1.5E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cf-252 |максимальна| 3.1E-03 | 2.E-02 | 1.5E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.1E-03 | 2.E-02 | 1.5E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.1E-03 | 2.E-02 | 1.5E-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Kr-85 |максимальна| 3.7E-02 | 3.E+01 | 1.2E-03 |
|датчиків товщини| |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-03 | 3.E+01 | 6.2E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-02 | 3.E+01 | 1.2E-03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Sr-90 |максимальна| 7.4E-03 | 1.E+00 | 7.4E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E-04 | 1.E+00 | 3.7E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-03 | 1.E+00 | 3.7E-03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Am-241 |максимальна| 2.2E-02 | 6.E-02 | 3.7E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-02 | 6.E-02 | 1.9E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-02 | 6.E-02 | 3.7E-01 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Pm-147 |максимальна| 1.9E-03 | 4.E+01 | 4.6E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-05 | 4.E+01 | 1.9E-06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-03 | 4.E+01 | 4.6E-05 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cm-244 |максимальна| 3.7E-02 | 5.E-02 | 7.4E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-03 | 5.E-02 | 1.5E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.5E-02 | 5.E-02 | 3.0E-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

|Джерела для   |Am-241   |максимальна| 4.4E-03 | 6.E-02  | 7.4E-02  |
|датчиків рівня | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 4.4E-04 | 6.E-02 | 7.4E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-03 | 6.E-02 | 3.7E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 2.4E-03 | 1.E-01 | 2.4E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-03 | 1.E-01 | 1.9E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-03 | 1.E-01 | 2.2E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Co-60 |максимальна| 1.9E-02 | 3.E-02 | 6.2E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-04 | 3.E-02 | 6.2E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 8.7E-04 | 3.E-02 | 2.9E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Калібрувальні |Sr-90 |максимальна| 7.4E-02 | 1.E+00 | 7.4E-02 |
|джерела | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-02 | 1.E+00 | 7.4E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-02 | 1.E+00 | 7.4E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Am-241/Be |максимальна| 3.7E-03 | 6.E-02 | 6.2E-02 |
|вологомірів | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-03 | 6.E-02 | 3.1E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-03 | 6.E-02 | 3.1E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Cs-137 |максимальна| 3.7E-04 | 1.E-01 | 3.7E-03 |
|вимірювачів | |-----------+-----------+-----------+------------|
|густини | |мінімальна | 3.0E-04 | 1.E-01 | 3.0E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-04 | 1.E-01 | 3.7E-03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Am-241/Be |максимальна| 3.7E-03 | 6.E-02 | 6.2E-02 |
|датчиків | |-----------+-----------+-----------+------------|
|вологості/ | |мінімальна | 3.0E-04 | 6.E-02 | 4.9E-03 |
|густини | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-03 | 6.E-02 | 3.1E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cs-137 |максимальна| 4.1E-04 | 1.E-01 | 4.1E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7E-05 | 1.E-01 | 3.0E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-04 | 1.E-01 | 3.7E-03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ra-226 |максимальна| 1.5E-04 | 4.E-02 | 3.7E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-05 | 4.E-02 | 1.9E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-05 | 4.E-02 | 1.9E-03 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cf-252 |максимальна| 2.6E-06 | 2.E-02 | 1.3E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-06 | 2.E-02 | 5.6E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-06 | 2.E-02 | 1.1E-04 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Cd-109 |максимальна| 7.4E-04 | 2.E+01 | 3.7E-05 |
|вимірювання | |-----------+-----------+-----------+------------|
|густини кісток | |мінімальна | 7.4E-04 | 2.E+01 | 3.7E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-04 | 2.E+01 | 3.7E-05 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Gd-153 |максимальна| 5.6E-02 | 1.E+00 | 5.6E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-04 | 1.E+00 | 7.4E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-02 | 1.E+00 | 3.7E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |I-125 |максимальна| 3.0E-02 | 2.E-01 | 1.5E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.5E-03 | 2.E-01 | 7.4E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-02 | 2.E-01 | 9.3E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Am-241 |максимальна| 1.0E-02 | 6.E-02 | 1.7E-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.0E-03 | 6.E-02 | 1.7E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 5.0E-03 | 6.E-02 | 8.3E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

|Джерела для   |Am-241   |максимальна| 4.1E-03 | 6.E-02  | 6.8E-02  |
|зняття статичної| |-----------+-----------+-----------+------------|
|електрики | |мінімальна | 1.1E-03 | 6.E-02 | 1.9E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-03 | 6.E-02 | 1.9E-02 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Po-210 |максимальна| 4.1E-03 | 6.E-02 | 6.8E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-03 | 6.E-02 | 1.9E-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-03 | 6.E-02 | 1.9E-02 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Мо-99 |максимальна| 3.7Е-01 | 3.Е-01 | 1.2Е+00 |
|діагностики | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 3.7Е-02 | 3.Е-01 | 1.2Е-01 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7Е-02 | 3.Е-01 | 1.2Е-01 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела |I-131 |максимальна| 7.4Е-03 | 2.Е-01 | 3.7Е-02 |
|медичного | |-----------+-----------+-----------+------------|
|призначення | |мінімальна | 3.7Е-03 | 2.Е-01 | 1.9Е-02 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7Е-03 | 2.Е-01 | 1.9Е-02 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Категорія 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Джерела для |Fe-55 |максимальна| 5.0E-03 | 8.E+02 | 6.2E-06 |
|рентгенофлю- | |-----------+-----------+-----------+------------|
|оресцентних | |мінімальна | 1.1E-04 | 8.E+02 | 1.4E-07 |
|аналізаторів | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-04 | 8.E+02 | 9.3E-07 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Cd-109 |максимальна| 5.6E-03 | 2.E+01 | 2.8E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-03 | 2.E+01 | 5.6E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-03 | 2.E+01 | 5.6E-05 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Co-57 |максимальна| 1.5E-03 | 7.E-01 | 2.1E-03 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 5.6E-04 | 7.E-01 | 7.9E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 9.3E-04 | 7.E-01 | 1.3E-03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Ni-63 |максимальна| 7.4E-04 | 6.E+01 | 1.2E-05 |
|детекторів | |-----------+-----------+-----------+------------|
|електронного | |мінімальна | 1.9E-04 | 6.E+01 | 3.1E-06 |
|захвату | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 3.7E-04 | 6.E+01 | 6.2E-06 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |H-3 |максимальна| 1.1E-02 | 2.E+03 | 5.6E-06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.9E-03 | 2.E+03 | 9.3E-07 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 9.3E-03 | 2.E+03 | 4.6E-06 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Am-241 |максимальна| 4.8E-04 | 6.E-02 | 8.0E-03 |
|запобігання | |-----------+-----------+-----------+------------|
|електричному | |мінімальна | 4.8E-05 | 6.E-02 | 8.0E-04 |
|розряду | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 4.8E-05 | 6.E-02 | 8.0E-04 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ra-226 |максимальна| 3.0E-06 | 4.E-02 | 7.4E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 2.6E-07 | 4.E-02 | 6.5E-06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-06 | 4.E-02 | 2.8E-05 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |H-3 |максимальна| 7.4E-03 | 2.E+03 | 3.7E-06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 7.4E-03 | 2.E+03 | 3.7E-06 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 7.4E-03 | 2.E+03 | 3.7E-06 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

|Джерела для   |Sr-90   |максимальна| 1.5E-03 | 1.E+00  | 1.5E-03  |
|брахітерапії | |-----------+-----------+-----------+------------|
|(малопотужні | |мінімальна | 7.4E-04 | 1.E+00 | 7.4E-04 |
|аплікатори | |-----------+-----------+-----------+------------|
|для очей) | |типова | 9.3E-04 | 1.E+00 | 9.3E-04 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Ru/Rh-106 |максимальна| 2.2E-05 | 3.E-01 | 7.4E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 8.1E-06 | 3.E-01 | 2.7E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2E-05 | 3.E-01 | 7.4E-05 |
| |-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| |Pd-103 |максимальна| 1.1E-03 | 9.E+01 | 1.2E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |мінімальна | 1.1E-03 | 9.E+01 | 1.2E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.1E-03 | 9.E+01 | 1.2E-05 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Ge-68 |максимальна| 3.7E-04 | 7.E-01 | 5.3E-04 |
|проведення | |-----------+-----------+-----------+------------|
|перевірки | |мінімальна | 3.7E-05 | 7.E-01 | 5.3E-05 |
|позитронних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|емісійних | |типова | 1.1E-04 | 7.E-01 | 1.6E-04 |
|томографів | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела для |Co-57 |максимальна| 3.7E-03 | 7.E-01 | 5.3E-03 |
|проведення | |-----------+-----------+-----------+------------|
|спектрометрії | |мінімальна | 1.9E-04 | 7.E-01 | 2.6E-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 1.9E-03 | 7.E-01 | 2.6E-03 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Тритієві мішені |H-3 |максимальна| 1.1E+00 | 2.E+03 | 5.6E-04 |
|для нейтронних | |-----------+-----------+-----------+------------|
|генераторів | |мінімальна | 1.1E-01 | 2.E+03 | 5.6E-05 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.6E-01 | 2.E+03 | 1.3E-04 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Джерела |Р-32 |максимальна| 2.2Е-02 | 1.Е+01 | 2.2Е-03 |
|медичного | |-----------+-----------+-----------+------------|
|призначення | |мінімальна | 2.2Е-03 | 1.Е+01 | 2.2Е-04 |
| | |-----------+-----------+-----------+------------|
| | |типова | 2.2Е-02 | 1.Е+01 | 2.2Е-03 |
-------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Технічного регламенту

               ПЕРЕЛІК
модулів оцінки відповідності закритих джерел
вимогам Технічного регламенту

------------------------------------------------------------------
| Категорія | Модулі оцінки відповідності |
| закритого джерела | закритого джерела |
|згідно з додатком 2| |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 1 |C+B або E+В, або F+В, або G, або H |
|-------------------+--------------------------------------------|
| |C+B або E+В, або F+В, або G |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 3 |С+В або D+В, або Е+В, або F+В, або G |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 4 |Aa або B, або C+В, або D+В, або Е+В, або F+В|
|-------------------+--------------------------------------------|
| 5 |А або Aa, або B, або C+В, або D, або D+В, |
| |або E, або Е+В |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1382

                ПЛАН
заходів щодо запровадження Технічного регламенту
закритих джерел іонізуючого випромінювання

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу | Відповідальні за |
| | виконання |
| | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1. Складення та опублікування переліку |Держспоживстандарт |
|національних стандартів, які в разі |Держатомрегулювання|
|добровільного застосування є доказом | |
|відповідності джерел іонізуючого | |
|випромінювання вимогам Технічного регламенту| |
|--------------------------------------------+-------------------|
|2. Популяризація застосування положень | -"- |
|Технічного регламенту шляхом застосування | |
|засобів масової інформації, проведення | |
|семінарів і конференцій | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|3. Підготовка вітчизняних | -"- |
|підприємств-виробників до виготовлення | |
|продукції згідно з вимогами Технічного | |
|регламенту | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|4. Призначення органів з оцінки | -"- |
|відповідності закритих джерел іонізуючого | |
|випромінювання вимогам Технічного регламенту| |
------------------------------------------------------------------