ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
02.11.2004 N 25/7-09-18/13158

Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць

Про надання додаткової інформації

В доповнення до листа Держмитслужби від 04.10.04 N 25/7-9-18/12030-ЕП повідомляємо що, перелік спеціальних технічних засобів наводиться:

у пункті 1.3 Ліцензійних умов, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Служби безпеки України від 29.01.01 N 17/17, зареєстрованим Міністерством юстиції України 08.02.02 за N 1225313;

у позиції 5.А.3 розділу 5 (частина 3) Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, що є додатком 1 до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.04 N 86.

Крім цього, надсилаємо таблицю щодо ознак належності товару до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ), доведену до Держмитслужби листом Служби безпеки України від 06.10.04 N 36/6294.

Додаток N 2

               ОЗНАКИ
належності товару до спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку,
інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ)

------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Визначення | Орієнтовний перелік СТЗ | Ознаки СТЗ |
| | класу СТЗ* | | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 1. |СТЗ для |1. Радіо закладний |1. Малогабаритне |
| |негласного |пристрій прослуховування |(мініатюрне) виконання|
| |отримання та |(далі - РЗПП): |конструкції |
| |реєстрації |- радіомікрофон; |мікрофона/вібродатчика|
| |аудіо |- вібродатчик для зняття |чи модуля, що їх |
| |інформації |акустичної інформації з |містить. |
| | |інтегрованим |2. Малогабаритне |
| | |радіопередавачем |(мініатюрне) виконання|
| | |(акселерометр, остеоскоп |конструкції |
| | |з радіоканалом, геофон та|радіопередавача чи |
| | |інш.) |модуля, що їх містить.|
| | |2. Радіоприймальний засіб|3. Конструктивне |
| | |сигналів РЗПП. |виконання виробу, що |
| | |3. Ретранслятор сигналів |передбачає його |
| | |РЗПП. |подальше використання |
| | |4. Спеціалізований пульт |у закамуфльованому |
| | |дистанційного управління.|вигляді (у тому числі |
| | |5. Направлений мікрофон. |для вмурування під |
| | |6. Комплект апаратури для|звичайні побутові |
| | |дистанційного зняття |предмети). |
| | |мовної інформації за |4. Вузька діаграма |
| | |допомогою лазера. |направленості та |
| | |8. Оповіщувач охоронної |висока чутливість |
| | |сигналізації (у тому |направленого |
| | |числі пожежної |мікрофона. |
| | |сигналізації), оснащений |5. Належність типу |
| | |вбудованим мікрофоном. |антенної системи |
| | |9. Оптоволоконний |направленого мікрофону|
| | |мікрофон. |до пласкої акустичної |
| | | |фазованої решітки. |
| | | |6. Наявність ф-ції |
| | | |накопичення (запису) |
| | | |інформації з наступною|
| | | |її передачею по |
| | | |радіоканалу або інших |
| | | |технічних каналах. |
| | | |7. Цифровий |
| | | |накопичувач акустичної|
| | | |інформації, |
| | | |конструктивно |

|   |        |             |виконаний у вигляді  |
| | | |мініатюрного модуля |
| | | |та/або спроектований з|
| | | |використання технічних|
| | | |рішень щодо протидії |
| | | |пошуковим |
| | | |радіоелектронним |
| | | |засобам. |
| | | |8. Закриття та |
| | | |маскування інформації,|
| | | |що передається |
| | | |радіоелектронними |
| | | |засобами, у тому числі|
| | | |шляхом використання |
| | | |складних сигналів. |
| | | |9. Оснащеність |
| | | |оповіщувача охоронної |
| | | |сигналізації (у тому |
| | | |числі, пожежної) |
| | | |вбудованим мікрофоном.|
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 2. |СТЗ для |1. Мініатюрна фото-, |1. Мініатюрність фото-|
| |негласного |теле-, відеокамера, |теле-, відеокамер, |
| |візуального |замаскована під різні |радіопередавачів |
| |спостереження |предмети. |відеоінформації. |
| |та |2. Об'єктив, обладнаний |2. Відсутність у |
| |документування |винесеною вхідною зіницею|фотокамери візиру або |
| | |типу "Pinhole". |наявність винесених |
| | |3. Мініатюрні теле-, |органів управління (у |
| | |відеокамери: |тому числі, наявність |
| | |а) обладнані об'єктивом з|пульту дистанційного |
| | |винесеною вхідною зіницею|керування). |
| | |типу "Pinhole"; |2. Наявність у |
| | |б) з високою чутливістю, |оптичного пристрою |
| | |а саме, здатні працювати |об'єктиву, обладнаного|
| | |при низькій освітленості |винесеною вхідною |
| | |об'єкта (0,01 лк і менше)|зіницею типу |
| | |або при освітленні на |"Pinhole". |
| | |приймальному елементі |3. Висока чутливість |
| | |0,001 лк і менше; |теле-, відеокамер: |
| | |в) оснащені |- 0,01 лк і вище на |
| | |радіопередавачем (у тому |об'єкті зйомки; |
| | |числі міні комплекти: |- 0,0001 лк і вище на |
| | |камера-передавач). |приймальному елементі.|
| | |4. Малогабаритний теле-, |4. Прилад нічного |
| | |відео передавач. |бачення з можливістю |
| | |5. Жорсткі та гнучкі |реєстрації зображення.|
| | |ендоскопи (у тому числі |Можливість оптичного |
| | |бароскопи, отоскопи та |приладу працювати у |
| | |ін.) з каналом освітлення|темряві (вночі) без |
| | |і діаметром менше ніж |застосування |
| | |10мм. |інфрачервоного |
| | |6. Мініатюрна зорова |освітлення об'єкту |
| | |труба. |зйомки (за виключенням|
| | |7. Прилад спостереження з|фотоапаратів). |
| | |гідростабілізацією |5. Наявність у |
| | |зображення та можливістю |ендоскопа, що має |
| | |реєстрації зображення. |діаметр менш ніж 10мм,|
| | |8. Прилад нічного бачення|каналу освітлення. |
| | |з можливістю реєстрації |6. Оснащення |
| | |зображення. |оповіщувача охоронної |
| | |9. Нічні окуляри. |сигналізації (у тому |
| | |10. Нічний візир. |числі пожежної |
| | |11. Малогабаритні нічні |сигналізації) |
| | |теле-, відеокамери, що |вбудованою теле-, |
| | |забезпечують нічний режим|відеокамерою. |
| | |роботи без інфрачервоного|7. Оснащеність |
| | |освітлення об'єкту |оптичного приладу |
| | |зйомки. |спостереження (за |

|   |        |12. Оповіщувач охоронної |виключенням      |
| | |сигналізації (у тому |стаціонарних зразків) |
| | |числі пожежної |пристроєм |
| | |сигналізації), оснащений |гідростабілізації |
| | |вбудованою теле-, |зображення. |
| | |відеокамерою. | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 3. |СТЗ для |1. Малогабаритний |1. Конструктивне |
| |негласного |реєстратор телефонних |виконання реєстратора |
| |прослуховування|переговорів: |телефонних переговорів|
| |телефонних |- з передачею отриманої |у вигляді |
| |переговорів. |інформації по радіолінії;|малогабаритного |
| | |- з передачею отриманої |(мініатюрного) модуля |
| | |інформації по телефонній |(звичайно, з двома |
| | |або іншій лінії передачі;|виводами та камуфляжем|
| | |- з накопиченням |під дискретний |
| | |інформації, без передачі.|радіоелемент - |
| | |2. Реєстратори телефонних|наприклад, конденсатор|
| | |переговорів з можливістю |реле, фільтр або |
| | |дешифрації цифрових |інший стандартний |
| | |потоків. |елемент чи вузол, що |
| | | |входить до складу |
| | | |телефонного апарату). |
| | | |2. Можливість роботи |
| | | |реєстратора телефонних|
| | | |переговорів з |
| | | |цифровими потоками |
| | | |(наприклад: Б1). |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|

| 4. |СТЗ для    |1. Комплекс засобів   |1. Комплекси     |
| |негласного |радіомоніторингу або |(комплекти), які |
| |перехоплення та|окремі вироби: скануючі |містять професійні |
| |реєстрації |або спеціалізовані |радіосканери або |
| |інформації з |(адаптовані під конкретні|скануючі радіоприймачі|
| |технічних |системи радіозв'язку) |з високою чутливістю |
| |каналів |приймачі, засоби |та конструктивним |
| |зв'язку. |демодуляції радіосигналів|виконанням, що |
| | |спеціалізоване програмне |передбачає можливість |
| | |забезпечення отримання |їх носіння або |
| | |негласного доступу до |перевезення (мобільне |
| | |аудіо-, відео-, текстової|виконання). |
| | |інформації аудіоканалами.| |
| | |2. Комплекс або окремі | |
| | |засоби моніторингу | |
| | |оптичних, кабельних і | |
| | |проводових ліній зв'язку:| |
| | |спеціалізовані пристрої | |
| | |зняття інформації з | |
| | |оптичних, кабельних і | |
| | |проводових ліній зв'язку,| |
| | |засоби демодуляції | |
| | |електро- та оптичних | |
| | |сигналів, спеціалізоване | |
| | |програмне забезпечення | |
| | |отримання негласного | |
| | |доступу до аудіо-, відео-| |
| | |текстової інформації, а | |
| | |також даних, які | |
| | |передаються оптичними, | |
| | |кабельними та | |
| | |проводовими лініями | |
| | |зв'язку. | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|

| 5. |СТЗ для    |Переносна (у тому числі |Малі габарити     |
| |негласного |портативна) малогабаритна|ренгеноскопічної або |
| |контролю |ренгеноскопічна або |ренгенотелевізійної |
| |поштових |ренгенотелевізійна |апаратури. |
| |повідомлень і |апаратура. | |
| |відправлень. | | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 6. |СТЗ для |Переносна (у тому числі |Малі габарити |
| |негласного |портативна) малогабаритна|ренгеноскопічної або |
| |обстеження |ренгеноскопічна або |ренгенотелевізійної |
| |предметів і |ренгенотелевізійна |апаратури. |
| |документів. |апаратура. | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 7. |СТЗ для |1. Набори відмичок та |1. Універсальність |
| |негласного |інструментів |інструментів, відмичок|
| |проникнення у |(навантажувачів, |ключів (чи інших |
| |приміщення, |екстракторів та ін.), |відмикаючих пристроїв)|
| |транспортні |для негласного відкриття |для відкриття |
| |засоби, інші |приміщень, транспортних |приміщень, |
| |об'єкти та їх |засобів, інших об'єктів |транспортних засобів, |
| |обстеження. |чи їх обстеження. |інших об'єктів чи їх |
| | |2. Універсальні ключі. |обстеження. |
| | |3. Універсальні |2. Пристрої для |
| | |відмикаючі пристрої. |негласного обстеження |
| | |4. Механічна вібраційна |запираючих пристроїв. |
| | |відмичка. |3. наявність у |
| | |5. Електровідмичка. |ендоскопу, що має |
| | |6. Жорсткі та гнучкі |діаметр менше ніж 10 |
| | |ендоскопи з каналом |мм каналу освітлення. |
| | |освітлення і діаметром | |
| | |менше ніж 10 мм. | |
| | |7. Переносна (у тому | |
| | |числі портативна) | |
| | |малогабаритна | |
| | |рентгеноскопічна або | |
| | |ренгенотелевізійна | |
| | |апаратура. | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|

| 8. |СТЗ для    |1. Малогабаритний    |1. Малі габарити   |
| |негласного |(мініатюрний) радіомаяк |радіомаяка |
| |контролю за |(маркерний |(радіопередавача), |
| |переміщенням |радіопередавач). |камуфляж. |
| |транспортних |2. Малогабаритний |2. Малогабаритний |
| |засобів та |(мініатюрний) |(мініатюрний) GPS- |
| |інших об'єктів.|радіоелектронний пристрій|приймач, що містить |
| | |навігації з можливістю |модуль радіопередавача|
| | |передачі інформації |під камуфлювання або |
| | |інформації по |закамуфльований. |
| | |радіоканалу. | |
| | |3. Радіопеленгаційні | |
| | |(радіопеленгаторні) | |
| | |комплекси або окремі | |
| | |засоби. | |
| | |4. Мініатюрні датчики | |
| | |охоронної сигналізації | |
| | |для прихованого контролю | |
| | |переміщення об'єкта. | |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 9. |СТЗ для |1. Радіоелектронне |1. Комплекси |
| |негласного |обладнання (комплекси) |(комплекти), які |
| |отримання |для прийому та |містять професійні |
| |(зміни, |декодуванню побічного |радіосканери або |
| |знищення) |електромагнітного |скануючі радіоприймачі|
| |інформації з |випромінювання |з високою чутливістю |
| |технічних |електронно-обчислювальної|та конструктивним |
| |засобів її |техніки, іншого |виконанням, що |
| |зберігання, |радіоелектронного |передбачає можливість |
| |обробки та |обладнання. |їх носіння або |
| |передачі. |(... для зняття |перевезення (мобільне |
| | |інформації з джерел |виконання). |
| | |ПЕМВ). | |
| | |2. Спеціалізовані радіо | |
| | |сканери (скануючі | |
| | |радіоприймачі). | |
| | |3. Апаратні закладні | |
| | |пристрої. | |
------------------------------------------------------------------------

---------------
* - Відповідно до визначення СТЗ, що наведено в п 1.3
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття
інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання
інформації, затверджених наказом Держпідприємництва і Служби
безпеки України від 29 січня 2001 року N 17/17,
зареєстрованим Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 р. за
N 122/5313.

   Примітки:
1. Ознаками належності виробів до СТЗ, спільними для усіх
груп є:
- мініатюрне виконання виробу в цілому або відокремленого
модулю (наприклад, модулю датчика);
- конструктивне виконання виробів у вигляді безкорпусних
мініатюрних модулів;
- використання при проектуванні радіоелектронних виробів
схемотехнічних або конструкторських рішень, що направлені на
протидію пошуковим радіоелектронним засобам.
2. Безумовною ознакою належності виробів, орієнтовний перелік
яких наведений у таблиці, до СТЗ є їх конструктивне виконання у
закамуфльованому вигляді або у вигляді, яке передбачає їх
камуфлювання.