Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VІІ від 10 квітня 2014 ро
ку)

Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 494/95-ВР від 22.12.95,
ВВР, 1996, N 3, ст. 10 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1329-XIV від 21.12.
99, ВВР, 2000, N 4, ст.28
N 762-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3205-IV від 15.12.20
05, ВВР, 2006, N 14, ст.118 -
набирає чинності з 17.03.2006 р.)

( У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки
Крим" замінено словами "Рада міністрів Автономної
Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1329-XIV від 21.12.99 )

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для задоволення пріоритетних державних потреб суб'єктами господарської діяльності України всіх форм власності. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб

1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України. ( Абзац перший частини першої статті 1 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

Державне замовлення - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності. ( Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Державні замовники - Верховна Рада України та інші центральні органи державної влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації та інші установи - головні розпорядники коштів державного бюджету. ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1329-XIV від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення пріоритетних державних потреб. ( Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

2. Поставки товарів, робіт і послуг для пріоритетних державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для цього. ( Абзац перший частини другої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Обсяги коштів для закупівлі зазначених товарів, робіт і послуг передбачаються в Законі про Державний бюджет України на поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України відповідними рішеннями про використання позабюджетних джерел фінансування. ( Абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

3. Потреба в товарах, роботах і послугах, необхідних для забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до положень цього Закону. ( Абзац перший частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Поставки товарів, робіт і послуг для виконання регіональних програм забезпечуються за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети. ( Абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, поставками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України. ( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1329-XIV від 21.12.99, N 3205-IV від 15.12.2005 )

Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення
контролю за його виконанням
( Назва статті 2 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV від 21.12.99 )

2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів України визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги та склад державного замовлення. ( Абзац перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Порядок формування державного замовлення та пріоритетні державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 ) ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV від 21.12.99 )

3. Державні замовники:

здійснюють, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців державного замовлення у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ); ( Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

укладають з виконавцями державного замовлення державні контракти;

( Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

( Абзац п'ятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено законом, і є відповідальними за задоволення пріоритетних державних потреб у відповідних товарах, роботах і послугах. ( Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. ( Частина п'ята статті 2 в редакції Законів N 1329-XIV від 21.12.99, N 3205-IV від 15.12.2005 )

( Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

( Частину сьому статті 2 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

8. Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю або частково на державній власності (державних підприємств, установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних підприємств, заснованих на державній власності), а також для суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності - монополістів на відповідному ринку продукції державні замовлення на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання державного замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям державного замовлення.

Стаття 3. Стимулювання виконання вітчизняними виробниками
(резидентами) поставок товарів, робіт і послуг
для пріоритетних державних потреб

1. Стимулювання та захист вітчизняного виробника (резидента) товарів, робіт і послуг - виконавця державного замовлення здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). ( Стаття 3 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного
замовлення

1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )

Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету

1. Відповідальність за нецільове використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із законодавством. ( Закон доповнено статтею 5 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання
державного замовлення

1. Складання та подання звітності про виконання державного замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про виконання державного замовлення та ефективність використання коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). ( Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 493/95-ВР