ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу України
щодо касаційного провадження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:

1. Частину дев'яту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал".

2. У частині третій статті 73 слова "може бути вчинено ту дію або подано" замінити словами "належить вчинити ту дію або подати".

3. У частині першій статті 296 друге речення виключити.

4. Частину четверту статті 297 після слів "технічними засобами" доповнити словами "або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання".

5. Частину першу статті 324 викласти у такій редакції:

"1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі".

6. У статті 325:

у частині другій слова "судом" та "але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження" виключити, а слово "суд" замінити словом "суддя";

у частині третій слова "судом касаційної інстанції" виключити;

у частині четвертій слова "вирішується ухвалою суду касаційної інстанції" замінити словами "вирішується суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала".

7. У статті 326:

у частині четвертій слова "якщо в справі немає підтвердження такого повноваження" виключити;

частину п'яту доповнити словами "а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій".

8. Частину першу статті 327 викласти у такій редакції:

"1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу".

9. Статтю 328 викласти у такій редакції:

"Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду.

2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

4. Неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції".

10. Частину четверту статті 329 виключити.

11. Частину третю статті 330 доповнити реченням такого змісту: "Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд постановляє ухвалу".

12. Частину першу статті 345 викласти у такій редакції:

"1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце її постановлення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;

6) узагальнені доводи касаційної скарги;

7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;

8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження".

13. Частину першу статті 346 викласти у такій редакції:

"1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце його ухвалення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове;

8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;

9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався;

10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження".

14. Статтю 347 викласти у такій редакції:

"Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про
прийняте рішення (ухвалу)

1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі".

15. У частині другій статті 348 слова "відповідно до статті 345" замінити словами "відповідно до статей 345 і 346".

16. У статті 349 слово "проголошення" замінити словом "оголошення".

17. У частині першій статті 352 слово "семи" замінити словом "десяти".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3570-IV