Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

спеціальний зв'язок - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом, по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах з використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту інформації з додержанням вимог законодавства щодо її захисту;

урядовий зв'язок - вид спеціального зв'язку, надання якого забезпечується державною системою урядового зв'язку;

державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, яка призначена для забезпечення управління державою в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечує додержання вимог законодавства з питань захисту інформації, яка містить державну таємницю;

об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), де здійснюється діяльність, пов'язана з інформацією, що підлягає захисту;

державні інформаційні ресурси - інформація, яка є власністю держави та необхідність захисту якої визначено законодавством.

2. Терміни "Національна система конфіденційного зв'язку", "інформаційно-телекомунікаційна система", "криптографічний захист інформації", "технічний захист інформації", "комплексна система захисту інформації", "інформація з обмеженим доступом" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в законах України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" ( 2919-14 ), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ).

Стаття 2. Статус Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації.

2. Діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовується Кабінетом Міністрів України, який здійснює заходи щодо забезпечення її функціонування.

3. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підконтрольна Верховній Раді України. З питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підпорядковується і підконтрольна Президентові України.

Стаття 3. Основні завдання Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

1. Основними завданнями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:

участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;

визначення вимог і порядку створення та розвитку систем технічного та криптографічного захисту інформації,яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Основними принципами діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:

законність;

повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;

єдиноначальність та централізація управління;

узгодження дій в особливий період (в умовах надзвичайного та воєнного стану, у разі виникнення надзвичайної ситуації) з Генеральним штабом Збройних Сил України, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту;

відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

Розділ II
Загальна структура, чисельність та організація
діяльності Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Стаття 5. Загальна структура і чисельність Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Загальну структуру Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України складають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані йому регіональні органи та територіальні підрозділи.

2. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюються навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи. До сфери управління Державної служби захисту інформації входять державні підприємства, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань.

3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи, державні підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки відповідно в органах Державного казначейства України та в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.

4. Загальна чисельність особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту інформації.

Стаття 6. Голова Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

1. Керівництво Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який очолює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації та несе особисту відповідальність за виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань.

2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

3. Заступники голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Кількість заступників голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань організації спеціального
зв'язку та захисту інформації

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації:

організовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів, установ, державних підприємств Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;

здійснює координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військові формування), підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами, утворює і припиняє державні підприємства, установи, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.

2. Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, його організаційну структуру, граничну чисельність його особового складу затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Колегія Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

1. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України для колективного обговорення найважливіших напрямів її діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія.

2. Положення про колегію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і її персональний склад затверджує голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 9. Регіональні органи та територіальні підрозділи
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

1. З метою виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації утворюються регіональні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також утворюються територіальні підрозділи для забезпечення урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України.

2. Положення про регіональні органи та територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджує голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Начальники регіональних органів та територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначаються на посади та звільняються з посад головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Гранична чисельність особового складу регіональних органів та територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ III
Особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Стаття 10. Особовий склад Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

1. До особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України належать особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.

2. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюються такі спеціальні звання:

рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

старший прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. На службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

4. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

5. Порядок проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України осіб рядового і начальницького складу, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається цим Законом та Положенням про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України особами рядового і начальницького складу, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.

7. Громадяни України, які вперше приймаються на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на посади осіб рядового і начальницького складу, складають Присягу такого змісту:

"Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові неухильно додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом".

8. Час проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

9. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у порядку, визначеному головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

10. Трудові відносини державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України регулюються законодавством про працю і державну службу.

Стаття 11. Граничний вік перебування на службі у Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації
України

1. Граничний вік перебування на службі у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюється:

для осіб рядового і начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, - до 50 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, - до 55 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, - до 60 років.

2. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п'яти років.

Стаття 12. Звільнення із служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України проводиться:

1) у запас Збройних Сил України або, за погодженням із Службою безпеки України, у запас Служби безпеки України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби;

2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;

7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

8) за службовою невідповідністю;

9) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Стаття 13. Обмеження політичної діяльності в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на період служби чи роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зупиняють членство в політичних партіях.

2. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.

3. Особам рядового і начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заборонено організовувати та брати участь у страйках.

Стаття 14. Підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації кадрів для Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України проводяться в навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та в інших навчальних закладах.

2. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Курсанти, які навчаються у навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, закінчили повний курс навчання і яким присвоєно спеціальне звання, звільняються від призову на строкову військову службу.

Стаття 15. Спеціальний облік осіб рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, зарахування їх у запас

1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України перебувають на спеціальному обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Розділ IV
Повноваження Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Стаття 16. Обов'язки Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

1. На Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до визначених завдань покладаються такі обов'язки:

1) підготовка пропозицій щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

2) розроблення і здійснення заходів щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації;

3) розроблення порядку та вимог щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

4) забезпечення надійного функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації;

5) забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України в місцях їх постійного і тимчасового перебування;

6) забезпечення в установленому Президентом України порядку урядовим зв'язком посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій;

7) участь у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;

8) упровадження комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах закордонних дипломатичних установ України;

9) здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування урядового зв'язку із закордонними дипломатичними установами України;

10) методичне керівництво та координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також з питань, пов'язаних із запобіганням вчиненню порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, виявленням та усуненням наслідків інших несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

11) накопичення та аналіз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформування правоохоронних органів для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері; оцінка стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, надання відповідних рекомендацій;

12) здійснення заходів щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, забезпечення її безпеки та оперативно-технічного управління;

13) погодження проектів створення інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проведення їх експертної оцінки і визначення можливості введення в експлуатацію;

14) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, розробку зразків військової та спеціальної техніки, критичних і небезпечних технологій, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

15) погодження проектів нормативно-правових актів з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також з питань щодо умов здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що наявні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;

16) встановлення порядку і вимог щодо використання інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі загального користування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, які збирають, обробляють, зберігають та передають інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

17) видача відповідно до вимог законодавства ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;

18) організація та координація разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації робіт з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

19) здійснення технічного регулювання у сферах захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення оцінки відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів, технічних умов;

20) розроблення та супроводження моделей технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби технічних розвідок, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; надання рекомендацій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям для оцінки загроз та вжиття відповідних заходів для захисту інформації;

21) участь у межах своїх повноважень у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

22) розроблення та організація виконання наукових і науково-технічних програм за напрямами її діяльності;

23) здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

24) здійснення державного контролю за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення і знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;

25) подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністрові України за результатами державного контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації в державі, розроблення рекомендацій щодо його поліпшення;

26) здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

27) здійснення приймання та контролю якості продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються чи модернізуються на її замовлення;

28) розроблення, виготовлення та постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;

29) організація та здійснення разом з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки науково-методичного управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

30) видача інформаційним системам у мережі Інтернет атестата відповідності Комплексній системі захисту інформації, передбаченого Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), за наявності відповідного позитивного висновку з питань державних закупівель, що надається згідно зі статтею 17-3 зазначеного Закону ( 1490-14 ).

2. Посадові особи відповідних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть відповідальність відповідно до закону за порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина у процесі використання засобів спеціального зв'язку.

Стаття 17. Права Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

1. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має право:

1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами керівників відповідних органів та територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до її повноважень, а також проведення спільних інспекційних перевірок;

3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, на яких знаходяться її засоби спеціального зв'язку, а також об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

4) надавати на договірних засадах допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності у розробленні та здійсненні заходів із захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

5) здійснювати планові та позапланові інспекційні перевірки стану криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, без одержання доступу до змісту інформації;

6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади;

7) порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

8) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами спеціального зв'язку;

9) залучати спеціальних та загальних користувачів радіочастотного ресурсу для виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;

10) організовувати, проводити та виконувати науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи;

11) виступати державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

12) виступати замовником будівництва об'єктів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

13) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;

14) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;

15) здійснювати в порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань, за видами діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

16) відчужувати в порядку, передбаченому законодавством, закріплене за нею державне майно;

17) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

18) здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними організаціями з питань запобігання порушенню безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації в межах своїх повноважень на основі та відповідно до законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

3. Накази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами.

Стаття 18. Відносини Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування,
військовими формуваннями, підприємствами,
установами і організаціями

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконує покладені на неї завдання у взаємодії зі Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, Національною комісією з питань регулювання зв'язку України, центральними органами виконавчої влади з питань цивільного захисту та у галузі транспорту і зв'язку, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у виконанні покладених на неї завдань.

3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

4. Громадяни України, об'єднання громадян сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на добровільних засадах.

Стаття 19. Підстави і порядок застосування зброї

1. Для охорони об'єктів і майна Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 15-1 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ V
Правовий та соціальний захист особового складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Стаття 20. Правове становище та правовий захист особового
складу Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

1. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб органів державної влади у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в їх законну діяльність.

2. Особам рядового і начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України видається службове посвідчення.

3. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

5. Витрати осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на проїзд усіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (крім таксі) при виконанні ними службових обов'язків компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, в установленому головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України порядку.

Стаття 21. Соціальний захист особового складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України

1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших актів законодавства.

2. Умови грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються законодавством і мають забезпечувати належні матеріальні умови для її комплектування висококваліфікованими фахівцями, враховувати характер і умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності. Порядок і розміри грошового і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та грошової компенсації замість речового майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні з наданням іншого дня відпочинку.

4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються чергові щорічні відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних років, - 30 діб, від 10 до 20 років, - 35 діб, від 20 до 25 років, - 40 діб, 25 і більше календарних років, - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні відпустки надаються незалежно від вислуги років строком 45 діб у зручний для них час.

5. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей забезпечується безоплатний проїзд у відпустку, а також безоплатний проїзд і перевезення багажу при переїзді на нове місце служби і виплачується грошова допомога у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірах, що визначаються законодавством України.

7. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються щорічні додаткові відпустки відповідно до законодавства. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть надаватися додаткові відпустки терміном до 10 діб із збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами та з інших поважних причин у порядку, встановленому головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

8. Держава забезпечує осіб особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених житловим законодавством. Жилі приміщення для постійного проживання надаються особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України один раз протягом усього часу проходження ними служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

9. До одержання жилого приміщення для постійного проживання особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності такого житла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України тимчасово орендує житло для забезпечення ним осіб рядового і начальницького складу або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік.

10. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, звільнені зі служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку.

11. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

12. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

13. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при звільненні зі служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

14. На осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, крім передбачених цим Законом, поширюються права і соціальні гарантії, передбачені Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) та іншими актами законодавства.

15. Життя і здоров'я осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України в розмірі десятирічного грошового забезпечення. Умови страхування та порядок виплати страхових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України.

16. У разі загибелі особи рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення.

17. У разі каліцтва, заподіяного особі рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у період проходження служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, їй, залежно від ступеня втрати працездатності, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку вона займала, і призначається пенсія по інвалідності.

18. Діти осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та технічного захисту інформації України поза конкурсом.

19. Шкода, завдана майну особи рядового чи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

20. Соціальний захист державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу.

Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб
рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за угодами, укладеними нею із зазначеними центральними органами виконавчої влади. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України медичних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

2. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також у санаторно-курортних закладах Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

Розділ VI
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Стаття 23. Фінансове забезпечення Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 24. Матеріально-технічне забезпечення діяльності
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

1. Держава забезпечує Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.

2. Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розташування її регіональних органів, територіальних підрозділів, навчальних закладів, державних підприємств і установ, зазначених у частині другій статті 5 цього Закону.

3. Майно, що належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, є державною власністю та закріплюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації за регіональними органами, територіальними підрозділами, навчальними, медичними, санаторно-курортними та іншими закладами, науково-дослідними та науково-виробничими установами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на праві оперативного управління.

4. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має житловий фонд, може виступати замовником будівництва житла. У разі звільнення особами з числа особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України жилих приміщень, замовником будівництва яких виступала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, або які були придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зазначене житло в установленому порядку заселяється особами з числа особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які потребують поліпшення житлових умов.

Розділ VII
Контроль та нагляд за діяльністю Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Стаття 25. Контроль за діяльністю Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України.

2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку:

інформує Президента України з основних питань діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

інформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань;

щороку подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України звіт про діяльність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Стаття 26. Нагляд за додержанням законності в діяльності
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Розділ VIII
Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України

Стаття 27. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

2. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу винні особи з числа особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ IX
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім статей 5, 6, 7 та пункту 7 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення", що вводяться в дію з дня його опублікування.

2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюється на базі та за рахунок чисельності Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації і відповідних підрозділів Служби безпеки України. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є правонаступником Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України. Заходи, пов'язані із створенням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, здійснюються у 2006 році в межах бюджетних коштів, призначених на утримання Служби безпеки України Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

3. Військовослужбовці, які на момент набрання чинності цим Законом проходять військову службу в Службі безпеки України, призначаються за їх згодою на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в порядку переатестації або продовжують проходити військову службу на цих посадах відповідно до законодавства з питань проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, але не пізніш як до 31 грудня 2007 року. На зазначених військовослужбовців поширюється дія цього Закону.

4. Установити, що військовослужбовцям Служби безпеки України при зарахуванні їх на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвоюються спеціальні звання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, рівноцінні тим, які були їм присвоєні при проходженні військової служби. Строк проходження ними військової служби зараховується до строку проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

6. Внести зміни до таких законів України:

1) у пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2, 212-5 і 212-6)" цифри "212-2" замінити цифрами і словами "212-2 (крім пункту 9 частини першої)" і після цього абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2)";

2) у Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 236; 2004 р., N 32, ст. 394; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3200-IV:

у другому реченні частини першої статті 10 слова "урядового зв'язку" замінити словом "зв'язку";

у частині першій статті 15 слова "урядового зв'язку" виключити;

пункт 14 частини першої статті 24 виключити;

3) у Законі України "Про пенсійне забезпечення військово-службовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 78; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107, NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3200-IV:

преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину першу статті 1 після слів "в державній пожежній охороні" доповнити словами "службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину другу статті 2 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину другу статті 10 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину першу статті 48 і частину другу статті 52 після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

частину першу статті 49 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

4) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107):

пункти 1, 5 і 7 частини першої статті 6 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

у тексті Закону:

слова "і ветеран державної пожежної охорони" у всіх відмінках і числах замінити словами "ветеран державної пожежної охорони, ветеран Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку і числі;

слова "служба в органах внутрішніх справ і державної пожежної охорони" у всіх відмінках замінити словами "служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;

5) пункт 2 статті 8 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407) доповнити словами "та Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";

6) абзац третій частини першої статті 8 та статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3200-IV після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

7) частину другу статті 38 та пункт 9 частини першої статті 39 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3200-IV після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

8) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3200-IV після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

9) абзац шостий частини першої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" ( 3014-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53) виключити.

7. Кабінету Міністрів України:

1) вирішити питання:

пов'язані з утворенням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації та відповідних підрозділів Служби безпеки України;

щодо визначення загальної чисельності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, виходячи з існуючої чисельності Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації та відповідних підрозділів Служби безпеки України, що ліквідовуються у зв'язку з утворенням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (загальна чисельність якої на день набрання чинності цим Законом має становити 8250 осіб, у тому числі 7400 осіб рядового і начальницького складу);

щодо встановлення умов та розмірів грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам створеної Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям, які переходять до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не допускаючи погіршення умов та розмірів, що були їм встановлені у Службі безпеки України;

щодо підготовки та подання до Верховної Ради України пропозицій стосовно зменшення загальної чисельності Служби безпеки України у зв'язку з утворенням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

2) розробити та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;

3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

5) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3475-IV